T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre yönetiMİ genel müDÜRLÜĞÜ Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi BaşkanlığıYüklə 445 b.
tarix04.02.2018
ölçüsü445 b.
#24103


T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 • T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 • GEMİ ATIKLARI YÖNETİM

 • “ATIK KABUL TESİSLERİNDE LİSANS UYGULAMALARI”

 • Antalya, Ocak 2010

 • Harun HAŞİMOĞLU Uzm. Biyolog E-posta: hhasimoglu@cevreorman.gov.tr


 • Sunum İçeriği;

 • Atık kabul tesisi lisans (çevre izni) başvurusu,

 • Atık kabul tesisi raporunun hazırlanması esasları,

 • Atık yönetim planı hazırlama esasları ve dikkat edilmesi gerekenler,

 • Raporlama ve denetim,

 • Muafiyet uygulamaları,

 • Büyükşehir Belediyelerinin uygulamaları. • A- GENEL BİLGİLER

 • 1) Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks,

 • 2) Projenin tanımı ve amacı,

 • 3) Raporun hazırlanış tarihi,

 • 4) Raporu hazırlayanların tanıtımı.B- LİMAN İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • B- LİMAN İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • 1) Yeri, mevkii,

 • 2) Vaziyet planı,

 • 3) Hizmet amaçları,

 • 4) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri,

 • 5) Hizmet sunduğu gemilerin sayıları (Günlük, aylık ve yıllık ortalamaları),

 • 6) Hizmet sunduğu gemilerden kaynaklanan atıkların cins ve miktarları,

 • 7) Önceki yıllarda kabul edilen atık tipleri ve miktarlarının belirtilmesi

 • 8) Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu,

 • 9) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,

 • 10) Olası çevresel etkilere karşı aldığı tedbirler,

 • 11) Acil müdahale planı.C) ATIK KABUL TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • C) ATIK KABUL TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • 1) Yeri, mevkii,

 • 2) Atık kabul tesisinin vaziyet planı üzerinde gösterilmesi (liman genel vaziyet planı üzerinde gösterilmesi),

 • 3) Alınacak atık türleri ve maksimum atık miktarları,

 • 4) Hizmet verilecek gemilerin yoğunlukları dikkate alınarak ayrı tür her bir atık için depolama kapasitelerinin belirlenmesi,

 • 5) Sunulacak hizmetin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler,

 • 6) Atıkların gemilerden ve atık alma gemilerinden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacağı,

 • 7) Açıkta demirleyen gemilerin atıklarının nasıl ve hangi yöntemle alınacağı,

 • Atıkların bertarafının nasıl ve hangi yöntemlerle, nerelerde yapılacağı, yaptıracağı, bu anlamda anlaşma yapılacak bertaraf tesislerinin ve sahiplerinin isimleri, ilgili bertaraf tesislerinin almış olduğu izinler, belgeler,

 • Atık Kabul Tesisinde kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,

 • 10) Atık kabul, depolama ve bertaraf etme işlemlerinin her aşamasında çevresel etkilerin azaltılması için çevre yönetim araçlarına uygun yöntem ve önlemlerin belirlenmesi.

 • 12) Görevlendirilecek personel bilgisi (kişi sayısı, yeterliliği, deneyim durumu vb.), Personelin eğitilmesi,

 • 13) Kapasite artırmaya müsait olup olmadığı,

 • EKLER: (ISPS Belgesi, Deşarj İzin Belgesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi, harita, kroki, resim, belge, liman kullanıcıları için bilgiler vb.)A-GENEL BİLGİLER

 • A-GENEL BİLGİLER

 •  

 • 1-Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve  faks numaraları,

 • 2-Atık Yönetim Planı Hakkında İletişim Kurulacak Kişiler  

 • 3-Raporu hazırlayanların tanıtımı ve Raporun hazırlanış tarihi,

 • 4-Liman ve Atık Kabul Tesisinin Yeri, mevkii

 •  B-PLANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 • B-PLANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 • 1- Atık Yönetim Planının Kapsam ve Amacı

 • 2- Atık kabul tesisine alınacak atık tür ve miktarları,

 • 3- Gemilerden atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile alınacağı ve depolanacağının detaylı olarak tanımlanması, (İş akış şeması ile desteklenmesi gerekmektedir)

 • 4- Atık Kabul Tesislerinde depolanan her bir atık için bertaraf şeklinin açıklanması,  

 • 5- Atık Kabul Tesislerinde depolanan atıkların düzenli olarak bertaraf tesislerine gönderilmesi ile ilgili yöntemler-kuralların açıklanması,

 • 6- Gemilerden alınan atık miktarlarının kayıt ve bildirme metotlarının açıklanması, 

 • 7- Sözleşme yapılan atık alma gemileri ile yapılan anlaşmalar ve anlaşmaların veya protokollerin orijinal onaylı belgeleri, 

 • 8- Atık Yönetim Planı Özet Tablosunun atık yönetim planında belirtilen hususlara göre doldurulması,

 • 9- Planın uygulanmasından sorumlu kişi veya kişilerin tanımlanması,

 • EKLER: Bertaraf tesisleri ve taşıma firmaları ile yapılan sözleşmeler.

II- SİNTİNE SUYU VE SLOP, KİRLİ BALAST İÇİN YAPILAN SUSUZLAŞTIRMA VE ARITMA  BİLGİLERİ

 • II- SİNTİNE SUYU VE SLOP, KİRLİ BALAST İÇİN YAPILAN SUSUZLAŞTIRMA VE ARITMA  BİLGİLERİIII- ATIK TRANSFERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA YAPILAN FİRMA/KURUMLAR

 • III- ATIK TRANSFERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA YAPILAN FİRMA/KURUMLAR

 •  

Lisans (çevre izin) belgesinde;

 • Lisans (çevre izin) belgesinde;

 • 1) Lisans belgesinin hangi tür atıklar için verildiği,

 • 2) Başlama ve bitiş tarihleri belirtilmektedir.Atık yönetim planının esası söz konusu atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönetiminin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, gemi kaynaklı atıkların toplanması, depolanması, susuzlaştırılması, taşınması ve bertaraf edilmesi işlemlerinin uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 • Atık yönetim planının esası söz konusu atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönetiminin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, gemi kaynaklı atıkların toplanması, depolanması, susuzlaştırılması, taşınması ve bertaraf edilmesi işlemlerinin uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 • Atıkların toplanması;

 • Gemilerden atıkların alınarak atık kabul tesisine alınması işlemidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken, gemilerin talepleri doğrultusunda (bildirim) atıkların geminin gecikmesine yol açmaksızın almak, atık verme taleplerinin yani bildirimlerin doğruluğunu kontrol etmek, verilen atık ile bildirimin uygunsuz olduğunun tespiti durumunda Liman Başkanlığına haber vermektir.

 • Gemi atıklarını toplama çalışmalarını kendi sorumluluk sahasında gerçekleştiren Büyükşehir Belediyeleri de yukarıda ifade edilen çalışmaları yürütmek zorundadırlar.Atıkların depolanması;

 • Atıkların depolanması;

 • Gemi atıkları yönetiminde gemilerden alınan atıklardan özellikle petrol ve petrol türevli atıkların (sintine suyu, slaç, slop, kirli balast, atık yağ) atık kabul tesislerinde depolanması önem arz eden konuların başında gelmektedir. Bu atıklar tehlikeli atık sınıfında yer alan atıklar olduğu için depolama konularının her türlü çevresel tedbirin alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tedbirler,

  • Depolanacak tankların silindirik olması,
  • Sızdırmaz ve paslanmaz metalden inşa edilmesi,
  • Taşma havuzları içerisinde yer alması,
  • Depolandığında katılaşacak atıklar için (slaç veya atık yağ vs.) ısıtma sistemlerinin bulunması şeklinde özetlenebilir.
 • Ayıca bu tesisin liman sahası içerisinde çevresel açıdan kaza riski bulunmayan veya az olan bölgelerde inşa edilmesi gerekmektedir.Atıkların susuzlaştırılması;

 • Atıkların susuzlaştırılması;

 • Gemilerden alınan petrol ve petrol türevli atıklardan özellikle sintine suyu susuzlaştırılması gereken atıklardandır. Bu atıkların yaklaşık % 80 – 90’ı sudur. Geri kalan % 10 -20 petrol ve petrol türevli yağları içermektedir. Bu bağlamda, söz konusu atıkların bertarafa gönderilmesi aşamasında serbest suyun alınması önem arz etmektedir. Bu durum bertarafın etkinliği ve taşıma kolaylığı açısından gereklidir.Atıkların taşınması;

 • Atıkların taşınması;

 • Gemilerden alınan atıkların atık kabul tesisinde depolanıp, gerekli susuzlaştırma işlemine tabi tutulmasından sonra gerekli bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Pissu ve çöplerin taşınmasında ve bertarafında yerel Belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ancak, petrol ve petrol türevli atıkların bertarafı için yapılacak taşıma işleminde Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılması gerekmektedir.Atıkların bertarafı;

 • Atıkların bertarafı;

 • Petrol ve petrol türevli atıkların gerekli ön işlemlerin (susuzlaştırma vs.) uygulanmasından sonra bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi gerekmektedir. Bu tesisler, İZAYDAŞ veya ek yatık yakma lisanslı bulunan çimento ve kireç fabrikalarıdır. Söz konusu atıkların başka tesislere veya madeni yağ geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi yasaktır.Değişikliklerin bildirimi;

 • Değişikliklerin bildirimi;

 • Atık kabul tesislerinde veya Atık Yönetim Planında yapılacak değişiklikler için Bakanlıktan onay alınır.

 • Lisans (çevre izni) hiç bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez. Liman işletmecisinin değişmesi halinde Bakanlığa bilgi verilmesi ve lisansın yenilenmesi zorunludur.

 • Lisans almış atık kabul tesislerine sahip limanların isimleri Bakanlık tarafından ilgili liman başkanlığına bildirilir.Atık kabul tesislerinin işletilmesi aşamasında atık yönetim planının esaslarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Atıkların alımında görevli olan personele bu konuda sürekli bilgi verilmeli, eğitime alınmalıdır.

 • Atık kabul tesislerinin işletilmesi aşamasında atık yönetim planının esaslarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Atıkların alımında görevli olan personele bu konuda sürekli bilgi verilmeli, eğitime alınmalıdır.

 • Gemilerden atık alınması sürecinde ilk adım olan geminin atık bildirimi konusunun dikkatlice takip edilmesi, uygunsuzlukların tespiti halinde Liman Başkanlıklarına ivedilikle bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

 • Bunun dışında gemiden atık alınması esnasında yapılacak iş ve işlemlerde çevresel risklerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasına azamı gayret gösterilmelidir.

 • Bu tesislerin denetiminden sorumlu olan kurumlar Valilikler, Liman Başkanlıkları ve Bakanlıktır. Bu kurumlar, atık bildirimlerinin tutarlılığından başlayarak, atıkların ne şekilde depolandığı, ön işlemlerin yapılıp yapılmadığı, lisanslı bertaraf tesislerine gönderilip gönderilmediği konularında denetim yapmaktadırlar.Atık kabul tesislerinin işletilmesi aşamasında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla atık transfer formlarının ve ulusal atık taşıma formlarının kullanılması gerekmektedir. Bu formlar her bir atık transferi için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Söz konusu formlar uygun şekilde dosyalanması ve herhangi bir denetim durumunda ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Atık kabul tesislerinin işletilmesi aşamasında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla atık transfer formlarının ve ulusal atık taşıma formlarının kullanılması gerekmektedir. Bu formlar her bir atık transferi için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Söz konusu formlar uygun şekilde dosyalanması ve herhangi bir denetim durumunda ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Ayrıca, bu belgelere ilave olarak gemilerin yaptığı atık bildirim formları da atık transfer formları ile dosyalanmalıdır.

 • Bu belgeler, düzenli olarak Valiliklere (İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine) gönderilmelidir.1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde geçici faaliyet izni verilmesi, çevre izninin verilmesi aşamasında faaliyet raporunun hazırlanması ve Bakanlığa sunulması usullerinin tanımlanması,

 • 1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde geçici faaliyet izni verilmesi, çevre izninin verilmesi aşamasında faaliyet raporunun hazırlanması ve Bakanlığa sunulması usullerinin tanımlanması,

 • 2- 2000/59 EU sayılı Direktifine uyum sağmak amacıyla; halen yönetmelik hükümleri çerçevesinde alımı yapılan petrol türevli atıklar, zehirli sıvı madde atıkları, pissu ve katı atıkların dışında kalan yük artıklarının da atık kabul tesislerine alınması ve bu kapsamda atık kabul tesislerinin gerekli alt yapılarını oluşturmalarına ilişkin esasların belirlenmesi. • Atık kabul tesislerini işletilmesi hususunda yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin daha etkin bir şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlığımızca “Gemi atık takip sistemi” nin kurulması çalışmaları başlatılmış olup analiz aşaması sonlandırılmıştır.Teşekkür ederim…

 • Teşekkür ederim…Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə