1 Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması ProjesiYüklə 39,89 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü39,89 Kb.
#37589


1) Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması Projesi

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma 15. Hedefi (SKH) 2030 yılına kadar, “Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak” olarak kabul edilmiş, bu hedefe bağlı olarak 15.3 maddesinde; 2030 yılına kadar, çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dâhil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi, dünyanın arazi tahribatının dengelenmesinde (LDN-ATD) çaba göstermesi, olarak kabul edilmiştir.12-23 Ekim tarihlerinde Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (UNCCD COP12)Ülkemiz ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. UNCCD COP 12’de alınan kararlardan biri de “2015 sonrası kalkınma gündemi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedeflerinin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına entegrasyonu ”dur.
COP 12’de alınan kararlar neticesinde, Arazi Tahribatının Dengelenmesine yönelik hedeflerinin oluşturulması süreci başlamıştır. Bu kapsamda Taraf ülkelerin hedeflerini oluşturmaya yönelik destek sağlanması maksadıyla ATD Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayları düzenlenmektedir. İlk Çalıştay, UNCCD Sekretaryası,  Küresel Mekanizma ve ülkemizin ev sahipliğinde 28-30 Mayıs 2016 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiş ve böylece yaklaşık 30 Afrika ülkesinden 39’u uzman olmak üzere yaklaşık 70 katılımcı ile taraf ülkelerin ATD hedeflerini belirlemeye yönelik ilk adım atılmış oldu.
Tüm bu süreçlerin ortak sonucu olarak; Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefine yönelik olarak ilk aşamada, toprak organik karbon içeriği, arazi verimlilik indeksi, arazi kullanım değişikliklerinin izlenmesi ve bu doğrultuda arazi tahribatı trendlerinin ortaya konması ve arazi tahribatı dengelenmesi hedefine ulaşmaya yönelik ülke hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir.
ATD hedeflerine ulaşmaya yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler, Küresel Sera Gazı Emisyonunun %24’ünden sorumlu olan arazi kullanım değişikliklerine karşı da önemli katkı sağlayacak, iklim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda da altlık oluşturacaktır.
Türkiye’de Toprak Organik Karbon içeriğinin belirlenmesine yönelik mevcut durumun ortaya konması, toprak organik karbonu miktarının tahminlenmesine yönelik model oluşturulması ve izleme sisteminin geliştirilmesini hedefleyen proje, yukarıda bahsi geçen gerekçeler nedeni ile önem teşkil etmektedir


Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması Projesinin Maksadı, Hedefi ve Faaliyetleri

Projenin Maksadı: Proje ile “Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’nde” kullanılmak üzere mevcut durum ve önerilerin ortaya konması, toprak organik karbonu miktarının tahminlenmesine yönelik model geliştirilmesi, toprak organik karbonu izleme sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri

 • Mevcut Durum ve Önerilerin Ortaya Konması kapsamında; literatür araştırmasının yapılması, karbon birimlerinin oluşturulması, toprak organik karbonu miktarına ilişkin mevcut verilerinin incelenmesi, toprak organik karbonu miktarına ilişkin verilerin incelenmesi, toprak organik karbonu miktarına ilişkin verilerin karbon birimleri dikkate alınarak değerlendirilmesi, toprak organik karbonu izleme sistemine yönelik metodolojinin geliştirilmesi, mevcut durum ve öneriler sonuç raporunun hazırlanması hedeflenmektedir.

 • Toprak Organik Karbonu Miktarının Tahminlenmesine Yönelik Model Geliştirilmesi kapsamında; toprak organik karbonu miktarına yönelik tahminleme modelinin geliştirilmesi, taslak karbon haritasının oluşturulması, modelin doğrulanması ve kalibre edilmesi, “Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahminleme Modeli Raporu’nun” hazırlanması hedeflenmektedir.

 • Devam eden süreçte ise, toprak organik karbonu izleme sistemi’nin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Proje Faaliyetleri
Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):

 • Mevcut Durum ve Önerilerin Ortaya Konması


Bu kapsamda Proje ile ilgili mevcut durum ve önerilerin ortaya konması amacıyla aşağıda detayları sunulan çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Literatür Araştırmasının Yapılması • Uluslararası çalışmalar (proje, akademik çalışma, yayın vb.) incelenecektir.

 • Ulusal çalışmalar (proje, akademik çalışma, yayın vb.) incelenecektir.

 • Uluslararası düzeyde toprak organik karbonu miktarı hesaplama modelleri (LULUCF, Yasso, RothC, FullCam vb.) incelenecektir.

Karbon Birimlerinin Oluşturulması

 • Topraktaki organik karbon miktarını etkileyen parametreler (kriter ve gösterge) belirlenecektir.

 • Karbon birimlerine ait coğrafi alanlar ortaya çıkarılacaktır.

 • Karbon birimlerine ait coğrafi alanları gösteren harita oluşturulacaktır.

Toprak Organik Karbonu Miktarına İlişkin Mevcut Verilerinin İncelenmesi

Toprak organik karbonu miktarına ilişkin veriler incelenecektir. • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’ne (ÇEM) ait ilgili veriler.

 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) ait ilgili veriler.

 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne (TRGM) ait ilgili veriler.

 • Üniversitelerde akademik çalışmalar kapsamında oluşturulan toprak organik karbonu miktarı verileri.

 • Diğer kurum/kuruluşlarda bulunan ilgili veriler.

Toprak Organik Karbonu Miktarına İlişkin Verilerin, Karbon Birimleri Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi

 • Karbon birimleri arasında karşılaştırma yapılacaktır

 • Verisi olmayan karbon birimleri tespit edilecek ve toprak organik karbonu miktarına yönelik verinin yetersiz ya da eksik olduğu tespit edilen karbon birimleri raporlanacaktır

 • Verisi olan karbon birimlerindeki mevcut durum istatistiksel olarak değerlendirilecektir.

 • Bu değerlendirme kapsamında istatistiksel olarak belirlenecek tutarsızlıklar ortaya çıkarılacaktır.

Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’ne Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi

 • Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’nde kullanılmak üzere ulusal referans ölçüm noktaları belirlenecektir.

 • Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’ne yönelik metodoloji (izleme yöntemi, izleme araçları, periyodu vb.) geliştirilecektir.

Mevcut Durum ve Öneriler Sonuç Raporu’nun Hazırlanması

Yukarıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucunda, Proje ’ye yönelik mevcut durum ve önerilerin ortaya konması amacıyla, “Mevcut Durum ve Öneriler Sonuç Raporu” hazırlanacaktır.


 • Toprak Organik Karbonu Miktarının Tahminlenmesine Yönelik Model Geliştirilmesi


Bu kapsamda topraktaki organik karbon miktarının tahminlenmesine yönelik model geliştirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Toprak Organik Karbonu Miktarına Yönelik Tahminleme Modelinin Geliştirilmesi

 • Ölçüm yapılan noktalardaki toprak organik karbonu miktarı değerleri ve ilgili parametreler dikkate alınmak suretiyle topraktaki organik karbon miktarını tahminleme modeli geliştirilecektir.

Taslak Karbon Haritasının Oluşturulması

 • Toprak Organik Karbonu taslak haritasının oluşturulması amacıyla kullanılacak veri setleri belirlenecektir.

 • Veriler kullanılarak ülkesel ölçekte Toprak Organik Karbonu miktarının belirlenebilmesine yönelik taslak harita oluşturulacaktır.

 • Geliştirilen tahminleme modelinin ve taslak Karbon Haritasının Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirilmesi ve bulguların paylaşılması amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir.

Modelin Doğrulanması ve Kalibre Edilmesi

 • Tahminleme modelinin doğrulanması ve kalibrasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere bir metodoloji geliştirilecektir.

 • Ölçüm yapılan noktalardan alınan toprak organik karbonu miktarı değerleri kullanılmak suretiyle tahminleme modelinin kalibrasyonu yapılacaktır.

 • Düzenlenecek olan çalıştay ve yapılacak olan kalibrasyon çalışmalarından sonra, taslak olarak hazırlanan karbon haritası nihai hale getirilecektir.

Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahminleme Modeli Raporu’nun Hazırlanması

 • Topraktaki organik karbon miktarının tahminlenmesine yönelik model geliştirmek amacıyla, yukarıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucunda, “Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahminleme Modeli Raporu” hazırlanacaktır.


 • Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’nin Geliştirilmesi


Bu iş paketi kapsamda Toprak Organik Karbonu Miktarının Tahminlenmesine Yönelik Model ve Teknik Dokümanı kullanılarak Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi geliştirilecektir. Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi geliştirilmesi kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Geliştirme Faaliyetleri

 • Gereksinim Analizi Çalışmaları: Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’nin kullanıcı gereksinimleri toplanacak, analiz edilecek ve bu doğrultuda yazılım ve ara yüz gereksinimleri belirlenecektir. Gereksinim analizi çalışmalarının tamamlanmasını takiben, belirlenen gereksinimleri içeren Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanacaktır.

 • Tasarım Çalışmaları: Tasarım çözümü oluşturulacaktır. Tasarım çalışmalarının tamamlanmasını takiben, Yazılım Tasarım Dokümanı hazırlanacaktır.

 • Kodlama ve Test Faaliyetleri: Oluşturulan tasarım çözümüne yönelik kodlama ve birim test faaliyetleri, birimler arası entegrasyona yönelik entegrasyon testleri ile Toprak Organik Karbonu İzleme Sistem’inin kalifikasyonuna yönelik sistem testleri gerçekleştirilecektir.


Proje Fikrinin Kaynağı ve Dayanakları

Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler:
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı Kararları arasında yer alan;

COP12/Karar2 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Göre Eylem Programının Oluşturulması, Revizyonu ve Uygulanması 


COP12/Karar3 “Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedeflerinin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Uygulanmasına Dâhil Edilmesi ve Arazi Tahribatının Dengelenmesi Hakkındaki Hükümetler Arası Grubuna Ait Rapor”

kapsamındaki kararlara ulaşmak için önemli bir adım olacaktır.


Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan;

Hedef 15: 2030 yılına kadar, karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak” 

Hedef 15.3: “2030 yılına kadar, çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dâhil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi, dünyanın arazi tahribatının dengelenmesinde (LDN) çaba göstermesi,” 

ilgili hedefine yönelik izlenmesi planlanan 3 parametreden biri olan “Toprak Organik Karbon” içeriği miktarını belirleme hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgesi amaçları içinde yer alan;
Stratejik Amaç 1: Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin koşullarının iyileştirilmesi.

İşlevsel Amaç 7; Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel arazi ve ekosistemlere yönelik iklim değişikliği odaklı, biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerinin korunmasını entegre eden koruma tedbirleri ve iyileştirme uygulamalarını tespit etmek, sürdürülebilir yönetim mekanizmaları vasıtasıyla hayata geçirmek.

amaçlarına katkı sağlayacaktır.
Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler

TAGEM’in sahip olduğu verinin bu proje kapsamında kurumumuzla paylaşacağı ve proje sonucu elde ettiğimiz çıktı sonrasında sistemin TAGEM’e servis edileceği varsayılmaktadır.

Karşılaşılabilecek riskler TAGEM’in veri paylaşmaması ve yaşanabilecek veri güçlüğüdür.

Projenin Yapılabilirliği ve SürdürülebilirliğiHavza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) ve Türkiye Çölleşme Model ve Risk Haritası oluşturuldu. Benzer özellikleri bulunan ve birbirini tamamlayan bu çalışmalar sürdürülebilirlik ve yapılabilirlik açısından kuvvetli örneklerdir.

Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.)


Projenin Faydaları

Projenin Beklenen Sonuçları/Çıktıları


 • BMÇMS Sözleşmesine taraf olan Ülke olarak; orada alınan kararların ve uluslararası sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.

 • Proje sonunda “Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi’ ve “Türkiye Organik Karbon Haritası” oluşturulacaktır.

 • 2030 LDN hedeflerine ulaşmak için tarım, orman ve mera alanlarından veri toplanmasını, haritalanmasını ve izlenmesini hususunda bir adım daha atılmış olacaktır..

 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) altında yer alan 16 Temadan birisi olan


Projenin İstihdama Katkısı:

Çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık, bu olaylardan etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar için gelir kaybına yol açmakta, kimi zaman insanları yerlerinden göç etmek zorunda bırakmaktadır. Arazi Tahribatı Trendlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda alınacak tedbirler yöre halkının gelirine olumlu katkı sağlarken, kentlere göçü engelleyerek, insanlara gelir fırsatlarının ortaya çıkarılmasından mütevellit istihdam artışı sağlayacaktır. Ayrıca, Üniversite ve Araştırma kurumları gibi ilgili sektörlere de katma değer sağlayacaktır.
Kataloq: erozyon -> Files

Yüklə 39,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə