Sorular. Anadolu bilgeliğinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınızYüklə 83,26 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü83,26 Kb.
#14141
növüYazi


ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI : ………………………………………

ŞUBE :………………………………………

NUMARA :………………………………………

ALDIĞI NOT :……………………………………...
http://2.bp.blogspot.com/_bceqdsljin8/sfijv2ugmyi/aaaaaaaaaam/ie0og7cnhzk/s264/okulamblem.jpg

ESKİŞEHİR ATATÜRK MESLEK LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA


SORULAR.

 1. Anadolu bilgeliğinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.(20 puan)

 2. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayıran özellikleri karşılaştırmalı olarak yazınız.(16 puan)

 3. Egemenliği kullanış biçimleri nelerdir? Yazınız.(9 puan)

 4. İdeal devlet düzeninin olabileceğini kabul eden sosyalizmi açıklayınız.( 10 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgileri DOĞRU ise D ( X ) YANLIŞ ise Y ( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

 • Determinizm; özgürlüğün toplum, fiziki doğa ve insanın kendisi tarafından sınırlandırılmasıdır. D( ) Y ( )

 • Eylemlerimizin sonucunu üstlenmeye vicdan denir. D ( ) Y ( )

 • Ayırımcılık, eşitsizlik, önyargı, sosyal adaletsizlik çevre etiğinin problemleridir. D ( ) Y ( )

 • Sofistler ve Nihilistler ideal düzenin olabileceğini kabul ederler. D( ) Y ( )

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ilgili kavramları yazınız. (vicdan,adalet, sorumluluk,egoizm, meşruiyet, Faziletli Şehir, Devlet,Hazcılık) (12 puan)

I. …………………………; özgürlüğü ve eşitliği içeren bir ilkedir .

II. Yaşamın en güçlü kuralı bireyin kendisini koruma kuralı görüşünü savunan ahlak felsefesi anlayışına……………………………………….denir.

III.Bir iktidarın yönetilenler tarafından kabul görmesini sağlayan temel unsura uygunluğa…………………………..denir.

IV. Platon’un devleti insana benzeterek tasarlamış olduğu ütopyasının adı…………………………………..tir.
İbni Haldun; iktidarın insanların birbirine zarar vermesini engellemesi gerektiğini savunmuştur. O , bunu yapmayan iktidarın varlık nedenini gerçekleştirmediği için meşru olamayacağını savunmuştur. Bazı düşünürlere göre de iktidar Tanrı emirlerini yerine getirmektir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Metin kutusunda verilen açıklama siyaset felsefesinin hangi problemine ait olduğunu yazınız. (10puan)

 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz.(15 puan)

I

Bireyin değil, toplumun çıkarları ön planda olmalıdır.

?

DEĞER YARGILARI

II

“Akıl keşfettiği yasalara özgürce itaat eder. “

?

SOSYAL DEVLET

III

“Hayatın hakkını vermek, nasıl bir insan olacağına dair seçim yapmak ve ona göre yaşamak bizim elimizdedir. “

?

OTODETERMİNİZM

IV

Bireylerin davranışlarında hiçbir toplumsal kısıtlama olmaması gerektiğini savunan siyasi ideolojidir.

?

DETERMİNİZM

V

Olaylar ve seçimler karşısında verilen iyi ve kötüyü ifade eden yargılardır.

?

LİBERTERYANİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ..SORULAR.

 1. Ahlak felsefesinin problemlerinden beş tanesini yazınız.(20 puan)

 2. Anadolu Bilgeliğindeki ahlak anlayışının temsilcilerinden MEVLANA’nın ahlak görüşlerinden dört tanesini yazınız.(16 puan)

 3. İdeal düzenin olabileceğini kabul etmeyen görüşleri açıklayınız.(9 puan)

 4. İstenilen ütopyaların adlarını yazınız.(10 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgileri doğru olması durumunda D ( X ) Yanlış ise Y ( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

Varoluşçuluk, ahlaki eylemin amacının haz olduğunu kabul eder.D ( ) Y ( )

Ahlak yargıları genel-geçer yargılar değildir.D ( ) Y ( )

Bürokrasi, toplumun devlet kurumları dışında, kendi çıkar ve amaç gerçekleştirmek için oluşturduğu örgütlenmelerdir.D ( ) Y ( )

K. Marx’a göre insanlar ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda eşit olmalıdır. D ( ) Y ( )

6. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tanımı yapılan ilgili kavramları yazınız.( Sofizm, geleneksel egemenlik, karizmatik egemenlik, anarşizm, hak, meşruiyet, yönetim, ahlaki eylem) (12 puan)

……………………………….: İnsan doğasının özü itibariyle iyi olduğunu ve insan yaşamında karşılaşılan kötülüklerin, din, devlet, ahlak, hukuk gibi kurumların baskısından kaynaklandığını savunur.

……………………………..: Egemenliğin geleneklere dayandığı siyasi otorite biçimidir.

…………………………… : Kullanma, isteme yetkisine sahip olduğumuz şeyleri ifade eder.

……………………………. : Bir örgütün ya da kurumun belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda işletilmesidir.


Bürokrasi, bir toplumsal yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kural ve işleyişi ilkelerine göre çalışan profesyonel görevliler grubudur. Bürokrasiyi belirleyen özellikler; hiyerarşik bir yapı, oldukça gelişmiş bir işbölümü ve görevlerde uzmanlaşmadır.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Metin kutusunda verilen açıklamanın siyaset felsefesinde hangiprobleme ait olduğunu yazınız. (10 puan)


 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)

I

Devlet ve tüm baskıcı kurumlar ortadan kaldırılmalıdır.

?

İNDETERMİNİZM

II

“Kader her şeyi belirlemiştir ancak insan kendi kaderini kendisi belirleyebilir.”

?

ANARŞİZM

III

“Bırakınız yapsınlar; bırakınız geçsinler!”

?

OTODETERMİNİZM

IV

“Her davranış neden-sonuç ilişkisine dayanıyor.”

?

DETERMİNİZM

V

“Olması istenen en iyi davranış, yaratıcı ve spontane bir davranış ya da kayıtsızlık halidir.”

?

LİBERTERYANİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ..SORULAR..

 1. Devlet ne tür bir varlıktır? “Yapay“ bir varlık olarak kabul eden görüşü açıklayınız.(20 puan)

 2. Anadolu Bilgeliğindeki ahlak anlayışının temsilcilerinden Hoca Ahmet Yesevi’nin ahlak görüşlerinden dört tanesini yazınız.(16 puan)

 3. İktidar kaynağını nereden alır? Yazınız.(9 puan)

 4. Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Yazınız.(10 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgileri doğru olması durumunda D ( X ) Yanlış ise Y ( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

 • Devlet; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak amaç ve ülkü birliğine sahip insanların, egemenlik içinde oluşturdukları en büyük siyasal örgütlenmedir. D ( ) Y ( )

 • İdeal düzeni eşitliğe dayandıran yaklaşım kapitalist devlet anlayışını ortaya çıkarmıştır.D ( ) Y ( )

 • Özgürlük; insan içindeki adalet terazisi , yüksek yargı gücüdür. D ( ) Y ( )

 • Mevlana’ya göre, insan için Tanrı katına ulaşmanın tek yolu aşktır.D ( ) Y ( )

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tanımı yapılan ilgili kavramları yazınız.( Bilgi etiği, ahlaki değer, yasa, hukuk, meslek etiği, toplumcu ahlak, sorumluluk, kötü)(12 puan)

………………: İşe giriş,ücretlendirme, iş yerinde güvenlik, konularını inceleyen etiğin alanıdır .

……………….: Bir toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kuralların bütünüdür.

………………: Önemli olan fazla sayıda insana fayda sağlayan eylemin olduğunu savunan ahlak anlayışıdır.

………………: Ahlaki eylemlerimizi iyi-kötü değerlendirdiğimiz yargılardır.
Dünyanın yönetimi üç büyük blok tarafından gerçekleşmektedir. Halk sürekli olarak televizyonlardan soğuk savaş ve şiddete dayalı propagandaya maruz kalmaktadır. İnsanların geçmiş ile bütün izleri silinmiştir. Bireylerin düşünmeleri ve sorgulamaları yasaklanmıştır.

…………………………………………………….. ……………………………………………………………………..


Metin kutusunda verilen ütopyanın adı ve hangi filozofa ait olduğunu yazınız.(10 puan)

 1. Aşağıdaki cümleleri ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)

I

Düzen kavramı topluma, zamana ve insana göre değiştiğinden ideal bir toplum düzeni yoktur.

?

İNDETERMİNİZM

II

İnsanın davranışları içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir.

?

SOFİZM

III

Kişi, kendi bilgi ve deneyimi ile kendini gerçekleştirdiği oranda özgürdür.

?

OTODETERMİNİZM

IV

Bu yaşıma kadar gönlümce yaşadım.

?

DETERMİNİZM

V

Devlet, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına alır ve her alanda özgür olmasını sağlar.

?

LİBERTERYANİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ...SORULAR..

 1. Erdemli yaşamın ölçütlerinden beş tanesini yazınız.( 15 puan)

 2. Devletin “doğal bir varlık”olduğunu savunan görüşü açıklayınız(10 puan)

 3. Anadolu Bilgeliğindeki ahlak anlayışının temsilcilerinden Hacı Bektaşi Veli’nin ahlak görüşlerinden dört tanesini yazınız.(16 puan)

 4. Sivil toplumun özelliklerinden üç tanesini yazınız? Sivil toplum örgütlerine dört örnek veriniz.(14 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgileri DOĞRU ise D (X) YANLIŞ ise Y( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

 • Kant, ahlakın temeline faydayı yerleştirir.D ( ) Y ( )

 • “İnsan, her şeyin ölçüsüdür.” diyen Protagoras’a göre ideal devlet düzeni kurulamaz. D ( ) Y ( )

 • Liberalizm; siyasette, ekonomide, dinde ve diğer alanlarda bireysel egemenliğe önem verirD( )Y ( )

 • Evrensel ahlak yasasını öznel temele dayandıran H.Bergson’a göre insan neyin iyi neyin kötü olduğunu ancak FAYDA eylemi ile bilir. D ( ) Y ( )

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tanımı yapılan ilgili kavramları yazınız.( meslek etiği, bilgi etiği, yargı, devlet, toplum, bürokrasi, insan hakları, yönetim) (12 puan)

İntihal, taklit, korsan ve telif hakları……………………….. etiğinin problemlerindendir.

…………………….: Bir devlette kamu alanında çalışan hiyerarşik(aşamalı)bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.

…………………….: Aralarında bir iletişim, ortak bir kültür bulunan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğudur.

…………………….: Bir iddiayı dile getiren söz dizisidir. 1. Metin kutusunda verilen açıklama ahlak felsefesini hangi problemine ait olduğunu yazınız.(10 puan)


Ahlâkın amacını mutluluk – haz olarak açıklayan filozoflardan Epiküros’a göre mutluluk; yaşamdan “haz” alabilmektir. Haz, en yüksek iyidir. Ancak bu haz duyusal bir haz olmayıp, bedenin acılardan uzak olması, ruhun huzura kavuşmasıdır.

Fayda”yı ileri süren filozoflara göre mutluluk, insanın tutkularına engel olması, toplumun çıkarının kişisel çıkarlardan üstün tutulmasıdır.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)

I

İnsan kendi yazgısını kendi özgür iradesi ile yaratır.

?

İNDETERMİNİZM

II

Kaderimizi ne doğa yasaları belirler ne de irademiz. Her şey evrensel bir akış içinde gerçekleşir.

?

FATALİZM

III

Akıl keşfettiği yasalara özgürce itaat eder.

?

OTODETERMİNİZM

IV

İradesine hakim olan biri, tutkularından uzak durarak özgürlük alanını genişletir.

?

DETERMİNİZM

V

Ne fizik ne de psikolojik doğamız davranışlarımızı belirlememiştir.

?

OTODETERMİNİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ...SORULAR…

 1. Siyaset felsefesinin problemlerinden üç tanesini yazınız.(9 puan)

 2. Uygulamalı etiğin alanlarından dört tanesini yazınız.(16 puan)

 3. Anadolu Bilgeliğinde ahlak yasasının ortak özelliklerinden beş tanesiniyazınız.(15 puan)

 4. İdeal toplum düzeninin olabileceğini kabul eden görüleri yazınız.(15 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D ( X) Yanlış ise Y ( X) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

 • Karizmatik egemenlik, iktidarı elinde bulunduran kişinin liderlik, kahramanlık ve tanrısal bir gücü olduğuna inanılır.D ( ) Y( )

 • Devletin yapma bir kurum olduğunu savunan J.J.Rousseau’ya göre, devletin kaynağı insanın doğasında bulunan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. D ( ) Y( )

 • Siyaset felsefesinin temel soruları “insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?” “Kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak yasaları var mıdır?” “ iyinin ölçütü ne olmalıdır? D ( ) Y( )

 • Varoluşçuluk; insanın tüm eylemlerinin kendini koruma içgüdüsünden ve ben sevgisinden kaynaklandığını ileri süren ahlak görüşüdür. D ( ) Y( )

 1. Aşağıdaki tanımı yapılan boş bırakılan yerlere ilgili kavramları yazınız.( Bürokrasi, bioetik, demokrasi, laiklik, özgürlük, sorumluluk, ahlaki eylem, meşruiyet) (12 puan)

……………………: Devlet yönetiminde dini kuralların uygulanmaması, tüm din ve inançlara eşit mesafede durulmasıdır.

Genetik klonlama, cinsiyet belirleme, GDO ………………etiğinin problemlerindendir.

……………………: Özgürce verdiği ahlakı bir kararın ve gerçekleştirdiği ahlaki eylemin sonuçlarını üstlenmektir.

…………………....: Ahlâk açısından yapılması uygun olan, iradenin yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir. 1. Metin kutusunda açıklaması yapılan problem ahlak felsefesinin hangi problemidir yazınız. (10 puan)


Ahlâk alanında hakim olan ilkeleri, “iyi” ve “kötü” nün ne olduğunu, ahlâklılığın ne anlama geldiğini ele alır. Ahlâklılığın ne olduğu üzerinde durur; özünü ve temellerini araştırır. İnsanın davranışlarında özgür olup olmadığını sorgular. Hangi eylemlerin ahlâklı olabileceğini irdeler. Bunlar için bir takım ölçütler koyar.

………………………………………….……………………………………………..

…………………………… ………………………………..


8.Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)


I

“Bedenim hapsolsa da ruhum sınırsızca özgür.”

?

İNDETERMİNİZM

II

“Zalim felek!”

?

FATALİZM

III

“Bir köle de iç özgürlük sayesinde özgür olabilir.”

?

LİBERTERYANİZM

IV

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!”

?

DETERMİNİZM

V

“Davranışlarımızın her zaman bir nedeni ve sonucu vardır.”

?

OTODETERMİNİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

SORULAR… 1. İktidar kaynağını nereden alır? Yazınız.(9 puan)

 2. AHLAK felsefesinin problemlerinden beş tanesini yazınız.(20 puan)

 3. Ütopyayı tanımlayarak, istenilen ütopyaların adlarını yazınız .(15 puan)

 4. Kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak anlayışının olamayacağını ileri süren görüşleri yazınız.(15 puan)

 5. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D ( X) Yanlış ise Y ( X) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)

 • Monarşik ve teokratik iktidarlarda bireyler devlete karşı birçok haklara sahiptir. D ( ) Y ( )

 • Nietzsche’ye göre, ahlaki eylemin amacı “üstün insana” ulaşmaktır.D ( ) Y ( )

 • K. Marx’a göre insanlar ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda sınırsızca özgür olmalıdır.D ( ) Y ( )

 • Akılcı demokratik egemenlikte hukuk kuralları geçerlidir.D ( ) Y ( )

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ilgili kavramları yazınız.( hukuk, ahlak, değer yargıları, olgusal yargılar, yasa, ahlaki yasa, iktidar, vicdan)(12 puan)

…………………………….:.Uyulması ahlâk açısından gerekli ve geçerli olan kurallardır.

………………………………: Toplumdaki insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yazısız kurallardır.

………………………………: Sübjektif niteliğe sahip değer alanına ilişkin yargılardır.

……………………………….: Hukuku oluşturan yazılı metinlerin her biridir. 1. Metin kutusunda verilen açıklamanın siyaset felsefesinde hangi probleme ait olduğunu yazınız. (10 puan)Tüm insanlara sırf insan olmalarından dolayı tanınması gereken hak ve özgürlükler bütünüdür. İnsanın doğal, kültürel yetilerini, isteklerini özgürce ifade edebilme olanağı sağlayan ve bu özgürlüğünü güvence altına almayı amaçlayan etik bir anlayışa dayanır. Yaşama, eğitim, sağlık ve seçme seçilme bunlardan başlıcalarıdır.

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………… ……………………………….. 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)

I

Devlet olmasaydı insanlar özgürlüklerini kullanamazdı.

?

ANARŞİZM

II

Özgürlük, hiçbir şey tarafından belirlenmeksizin kendimi belirlememdir.

?

FATALİZM

III

Devlet ve tüm baskıcı kurumlar ortadan kaldırılmalıdır.

?

LİBERTERYANİZM

IV

Akıl, tutkuların kölesidir.

?

DETERMİNİZM

V

Eylemlerimizin tümü kaderde daha önceden yazılmıştır.

?

OTODETERMİNİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ.

SORULAR….

1.Anadolu bilgeliğinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.(20 puan)

2. Ahlak felsefesinin problemlerinden beş tanesini yazınız.(10 puan)

3. İktidar kaynağını nereden alır? Yazınız.(9 puan)

4.İdeal toplum düzeninin olabileceğini kabul eden görüleri yazarak açıklayınız.(15 puan)

5. Aşağıda verilen bilgileri DOĞRU ise D (X) YANLIŞ ise Y( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)


 • “İnsan, her şeyin ölçüsüdür.” diyen Protagoras’a göre ideal devlet düzeni kurulamaz. D ( ) Y ( )

 • Liberalizm, siyasette, ekonomide, dinde ve diğer alanlarda bireysel egemenliğe önem verir D( )Y( )

 • Bürokrasi, toplumun devlet kurumları dışında, kendi çıkar ve amaç gerçekleştirmek için oluşturduğu örgütlenmelerdir. D ( ) Y ( )

 • Ayırımcılık, eşitsizlik, önyargı, sosyal adaletsizlik çevre etiğinin problemleridir. D ( ) Y ( )

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tanımı yapılan ilgili kavramları yazınız.(12 puan)

………………………..: Bir toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kuralların bütünüdür.

…………………….…: Ahlaki eylemlerimizi iyi-kötü değerlendirdiğimiz yargılardır.

………………………….: Hukuku oluşturan yazılı metinlerin her biridir.

………………………..: Önemli olan fazla sayıda insana fayda sağlayan eylemin olduğunu savunan ahlak anlayışıdır. 1. Metin kutusunda verilen açıklamanın siyaset felsefesinde hangi probleme ait olduğunu yazınız. (11 puan)


Hobbes’e göre doğası gereği insan insanın kurdudur. Dünyanın nimetlerinden daha fazla faydalanmak için herkes herkesle savaşmak zorundadır. Bu durum insanları bir düzen aramaya yöneltmiştir. Böylece devlet oluşmuş , birbiriyle uyuşmayan birçok iradenin yerini tek bir irade almıştır.

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz .(15 puan)

I

Kaderimizi ne doğa yasaları belirler ne de irademiz. Her şey evrensel bir akış içinde gerçekleşir.

?

LİBERTANYALİZM

II

İradesine hakim olan biri, tutkularından uzak durarak özgürlük alanını genişletir.

?

DETERMİNİZM

III

“Davranışlarımızın her zaman bir nedeni ve sonucu vardır.”

?

OTODETERMİNİZM

IV

Devlet, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına alır ve her alanda özgür olmasını sağlar.

?

ANARŞİZM

V

Devlet ve tüm baskıcı kurumlar ortadan kaldırılmalıdır.

?

FATALİZM

HAK ETTİĞİNİZİ ALMANIZ DİLEĞİYLE! BAŞARILAR!

SEYHAN SONGURFELSEFE ÖĞRETMENİ

NOT: KLASİK SORULARIN YANITLARINI KÂĞIDIN ARKASINA YAZINIZ.

Yüklə 83,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə