UniversitetləRDƏ elmi FƏALİYYƏTİn müASİR İdarəetmə modeliYüklə 55,64 Kb.

tarix07.11.2018
ölçüsü55,64 Kb.


     

   

          

 

 

 

 

“UNİVERSİTETLƏRDƏ ELMİ FƏALİYYƏTİN MÜASİR İDARƏETMƏ MODELİ”  

mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 

 

13-14 iyun 2017-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Clarivate Analytics (Thomson Reuters) və

 

Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Universitetlərdə elmi  fəaliyyətin  müasir  idarəetmə  modeli”  mövzusunda  beynəlxalq  elmi-praktiki  konfrans 

keçiriləcəkdir.  Konfrans çərçivəsində  və  Clarivate  Analytics (Thomson Reuters)  şirkətinin 

təlimatçıları tərəfindən “Web of Science bazasından istifadə və əməliyyat aparma qaydaları” 

mövzusunda təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 Alimləri, mütəxisisləri, praktikləri, ekspertləri, müəllimləri, iş adamlarını, maraqlanan 

şəxsləri elmi-praktiki konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. 

 

Keçirilmə  yeri:

  Plenar  iclas:  Bakı  şəhəri,  “Boulevard”  Hotel,  X.Rüstəmov  küçəsi  4C, 

“Tağıyev”  zalı;  Panel  sessiyalar:  Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti  (UNEC), 

İstiqlaliyyət-6 

Qeyd: Plenar iclas iştirakçıları UNEC-nin əsas tədris binasında keçiriləcək panel sessiyalarına 

qatıla bilər. 

 

Tarix:

 14 iyun 2017-ci il, saat 10.00- Plenar iclas;  Panel sessiyalar - saat  15.00 

 

Konfransın işçi dilləri: 

Azərbaycan, rus, ingilis 

 

Əlaqə telefonları:

  

(012) 492-72-98; (050) 518-19-77  Təşkilat Komitəsi  

Konfransda baxılacaq istiqamətlər: 

 

 “Elm və təhsilin vəhdəti: vəziyyət, problemlər, perspektivlər”  

-

 Dünyada və Azərbaycanda elmin inkişafı; 

-

 Azərbaycan elminin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası; 

-

 Elm sahəsində idarəetmənin təkminləşməsi; 

-

 Elm infrastukturunun modernləşdirilməsi; 

-

 Elmin normativ – hüquqi bazası; 

-

 İqtisadi elmlərdə elmi-texniki prioritetlər; 

-

 Elm və innovasiya texnologiyalarının inkişafında beynəlxalq inteqrasiya potensialının və 

qloballaşmanın rolu; 

-

 

“Elm-təhsil-innovasiya”  vəhdətinə keçid problemləri;   

“Universitetlərdə elmmetriyanın tətbiqi problemləri” 

-

 Elektron informasiya resurslarının inkişafı, istifadəsi yolları; 

-

 Elmin informasiya təminatı problemləri; 


-

 

Müasir infomasiya texnologiyalarından, elektron vasitələrdən (virtual konfrans, elektron jurnal vəs .) istifadə problemləri; 

-

 Kitabxanaların müasir elmi nəşrlərlə təminatı. 

 

“Elmin iqtisadiyyatı və maliyyələşdirilməsi problemləri” 

-

 

Elmi və innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirmə mexanizmləri; -

 

Elmi və innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirmə mənbələri; -

 

İnnovasiya layihələrinin investisiya təminatı; -

 

Elm və innovasiya fondlarının inkişafı; -

 

Universitetlərdə elmin maliyyələşdirilməsinin əsas prinsipləri;  -

 

Universitetlərin elmi-tədqiqat infrastrukturu;   

“Əqli mülkiyyət hüquqlarının və elmi etikanın qorunması problemləri” 

-  Əqli mülkiyyət və insan kapitalı; 

-  İntellektual kapitalın yaranma mərhələsi və strukturu. 

-  UNEC-də əqli mülkiyyət siyasətindən istifadə; 

-  UNEC-də müəllif hüquqlarının qorunması üzrə proqram təminatı; 

-  Universitetlərdə plagiat hallarına qarşı mübarizə tədbirləri; 

-  Universitetlərdə akademik etikanın qorunması 

 

Məqalənin tərtibatına qoyulan tələblər:  

 Məqalələrin həcmi A4 səhifə formatında, hər tərəfdən sərhəd məsafəsi 2 sm. olmaqla  

7 səhifədən artıq olmamalıdır; 

 

Məqalə Microsoft Office Word redaktorunda,  14 ölçüdə,  Times New Roman şrifti ilə, sətirlər arası məsafə 1.5, abzas 1.25, eninə bərabərləşmiş yığılmalıdır; 

 Hər məqalənin əvvəlinə  UOT indeksi, hər üç  dildə məqalənin adı, müəllif haqqında 

məlumat (SAA, iş yeri, e-poçtu, telefonu), annotasiya və acar sözləri  əlavə olunmalıdır; 

 

Məqalədə ədəbiyyata istinad  verilməli və sonda ədəbiyyat siyahısı çap edilməlidir.  

Məqalələrin göndərilməsinə son tarix: 11.06.2017-ci il  

Məqalələri konfrans@unec.edu.az

science@unec.edu.az  və 

thomson_unec@mail.ru

 

 

ünvanlarından birinə göndərə bilərsiniz.  

 

Təşkilat komitəsi təqdim edilən məqalələri konfransın istiqamətlərinə uyğun seçim etmə hüququna  malikdir.  Digər  nəşrlərdə  cap  edilən  və  qoyulan  tələblərə  cavab  verməyən 

materiallar qəbul edilməyəcək.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MƏQALƏNİN TƏRTİBATI ÜZRƏ 

 N Ü M U N Ə 

 

UOT _______ 

 

Məqalənin adı 

Müəllif S.A.A. 

Müəllif iş yeri 

e-mail 

XÜLASƏ 

(4-5 cümlə) 

Açar sözləri: ___, _____, ________, __________, _______. 

 

Название статьи Ф.И.О. автора 

Место работы 

э-почта 

АННОТАЦИЯ 

(4-5 предложение) Ключевые слова: ___, _____, ________, __________, _______. 

 

Article title Author 

Place of work 

e-mail 

ANNOTATION 

(4-5 offer) Keywords: ___, _____, ________, __________, _______,_____. 

 

Məqalənin mətni ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________'>__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Mətnin içində istifadə edilən ədəbiyyata istinadlar məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə  zəruri  istinadlar  olmalıdır.  Məqalənin  sonunda  verilən ədəbiyyat  siyahısı ya 

istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlinən ardıcıllıqla (məsələn, [1] və ya [1, s.120] 

kimi işarə olunmalı), ya da əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MƏQALƏ NÜMUNƏSİ: 

 

UOT  378.4+ 37.07 

Milli innovasiya sisteminin inkişaf modellərinin təhlili 

i.e.n., dos. Cəfərli Nigar Azər qızı 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) elmi işçi 

n.ceferli@unec.edu.az

  

tel:(055)477-77-77  

XÜLASƏ 

Məqalədə milli innovasiya sistemi, onun inkişaf modelləri açıqlanmışdır. Müəllif milli 

innovasiya sistemi modellərinin təsnifatını  vermiş, onları müqaisəli təhlil etmişdir. Ümuni 

xarici təcrübə əsasında innovasiya iqtisadiyyatında dövlətin rolunu açıqlanmışdır. Məqalədə 

“üçlü  spiral”  modelinin  və  onun  tərkib  hissəsi  olan  “sahibkarlıq  unversiteti”  anlayışları 

açıqlanmışdır.  Müəllif  “üçlü  spiral”modelinin  və  “sahibkarlıq  unversiteti”-nin  nəzəri 

cəhətlərini,  onun  təkamül  sxemini  vermişdir.  “Üçlü  spiral”modelinin  əsas  3  elementi  və 

vəzifələri göstərilmişdi. Açar sözləri: milli innovasiya sistemi, innovasiya, inkişaf modeli, innovasiya siyasəti, 

innovasiya prosesi, innovasiya prosesi modeli, elm 

 

Анализ моделей развития национальной инновационной системы 

к.э.н., доцент Джафарлы Нигяр Азер kızı 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье рассказывается о национальной инновационной системе, о его моделях 

развития. Автор дал классификацию моделей национальной инновационной системы, 

проанализировал цель и преимущества их. На основе общей международной практике 

раскрыта  роль  государства  в  инновационной  экономике.  В  статье  рассказывается  о 

инновационном процессе, об одном его модели развития - "тройной спирали". Автор 

дал 

теоретические основы 

модели 


«тройной 

спираль» 

и 

термина 


«предпринимательский университет», схему их эволюции. Показал 3 элемента и задачи 

модели «тройной спираль». Определи место «предпринимательского университета» в 

модели «тройной спираль». 

Ключевые  слова:  национальная  инновационная  система,  инновация,  модель 

развития, инновационная политика, инновационный процесс, модель инновационного 

процесса, наука 

 

Analysis of the development model of the national innovation system 

Ph.D. Nigar A. Jafarli 

ANNOTATION. 

The  article  describes  the  national  innovation  system,  its  development  model.  The 

author gave a classification model of the national innovation system, analyzed the purpose 

and the benefits of them. On the basis of a common international practice revealed the state's 

role  in  the  innovation  economy.  The  article  tells  about  the  innovation  process,  one  of  his 

models of development - "triple helix". The author gave the theoretical basis of the model of 

"triple  helix"  and  the  term  "entrepreneurial  university"  and  scheme  of  evolution.  Show  3 

element and task models "triple helix". Determine the place of "entrepreneurial university" in 

the "triple helix" model. 

Keywords: national innovation system, innovation, development model, innovation  

Məqalənin mətni ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

 

1. Андрюшкевич О.А., 

Денисова 

И.М. 

Опыт 


формирования 

предпринимательских  университетов  в  контексте  модели  «тройной  спирали». 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ КАПИТАЛ  СТРАНЫ  http://www.kapital-rus.ru  ,  2014, 

http://kapital-rus.ru/articles/article/263511/ 

2. Ицковиц Г. Модель тройной спирали// Инновационная Россия, №4, 2011. 

3. Лисинчук  К.А. Использование  концепции  «тройной  спирали»  для  усиления 

роли  вузов  в  создании  целостной  инновационной  структуры  в  России  //  Креативная 

экономика. 

— 

2013. 


— 

№ (75). 

— 

c. 76-80. 

— 

http://old.creativeconomy.ru/articles/28213/ 4. Грудзинский  А.О.  Университет  как  предпринимательская  организация  // 

Социологические исследования, №4, 2003. 

5. Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский 

опыт для Молдовы, России и Украины. Научно-практическое издание / рук. коллектива 

Хименко  О. А.  –К.: Общество с  ограниченной  ответственностью  «Т. А. Т. ГРУП»,  - 

2011. – 346 с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

A N K E T 

 

“UNİVERSİTETLƏRDƏ ELMİ FƏALİYYƏTİN MÜASİR İDARƏETMƏ MODELİ”  

mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 

 

  

Soyadı, adı, atasının adı 

 

Elmi dərəcə, elmi ad 

 

İş yeri 

 

Vəzifəsi 

 

E:mail ünvanı 

 

Əlaqə telefonu 

 

Məruzənin adı 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə