«bakalavr» PİLLƏSİNDƏ TƏHSİl alan təLƏBƏLƏR ÜÇÜN «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»Yüklə 97,27 Kb.
tarix23.09.2017
ölçüsü97,27 Kb.
#1318


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL

PROBLEMLƏR İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ


«BAKALAVR» PİLLƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏR

ÜÇÜN «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»

fənninin
P R O Q R A M I

BAKI – 2012

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL

PROBLEMLƏR İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ


«BAKALAVR» PİLLƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏR

ÜÇÜN «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»

fənninin
P R O Q R A M I
İxtisas: İİ020200 Menecment (sahələr üzrə)

Azərbaycan Respublikası Təhsil

Nazirliyi Elmi-Metodiki Şuranın «________»

bölməsinin «_________» tarixli iclasının qərarı

ilə təsdiq edilmişdir (protokol № )

BAKI – 2012

Tərtib edənlər: 1. Kamil Ağazaman oğlu Şahbazov

2. Qəndilova Səadət Tağı qızı
Elmi redaktor: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

«Menecment» kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi Qəndilova Səadət Tağı qızı


Rəyçilər: 1. Zeynalov Həmid Səfər oğlu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Əməyin iqtisadiyyatı» kafedrasının dosenti

2. Azadov Eldar Həsənxan oğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət idarəçilik Akademiyasının «Dövlət idarəetməsi və menecment» kafedrasının dosenti
I. İZAHAT VƏRƏQİ
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin idarə edilməsində təcrübi qabiliyyətlər və biliklər əldə edilməlidir. Bununla yanaşı yüksək sosial-psixoloji hazırlıq müasir menecerlərə daim yeniləşməkdə olan cəmiyyətdə öz rolu və fəaliyyətlərini daha səmərəli qurmağa, eləcə də insanlarla münasibətlərini daha düzgün uyğunlaşmağa imkan verir. Odur ki, itimai həyatın bütün sahələrində insan amilinin rolunun artması sosiologiya və psixologiya elmlərinə marağı artmışdır. Bu baxımdan «Menecment», «Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi» ixtisasları üzrə mütəxəssis kadrlar hazırlanmasında «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası» fənni özünə məxsus yer tutur.

«İdarəetmənin sosiolojiyası» fənninin tədrisi üçün hazırlanmış proqram mövzuları 4 bölmədə verilmişdir. Mövzuların ayrı-ayrı bölmərin əhatə dairəsini bildirməklə yanaşı müəllimlərin müvafiq məsələləri müasir tələblərə uyğun olaraq etməisnə və tələbələrin həmin fənni daha yaxşı mənimsəməsinə geniş şərait yaradır.

Belə ki, proqram «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyasının nəzəri və metodoloji əsasları», «Əmək kollektivi və kollektivdaxili münasibətlər», «Əməyin motivasiyasının və rəhbərliyin sosial-psixoloji aspektləri», «İdarəetmə təcrübəsində sosial-psixoloji metodlar» və digər problemlərlə əlaqədar mövzular həsr edilmişdir.

«İdarəetmənin sosialogiyası və psixologiyası» fənninin proqramı 54 saat üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan 30 saatı mühazirələr və 24 saatı məşğələlər təşkil edir.
II. MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU
Bölmə I. İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyasının

nəzəri və metodoloji əsaslar

Mövzu 1. «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»

kursunun predmeti, metodu və məzmunu

İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyasının mahiyyəti, məzmunu və vəzifələri. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin praktik qabiliyyətləri və bilikləri.

Kursun predmeti və metodları. Müxtəlif münasibətlərdə insanların davrnışlarının sosial və iqtisadi tənzimlənməsi səviyyəsindən asılı olan orientasiyanın keyfiyyəti.

Əmək kollektivlərinin fəaliyyətlərinin şəxsi və kollektiv xüsusiyyətləri, bu zaman yaranan münasibətlərin xüsusiyyətəlri, rəhbərliyin və əmək fəaliyyətinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri, sosial tədqiqatların aparılması təcrübəsi, mövcud təcrübə və nəzəriyyə, idarəetmə təcrübəsində sosial-psixoloji metodların istifadəsinin istifadəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi.

İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası nəzəriyyəsi və təcrübəsinin xarici alimlərin əsərlərində. Təşkiletmə nəzəriyyəsinin üç əsas məktəbi.
Mövzu 2. İstehsal kollektivi idarəetmə obyekti kimi

İlkin istehsal kollektivinin təşkilati strukturu. İdarəetmənin formal (qanunverici səviyyədə yaradılan və tənzimlənən) təşkili və qeyri-formal idarəetmə strukturu (kollektivdə əmək prosesində yaranan) anlayışı.

Psixoloji uyğunluq idarəetmənin effektivliyi amili kimi.

İstehsal kollektivinin sosial-psixoloji mühiti. Kollektivdə münaqişələrin və gərgnliklərinin sosial-psixoloji aspektləri və onların həlli yolları. Sosial-psixoloji mühitin və kollektivin qeyri-formal strukturunun tədqiq edilməsi metodları.

Sosial planlaşdırma, kollektivin inkişafı. Kollektivin sosial-planlaşdırması zamanı istehsal, sosial və istehsaldan kənar amillərin nəzərə alınması. Müəssisənin idarəetmənin demokratikləşməsi istiqaməti. Əmək kollektivlərinin demokratikləşmə şəraitində rolu.

Psixoloji praktikum: işgüzar oyunların keçirilməsi və situasiyaların həlli.


Mövzu 3. Şəxsiyyət idarəetmə subyekti kimi

İstehsal kollektivinin idarəetməsinin sosial psixoloji aspektləri. Rəhbərə təşkilatçı kimi olan əsas tələblər. Rəhbərin iş üslubu.

İdarəetmə qərarlarının qəbulunun və reallaşdırılmasının sosial-psixoloji aspektləri. Rasional qərarların hazırlanmasına və reallaşdırılmasına kömək edən və Mane olan amillər. Qeyri-məyyənlik şəraitində şəxsiyyətin davranış xüsusiyyətləri.

İş prossində idarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbulunun sosial-psixoloji xüsusiyyətləri.

Psixoloji praktikum: işgüzar oyunların keçirilməsi və situasiyaların həlli.
Mövzu 4. İstehalın idarə edilməsinin sosial-psixoloji metodları

İstehsalın idarə edilməsi sosial-psixoloji metodların təyini. İdarəetmənin sosial-psixoloji metodlarının iqtisadi, təşkilati və inzibati-hüquqi idarəetmə metodları rolu və yeri. Psixodiaqnostika metodlarının tətbiqinin effektivliyi.


Bölmə II. Əmək kollektivi və kollektiv daxili münasibətlər

Mövzu 5. Əmək kollektivinin sosialogiyası və psixologiyası


Kollektivin əsas əlamətləri səciyyəvi xüsusiyyətləri və psixoloji vəzifə kimi əmək kollektivinə rəhbərliyin məzmunu. Kollektivin əsas əlamətləri: ictimai-faydalı məqsəd, həmrəylik, rəhbərliyinin olması. Özününüidarəedən və özünütənzimləyən sistemlər.

Kollektivin psixologiyası anlayışı-sosial-psixoloji hadisələrin məcmusu kimi. Sosial-psixoloji hadisələr insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin nəticəsi kimi (qarşlıqlı qiymətləndirmə, tələblər, avtoritet və s.). İctimai fikir (kollektiv baxışlar, ustanovkalar, fikirlər). Kollektiv əhval rühiyyə, adətlər, ənənələr və rituallar.

Əmək kollektivinin idarəedilməsi problemi psixoloji vəzifə kimi. Kollektivdə sosial-psixoloji mühitin və onu təyin edən amillər vacibliyi və mənası və eyni zamanda əmək kollektivnin üzvlərinin psixoloji uyğunluğu sabitliyin əsas şərti kimi.
Mövzu 6. Əmək kollektivində şəxslərarası münasibətlər
Əmək kollektivində münasibətlərin yapranması sahələri – əmək (peşəkar) və həyat fəaliyyətinin ictimai-siyasi sferası.

Şəxsiyyətin dəyərli orientasiyası və kolektivin dəyərli – təşkilati vahidliyi (individual dəyərli orientasiyalarının məcmusu kimi), onların şəxsləarası münasibətlərə və əmək kollektivinin həmrəyliyinə təsiri. Kollektivin vahidliyinin dəyərli orientasiya səviyyəsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodikası. Əmək kollektivlərində şəxslərarası münasibətlər onun üzvlərinin sosial statusunun formalaşması kimi. Kollektiv üzvlərinin sosial statusunu müəyyən edib, qiymətləndirən metod-sosiometriya və onun rəhbərin şəxslərarası münasibətlərin tənzimlənməsində və münaqişələrin həllində istifadə imkanları. Sosiometrik sorğunun keçirilməsi, sosiomatrisanın yaradılması və sosiqramların hazırlanması metodikası.


Mövzu 7. Sosial təşkilatın strukturu
Sosial təşkilatın strukturu və onun növləri. Formal struktur – formal təsdiq edilmiş hüquq, səlahiyyət və məsuliyyətlər əsasında yaranan münasibətlər məcmusu kimi. Qeyri-formal struktur – insanlar arasında şəxsi simpatiya və antipatiya, xarakterlərin uyğunluğu, dəyərli oriyentasiyanın ümumiliyi və əsasında yaranan münasibətlərin məcmusu kimi. Hər iki strukturun nisbəti və onun əmək kollektivinin sabitliyinə və sosial-psixoloji mühitinə təsiri.

Əmək kollektivlərində formal və qeyri-formal liderlərin rolu, qeyri-formal struktur funksiyası – onun hesabına təşkilat xarici mühitdəki dəyişiklərə və müxtəlif yeniliklərə uyğunlaşır.

Kollektivin qeyri-formal strukturunun funksiyası ünsiyyət tələbatların ödənilməsi əsas nəticə kimi.

İdarəetmə demoqrafikləşmənin rolu və sosial təşkilatda strukturun təkmilləşdirilməsi üçün rəhbər vəzifələrinin rəqabətli dəyişdirilməsi.


Mövzu 8. Əmək kollektivində münaqişələr, onları

xəbərdaretmə və həlli metodları
Kollektivdə münaqişə sosial-psixoloji problemi kimi. Yaşda, təhsildə, həyat təcrübəsində, dəyərli oriyentasiyasında və sairdə fərqlər. Münaqişələrin yaranma mənbələri. Bir sıra rəhbərlər münaqişəli vəziyyətləri açmağa çalışırlar, lakin onlar insanlar və təşkilatların həyat fəaliyyətinin təbii və qanunauyğun prosesdir.

Konstruktiv (əmək kollektivnin inkişafını stimullaşdıran) və destruktiv (kollektivi dağıdan, onun inkişafına mane olan) münaqişələr.

Yaranma səbəbələrindən asılı olaraq kollektivdə münaqişələrin növləri: təşkilati (formal təşkilati qaydalarla kollektiv üzvlərinin davranışı arasında fərq əsasında yaranır), istehsal (texniki təşkilatın aşağı səviyyəsi, pis əmək şəraiti səbəbəindən yaranır), şəxslərarası (antipatiya, şəxsi qərəzlik, psixoloji uyğunsuzluq) olur.

Münaqişələrin strukturu və mövcudolma mərhələləri. Münaqişənin tərəfləri tərəflərin dəyərliliər və ya niyyətlərinin üst-üstə düşməməsi; digər tərəfin davranışını dəyişmək üçün gücdən istifadə.

Münaqişəli situasiyanın yaranması; situasiyanın münaqişəli qavranılması; tərflərin münaqişəli davranışı; münaqişələrin həlli.
Bölmə III. Əməyin motivasiyasının və rəhbərliyin

sosial-psixoloji aspektləri

Mövzu 9. Rəhbərliyin sosial-psixoloji problemləri
Bütün idarəetmə səviyyələrindən rəhbərlərin rolu. Rəhbərliyin keyfiyyəti insanlarla işləmək qabiliyyəti ilə təyin edilir. Rəhbərliyin keyfiyyətinə təsir edən sosial-psixoloji amillərin vacibliyi. Rəhbərin əməyinin kompitentləri: aparatın işinin təşkili, qərarların hazırlanması və qəbulu, rəhbərlik metodlarının seçilməsi.

Rəhbərlik üslublarının idarəetmə metodları, mədəniyyəti və sənətindən fərqli. Rəhbərin şəxsi keyfiyyətləri və onun işgüzar xüsusiyyətləri.

Rəhbərlik tiplərinin sosial-psixoloji klassifikasiyası. Avtoritar (vahid, təkbaşına) demokratik (kollegial) və liberal (həll edici) rəhbərlik tipləri. Hər rəhbərlik tipinin müsbət və mənfi cəhətləri.

Rəhbərin əməyinin motivləri (müxtəlif motivasiyalar, peşəkar səviyyəyə tələblər, rəhbərin ideyalarının realizasiyasına olan tələblər və s.) şəxsiyyətin keyfiyyətləri (emosianallıq, iradənin gücü və s.), rəhbərin münasibətlərinin xarakteri (formal və qeyri-formal və s.).

Rəhbərin idarəetdiyi kollektivin əsasında duran sosial-psixoloji mühitin formalaşdırılması.
Mövzu 10. Əməyin motivasiyasının sosial psixoloji aspektləri
Əməyin məzmunun artırılması, onun şəraitinin yaxşılaşdırılması və işçilərin şəxsi və peşəkar keyfiyyətəlrinə yeni tələblərin formalaşdırılması. Onların maddi və mənəvi həyatının səviyyəsinin artırılması, onun nəticəsində əmək kollektivində əmək motivləri və davranış təyin edilir.

Rəhbərin tabeçilərlə işi. Hər işçinin əməyə motivasiyanın xüsusiyyətlərinin əhəmiyyəti. Öz tabeçilərini istehsal əməyinə həvəsləndirilməsi rəhbərin funksiyası kimi.

Motiv və motivləşdirmə anlayışlarının fərqi.

Maddi və mənəvi amillər. Mənəvi stimullaşdırma idarəetmənin sosioloji metodu kimi.

Əməyin sosial-psixoloji motivasiya sferasında maddi stimullaşdırma. İqtisadi stimullaşdırma cəmiyyətlə şəxsiyyətin və kollektivin maraqlarının tutuşdurulması əsasında formalaşması.

Düzgün seçim və rəhbər tərəfindən əməyin stimullaşdırılmasının forma və metodlarının tətbiqi. Sosial-psixoloji amillərin rolu.


Mövzu 11. İdarəemə prosesində işgüzar kommunikasiyanın

(ünsiyyətin) psixologiyası
Təşkilatlarda kommunikasiya. Kommunikasiya əlaqələrin tipləri. Liderlik və kiçik qrupların kommunikasiya şəbəkələrinin strukturlarında liderin rolu. Təşkilati strukturun kommuikasiya prosesində davranışa təsiri.

Kommunikasiya mövcudluğu – müxtəlif idarəetmə həlqələri arasında əlaqə imkanıdır. Kommunikasiya – ünsiyyət, fikirlərin, ideaların, məlumatların və s. mübadiləsidir.

İdarəetmə kommunikasiya diapazonu. Kommunikasiyanın idarəedici, inormativ, emotiv və fatik (kontakt yaratma) funksiyası. Fəaliyyətə sövqedici (inandırma, təlqin, əmr, xahiş), informativ (bu və ya digər xəbərlərin ötürülməsi), ekspresiv (emosional oyanma), faktik (kontakt yaratma və saxlanma) funksiyaların məzmunu.

İştirakçıların arasında işgüzar munasibətləri tipləri: şəxsi, şəxsləarası, ictimai, kütləvi. İnlik ideyalara malik olma, sosial, siyasi, əxlaqi, peşəkar və digər fərqlər idarəetmənin obyekti kimi əmək kollektivində ünsiyyətin xüsusiyyətləri.

Ünsiyyətin 3 tərəfi arasında fərq: kommunikativ, interaktiv, perseltiv.

İşgüzar ünsiyyətin effektivliyi kollektivdə sosial-psixoloji durum yaranan təsərrüfat problemlərinin həlletmə qabiliyyəti, qeyri-standart vəziyyətlərlə rasional orientasiya, yüksək son nəticələrin əldə edilməsi.


Bölmə IV. İdarəetmə təcrübəsində sosial-psixoloji metodlar

Mövzu 12. Əmək kollektivlərinin idarə edilməisndə

sosioloji tədqiqatlar
Sosioloji tədqiqatların əmək kollektivlərinin idarə edilməisndə əhəmiyyəti və imkanları. Tətbiqi sosioloji tədqiqatların əsas mərhələləri (problemin təyini; tətqiqatın obyekt və predmetinin təyini; verilənlərin təhlil və hipotezlərin yoxlanılması; nəticə və məsləhətlərin formula edilməsi), eyni zamanda sosioloji informasiyanın yığılması metodlarına aiddir.

Sənədli mənbələrin təhlili, müşahidə, anket sorğuları və müsabiqə, psixoloji testlər və sosiometrik prosedurlar.

Sosioloji sorğuların növləri. Müsahibənin növləri (söhbətin məzmununa görə keçirilmə texnikasına məqsəd, təşkili üsuluna görə).

Anket sorğuların növləri. Sosioloji tədqiqatlarda psixoloji testlərin rolu, əhəmiyyəti və növləri, rəhbərlik təcrübəsində effektivliyi.


Mövzu 13. İstehsal təşkilatının sosioloji xidməti və kollektivin

sosial inkişafı prosesləri

İstehsal kollektivi – çoxməqsədli və çoxfunksiyalı orqanizimdir. Sahəvi və regional aidolma xüsusiyyətləri, texniki təminat səviyyəsi, sosial-demoqrafik və peşəkar-ixtisas strukturu və s.

İstehsalın subyekt kimi insana, onun ümumi və xüsusi biliklərinə, peşəkar hazırlığına, nizamlılığına, müstəqil yaradıcılıq qabiliyyətinə və icraçı keyfiyyətlərinə xüsusi tələblər. Əmək kollektivinin idarəedilməsi məsələlərinin genişləndirilməsi sosial tənzimləmənin yeni forma və üsulllarının axtarılması və tətbiqi.

Konkret sosialoji tədqiqatların vəzifələrinin həlli aləti. Sosioloji xidmətin yaradılmasında ehtiyac.

Sosioloji xidmətin qarşısında duran əsas öhdəliklər. Birinci qrup funksiya-kollektiv sosial inkişafının planlaşdırılması və icrasına nəzarət, ikinci – kollektivdə kompleks sosial tədqiqatların keçirilməsi və onun əsasasında konkret tövsiyyələrin hazırlanması.

Kollektivin sosial-demoqrafik strukturunun dəyişilməsi müəyyən edilməsi ardıcılığı, sosial-mədəni və yaşayış-məişət şəraitini, işçilərin ailələrinin vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması, kollektivi idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, əmək şəraiti və mühavizəsinin yaxşılaşdırılması, işçilərin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi.

Sosioloji xidmətin işində əsas mərhələlər. İdarəetmə aparatının funksional bölmələrinin sosioloji xidməti. Əməyin keyfiyyəti və intensivləşdirilməsi, əmək kollektivinin sosial və mənəvi inkişafının idarə edilməsi.
Mövzu 14. Sosial münasibətlərin tənzimlənməsinin xarici nəzəriyyə

və təcrübəsinin təhlili
Təşkilatda sosial münasibətlərin tənzimlənməisnin xarici nəzəriyyilərinin tədqiqi məqsədi və tənqidi təhlili: «iqtisad» insan konsepsiyası, F. Teylorun idarəetmə nəzəriyyəsi, M. Veberin bürokratik təşkilati, E. Meyonun «insan münasibətlər» taktikası. Bu nəzəriyyələrin mahiyyəti və məzmunu, onların güclü və zəif cəhətləri.

Yaponiya müəssisələrinin idarə edilməsi təcrübəsi və Yapon idarəetmə üslubunun xüsusiyyətləri və digər qərb ölkələri təcrübəsindən fərqi.

Kollektiv – daxili və kollektivlərarası münasibətlərin tənzimlənməsinin effektif forma və üsullarının seçilməsi imkanları və onların təcrübədə istifadə edilməsini stimullaşdırma.

Mövzu 15. Sosial-psixoloji metodların idarəetmə

prosesində effektivliyi
Cəmiyyətdə baş sistemli islahatlar kompleksi: siyasi, iqtisadi, sosial, texniki, hüquq və s.

İdarəetmədə maraqların növləri, onların təsiri, onların reallaşdırılması üçün təşkilati imkanların təmini, maraqlara elə təsir etmək ki, idarəetmə prosesində bütün şöbə və bölmələrin fəaliyyəti razılaşdırılsın. Əmək kollektivinin idarəedilməsi səviyyəsinin administrasiya tərəfindən sosial-psixoloji təsir metodları tətbiq etmək qabiliyyəti və bilikləri ilə müəyyən edilir. Rəhbərlərin peşəkar hazırlığı və təsərrüfat kadrlarının ixtisasının artırılması sistemi.

Kadrların yerləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinin sosial psixoloji xüsusiyyətləri. Sosial orientasiyanın psixoloji şəraitinin formalaşdırılması. İdarəetmə kadrlarının işgüzar qiymətləndirilməsi. Tələblər sistemi və ehtiyat çıxardılan zaman rəhbər kadrların və mütəxəssislərin qiymətləndirilməsi. Rəhbərlərin mühəndis-texniki işçilərin və digər sənaye müəssisələrin və təşkilatların işçilərinin qiymətləndirilməsi.

Sosial-psixoloji metodların idarəetmədə istifadənin effektivliyinin təyini. Əmək kollektivinin idarəedilməisnin sosial psixoloji metodlarının reallaşdırılmasının əsas amilləri.SAATLARIN MÖVZULAR ÜZRƏ BÖLGÜSÜ

Sıra №-si

Mövzuların adı

Cəmi

Mühazirə

Məşğələ

BÖLMƏ I.

İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyasının nəzəri və metodoloji əsasları


Mövzu 1.

«İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası» kursunun predmeti, metodu və məzmunu

4

2

2

Mövzu 2.

İstehsal kollektivi idarəetmə obyekti kimi

2

2

-

Mövzu 3.

Şəxsiyyət idarəetmə subyekti kimi

4

2

2

Mövzu 4.

İstehsalın idarə edilməisnin sosial-psixoloji metodları

4

2

2

BÖLMƏ II.

Əmək kollektivi və kollektiv daxili münasibətlər


Mövzu 5.

Əmək kollektivinin sosiologiyası və psixologiyası

2

2

-

Mövzu 6.

Əmək kollektivində şəxslərarası münasibətlər

2

2

-

Mövzu 7.

Sosial təşkilatın strukturu

4

2

2

Mövzu 8.

Əmək kollektivində münaqişələr, onları xəbədaretmə və həlli metodları

4

2

2

BÖLMƏ III.

Mövzu 9.

Rəhğərliyin sosial-psixoloji problemləri

4

2

2

Mövzu 10.

Əməyin motivasiyanın sosial psixoloji aspektləri

4

2

2

Mövzu 11.

İdarəetmə prosesində işgüzar kommunikasiyanın (ünsiyyət) psixologiyası

4

2

2

BÖLMƏ IV.

İdarəetmə təcrübəsində sosial-psixoloji metodlar


Mövzu 12.

Əmək kollektivlərinin idarəedilməsində sosialoji tədqiqatlar

4

2

2

Mövzu 13.

İstehsal təşkilatının sosialoji xidməti və kollektivin sosial inkişafı prosesləri

4

2

2

Mövzu 14.

Soial münasibətlərin tənzimlənməisnin xarici nəzəriyyə və təcrübəsinin təhlili

4

2

2

Mövzu 15.

Sosail-psixoloji metodların idarəetmə prosesində effektivliyi

4

2

2

CƏMİ:

54

30

24

ƏDƏBİYYAT SİYANISI

1. Авдеев В. В. Психология решения проблемных ситуаий. М. Феликс, 1992.

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М. ЮНИТИ, 1999.

3. Axundov M. Ə. Stateji idarəetmə. Bakı, 2001.

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человечеких взаимоотношений. СП, Ленинздат. 1993.

5. Bayramov A. S. İdarəetmə psixologiyası. Bakı, Azərnəşr, 1990.

6. Вейл П. Искусство менеджера. М., Новости, 1993.

7. Вихайский О. С. Стратегические управоение. Учебник. Менеджент. М. 1995.

8. Грачев М. В. Супер – кадры: управление персоналом и международные корпорации. М., Дело, 1993.

9. Грейсон Дж. (Мл.), О Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., Экономика, 1991.

10. Quliyev T. Ə. İdarəetmə metodlarının təkmilləşdirilməsi. Bakı, 1989.

11. Quliyev T. Ə. İdarəetmənin (menecmentin) əsasları. B., 2001.

12. Ивановская А. В., Свистунова В. М. обеспечение системы и управления персоналом на предприятии.. М., 1995.

13. Кабаченко Т. С. Психология управления. Учебное пособие. М, 2000.

14. Карнеги Д. Как завоевать друга и отказывать влияние на людей. Минск, 1997.

15. Кибанова А. Ф. Управление персоналом организиции. Учебник. М., ИНФРА, 1998.

16. Козырев Л. И. Введение в конфликтологию. Учебное пособие. М, Владос, 2002.

17. Лебедев М. М. Политика урегулирования конфликтов. Подходы решения технология. М., 1999.

18. Мескон М. Х. и др. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.

19. Столаренко А. Д. Психология делового общения и управления. Учебник. Ростов-на-Дону. Феникс.

20. Şahbazov K.A., Məmmədov M. H., Həsənov H. S. Müasir menecment (I kitab), 1994.

21. Şahbazov K. A., Məmmədov M. H., Həsənov H. S. Müasir menecment (II kitab), 1995.

22. Şahbazov K. A., Məmmədov M. H., Həsənov H. S. Antiböhranlı idarəetmə: müflisləşmə, iflas və sanasiya. Bakı, 1997.

23. Şahbazov K. A., Menecment (dərslik). Bakı, 2005.24. Хоскинг А. Курс предпринимательста. М., Межд. Отношения, 1993.Yüklə 97,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə