Yazır. Bu dildə yazdığı şeirlər Sə"dinin farsca yazdığı şeirlər qədər şirindir"-fikrini kim söyləyib? A mirzə Əbdül KərimYüklə 114,26 Kb.

tarix03.08.2018
ölçüsü114,26 Kb.
növüYazı


1

Bu şairlərdən hansı Şah Nemətullah Vəlinin 

təriqətinə bağlı olub? A) Nəsimi B) 

Nəsrullabəy DidəC) Seyid Məhəməd 

MünşiD) Füzuli E) Nəbati

2

 Kim Zakiri Hadiyyül-Müzəllinə qarşı qoymuşdur? A) H. Vəzirovr B)Kərbəlayi Səfi 

Valeh C)  Məhəmməd bəy Aşiq D) Mücrim 

Kərim VardaniE)Seyid Mirhəmzə Nigari 

3

"Qəzəl söylə ki,olsun yadigarın/Qəzəl şərh et ki, bu dünya fənadır" fikrinin müəllifi 

kimdir: A) Məhəmməd bəy Aşiq  B) Mustafa 

ağa Arif  C) Kərbəlayi Səfi ValehD) Kazım ağa 

Salik E) Nəbati  

4

 

Şair Aciz haqqında "əsərlərini Türkce yazır.Bu dildə yazdığı şeirlər Sə"dinin farsca 

yazdığı şeirlər qədər şirindir"--fikrini kim 

söyləyib? A)Mirzə Əbdül Kərim 

İrəvaniB)Əbdürrəzzaqbəy Xoylu C) Bəhmən 

Mirzə D)F.Köçərli E)M. Etimadüsseltənə

5

    “Nə Şəmaxi ki,onda İzzəddin/ Nəzmdə 

zahir etdi sehri-mübin"-fikri kimindir? A) 

Zülfiqar Şirvani B)Fələki Şirvani C) Xaqani 

Şirvani D) Nişat Şirvani E)S.Ə.Şirvani  
6

Dvanının bədii-estetik fikirlərini irfani 

mənalardan açıqlayan sənətkardır:  

A) Fəqir Ordubadi  B) Əndəlib Qaracadağ                                                   

i C) Zikri Ərdəbili D)  Mirzəli xan Ləli E)Raci                             

7

XİX əsrin sonlarında Ədəbiyyat və həyat məsələsində realizm tələbini irəli 

sürmüşdür: A) Zikri Ərdəbili B) Seyyid Rza 

Sabur  C) Haşımbəy Vəzirov D) Hacı Rza 

Sərraf E) Rəşidbəy Əfəndizadə  

8

Kim Mirzağa Təbriziyə  əsərlərində zaman dəyişikliyini tövsiyə edirdi? A) Hacı Mehdi 

Şükuhi B) Qulam Ərdəbili C) Sərraf Hacı Rza 

D) Mirzə Fətəli E) Əbülhəsən Raci 

9

 "Bir nöqsan tənqid edilmədən onun islahı güc olar" fikri kimindir?A) Seyid Hüseynin 

B)Növrəsin B) Mirzə Həsən Əlqədarinin  C) 

Seyid hüseynin D) Seyyid Mirhəmzə Əfəndi 

Nigarinin E) Mirzə Mehdi Şükuhinin 

10

"İtü qurd ağzındadır şeir"-fikrinin müəllifidir: A) M.T.Qumri B) M.İ.Qasir C)Q.Zakir D) 

S.Ə.Şirvani E) F.Köşərli

11

 Asagidaki sairlərdən hansi “Əkinçi” qəzetinə yazilar göndərmisdir? 

A) Seyyid Rza Sebur B) M.XalxaliC) Haci 

Mirzə Mehdi Sükuhi D) Mirzə Həsən 

Rüşdiyyə E) Mirzə Ələsgər Novrəs 

12

"Məcmueyi-əşari-şüərayi-Azərbaycan" məcmuəsi kimindir? A)Adolf Berjenin B)  

Mirzə Yusif Nersesovun C)M.M.Nəvvabın 

D)F.Köçərlinin E) Məhəmmədəli Tərbiyətin 13

XIX əsrin birinci yarısında "rəddül-əcəz" şeiri 

kökündə yazan şair kimdir? A) Mustafa ağa 

Arif B) Əbdürrəhman ağa Dilbazov C) Aşıq 

Pəri D) Mizəcan Mədətov E)Kazım ağa Salik

14

F.Köçərli kimi “ həqiqi milli şair, öz əsrinin aynası” adlandırıb? A) M.P.Vaqifi B) Baba 

bəy Şakiri  C)Qasım bəy Zakiri 

D) S.Ə.Şirvanini E) Məhəmməd bəy Aşiq 

Cavanşiri

15

15 Kim “Saqinamə” sində Əliyul-Murtəzanı  vəsf edib? A) Baba bəy Şakir B) İsmayıl bəy 

Qutqaşınlı C) Cəfərqulu xan Nəva 

D) Mirzə Baxış Nadimə E) Seyyid Əbülqasim 

Nəbati 


16

Hansı şair Gəncə əhlinin eyib və qüsurlarını 

tənqid edib? A) Məlikballı Qurban B) 

Kərbəlayi Səfi Valeh 

C) Ağa İsmayıl Zəbih D) Kərim ağa fateh 

E) M.Ş. Vazeh

17

“Münazireyi-Əqlü Eşq” poemasının müəllifü kimdir? A) Qasım bəy Zakir 

B) Mirzə Mehdi Şükuhi C) Kazım ağa Salik 

D) M.İ.Qasir E) M.H.Dəxil 

18

M.F.Axundzadənin hansı əsəri 1898-ci ildə gürcü dilinə tərcümə edilib və 

qiymətləndirilib? A) “Sərgüzəşti vəziri xani 

Lənkəran” B) “Hekayəti xırs Quldurbasan” C) 

19

19 Həm  “Bəzmi”, həm də "Əndəlib" təxəllüsündə şeirlər estetik baxışlarını dilə 

gətirib: A) Məşədi İsmayıl Hacı Kazımzadə B) 

Mirzə Baxış Nadim C) Mirzə Nəsrullah bəy  

20

"Bu şairlərdən hansı Mövlana Təbriziyə və  Nəbatiyə yüksək meyardan yanaşmişdır?  A) 

Mirhəmzə əfəndi Nigari B) Həsən Qara Hadi 

C) Şahnigar xanım Rəncur D) Məhəmmət 

Təqi Qumri E) İsmayıl bəy Nakam 
26

 Mirzə Abbas Məhəmmədov kimin Beş 

cilddən ibarət kitabları olduğunu söyləyirA) 

Mirzə kazım MüttəleninB) M.N.Bahar 

Şirvaninin

C) S.Ə.Nəbatinin  D) M.T Qumrinin

E) Ə.Racinin

27

"Qaranlıqda qalanlarımız","Dünyada bəla nədən törəyir?", "Həqiqi gözəllik və 

hərəkətsiz nisfimiz" əsərlərinin müəllifi 

kimdir? A)Haşımbəy Vəzirov B)Rəşidbəy 

Əfəndizadə C) Nəcəfbəy Vəzirov D)Firudin 

bəy Köçərli E) Cəlal Ünsizadə

28

62 "İstər"rədifli şeirində Xaqani, Nizami, Firdovsi, Sədi və Hafizi ehtiramla yad edən 

şair kimdir?  A)M.B.Xalxali B)Ağaismayıl 

Zəbih C)Məhəmməd HadiD)Məşədi Əyyub 

BakiE)Mustafa ağa nasir

29

F.Köçərliyə görə,kim Şeyx Əttarın, Şəms Təbrizinin,Cəlaləddin Ruminin ardınca gedib 

"həqiqətpərəst"olmuşdur?

A) S.Ə.Şirvani B) Qasım bəy Zakir

C) Məhvəşi ŞirvaniD) Abbasqulu ağa 

Bakıxanov E) Mücrim Kərim Vardani

30

"Çoxlar dolanıb şairi-fərzanə tapaydım/Çoxlar dolanıb məcmə"i-əfsanə 

tapaydım"misralarını kim 

söyləyib?A)Məhvəşi ŞirvaniB)Bahar 

ŞirvaniC)Ağaməsih ŞirvaniD)Nişat 

IirvaniE)Nəbati

31

 59 "Süxən meydanı, qibləm, təng idi, söz müxtəsər keçdi/sənin övsafını nəzm etməyə 

bəhri-təvil istər" fikrinin müəllifi kimdir? 

A)Q.B.Zakir  Mirzə Mehdi ŞükuhiC) Nəsrulla 

bəy didə D) Əndəlib Qaracadaği E) Mücrim 

32

“Kim “Əndəlib” və “Bəzmi” təxəllüsündə şeir deyərdi? A) Məşədi İsmayıl Bəzmi 

B)Kazım ağa Salik C) Cəfərqulu xan Nəva D) 

Mehdi bəy Şəqaiqin E) Əndəlib Qaracadaği33

M.F. Axundzadədən bəhs edən "İlk tatar 

dramaturqu" adlı məqalənə kim yazmışdır? 

A)F.Köçərli B)Rəşidbəy 

ƏfəndiyevC)MüctəhidzadəD)Calal 

ÜnsizadəE)Abdulla Sur

34

“Gəl ,ey aləm ara qəmxanə Gəncə/Dönübsən məhbəsü zindanə, Gəncə” 

beyti kimindir А) M.Ş Vazehin B) Kərim ağa 

Fateh; C) Hacı Abbas Şö”lənin Д) 

M.M.Qumri; Е)İskəndər ağa Şair

35

Bu şairlərdən birinin Divanı iki hissədən ibarətdir: I hissə Mərsiyə və Növhələr, II 

hissə “Kənzül-məsaib” adlanir: 

A)Məhəmmədtağı Qumri  B)“Mirzəli xan Ləli 

C) M.M.Şükuhi D) Ə.Nəbati

E) M.Ə.Nigari

36

"İtü qurd ağzındadır şeir" tənqidi kimindirA) İskəndər ağa Şairin B) Mustafa ağa NasirinC) 

Mustafa ağa Şuxinin D) Hacı Rəhim ağa 

Dilbazov VəhidininE)İsmayıl bəy  Qasirin

37

    Seyid Əzim kimin haqqında tənqid-şikayət  təriqilə qəsidə  yazmışdır? A) Mirzə Ələsgər 

NövrəsinB) İsmayıl Qasirin C) Mirzə Nəbi 

Əfəndi Qayıbovun

D) Mirzə Mehdi Nacinin E)Abdulla bəy 

38

 "Ərə verdi”, “Pul”, “Qara pul” əsərində pulgirliyi tənqid edib A)Mirzə Baxış Nadim,B) 

Q.B.Zakir C) Mirzə İsmayıl Qasir 

D)M.Ə.Növrəs E)S.Ə.Şirvani

39

“İki şey şeirin əsas şərtlərindəndir: məzmun gözəlliyi və ifadə gözəlliyi” fikri hansı 

əsərdədirА)“Mollayi-Ruminin təsnifi 

babında”.B “Nəzm və nəsr 

haqqında”;C)“Fehristi-kitab”; D)”Tənqid 

40

“Bədihəguluqda mislü manendi öz əsrində yox imiş”(F.Köçərli) sözləri kimin haqqında 

deyilmişdir?А)  Kəbəlayi Abdulla Canıoğlu; 

B) Qasımbəy Zakir; C) Baba bəy Şakir; D) 

Məhəmmədəmin Dilsuz; E) Məlikballı 

Qurban 41

1. “Çox da fəxr eyləmə, öz nəzminə, ey 

Firdosi/Sevəsən ,söz yerinə Lə”li bədəxşanı 

gətir” misralarını kim söyləyib?А) Mirzə 

Mehdi Şükuhi; B) Kərim ağa Fateh; Ж) 

M.İ.Qasir; Д) M.M.Qumri; Е)İskəndər ağa 

Şair

42

 Hansı şairə ədəbi ustalığına görə “Şəmsül-hükəma” adı verilib? 

A) M.M.Şükuhiyə  B) Mirzəli xan Ləlyə                    

C) Fatma xanım Kəminə D) Mirzə Mehdi 

Naci  E) Soltan Məcid Qənizadə

43

Kim"təzə şeirdə" "məişətimizə uyğun" olmanı əsas tələb hesab edirdi? А) 

Məmmədağa Qumri B)Əbdülxaliq Yusif C) 

Rəşidbəy ƏfəndizadəD) Hacı Molla Hüseyn 

Bikəs  E) Ağababa Zühuri                                         

44

Azərbaycan şeirinin yeni istiqaməti haqqında ilk dəfə kim form və məzmun, 

ideya tələbləri qoymuşdur A) 

M.F.Axundzadə  B) Seyid Hüseyn C) 

Zeynalabdin Marağayi D)Cəlal Ünsizadə 

C)Səid Ünsizadə

45

Mirzə Fətəlinin rusca yazmış və “Kavkaz” qəzetinin 1851 83, 84, 86, 90 ,91-ci 

nömrələrində dərc edilmiş və yüksək 

qiymətləndirilmiş əsəri hansıdır? A) 

“Hekayəti-Molla İbrahimxəli Kimyagər” B) 

“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” 

C)”Hekayəti-xırs quldurbasan D) “Hacı Qara” 

E)“Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran          46

 “Divani-bədi”, “Xəyalati-Pərişan” Divanları, 

“Məcnun və Leyli”, “Fərhad və Şirin” kimi 

poemalarında özünün estetik görüşlərini 

irəli sürən şair kimdir?  A) Abdullabəy Asi 

B)Bahar ŞirvaniC) İsmayıl bəy Nakam C) 

M.Qumri D)Mirzə Rəhim Fəna E)M.Ə.Növrəs                                                      

47

M.F.Axundzadə “Tənqid risaləsi” məqaləsində hansı şairi tənqid etmişdir?

A) Mirzə Mehdi Şükuhini B) Siruşu                                

C) Mirzəli xan Ləlini  D) Mirzə Həsən 

Rüşdiyyəni  E)  M.Hidəcini

48

“Boş laqqırtı nəyə lazım, xoş gəlsə də hər avaz/Göz gördüyün qəbul edər quru sözə 

inanmaz" deyimlərində doğrunu yazmağı 

tələb edən kimdir?

A) A.Bakıxanov Qüdsi B) Q.B.Zakir                           

C) S.Ə.Şirvani D) M.T.Qumri E) M.İ.Qasir

49

"Məlikiş-şüəra" titulu alan, bədii irsindən farsca “Divan-qəsaid ve qəzəliyyat”, türkcə 

“Töhfətül-İraqeyn” “Gül və Nərgiz”, 

“Qəzəliyyat” əsərləri qalan şair kimdir? A) 

Bahar Şirvani B) Məmmədtağı Bayramzadə 

C) Usta Zeynal NəqqaşD) Mirzə 

50

Molla Ağa Bixud, Ağababa Zühuri, Ələkbər Qafil, Molla Mahmud Zui  hansı Ədəbi 

məclisin üzvləridir? A)“Məclisi-Fəramuşan” 

B) “Beytüs-səfa 

C) “Məcməüş-şüəra” D) “Məclisi-üns”

E)”Gülüstan”.

51

F.Köçərli kimi Azərbaycan türklərinin Xacə Şəmsəddin Hafizi adlandırıb? A) M.Dilsuzu  

B) M.N.Bahar ŞirvaniniC) S.Ə.Nəbatini  D) 

M.T Qumrini E) Ə.Racini52

  

A.Bakıxanovun “Göstərir” rədifli qəzəlindən təsirlənmiş və şeirə cavab yazmışdır: A) 

F.Kəminə B)Fazilxan ŞeydaC) Mirzə Şəfi 

Vazeh  D) Molla Əhməd Səlyani  E) Fatma 

xanım Kəminə

53

400-ə yaxın farsca və türkcə şeirləri ilk dəfə hicri 1262-miladi 1845-də Təbrizdə Füzuli 

divanı ilə birlikdə nəşr olunan şair kimdir? A) 

Zikri Ərdəbili  B)S.Ə.Nəbati                            

C) M.X. Aciz D) M.Ə.Dilsuz E) Molla Hüseyn 

Dəxil

54

M.Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” əsərində Təbrizdə anadan olduğu göstərilən 

şair kimdir?

A) Kərbəlayi Səfi Valeh B) Mirzə İsmayıl 

Qasir C) Heyran xanım  D) Məhəmməd 

Hidəci  E) Abbas ağa Nazir

55

“Təzkireyi-Məhəmməd şahi" əsərini kim yazıb?A)Məhəmmədəli Tərbiyət 

B)Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltən 

C)Bəhmən MirzəD)Mirzə Əbdülkərim İrəvani 

E)Əbdürrəzzaqbəy Xoylu

56

"Məcmueyi-divani-Vaqif və müasirini-digər" təzkirəsinin müəllifi kimdir" A) Hüseyn 

Əfəndi Qayıbov B) Mirzə Yusif Nersesov C) 

M.Müctəhidzadə D)Mir Möhsün 

NəvvabE)Zeynalabdin Şirvani

57

M.F.Axundzadə hansı əsərində Ə.Firdövsidən bəhs etmişdir?A) Fehristi-

Kitab;B)Nəzm və nəsr C) Kəmalüddövlə 

məktubları Д) Yek kəlmə E) Mollayi Ruminin 

təsnifi babında

58

Nəcəf bəy Vəzirovun felyotanları dərc edilib: A) “Dəbistan” B) “Rəhbər” 

C)  “Məktəb” D)  “Əkinçi”    E) “İşıq” 
59

Bəsirətül-ətfal”, “Arvad məsələsi” 

kitablarına  həm orijinal, həm də tərcümə 

əsərlərini daxil edən yazıçı kimdir? A)  

Rəşidbəy Əfəndiyev B) S.Ə.Şirvani C) 

S.M.Qənizadə 

D) F.Köçərli E) Seyid Hüseyn 

60

 Ağıl, Təb və Eşqin deyişməsindin əsər yazıb,şeirdən bəhs edib:

А)  Mirzə Mehdi Şükuhi; B) Kərim ağa 

Fateh;C) M.İ.QasirД)İskəndər ağa 

ŞairE)M.M.Qumri

61

F.Köşərli kimi tənqid etmişdir?  A) Haşımbəy Vəzirovu B) Rəşidbəy Əfəndiyevi  C) N. 

B.Vəzirovu  

D) S.S.Axundovu E) N.Nərimanovu        

62

"Kənzül-məsaib" kimin əsəridir? A)M.M.Qumrinin B)M.B.Xalxalinin C) 

H.Ə.Qaibovun D)Məhəmməd ağa 

Müctəhidzadənin E)Məhəmməd Zöv"inin

63

 Dünyayə bixəbər gəlibən bixəbər gedər/Hər kimsə agah olmasa halati-şeirdən" deyimi 

kimindir? A) Möhsün Nasirinin B) Ağa 

İsmayıl Zəbihin C) Rza Sərrafın D)M. 

ŞirvanininE)M.T.Qumrinin 

64

Kimin "Tövbənamə"si  səkkizlik formasındadır? A)M.B. Aşiqin B)K.S.Valehin 

C)Fəqir OrdubadininD)Dilsuzun E) Qumrinin

65

Matəmi böylə tutarmı adəm,qaziz, Edə lənət ona sahibi-matəm,qazi-beytli 

həcvin müəllifidir,A)ZakirB) C.Nəva C)Şakir 

D)Canıoğlu E)Qasir

66

2Heykəli-insanə bir nəzər" əsərinin müəllifidir: A)Qüdsi Vənəndi B)Hidəci C)Sidqi 

D)İskəndər ağa şair E)S.Ə.Şirvani 
67

“Riyazül-aşiqin” təzkirəsinin 

müəllifədir:A)Xan Qaracadaği B) Əndəlib 

Qaracadaği C) Ziyai Ərdəbili D)M.M.Nəvvab  

E)M.Dilsuzun           

68

 “Tövbənamə” adlı əsərinda etiraflarını dilə gətirmişdir: A) Bakıxanov Qüdsi 

B) Məhəmmədəmin  Dilsuz C) Mirzəli xan 

Ləli  D) Məhəmməd bəy Aşiq  E) 

Məhəmməd Bağır Xalxali 

69

"Riyazül-aşiqin" əsərini qələmə almışdır: A) Fazil xan Şeyda B) Məhəmməd ağa 

Müctəhidzadə C) Zikri Ərdəbili D) Məlikballı 

Qurban E)Ziyai Ərdəbili 

70

Q.Zakirə görə Kim "Yaxşı həcv eylər idi bu dəmin adəmlərini"? A) A. Canıoğlu B) Kərim 

ağa Fateh B C) Mirzə Mehdi Naci D) K.Salik 

E) Məhəmməd  bəy Cavanşir 

71

72” 

73

“Bəsirətül-ətfal”, “Arvad məsələsi” kitablarına  həm orijinal, həm də tərcümə 

əsərlərini daxil edən yazıçı kimdir? A)  

Rəşidbəy Əfəndiyev B) S.Ə.Şirvani C) 

S.M.Qənizadə 

D) F.Köçərli E) Seyid Hüseyn 

74

75
76

Nəcəf bəy Vəzirovun felyotanları dərc edilib: 

A) “Dəbistan” B) “Rəhbər” 

C)  “Məktəb” D)  “Əkinçi”    E) “İşıq” 

77

Şamaxı şairlərindən kimə "Qara"ləqəbi qoyulmuşdur? A)Nəsrulla bəya Didəyə 

B)Məhəmməd SəfayaC)Ağababa 

ZühuriyəD)Məhəmmməd RaağibəE)Ələkbər 

Qafilə


78

 Şirvanə səni eylərəm,ey namə, rəvanə,

  Dön abi-rəvanə-müstəzadın 

müəllifidir:A)Ağeli bəy Naseh B)S.Ə. Şirvani 

C)Məhəmməd Zöv"iD)Ağababa Zühuri 

E)Abdulla bəy Asi

79

"Səbr eylə"rədifli mürəbbe yazmışdır:A)Ğafar Rağib B)Mirhəmzə 

NigariC)X.Natəvan D)Ağəli bəy Naseh 

E)İskəndər ağa Şair

80

Kim "Beyti-xamuşan"məclisinin ruhu hesab olunurdu"?A)Abdulla bəyAsi 

B)A.NasehC)BaharŞirvaniD)F.KəminəE)Növr

əs

81

Qarabağ şairləri kimlərin şerini ilk sıraya qoyublar? A)NasehinB)S.ƏziminC) N.Didənin 

D)AsininE)Bixudun

82

Rəhm qıl,dəymə,səba,zülfi-kəci-dildarə-misralı qəzəl-təcnis kimindir?A)Asinin 

B)Zuinin)C)NövrəsinD)ZuininE)Şuxinin

83

“Kim X.Natəvanı məzəmmət edən şeirlər yazıb?A)Raci B)Nəvvab C)İ.Şair D)AsiE)Naseh

84

”Əli Əkbərin qətlinə növhə yazıb, A)A.AsiB)S.ƏzimC)M.DodiD)Zui E)Mirhəmzə 

Nigari


85

Abdulla bəy Asinin qardaşı olub: 

A)DidəB)İbrahimbəy Azər C)B.Şirvani 

D)Əbülhəsən ŞəhidE)Hüseyn Salar
86

"Nə eşq olaydı,nə aşiq,nə hüsni-dilbər 

olaydı" söyləyib:A)NatəvanB)Raci 

C)QumriD)DəxilE)Dilsuz

87

 Kimin şeiri "Şəkkəri-Mazandaran adlandırılıb?A)XalxalininB)RacininC)DəxilinD)

PürqəminE)Hidəcinin

88

Birisinə müyəssər nazü nemət,Birisi ac çəkər yüz min məzəllət-deyən şairA)Asi 

B)RaciC)F.ŞeydaD)XalxaliE)Naci

89

Bu şairlərdən biri həm də "bəhri-təhvil"yazıb,A)DəxilB)RaciC)PürqəmD)Dilsuz

E)Ziyai Ərdəbili

90

"Hədisi-Mərdi-Qəssab"şeiri kimindir?   A)RacininB)AsininC)Dilsuzun D)Qumrinin 

E)İ.Nakamın

91

“Ordubadın vəsfi”, “Plov”, “Çuxa”, “Ay mədəd” şeirlərinin müəllifidir:

А)  Ə.Qaracadaği  B) Növrəs 

C) M.M.Şükuhi D) Məhəmməd Katib

E) Molla İbrahimxəlil Dodui                                                                                                                                                         

                                                        

92

9394

Bodenştedtin Almaniyada nəşr etdirdiyi 

kitiba daxil edələn “Tatar nəğməsi”, “Fatma 

tar çalır” şeirlərinin müəllifidir:

A) Sədi B) Hafiz C) Bakıxanov   D) Vazeh

E) Fazilxan Şeyda 
95

A.Bakıxanovun “Göstərir” rədifli qəzəlinə 

cavab yazmışdır: A) Fazilxan Şeyda

B) Mirzə Şəfi Vazeh   C) Molla Əhməd 

Səlyani D) X.B.Natəvan E) Fatma xanım 

Kəminə


96

“Sədi və Şah”, “Teymur”, “Dərviş” kimi 

süjetli əsərləri də vardır: A) A.Bakıxanov 

Qüdsinin B) Q.B.Zakirin C) S.Ə.Şirvaninin

D) M.Ş.Vazehin    E) M.M.Şükuhinin

97

Kim şeirlərinin birində “Qarabağın malı, dövləti Şirvana və Cara çəkilib, zülm ərşə 

dayanıbdır” deyib? A) Q.B.Zakir

B) Cəfərquluxan Nəva C) Mirzə Baxış Nadim 

D) İsmayıl bəy Nakam E) Baba bəy Şakir                                                        

98

Ədəbiyyat tarixində “Divani-bədi”, “Xəyalati-Pərişan” Divanları, “Məcnun və Leyli”, 

“Fərhad və Şirin” kimi poemaları ilə 

tanınmışdır:  A) Bahar ŞirvaniB) İsmayıl bəy 

Nakam  C) Abdulla bəy AsiD) Fatma xanım 

Kəminə E)Mirzə Rəhim Fəna                                                       

99

“Misir nəvəsi İmamverdi”, “Murad xan”, “Mahmud” adlı satirik əsəelərində 

biçinçilərin haqqını kəsən və xalqı susuz 

qoyan qolçomaqların əleyhinə çıxmışdır”: A) 

Q.Zakir B) Baba bəy Şakir

C) Mirzə Baxış Nadim D) Məhəmmədmin 

Dilsuz  C) Mirzə İsmayıl Qasir                                                

100

“Fərzəndi-Əziz”, “Car müqəddiməsi” adlı ictimai-siyasi məzmun daşıyan şeirləri 

mətbuatda dərc edilmiş şair kimdir?A) 

A.Bakıxanov Qüdsi B) Q.B.Zakir C) 

S.Ə.Şirvani D) M.T.Qumri E) M.İ.Qasir
101

Təbrizdə vəfat etmiş, bədii irsindən farsca 

“Divan-qəsaid ve qəzəliyyat”, türkcə 

“Töhfətül-İraqeyn” “Gül və Nərgiz”, 

“Qəzəliyyat” əsərləri qalan şair kimdir? A) 

Bahar Şirvani B) Məmmədtağı Bayramzadə 

C) Usta Zeynal Nəqqaş

D) Mirzə Məhəmmədəli Binəv E) Xəyali 

Raqim Ərdəbili                                                              

104


 "Səfineyi-Talibi"əsəri kimindir? 

A)RacininB)M.Ə.TalıbzadəninC)Hidəcinin 

D)Mirzağa TəbrizininE)Qasirin

105


1904-cü ildə rus təbəəliyindən çıxır, 

İstanbula gedir və ömrünün sonunadək 

orada yaşayır: A) M.Ə.Talıbov

B) Mirhəmzə Əfəndi Nigari 

C) Zeynalabdin Marağayi    D) Mirzə Həsən 

Rüşdi E) Mirzağa Təbrizi

106

Bir nasir kimi “Əhmədin kitabı", ”Kitab yüklü eııək” əsərində zamanın bitkin, səciyyəvi  

məsələlərini əks etdirir: A) N.Nərimanov B) 

Seyid Hüseyn C) Zeynalabdin Marağayi

D) İbrahim bəy Musabəyov  E)M.Ə.Talıbov

108

Kim Sözü "məani bəhrində Nuh"adlandırıb? A)S.Əzim B)Qumri C)NəbatiD)İ.Nakam 

E)Naci                    

109

“Ərəbistan hakimi Əşrəf xanın sərgüzəşti"əsərininmüəllifidir:A)ə.Talıbob, 

B)M.TəbriziC)Məhəmmədcəfər 

QaracadağiD)Z.MarağayiE)M.Hidəci

110


"Fövcül-füsəha"məclisinin üzvüdür:A)Mirzə 

isa XəyaliB)Zeynal NəqqaşC)Ağababa 

ZühuriD)Əbdülxalıq YusifE)Əbülhəsən Vaqif

111


“Məcməiş-şüəra"nın üzvü 

deyil:A)A.SürəyyaB)Ə.CənnətiC)A.SalikD)A.Z

ühuriE)A.Muniri112

Mirzə ələsgər Növrəs hansı ədəbi məclisin 

üzvüdür?A)"Beytüs-Səfa"nın B)Əncüməniş-

şüəra"nınC)"Məclisi-

Fəramuşan"ınD)"Məclisi-xamuşan" 

E)Məcməüş-şüəra"nın

113

“Təmiz adamların yolu” adlı əsər yazmışdır:  A) K.S.Valeh B) M.B.Xalxali 

C) Müztər Təbrizi  D)Hacağa Fəqir Ordubadi 

E) M.Ə.Talıbov                           

114


M.F.Axundzadə “Tənqid risaləsi” 

məqaləsində hansı şairi tənqid etmişdir?A) 

Mirzə Mehdi Şükuhini B) Siruşu C) Mirzəli 

xan Ləlini  D) Mirzə Həsən Rüşdiyyəni  E)  

M.Hidəcini

                                                               

116

Bayram, Pərzad, Məşədi Qurban, Tarverdi M.F.Axundzadənin  hansı komediyasının 

obrazlarıdır?

A) “Hekayəti-Molla İbrahimxəli Kimyagər” B) 

“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” 

C)”Hekayəti-xırs quldurbasan”  D) “Hacı 

Qara”


E) “Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran          

117


“Məlikzadə və Şahsənəm”, “Əmirzadə, 

Məşuq və cavan aşiq” “Dərviş ilə qız” 

mənzum hekayələrinin müəllifi kimdir?

A) Q.Zakir  B) A.Bakıxanov C) S.Ə.Şirvani

D) M.M.Şükuhi E) M.İ.Qasir

118


S.Ə.Şirvaninin Lətifə tərzində yazdığı əsər: A) 

“Məkri-zənan” B) “Bəlx qazısı və xarrat” C) 

“Vaizin evlənməsi” D) “Dəli şeytan” E) 

“Qarınqulu abid”                                                                     

 

119


“Qara günlü”. “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, 

“Pul düşkünü Hacı Fərəc lənətullah”, 

“Ağakərim Ərdəbili” kimi əsərlərilə 

M.F.Axundzadə məktəbinin davamçısı 

olmuşdur: A) Mirzağa Təbrizi

B) Ə.Haqverdiyev C) M.Ə.Talıbov 

D) N.Vəzirov   E) H.Vəzirov120

F.Köçərli, kimi Azərbaycan türklərinin Xacə 

Şəmsəddin Hafizi adlandırıb?

A) M.Dilsuzu B) M.N.Bahar Şirvanini

C) S.Ə.Nəbatini  D) M.T Qumrini

E) Ə.Racini

                                                                                                                         

121


Bu şairlərdən hansı “”Beytüs-səfa” ədəbi  

məclisinin üzvüdürl? А)Mirzə Ağadadaş 

Sürəyya 

 

B) Məmmədağa Cürmi C)Əbdülxaliq Yusif D) Hacı Molla Hüseyn 

Bikəs  E) Ağababa Zühuri                                         

122

Hansı şairə “Şəmsül-hükəma” adı verilib? A) M.M.Şükuhiyə  B) Mirzəli xan Ləlyə C) Fatma 

xanım Kəminə D) Mirzə Mehdi Naci  E) 

Soltan Məcid Qənizadə

123


Üç böyük Divanı vardır: A)Dilsuzun 

B)Əlqədarinin C)İ.Nakamın D)Qumrinin 

e)M.M.Nəvvabın

124


M.İ.Dodui hansı ədəbi mühitin 

nümayəndəsidir? A)Nuxa B)Gəncə 

C)QarabağD)ŞamaxıE)Bakı

125


1899-da 32 yaşında Nuxada vəfat edib:   

A)Q.Rağib B)Məhəmməd şəmməduz    

C)Hacı Rəsul Dülgər D)Məhəmməd 

HüzniE)Şuxi

126

"Vəsfi-yaran','Dərdi-pünhan","Əhvali-dövran'" əsərləi var:A)Mirzə Nəbi Əfəndi 

QayibovB)Ş.Rəncur C)Mahmud Əfəndi Nafe 

D)Hacı Rəsul Rəsul E)H.R.Vəhidi127

Qazaxın Xanlıqlar qəryəsində təvəllüd edib: 

A) Məlikballı Qurban B)Hacı Rəhim Vəhidi 

C)Ş.Rəncur D)M.A.Nasir E)Həsən Qara Hadi

128

“  Xosrov və şirin"i tərcümə edib: A)M.NasirB)İbrahim Həqqi C)Mirzə İsmayıl 

QasirD)Ağamirzə Məhəmməd   E) İskəndər 

ağa Şair

129


"Hekayəti-Dehqan","Hərçi-betər~ əsərləri 

vardır: A)S.Əzimin 

B)İ.ŞairinC)Ə.ŞairinD)Z.Ərdəbilinin E) Şakirin

130


                                                     

   Ata-anası İrəvanlı olub, özü Təbrizdə təhsil 

alıb:A)Mirzəli xan Ləli B)Hacı Seyyid Rza 

C)Mirzə Kazım Müttəle D)İsmayıl Bəzmi 

E)Nafi                                                    

131


"Elmi-hesab","Sərfü nəhvi-farsi","Teatr 

hekayəsi" əsərlərini yazıb:A)Mirzə Kazım 

əsgərzadəB)M.TəbriziC)Ləli 

D)BixudE)Şəmməduz

132

Bəzi vaxt "Əndəlib" təxəllüsü ilə şeir yazıb: A)NəbatiB)RaciC)Aciz D)İ.BəzmiE)Naci

133


Seyid Əzim kimin haqqında şikayət  təriqilə 

qəsidə  yazmışdır? A) Mirzə ələsgər 

Növrəsin B) İsmayıl Qasirin

C) Mirzə Nəbi Əfəndi Qayıbovun

D) Mirzə Mehdi Nacinin E) Molla Hüseyn 

Sabit Ağbaşın
134

Kim Dağıstan davasında hünərlər göstərib 

çin almış və iki il Varşavada qalıb rus və 

firəng dillərini öyrənib?

A) İskəndər ağa Şair B) Mustafa ağa Nasir

C) Mustafa ağa Şuxi D) Mustafa ağa Nasir                       

E) Hacı Rəhim ağa Dilbazov Vəhidi

135


 Bu şairlərdən birinin Divanı iki hissədən 

ibarətdir: I hissə Mərsiyə və Növhələr, II 

hissə “Kənzül-məsaib” adlanir: 

A) Məhəmmədtağı Qumri  B)“Mirzəli xan 

Ləli C) M.M.Şükuhi D) Ə.Nəbati

E) M.Ə.Nigari

136

“Hekayəti-Bədiəxani-Ərdəbili və Məşədi Büttan Səlyani” mənzum hekayətini 

yazmışdır:  A) M.Dilsuz  B) M.B.Xalxali C) 

A.Bakıxanov  D) M.F Axundzadə           E) 

M.M.Şükuhi

137

xıx əsrdə yazılı ədəbiyyatda Cənubi Azərbaycanda aşıq şeiri tərzindəı yazan 

şairlər kimlərdir? A) Kazım ağa Salik, 

Məlikballı Qurban, Əndəlib Qaracadaği, 

Mirzə Mehdi Şükuhi, mehdi bəy Şəqaqi 

B)Padarlı Abdulla, Əbülqasim Nəbati, 

mücrim Kərim Vardani, Mirzə Mehdi Şükuhi, 

Mustafa ağa Arif C)  Əbdürrəhman ağa 

Dilbazov, Mehdi bəy Şəqaqi, Məhəmməd 

Xəlifə Aciz, Fazil xan Şeyda, Məhəmməd 

Xəlifə Aciz D) Mehdi bəy Şəqaqi, 

Məhəmməd Xəlifəı Aciz, Əndəlib 

Qaracadaği, Seyid Əbülqasim Nəbati, Mirzə 

Mehdi Şükuhi E) Mirzə Mehdi Şükuhi, 

əndəlib Qaracadaği, Məhəmməd bəy Aşiq, 

mehdi bəy Şəqaqi, Abdulla bəy Asi

138


Şeyx Salah, Molla Həmid, dərviş Abbas 

M.F.Axundzadənin hansı komediyasının 

mənfi surətləridir? A) "Hacı Qara" 

B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" 

C) "Kimyagər" D) "Hekayəti-müsyö Jordan" 

E) "Sərgüzəşti-Vəziri-xani-Lənkəran"
139

Fətəli şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə 

qəzəllər həsr edən Rusiya - İran 

müharibələri haqqında tarixi mənzumələr 

yazan XIX əsr şairi kimdir? A) Kazım ağa Salik 

B) Mustafa ağa Arif C) Məhəmməd Xəlifə 

Aciz D) Mehdi bəy Şəqaqi E) Əndəlib 

Qaracadaği

140

XIX əsrdə "Qaytarı" şeir formasında Qarabağ hakimi İbrahim xanın qızı Gövhər ağaya və 

Naxçıvan xanı Ehsan xanın xidmətçisinə 

şeirlər yazan .air kimdir? A) Mirzə Mehdi 

Şükuhi B) Padarlı Abdulla C) Mehdi bəy 

Şəqaqi D) Əndəlib Qaracadaği E) Mücrim 

Kərim Vardani

141

“Harun ər-Rəşid ilə qoca qadının əhvalatı” hekayəsinin müəllifi kimdir?

A) S.Ə.Şirvani B) Qasım bəy Zakir

C) S.Ə.Şirvani  D) Abbasqulu ağa Bakıxanov 

E) Mücrim Kərim Vardani

142

"Pəhlivənani-zəmanə" əsərini kim yazmışdır?

A)Ə.Haqverdiyev B)N.Vəzirov C)Abdulla Şaiq 

D)S.S.Axundov E)Sabit Rəhman

143


1413-də üzü köçürülmüş ve Parisde 

saxlanan 2 min beytlik Divanın müəllifidir?  

A) Qətran Təbrizinin, XI əsrdə

B) Mücirəddin Beyləqaninin, XII əsrdə  

C) Izzəddin Şirvaninin, XII əsrdə

D) Əbülüla Gəncəvinin, XII əsrdə E)Hümam 

Təbrizi

144


"Əşiqin təam bişirməyi" əsərini yazıb: 

A)M.B.Xalxali B) ZakirC)Həsən QaraHadi D) 

Qasir E)Aciz

145


"Rəhzən" təxəllüsünü də 

işlədib:A)M.B.NadimB)Şakir 

C)DilsuzD)Xalxali E)Məşədi Əbdül Şahin

146


"Varımdı sinədə dərdü qəmi-pünhan, 

ölürəm"-kim deyib?)ANatəvanB)Aşıq 

BəstiC)Heyran xanımD)Ağabəyim 

AğaE)F.Kəminə
147

"Quran"ı təfsir edib,ərəb dilinin 

əsaslarınıyazıb:A)F.ŞeydaB)A.BakıxanovC)M.

QədirŞirvaniD)MüctəhidzadəE)Xəyali 

Ərdəbili

148


"Fərzəndi-əziz" əsərinin müəllifidir: 

A)K.SalikB)M.ArifC)Dilqəm D)ZakirE)Vazeh

149

Cənnətəli ağa hansı əsərin obrazıdır? A)"Tufan"B)"Qaragünlü"C)Adı var-özü 

yox"D)"Tamahkar", E)"Köhnə dudman"

150

"Ərzi-əhval" və "Xəyalın uçuşu" əsərləri kimindir?A)NəbatininB)ŞükuhininC)LəlininD)

QüdsininE)Nacinin: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə