ViRÜslerin morfolojiK Özellikleri Kİmyasal özellikleri genel özellikleri Prof. Dr.Ömer poyrazYüklə 446 b.
səhifə1/6
tarix17.01.2018
ölçüsü446 b.
#20947
  1   2   3   4   5   6


VİRÜSLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Prof.Dr.Ömer POYRAZ


VİRÜSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • Virüsler organizmada hastalık yapabilen en küçük canlı enfeksiyon etkenidirler.

 • Büyüklükleri 20-400 nm arasında değişmektedir.

 • Morfolojik yapıları ve genel özellikleri yönünden diğer mikroorganizma-lardan büyük farklılıklar gösterirler.

 • Bakteri, protozoa ve mantarlarda olduğu gibi tam bir hücre yapısı göstermezler.

 • Yalnız başlarına yaşamak için gerekli olan enerjiyi ve makromolekülleri sentez edemezler.

 • Bu nedenle virüsler tamamen enfekte ettikleri hücrelerin metabolik sistemlerinden yararlanırlar.

 • Yani zorunlu hücre içi paraziti olarak yaşamlarını devam ettirirler.

 • Canlı hücrelerin dışında yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir.

 • Canlı hücre dışında metabolik aktivite gösteremezler.

 • Ancak hücre içine girdikten sonra hem kendi, hem de hücrenin metabolik yollarını kullanırlar.

 • Bu nedenle virüsler hücre dışında metabolik olarak inaktif, hücre içinde ise canlı olarak kabul edilirler.Bakteri Hücresi ve Çeşitli Virüslerin Şematik GörünümleriVİRÜSLERİ BAKTERİLERDEN VE DİĞER MİKROORGANİZMALARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

 • Büyüklük

 • Genomik yapı

 • Metabolik aktivite

 • Çoğalma

 • Üreme ortamı

 • Filtrelerden geçme

 • Hücre organelleri

 • Antibiyotiklere duyarlılık

 • İnterferona duyarlılık

 • Antijenik özellik

 • Mikroskobik özellikBüyüklük

 • Virüsler bakterilerden ve diğer mikroorganizmalardan daha küçüktürler.

 • Bakteriler ve diğer mikroorganimalar mikrometre (um) ile ölçülürken, virüsler nanometre (nm) ile ölçülürler.

 • Virüslerin büyüklüğü yaklaşık 20 - 400 nm arasında değişirken, bakteriler ortalama 1000 nm, yani 1 mikron büyüklüğündedir.

 • Virüslerin en büyüğü dahi, en küçük bakteriden daha küçük veya aynı boyuttadır.

 • 1 mm=1000 mikron, 1 mikron =1000 nanometredir.

 • Yani 1 nm , 1 mm'nin milyonda biri büyüklüktedir.

 • En küçük bakteri olarak 300 nm büyüklüğündeki klamidya elemanter cisimciği, en büyük virüs olan poksvirus boyutundadır.Genomik Yapı

 • Virüslerde tek bir nükleik asit bulunmak-ta olup, ya DNA ya da RNA'dan oluşur.

 • Bakterilerde ve diğer mikroorganizma-larda ise hem DNA, hem de RNA birlikte bulunmaktadır.Metabolik Aktivite

 • Virüsler metabolik aktivite bakımından inert partiküllerdir.

 • Yani tek başlarına metabolik aktivitelerini sürdürecek enzimleri bulunmamaktadır.

 • Bu yüzden yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaçları bulunur.

 • Hayatlarını devam ettirebilmeleri için canlı hücrelerin metabolik sistemlerinden faydalanırlar.

 • Bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların ise metabolik faaliyetlerini sürdürebilecekleri enzimleri bulunur.

 • Bu yüzden bakteriler ve diğer mikroorganizmalar hücre dışında da canlı kalabilmektedirler.Çoğalma

 • Virüsler yalnızca canlı hücreler içerisin-de replikasyon denilen, nükleik asidin kopyasının çıkarılması şeklinde, yani eşleşme yoluyla çoğalırlar.

 • Diğer mikroorganizmalar ise ikiye bölü-nerek, ya da mitoz ve meyoz yoluyla çoğalırlar.Üreme Ortamı

 • Virüsler yalnızca canlı hücrelerin bulunduğu hücre kültürlerinde ya da embriyonlu yumurtada üreyebilirler.

 • Buna karşılık bakteri ve diğer mikroorganizmaların büyük çoğunluğu cansız besleyici maddelerden hazırlanan yapay besiyerlerinde kolaylıkla üreye-bilirler.Filtrelerden Geçme

 • Virüsler bakteriyolojide kullanılan filtrelerden küçük olmaları nedeniyle geçebilirler.

 • Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar ise, büyük olmaları nedeniyle bu filtrelerden geçemezler.Hücre Organelleri

 • Bakterilerde ve diğer mikroorganizma-larda ribozom, endoplazmik retikulum, mitokondri, golgi aygıtı gibi hücre organelleri bulunmasına karşılık, virüslerde bu organellerden hiçbirisi bulunmaz.Antibiyotiklere Duyarlılık

 • Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olup, üremelerini durdurmakta ya da ölümüne yolaçmaktadır.

 • Virüsler ise antibiyotiklerin varlığından hiç etkilenmezler.

 • Yani antibiyotik varlığında yaşamlarını sürdürürler.İnterferona Duyarlılık

 • Bakteriler genellikle interferonun olum-suz etkisinden etkilenmemesine rağmen, virüsler interferon varlığında üremele-rini sürdüremezler.Antijenik Özellik

 • Virüsler daha iyi antijenik özellik göstermekte olup, organizmada daha kuvvetli ve daha kalıcı bir antikor yanıtı oluştururlar.

 • Bakteriler ise daha zayıf antijenik özellik göstermekte olup, daha kısa süreli antikor yanıtı meydana getirirler.Mikroskobik Özellik

 • Virüsler çok küçük olmaları nedeniyle ışık mikroskobunda görülmeleri mümkün değildir.

 • Ancak en büyük virüsler hücreler içerisinde noktacıklar şeklinde farkedilebilirler.

 • Bu yüzden virüslerin incelenmesinde büyütme gücü daha fazla olan elektron mikroskobu kullanılır.

 • Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar ise ışık mikroskobu ile görülebilirler.Elektron Mikroskopunun GörünümüVİRÜSLERİN MORFOLOJİK YAPILARI

 • Virüsler çok küçük olmalarına, ilk bakışta basit bir yapı içeriyormuş gibi görünmelerine rağmen, ayrıntılı şekilde incelendiklerinde çok iyi bir morfolojik organizasyona sahip oldukları görül-mektedir.Tam bir virüs partikülüne virion adı verilmekte olup şu kısımlardan oluşmaktadır

   • Genomik Yapı
   • Kapsid
   • Zarf


Genomik Yapı

 • Virüsün en iç kısmında yani virüsün özünde bulunan, virüse ait genetik bilgiyi taşıyan nükleik asit kısmıdır.

 • Virüsün yapısal ve yapısal olmayan proteinleri için gerekli genetik şifreyi taşır.

 • Küçük virüslerde viral genom 3-4 gen taşırken, büyük virüslerde bu sayı 200-300'e ulaşır.

 • Nükleik asit virüsün cinsine göre ya DNA, ya da RNA'dan oluşmaktadır.

 • Nükleik asitler ya tek iplikcikli ya da birbiri üzerine katlanmış çift iplikcikli yapıda olabilir.

 • Nükleik asitler tek molekül halinde olabileceği gibi, parçacıklar halinde de bulunabilirler.

 • Görünüm olarak düz ya da çembersel şekilde kıvrılmış olabilirler.

 • Tüm bu özellikler virüsün cinsine ve türüne göre değişmektedir.Genomik Yapı

 • Viral nükleik asitlerin genom büyüklükeri de virionlar arasında oldukça farklılık gösterir.

 • Hepatit B virüsünün genomu en küçük DNA genomu olmasına karşılık, herpes ve poks virüslerin genomları en büyük genomlar arasında yer alır.

 • Nükleik asitler tek ya da çift iplikçikli olabilir.

 • Çift iplikçikli nükleik asit yapısı DNA virüslerinde yaygındır.

 • Parvovirus hariç bütün DNA virüsleri çift iplikçiklidir.

 • Tek iplikçikli nükleik asit yapısı ise RNA virüslerinde yaygındır.

 • Reovirus hariç bütün RNA virüsleri tek iplikçiklidir.Genomik Yapı

 • Bir çok virüs nükleik asidi virion içerisinde tek molekül halinde bulunmaktadır.

 • Bazı virüslerde ise genom parçacıklı olarak görülür.

 • DNA virüslerinde parçacıklı genom görülmez.

 • Parçacıklı nükleik asit yalnızca bazı RNA virüslerinde vardır.

 • Parçacıklı genom içeriği bu virüslerde yüksek sıklıkta rekombinasyon oluşmasına neden olur.

 • Buna bağlı olarak da yeni yeni antijenik tipler oprtaya çuıkmaktadır.

 • Virüslerde nükleik asit yapıları düzlemsel (linear) ya da çembersel yapıda olabilir.

 • Bütün RNA virüslerinin nükleik asitleri linear yapı gösterir.

 • DNA virüslerinde ise hem linear hem de çembersel nükleik asit yapısı görülür.

 • DNA virüslerinden Papovavirus ve Hepadnavirus grubu çembersel DNA yapısı içerir.Çeşitli tipteki nükleik asitlerin şematik görünümleriRNA Virüslerinde Polarite

 • Bir çok virüs grubu viron içerisinde özellikle nükleik asit sentezinde rol oynayan bazı enzimler içerirler.

 • Bu enzimlerin hepsinin sentezi viral genler tarafından yönetilir.

 • Bu enzimlerin bazıları normal hücrelerde bulunmaz.

 • Bazı RNA virüsleri parental RNA'yı replikasyonları sırasında direkt olarak mRNA olarak kullanır.

 • Bu nedenle virion içerisinde RNA polimeraz enzimi yoktur.

 • Parental RNA'sı mRNA ile aynı polaritede olan bu virüsler pozitif polariteli virüsler olarak adlandırılır.

 • Picornaviruslar, Caliciviruslar, Togaviruslar, Coronaviruslar, Retroviruslar pozitif polariteli RNA virüsleridir.

 • Diğer RNA virüsleri ise virion içerisinde RNA polimeraz enzimi içerir.

 • Bu virüsler parental RNA'ya komplamenter bir mRNA sentezlemek zorundadırlar.

 • Bunlar parental RNA'yı mRNA olarak kullanamazlar.

 • Bu virüslere negatif polariteli virüsler adı verilir.

 • Orthomyxoviruslar, Paramyxoviruslar, Rhabdoviruslar, Bunyaviruslar, Arenaviruslar negatif polariteli virüslerdir.Kapsid

 • Viral genomu çevreleyen, protein yapısında kılıfa kapsid adı verilir.

 • Kapsidi oluşturan her bir yapısal üniteye, yani yapıtaşlarına kapsomer adı verilir.

 • Bu kapsomerler farklı virüslerde farklı şekilde dizilmiş olup, bu dizilimler virüslerin simetrik yapılarını oluştururlar.

 • Bu simetrik yapı ise virüslere şeklini vermektedir.Virüsler kapsitlerinin oluşturduğu simetrik yapıya göre 3 önemli gruba ayrılırlar

 • .

 • 1 – İkozahedral Simetrili Virüsler

 • 2 – Helikal Simetrili Virüsler

 • 3 – Kompleks Simetrili Virüslerİkozahedral Simetrili Virüsler

 • Kübik simetrili virüsler olarak da adlandırılırlar.

 • Bu tür simetri yapısı 20 eşkenar üçgen şeklinde dizilen kapsomerlerin birleşmesiyle oluşan, 12 köşesi bulunan bir simetri yapısıdır.İkozahedral Simetri Yapısının GörünümüHelikal Simetrili Virüsler

 • Helezon yapılı virüsler olarak da adlandırılırlar.

 • Bu tür simetride kapsomerler nukleusun etrafında bir eksen boyunca üst üste kıvrılarak boru şeklinde dizilmişlerdir.

 • Yani bir nevi yay ya da helezon oluşturmuşlardır.

 • Helikal simetri içeren virüslerin kapsomerleri tek bir polipeptidden oluşmuştur.

 • Helikal simetrili kapsidler yalnızca RNA virüslerinde bulunmaktadır.

 • İnsanda hastalık oluşturan bütün helikal simetrili virüsler zarflıdır.Kompleks (karmaşık) Yapılı Virüsler

 • Bazı virüsler belirgin bir simetri yapısı göstermezler.

 • Bunların daha karmaşık ve daha farklı bir kapsid yapıları vardır.

 • En büyük virüs olan Poxvirüsler ve Filoviruslar bu gruptadır.

 • Poksvirusların dış kılıfı lipid ve proteinden yapılmış ünitelerden oluşmuştur.

 • Bu yüzden diğer viral zarflardan farklı görülürler.

 • İç kısımlarında ise çok iyi yapılanmış bir genom ile birlikte kompleks proteinler ve enzimler yer alır.

 • Filoviruslar ise helikal yapı benzeri bir nükleokapsid içeren çok uzun, kıvrık ve ipliksi formda, zarflı partiküller şeklinde görülürler.Çeşitli virüslerin elektron mikroskopundaki görünümleriÇeşitli Virüslerin Elektron Mikroskopundaki GörünümleriVİRAL KAPSİDİN GÖREVLERİ

 • Virüs partikülüne morfolojik karakterini verir.

 • Viral nükleik asidi çepeçevre sararak dış etkilerden ve nükleazlardan korur.

 • Viral nükleik asidin paketlenmesi için uygun bir klıf oluşturur.

 • Virüse antijenik özelliğini verir.

 • Virüsün konak hücreye olan özgüllüğünü verirNükleokapsid

 • Viral nükleik asit ve kapsidten oluşan viral yapıya nukleokapsid adı verilir.

 • Basit bir virüs yalnızca nukleokapsid şeklindedir.

 • Bu tür virüslere aynı zamanda çıplak virüsler adı da verilmektedir.

 • Çıplak virüslerde zarf bulunmaz.

 • Bu virüsler içinde bulundukları hücrenin parçalanarak otoliz olması sonucu hücreden ayrılırlar.Zarf

 • Bazı virüslerde nukleokapsidin çevresini lipit yapısında bir zarf çevreler.

 • Bu tür virüslere zarflı virüsler adı verilir. Bu virüsler içinde üredikleri hücreden tomurcuklanma ile ayrılırlar.

 • Zarflarını tomurcuklanma sırasında hücre membranından ya da nukleus membranından alırlar.

 • Zarflı virüsler lipit içermeleri nedeniyle eter ve kloroform gibi lipit eriticilere duyarlıdırlar.

 • Viral zarf konak hücre membranından köken aldığı için, viral zarfta da hücre membranında olduğu gibi bir lipit tabaka ve virüse özgül fonksiyonları olan proteinler bulunur. • Viral zarf üzerinde bulunan proteinler

 • başlıca iki grup altında

 • incelenirler.

 • A – Glikoproteinler

 • B – Matriks proteinleriGlikoproteinler

 • Zarf üzerinde bulunan dikensi çıkıntılar olup, peplomer olarak da adlandırılırlar.

 • Transmembran proteinleridir.

 • Bunların çok çeşitli görevleri vardır.

 • Virüsün konak hücreye adsorbsiyonunu ve penetrasyonunu sağlar.

 • Yani virüsün konak hücreye tutunmasında ve hücreyi delerek içeri girmesinde önemli rol oynarlar.

 • Kuduz virüsünde beyin hücrelerinde asetil kolin reseptörlerine bağlanarak nörotoksik etki gösterir.

 • Bazı virüslerde eritrositlere bağlanarak virüse hemaglutinasyon yapma yeteneğini kazandırır.

 • Bu tür glikoproteinler hemaglutinin olarak adlandırılır.

 • Bazı virüslere füzyon yapma ve hemoliz yapma yeteneği kazandırır.

 • Influenza virüsünde ise nöroaminidaz etkisi gösteren glikoproeinler mevcuttur.

 • Virüs bu sayede üst solunum yolunda bulunan musin tabakasını eriterek hücrelerin yüzeyini açığa çıkarır.

 • Böylece yüzeyi açığa çıkmış hücrelere virüs daha kolay adsorbe olur.Matriks Proteinleri

 • M proteinleri olarak da adlandırılan matriks proteinleri, glikoprotein çıkıntı-ların taban kısmında, virüsü çevreleyen proteinlerdir.

 • Bu proteinler bir çok hidrofobik bağlarla zarfın lipit tabakasına bağlanırlar.

 • Matriks proteinleri virüslerin hücre membranından tomurcuklanmasında önemli rol oynarlar.Virion İçi Enzimler

 • Virüsler viral replikasyonda rol oynayan bazı enzimler içerirler.

 • Bunlar viral genler tarafından kodlanırlar.

 • Bu enzimler şunlardır :

   • RNA polimeraz enzimi
   • DNA polimeraz enzimi
   • Revers transkriptaz enzimi


Virion İçi Enzimler

 • RNA Polimeraz Enzimi :

  • Viral RNA'yı mRNA şekline transkribe ederler.
  • Bu enzim yalnızca negatif polariteli virüslerde bulunur.
  • Bu enzim insan ya da hayvan hücresinde bulunmaz.
 • DNA Polimeraz Enzimi :

  • DNA'dan DNA sentez eden bir enzimdir.
  • DNA virüslerinde bulunur.
 • Revers Transkriptaz Enzimi :

  • RNA'dan DNA sentezini yöneten bir enzimdir.
  • Bu enzim sayesinde hücre içerisne giren virüs RNA'dan çift iplikçikli DNA oluşturarak, yeni oluşan bu DNA'nın hücre kromozomu ile entegre hale gelmesini sağlar.
  • Retrovirüslerde bulunan bir enzimdir.


Virüslerin Kimyasal Yapıları

   • Viral proteinler
   • Viral nükleik asit
   • Viral lipidler
   • Viral karbonhidratlar


Viral Proteinler

 • Viral nükleik asidi çevreleyen kapsid yapısı, kapsomer adı verilen yapı taşlarından oluşur.

 • Kapsomerler ise protein yapısında olan temel yapıtaşlarıdır.

 • Bu protein tabakasının virüsün hayatiyetini devam ettirebilmesi, için oldukça önemli görevleri vardır.

 • Bunlar viral nükleik asidin bir hücreden diğer hücreye aktarılmasında önemli görev alırlar.

 • Nükleik asitleri çepeçevre kuşatarak vücut içerisinde nukleaz enzimlerine karşı korurular.

 • Virüs partikülüne simetrik yapısını verirler.

 • Ayrıca virüse antijenik bir yapı kazandırırlar.

 • Bu özelliklerinden yaralanılarak aşı hazılanmasında ve viral hastalıkların tanısında bu proteinlerden yararlanılır.

 • Bazı virüsler virion içerisinde protein yapısında olan enzimler içerirler.

 • Bu enzimler oldukça küçük miktarlarda bulunurlar.

 • Virionun konak hücreye girmesinin ardından viral replikasyonun başlatılmasında çok önemli rolleri vardır.Viral Nükleik Asit

 • Nükleik asitlerin tipi ve moleküler ağırlığı her virüs grubu için spesifik özelliktedir.

 • Örneğin viral genomun moleküler ağırlığı DNA virüslerinde 1.5 x 10 6 - 200 x 10 6 arasında, RNA virüslerinde ise 2 x 10 6 - 15 x 10 6 arasındadır.

 • Pozitif polariteli virüsler konak hücre için doğrudan infeksiyozdur.

 • Negatif polariteli virüslerin viral RNA'ları enfeksiyoz değildir.

 • Bu virüsler ancak içerdikleri RNA polimeraz aracılığı ile RNA genomlarının her biri ayrı ayrı mRNA işlevi gören moleküllerin transkripsiyonunu sağladıktan sonra enfeksiyoz hale gelebilirler.

 • Viral nükleik asitlerin guanin sitozin gibi nukleotidlerinin dizilişi ve yapıları her nükleik asit için özeldir.Viral Lipidler

 • Viral lipidler nükleokapsidin hücre membranından tomurcuklanması sırasında oluşur.

 • Bir viryona ait fosfolipidlerin yapı ve özgüllükleri virüsün çoğaldığı hücre membranı ile yakından ilgilidir.

 • Yapısında lipid içeren virüsler etere duyarlıdırlar.

 • Bazı virüsler stoplazmik membrandan, bazıları ise nüklear membrandan köken alırlar.Viral Karbonhidratlar

 • Virüslerin yapısında karbonhidratlar da yer alır. Özellikle zarf kısmında bulunur.

 • Glikoprotein yapısındadırlar.

 • Bu glikoproteinler glikozamin, galaktoz, mannoz gibi monosakkaritlerden oluşurlar.

 • Bunlar viral genomun antijenik özellikleri yönünden de önemlidirler.

 • Sentezleri virüs tarafından kodlanır. Glikoproteinler zarflı virüslerin hedef hücre reseptörleri ile birleşmelerini sağladıklrı gibi, aynı zamanda önemli viral antijenlerdir.

 • Viryonların dış yüzeylerinde bulunmalarına bağlı olarak viral partikül, nötralizan antikor etkileşiminde sıklıkla rol oynar.

 • Influenza virüslerinin dış yüzeylerindeki hemaglutinin ve nöroaminidaz yapıları buna örnektir.VİRÜSLERİN BÜYÜKLÜKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

 • Virüsler çok küçük olmaları ve ışık mikros-kobunda görülememeleri nedeniyle, büyüklük-lerinin ölçümü diğer mikroorganizmalardan farklı şekilde olmaktadır.

 • 1 – Elektron mikroskobu ile direkt inceleme

 • 2 – Kollodyon filtrelerden süzerek inceleme

 • 3 – Ultrasantrifüj ile çöktürme

 • 4 – Kıyaslamalı ölçümler

 • 5 – İyonize edici radyasyonla ölçümElektron Mikroskobu ile Direkt İnceleme

 • Virüs ile enfekte hücrelerin elektron mikroskobu ile incelenmesi sonucu, virüslerin büyüklükleri ölçülebilmektedir.

 • Elektron mikroskobunda elektron dalgaları ve elektromanyetik mercekler bulunmaktadır.

 • Bu sayede elektron mikroskobunda incelenen objeler yaklaşık 20.000 defa büyütülürler.

 • Elktron mikroskobunun metrik ölçü sistemi kullanılarak virüslerin büyüklükleri ölçülebilir.Kollodyon Filtrelerden Süzerek İnceleme

 • Virüs ihtiva eden süspansiyon, üzerinde büyükten küçüğe doğru gittikçe azalan çapta delikleri bulunan kollodyon membranlardan virüslü materyal süzülür.

 • Virüslü süspansiyon büyüklüklerine bağlı olarak, virüsten daha küçük por ihtiva eden filtrelerden geçemezler.

 • Yani virüs hangi çaptaki pordan geçemezse, virüsün boyutu o pordan daha büyüktür.

 • Böylece virüsü geçirebilen en son porun çapı 0,64 sabit sayısı ile çarpılarak, virüs partikülünün büyüklüğü saptanabilir.Ultrasantrifüj ile Çöktürme

 • Herhangi bir partikül içeren sıvı madde kendi haline bırakılırsa, büyük partiküller küçük partiküllere oranla daha kısa sürede çökerler.

 • Yani partikül ne kadar küçük ise, çökme süresi o kadar uzun olur. Partikülleri yine büyüklükleri ile orantılı olarak daha kısa sürede çökertmek için, süspansiyonun santrifüj edilmesi gerekir.


 • Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə