Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

04.02.2016
33/122
188
189
190
191
192
İnformasiyaya sintaksis aspektdə baxıldıqda informasiya bazasında nələri daha yaxşı qaydada həyata
keçirməyə imkan yaranır?
İnformasiyaya sintaksis aspektdə baxıldıqda imkan yaranır:
İnformasiya semantik (mənaca) tədqiq edildikdə imkan yaranır:
İnformasiyaya praqmatik aspektdə baxıldıqda nə müəyyən edilir:
İnformasiyanın praqmatik aspektdə öyrənilməsi istehlakçılar üçün hansı imkan yaradır?
informasiyanı onun məzmunundan saılı olmadan qiymətləndirir və informasiyanin məzmununu ölçmək üçün
tezarus (lüğət) ölçü üsuludur.
informasiyanin məzmununu ölçmək üçün tezarus (lüğət) ölçü üsuludur;
informasiyanı onun məzmunundan saılı olmadan qiymətləndirir;
informasiyanın saxlanması, yenidən təşkil edilməsi, seçilməsi, informasiyanın həcminin artırılması və s.

informasiyanın əhəmiyyətliliyinin ölçüsü kimi qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün lazım olan
informasiyanın miqdarını təyin edir;
təzələnməsini;
yazılmasını,
axtarışını;
bütün cavablar doğrudur.

dəyişdirilməsini,
informasiya bazasında informasiyanın axtarışını həyata keçirməyə;
maşında işlənməsi texnologiyasının səmərəli seçilməsinə və layihələndirilməsinə;
informasiyanın məzmunu mənası və istifadə edilmə xüsusiyyətindən asılı olmayaraq sistemdə işarələr
arasında olan müna

sibətlərin kəmiyyətcə müəyyənləşdirilməsinə;
bütün cavablar doğrudur.

maşındaşıyıcılarının, onların maketlərinin səmərəli qurulmasına;
informasiyanı əvvəlcədən mövcud informasiyalar ilə əlaqələn

dirməyə
işarələr arasında olan münasibətlərin öyrənilməsinə;
idarəetmə obyektinin vəziyyətini əks etdirən informasiyanın məzmununu açmağa;
bütün cavablar doğrudur.

ölçü vahidlərinin mənaca öyrənilməsinə;
qərar qəbulu ilə əlaqədar fəaliyyətin başlanmasına qədər məqsədlərin formalaşdırılması və onların
səviyyələrinin aydınlaşdırılması;
qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün maksimum effektin və müvafiq seçimin həyata keçirilməsi;
planlaşdırma, əməliyyat kompleksləri, resursların idarə edilməsi və sistemin inkişaf etdirilməsi;
idarəetmə prosesində idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün informasiyanın praktiki cəhətdən nə qədər faydalı
və qiymətli olması;

məqsədlərin, metodların və onlara nail olma vasitələrinin bütün mümkün, planlaşdırılmış nəticələrinin geniş,
hərtərəfli olaraq qiymətləndirilməsi
informasiyanın zərurilik və kafilik dərəcəsini müəyyənləşdirməyə;
faydasız sənədlər küliyyatının miqdarını müəyyənləşdirməyə;
faydalı informasiyanın həcmini müəyyənləşdirməyə;
bütün cavablar doğrudur.

informasiyanın işlədilməsinin texniki vasitələrini hesablamağa;


04.02.2016
34/122
193
194
195
196
197
198
Struktur yanaşmada informasiyanın təşkilinin hansı strukturlarına baxılır?
Struktur yanaşmada ən kiçik bölünməz informasiya vahidi hansıdır?
Xartli və Şennon düsturlarının əsas müsbət cəhəti nədir?
Xartli və Şennon düsturlarının əsas mənfi cəhəti nədir?
Sistemlə idarəetmə məsələsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Idarəetmənin mahiyyəti nədən ibarətdir?
iyerarxik və şəbəkə;
şəbəkə;
iyerarxik;
məntiqi və fiziki;

matris;
informasiya bazası.
rekvizit;

sətir;
göstərici;
massiv;
baxılan sistemin keyfiyyət, fərdi xüsusiyətlərindən kənar olmasıdır.
baxılan sistemin semantik və keyfiyyət, fərdi xüsusiyətlərindən kənar olmasıdır.

baxılan sistemin semantik xüsusiyətlərindən kənar olmasıdır.
baxılan sistemin semantik və keyfiyyət xüsusiyətlərindən kənar olmasıdır.
baxılan sistemin fərdi xüsusiyətlərindən kənar olmasıdır.
doğru cavab yoxdur
vəziyyəti fərqləndirmir (məsələn, eyniehtimallı nəticələri), mürəkkəb və açıq sistemlərin vəziyyətlərinin
fərqləndirə bilmir və ancaq informasiyanın məzmunu nəzərə alınmadan qapalı sistemlərdə tətbiq oluna bilir

mürəkkəb və açıq sistemlərin vəziyyətlərini fərqləndirə bilmir
açıq sistemlərdə tətbiq oluna bilir
vəziyyəti fərqləndirə bilir, mürəkkəb və açıq sistemlərin vəziyyətlərinin fərqləndirə bilir və ancaq açıq
sistemlərdə tətbiq oluna bilir
düzgün cavab yoxdur.
əhəmiyyətli informasiyanın “küylər”dən (əhəmiyyətsiz, bəzən də hətda, sistem üçün zərərli
informasiyfərqləndirmək, ayırmaq və sistemə mövcud olmaq və inkişaf etmək imkanı verən informasiyanı
qeyd etməkdir.

sistemin hansı elementləri tərəfindən, hansı qaydada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, onun daxili
funksiyasıdır.
biliyin məqsədyönlü aktuallaşdırılmasıdır.
biliyin aktuallaşdırılmasının ən yüksək formasıdır.
düzgün cavab yoxdur.
biliyin məqsədyönlü aktuallaşdırılmasıdır.

əhəmiyyətli informasiyanın “küylər”dən (əhəmiyyətsiz, bəzən də hətda, sistem üçün zərərli
informasiyfərqləndirmək, ayırmaq və sistemə mövcud olmaq və inkişaf etmək imkanı verən informasiyanı
qeyd etməkdir.


04.02.2016
35/122
199
200
201
202
203
Sistemdə idarəetmənin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Özünüidarəetmənin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Sistemlə idarəetmənin məqsədlərinə aiddir:
Istənilən sistemlə (ixtiyari sistemdə) idarəetmə dövrü hansıdır?
Sistemlə idarəetmə üçün informasiyanın təşkilinin əsas qaydalarına daxil deyil?
sistemin hansı elementləri tərəfindən, hansı qaydada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, onun daxili
funksiyasıdır.
biliyin aktuallaşdırılmasının ən yüksək formasıdır.
düzgün cavab yoxdur.
sistemin hansı elementləri tərəfindən, hansı qaydada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, onun daxili
funksiyasıdır.

əhəmiyyətli informasiyanın “küylər”dən (əhəmiyyətsiz, bəzən də hətda, sistem üçün zərərli
informasiyfərqləndirmək, ayırmaq və sistemə mövcud olmaq və inkişaf etmək imkanı verən informasiyanı
qeyd etməkdir.
biliyin məqsədyönlü aktuallaşdırılmasıdır.
biliyin aktuallaşdırılmasının ən yüksək formasıdır.
düzgün cavab yoxdur.
biliyin aktuallaşdırılmasının ən yüksək formasıdır.

əhəmiyyətli informasiyanın “küylər” fərqləndirmək, sistemə mövcud olmaq və inkişaf etmək imkanı verən
informasiyanı qeyd etməkdir.
sistemin hansı elementləri tərəfindən, hansı qaydada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, onun daxili
funksiyasıdır.
biliyin məqsədyönlü aktuallaşdırılmasıdır.
sistemin əlaqələrinin artırılması;
bütün cavablar doğrudur.

məlumatın ötürülməsi sürətinin, həcminin artırılması;
məlumatın işlənməsi vaxtının qısaldılması;
məlumatın sıxılma dərəcəsinin artırılması;
düzgün cavab yoxdur.
sistem haqqında informasiyanın toplanması, informasiyanin işlənməsi və təhlili, trayektoriya haqqında
informasiyanın alınması, idarəedici parametrlərin aşkar edilməsi, idarəetmə üçün pesursların müəyyən
edilməsi, sistemin trayektoriyasının idarə edilməsi;

informasiyanin işlənməsi və təhlili, trayektoriya haqqında informasiyanın alınması, idarəedici parametrlərin
aşkar edilməsi, idarəetmə üçün pesursların müəyyən edilməsi, sistemin trayektoriyasının idarə edilməsi;
idarəedici parametrlərin aşkar edilməsi, idarəetmə üçün pesursların müəyyən edilməsi, sistemin
trayektoriyasının idarə edilməsi;
idarəetmə üçün pesursların müəyyən edilməsi, sistemin trayektoriyasının idarə edilməsi, sistem haqqında
informasiyanın toplanması, informasiyanin işlənməsi və təhlili, idarəetmə üçün pesursların müəyyən edilməsi,
sistemin trayektoriyasının idarə edilməsi;
qərar qəbulu üşün informasiyanın istifadə formasının aydınlaşdırılması;
ilkin informasiyanın digər sistemlərə ötürülməsi;

ilkin (giriş) informasiyanın forma və strukturunun aydınlaşdırılması;
informasiyanın ötürülmə forma, vasitələrinin və mənbələrinin aydınlaşdırılması;
çıxış informasiyanın forma və strukturunun aydınlaşdırılması;


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə