Test sualları Kafedra: Ekologiya mühəndisliyi Fənn: Müasir hidrosferin ekoloji problemləri Qrup: m 32317Yüklə 0,55 Mb.
səhifə1/6
tarix11.01.2018
ölçüsü0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Test sualları
Kafedra: Ekologiya mühəndisliyi

Fənn: Müasir hidrosferin ekoloji problemləri

Qrup: M 32317


 1. Aşağıdakı hansı kimyəvi çirklənməyə aiddir?

 1. Sututarda ağır metallarla çirklenmesi

 2. b)Sututarda temperaturun dəyişməsi

c)Biomüxtəlifliyin azalması

d)Təzyiqin dəyişmələri

e)Torpağın məhsuldarlığın azalması


 1. Aşağıdakı hansı fiziki çirklənməyə aiddir?

 1. Sututarların istilik çirklenmesi

b)Atmosferin erosol çirklənməsi

c)Sututarların neft məhsulları ilə çirklənməsi

d) Atmosferdə dəm qazının miqdarının artması

e) Ağır metallarla torpağın çirklənməsi 1. Aşağıdakılardan hansı bioloji çirklənməyə aiddir?

a)Sututarların yosunlarla çirklenmesi

b) Sututarların fenolla çirklənməsi

c)Atmosferin karbon oksidləri ilə çirklənməsi

d)Biomüxtelifliyin azalması

e)Meşələrin qırılması


 1. Aşağıdakı kimyəvi çirk1əndirici1 ərdən hansı üzvi çirkləndiricilərə aiddir?

a)2 b)4 c)3 d)6 e)5 19

a)D = b) D = E+C c) D = E-C d) D = EC e) D = 22

296. Su buxarının havada miqdarı hansı fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur 22

a)2 b)5 c)3 d)4 e)6 22

a)1-2% b)8-10% c)20-25% d)3-5% e)10-12% 28

B.12% 31


 1. e)H2SO4

 1. Oksigenin kimyəvi sərfi...

 1. Qüvvətli oksidləşdiricilərin suda olan reduksiyaedicilərə tesiri

b)Atmosfer havasında oksigenin miqdarıdır

c)Atmosfer havasında oksigenin miqdarının azalması

d)Meşələrin azalması

e)Suda həll olmuş oksigenin miqdarıdır 1. Ətraf mühitin monitorinqi...

a)Ekoloji tarazlığın dəyişməsi ilə bağlı kompleks müşahidə tedbirleridir b)Tullantı qazların təmizlənməsi üsullarıdır c)Çirkab suların kimyəvi təmizləmə üsullarıdır

d)Təmizləyici qurğularıdır e)Sututarların özünü təmizləməsidir 1. pH-metr vasitəsilə...

a)Turş yağışların hidrogen göstəricisidir teyin edilir b)Suda üzvi çirkləndiricilərin miqdarı təyin edilir c)Sututarların q/üzvi çirkləndiricilərin miqdarı təyin edilir d)Atmosferdə oksigenin miqdarı təyin edilir e)Ətraf mühitin radiaktiv çirklənməsi təyin edilir

 1. pH>7 olduda...

 1. [H+] < [OH-] b)[H+] > [OH-] c) [OH-] = [H+]

d)Duru H2S04 məhluludur e)Qatı H2SO4 məhluludur

 1. Turş yağışların səbəbi...

a)Atmosferdə CO2 miqdarının artması b)Atmosferdə C02 miqdarının azalması

c)Ozon qatının pozulması d)Sututarların kimyəvi çirklənməsi e)Temperatur dəyişməsi 1. Atmosfer təzyiqi hansı vahidlə ölçülür?

Pa b)OC c)

a)2 b)4 c)3 d)6 e)5 19

a)D = b) D = E+C c) D = E-C d) D = EC e) D = 22

296. Su buxarının havada miqdarı hansı fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur 22

a)2 b)5 c)3 d)4 e)6 22

a)1-2% b)8-10% c)20-25% d)3-5% e)10-12% 28

B.12% 31


 1. Barometrin təyyinatı...

a)Təzyiqi ölçmek b)Temperaturu ölçmək c)Çirkləndiricilərin miqdarını ölçmək

d)Suda həll olunmuş oksigenin miqdarını ölçmək e)Sututarların dərinliyini ölçmək 1. Biotester-2 təyinatı...

a)Suda həll olunmuş oksigeni ölçmek b)Suyun kimyəvi maddələrlə çirklənməsini qiymətləndirmək c)Təzyiqi ölçmək d)Atmosferdə oksigenin miqdarını ölçmək

e)Atmosferdə C02 miqdarını ölçmək 1. Suyun kimyəvi maddələrlə çirklənməsini hansı çihazla təyin etmək mümükündür?

 1. d)biotester b) termometr c) pH-metr d)Barometr e)analitik tərəzi

 1. Davamlı üzvi çirkləndiriciləri hansı üsulla təyin etmək mümkündür.

a)kütle spektroskopik b) qravimetrik c)titrimetrik

e)elekrokimyəvi d) kolorimetrik 1. Çirkab sularda üzvi çirkləndiriciləri hansı üsulla təyin etmək mümkündür?

a) titirimetrik b) destruktiv c) iodometrik d)permanqanatoınetrik e)polyaqrafıya

 1. Sututarlarında temperaturun dəyişməsi hansı çirklənməyə aiddir?


c)kimyəvi d)bioloji e)mexaniki


17. Ağır metallar hansı çirklənməyə aiddir?

a)fıziki-kimyəvi b) fiziki

a)fiziki b) Kimyəvi c) bioloji d) mexaniki e)üzvi

 1. Sututarlarının yosunlarla çirklənməsi hansı çirklənməyə aiddir?

a)bioloji b) kimyəvi c)fiziki d)radioaktiv e)mexaniki

 1. Metanol hansı çirkləndiriciyə aiddir?

a)üzvi b) q/üzvi c)bioloji d) radioaktiv e)mexaniki

 1. [OH] = [H+] olduqda mühit...

a)neytraldır b)turşdur c)qələvidir d)qələvilərlə çirklənib e)turşularla çirklənib

 1. Qüvvətli oksidləşdiricilərin suda olan reduksiyaedicilərə təsiri... göstərir

a) Oksigenin kimyəvi serfi b)Ekoloji monitorinq c)Suda oksigenin kimyəvi sərfi

d)Atmosfer havasında oksigenin azalması e)Turş yağışları 1. Atmosferdə C02 artması... səbəbədir?

a)turş yağışların b)oksigen artması c)atmosferdə C02 azalması

d)ozonıın artması e)üzvi çirkləndiricilərin azalmasının 1. Pa vahidi ilə... ölçülür

a) )təzyiq b)temperatur c)oksigenin havada miqdarı

d)oksigenin suda miqdarı e)sututarların dərinliyi 1. Suyun kimyəvi maddələrlə çirklənməsi hansı çihazla təyin edilir?

 1. biotester b)termometr c)thermostat d) barometr e)qazanalizator

 1. Fiziki-kimyəvi analiz üsulu hansıdır?

a)xromatoqrafik b)titri metrik c)qravimetrik d)bioloji e)biokimyəvi

 1. Elektrokimyəvi, potensiometrik” hansı üsulla aiddir?

 1. fıziki-kimyəvi b)kimyəvi c)bioloji e)biokimyəvi e)mexaniki

 1. Biotester vasitəsi ilə hansı göstəricilər təyin edilir?

a) suyun kimyəvi maddələrlə çirklenmesi b) atmosfer təzyiqi c)hidrogen göstəricisi d)suyun temperaturu

e)ozonun miqdarı 1. Oksigeni metr KL-115 cihazının təyinatı...

a) laboratoriya şəraitində suda həll olunmuş oksigeni ölçmek b)hidrogen göstəricisini ölçmək c)ağır metalların miqdarını d)üzvi çirklənməni təyin etmək

e)bioloji çirklənməni müyyən etmək 1. Davamlı üzvi çirkiləndirici1ər hansılardır?

a)dioksidin DDT b)sulfat turşusu c)formaldehid methanol

d)soda sirkə turşusu e)natrium hidroksid 1. Suyun bulantılığım hansı üsulla təyin edilir?

a) qravimetrik b)xromatoqrafıya c)kolometriya d)spektrofotometriya e) titrləmə

 1. Suyun rəngidiyi hansı üsulla təyin edilir

A)kolometriya b)xromatoqrafıya c)titrləmə d)mexaniki e)bioloji

 1. Lakmus kağızının qələvi mühitdə

a) göy b)sarı c)ağ d)yaşıl e)qırmızı

 1. İçməli suyun şəffaflığı...

a) 300sm 50sm b)100sm c)200sm d)250sm E) 50sm

 1. Davamlı üzvi çirkləndiı icilərin təyin edilməsində ən geniş istifadə edilən üsul?

a) kütlespektometriya b)qravimetrik c)kolorimetriya d)refraktometriya

e) titrləmə 1. Ca2 + ionlarımı təyin etmək mümkündür

 1. CaCl2 + (CH2)2C204 CaC204 + CH4C1

 2. CaC03 CaO + C02

 3. CaO + HC1 CaCl2 + H20

 4. CaO + H20 Ca(OH)2

 5. Ca + 2HC1 CaCl2 + H2

 1. Cu 2+ ionlarını təyin etmək mümkündür

 1. CuCl2 + H2S CuS + 2HCI

 2. C u + H20

 3. CuC03 CuO + C02

 4. Cu(OH)2 + 2HC1 CuCl2 + H20

 5. Cu + 2HC10CuCl2 + H20

 1. Göstərilən reaksiyaların hansı düzdür?

 1. Ca + H2SO4 CaSO4 + H2

 2. CaC(HS03) CaC03 + S02 + H20

 3. Ca(HS03)2 CaC2 + H20

 4. CaO + HC1 CaH2 + HOC1

 5. CaO + HCP3 CaH2 + SO2

 1. Hansı ifadə düzdür?

 1. [H+] = [OH-]- neytral mühit

 2. [H + ] = [OH-] - turş mühit

 3. [H+] [OH-]-qələvi mühit

 4. [H+] [OH-]- turş mühit

 5. pH= 7- turş mühit

 1. Lakmus kağızının turş mühitidə rəngi...

a) qırmızı b)sarı c)göy d)ağ e)yaşı

 1. İçməli suyun çatışmamazlığınm əsas səbəbi...

a)sututarlarının çirklenmesi b)istixana effekti c)qrunt sularının azalması c)meşələrin azalması e)ozon qatının pozulması

 1. Dünya okeanın səthinin sahəsi

a) 361 mln.km2 b) 149 mln. km2 c) 251 mln.km2 d)51 mln.km2 e)510 mln.km2

 1. Yerdə suyun ümumi ehtiyyatı

 1. l368 mln.km3 b)3168 mln.km3 c) 886 mln.km3

d)1869 mln.km3 e) 1116 mln.km3

 1. Dünya okeanın suyu Yerin ümumi su ehtiyyatımn neçə %-ni təşkil edir?

 1. 97,5 b) 25,9 c) 47,5 d) 79,5 e)2,5

 1. Su molekulu:

 1. 2hidrogen atomu 1 oksigen atomu ilə birleşmesidir

 2. 2 oksigen atomu 1 hidrogen atomu ilə birləşməsidir

 3. 2 oksigen atomu 2 hidrogen atomu ilə birləşməsidir

 1. 2 azot atomun 1 oksigen atomu ilə birləşməsidir

 2. 1 hidrogen atomu 1 oksigen atomu ilə birləşməsidir

 1. Ən dərin göl

 1. Baykal b) Ladoqa c) Göy-göl d)Xəzər gölü e)Miçiqan

 1. Donma zamanı suyun cəmi

a) 10% artır b)10% azalır c) dəyişmir d)1% artır e) 1% azalır

 1. Suyun kimyəvi çirklənməsinin əsas səbəbkarı

 1. antropogen fəaliyyət b)su erroziyası c) külək erroziyası

d) bitkilərin çürüməsi e) yanğınlar


 1. Sənayenin ekolojiləşdirilməsi nədir?

 1. tullantısız və az tullantılı texnologiyadır b)müəssisələrin maliyələşdirilməsi

c)zavodlarda yüksək tüstü boruların tikilməsi d)istehsalatın ləğv edilməsi

e)müəssələlərin sayının azaldılması 1. Suyun bioloji çirklənməsi dedikdə....

a) təbiətdən istifadə prosesində ekosistemin pozulması ilə bağlı çirklənmələr b)radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur c)fiziki parametrlərin dəyişməsi nəzərdə tutulur d)fenolla çirklənmə nəzərdə tutulur e)hər hansı bir bioloji növün qeyri miqdarda çoxalmasıdır

 1. Hansı sular şirin hesab olunur?

a) duzluluğu 0,1% az olan b)duzluluğu 0,1 % çox olan c)duzluluğu 1% çox olan

d) duzluluğu 1% az olan e) duzluluğu 1% olan 1. Koaqulyasiya nədir?

a)çirkab suların temizleme üsulu b)torpağın təmizləmə üsulu c)havanm təmizləmə üsulu

d)suyun çirklənməsi e)suyun fiziki çirklənməsi 1. Bioloji təmizləmədə nədən istifadə edilir?

a) aktiv lilden b)aktiv kömürdən c) gildən

d)karbon qazından e)qumdan 1. Tullantı nəyə deyilir?

a) mehsulun istehsalına yaramayan xammal, istehlak olunmayan və enerji qalıqları b)ətrafda yaramayan hər şey c)məişətdə istifadə edilməyən əşyalar

d)olunmayan maddə e)istifadə edilməyən təbii sərvətlər 1. Çirkab suyun tərkibində hansı maddələr olduqda mexaniki təmizləmədən stifadə olunur?

 1. asılı hissecikler b)boyaq maddələri c)bakteriyalar d)qeyri-üzvi turşular

e)üzvi birləşmələr

55.Sututarlarında suyun temperaturunun antropogen dəyişməsi...çirklənmədir?

a) fiziki b)təbii c)kimyəvi d)bioloji e) mexaniki 1. Hansı sular duzlu hesab edilmir?

a) duzluluğu 0,1% az olan c) duzluluğu 1% az olan

b) duzluluğu 0,1% çox olan d) duzluluğu 1% çox olan e) duzluluğu 1% olan 1. Sututarların dərinliyi artıqda təzyiq

 1. her 10 m-dən bir 1,5 • 10-5 Pa artır b) hər 10 m-dən bir 1 • 10-5 Pa artır c)həri 10 m-dən bir 1 • 10-5 Pa azalır

d)sabit qalır e) hər 10 m-dən bir 2 • 10-5Pa azalır

 1. Sututarlarda dərinlik azaldıqda təzyiq

a) her 10 m-dən bir 1 • 10-5 Pa azalır b)hər 10 m-dən bir 1 • 10-5 Pa aıtır

c)sabit qalır d)hər 10 m-dən bir 1,5 • 10-5 Pa artır e)hər 10 m-dən bir 2 • 10-5 Pa azalır 1. Hansı maddələr dioksidin adlanır?

a) xlor karbohidrogen sinfindən olan sintetik üzvi birləşmeler b)karbon oksidləri

c)bütün karbohidrogenlər d)səthi aktiv maddələr e)yanma prosesində alman qazlar 1. Adsorbsiya nədir?

a)qaz və ya məhluldan hər hansı maddənin maye və ya bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi

b)isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

c)havada asılı vəziyyətlə olan bərk və ya maye hissəciklərdən ibarət dispers sistem


 1. çirkab suyun aşağı hissədən verilən hava qabarıcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılması e)tələb olunan pH təmin etmək üçün qələvi və ya turşunun əlavə edilməsi

 1. Koaqulyasiya nədir?

a)həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsiləsudan kenarlaşdırılması

b)çirkab suyun aşağı hissədən verilən hava qabarıcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılması c)tələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və turşu ilə emalı d)isti qazm axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

e)qaz və ya məhluldan hər hansı maddənin maye və ya bərk səth təbəqəsi ilə udulması prosesi


 1. Flotasiya nədir?

a) çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarıcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kenarlaşdırılması

b)həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşdırılması

c)tələb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və turşu ilə emalı

d)isti qazm axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

e)qaz və ya məhluldan hər hansı maddənin maye və ya bərk səth təbəqəsi ilə udulması prosesi


 1. Neytrallaşdırma nədir?

 1. teleb olunan pH-ı təmin etmək üçün suyun qələvi və turşu ilə emalı

 2. həll olunmuş qarışıqların xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşdırılması

 3. çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarıcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılması

 1. isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

 2. qaz və ya məhluldan hər hansı maddənin maye və ya bərk səth təbəqəsi ilə udulması prosesi

 1. Çirkab sularının mexaniki təmizləmə üsuludur?

a) çökdürme b)Neytrallaşdırma c)flotasiya d)koaqulyasiya e) ekstraksiya

 1. H+ionlarının qatılığı suyun səciyyələndirir

a) neytrallığını b) qələviliyini c)duzluluğunu d)turşuluğunu e)həll olunmuş oksigenin miqdarını

 1. Su üçün hansı ifadə düz deyil?

 1. 4 aqreqat halı mövcüddür b)3 aqreqat halı mövcüddür c)rəngsiz, dadsız mayedir, d) yeganə həll edicidir

e)2 atom hidrogenin və ya 1 atom oksigenin birləşməsidir

 1. Hansı maddələr boyaqları şəffaflandırır?

I-xlor II- naşatır spirti III- ozon IV- azot

a)l, III b) III, IV c) II,IV d)I,IV e) II, III

 1. 200 qr sulu məhlulda 40 qr şəkər həll edilibsə məhlulun qatdığının

kütləsini %-lə hesablayın

 1. 20% b) 40% c)60% d)50% e)80%

 1. 400 qr 20%-li sulu məhlulda şəkərin miqdarını hesablayın

 1. 80 qr b)60 qr c)100 qr d)10 qr e)50qr

 1. Hansı maddələrlə ınüvvəqəti codluğu aradan qaldırmaq mümkündür?

I- Na2C03 II- NaHC03 III-Ca(OH)2

a) d)I b) I, II, III b) I, II c) II, III e) I, III 1. Sututarlarının fenolla çirklənməsi hansı çirklənməyə aiddir?

a) kimyəvi b)fıziki c)mexaniki d)bioloji e)bakterioloji

 1. Sututarlarının istilik çirklənməsi hansı çirklənməyə aiddir?

a)fıziki b)mexaniki c)kimyəvi d)bioloji e)bakterioloji

 1. Sututarlarının yosunlarla çirklənməsi hansı çirklənməyə aiddir?

a) bioloji b) fıziki c)mexaniki d)kimyəvi e)bakterioloji

 1. Ekoloji təmiz oksidləşdiricilər hansılardır?

I-02 II- P3 III-KMn04 IV-K2Mn207

 1. I,II b) II, III c) III, IV d) I, II, III e) I

 1. : user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə