Bu, bir həqiqətdir ki, cəmiyyətin inkişafına alimlərin verdiyi töhfə əvəzedilməzdir. Alim olmaq, əslYüklə 79,62 Kb.

tarix19.07.2018
ölçüsü79,62 Kb.


7

18-24 may 2017-ci ilBu,  bir  həqiqətdir  ki,  cəmiyyətin 

inkişafına alimlərin verdiyi töhfə 

əvəzedilməzdir.  Alim  olmaq,  əsl 

elmə  yiyələnmək  çox  da  asan  ol-

mayıb,  yuxusuz  gecələrə  qatlaş-

maq, qarşıya çıxan maneələrə sinə 

gərmək,  dünyəvi  elmlərə  yiyələn-

mək  və  bütün  həyatını  elmə  sərf 

etmək  insan  ömrünün  ən  mənalı, 

şərəfli və qürurlu anlarıdır. Həmin 

çətin,  kəşməkəşli  yolları  keçən,  

bütün  həyatını  elmə  sərf  edən  və 

dünyanın fundamental elmləri sı-

rasına  daxil  olan  coğrafiya  elm-

ləri  sahəsində  uzun  illər  tədqiqat 

aparan,  özünəməxsus  elmi  ya-

radıcılığı  olan  şəxslərdən  biri  də 

alim-pedaqoq  Zahid  Səttar  oğlu 

Məmmədovdur.  O,  görkəmli  alim 

və kamil pedaqoq kimi tanınır. 

Böyük  Baharlılar  nəslinin  nü-

mayəndəsi olan Zahid Səttar oğlu 

Məmmədov 1947-ci il may ayının 

22-də  anadan  olmuş,  1966-cı  ildə 

Mincivan  dəmir  yolu  orta  mək-

təbini  bitirmişdir.  Elə  həmin  ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-

versitetinin  Coğrafiya  və  biologi-

ya fakültəsinə  daxil olub, 1970-ci 

ildə  isə  həmin  fakültəni  bitirib 

coğrafiya  ixtisasına  yiyələnmiş-

dir.  1970-1972-ci  illərdə  Respub-

lika  Təhsil  Nazirliyinin  təyinatı 

əsasında  Sabirabad  şəhər  orta 

məktəbində  müəllim  işləmişdir. 

O, müəllim işlədiyi illərdə mətbu-

at  səhifələrində  öz  məqalələri  ilə 

çıxış edirdi. Zahid Məmmədovun 

elmə  olan  həvəsi  onun  Azərbay-

can  Elmlər  Akademiyasının  aka-

demik  H.Ə.Əliyev  adına  Coğra-

fiya  İnstitutuna    gəlməsinə  səbəb 

olur. 1972-ci ilin sentyabr ayından 

Zahid  Məmmədovun  elmi  yara-

dıcılığının  ilk  günləri  Coğrafiya 

İnstitutundan  başlayır.  Görkəmli 

alimlərin  əsərlərini  mütaliə  edən 

və özünün  iqtisadi coğrafi biliyi-

ni  zənginləşdirən  Zahid  müəllim 

1973-cü ildə akademik H.Ə.Əliyev 

adına Coğrafiya İnstitutunda İqti-

sadi  Coğrafiya  ixtisası  üzrə  əyani 

aspiranturaya  daxil  olur.  Akade-

mik  H.Ə.Əliyev  adına  Coğrafiya 

İnstitutunun elmi şurasında “Nax-

çıvan MSSR-in maddi istehsalının 

və  nəqliyyat  iqtisadi  əlaqələrinin 

inkişafının  iqtisadi-coğrafi  prob-

lemləri”  adlı  dissertasiya  möv-

zusu  təsdiq  olunur.  Elmi  rəhbəri 

mərhum  iqtisad  elmləri  doktoru, 

professor  Balaca  Əbdürrəhmə-

novun    qayğıkeşliyi  nəticəsində 

o,  1980-ci  ildə  dissertasiya  işini 

mü vəffəqiyyətlə  mü dafiə  edərək, 

coğrafiya  elmləri  namizədi  alim-

lik dərəcəsi alır. Zahid müəllimin 

bundan  sonra  yaradıcılığının  ən 

parlaq  dövrü  başlayır.  Xüsusilə, 

onun  gənc  yaşlarında  akademik 

Həsən  Əliyev,  akademik  Budaq 

Budaqov,  akademik  Asəf  Nadi-

rov,  akademik  Ziyad  Səmədza-

də, Azərbaycan  MEA-nın  müxbir 

üzv ləri Ənvər Şıxlinski, Əli Nuri-

yev, iqtisad elmləri doktoru, pro-

fessor Balaca   Əbdürrəhmənov və 

iqtisad elmləri doktoru, professor 

Kamal  Tağıyev,  coğrafiya  elmləri 

doktoru,  professor  Balacaxanım 

Nəzirova  kimi  görkəmli  alimlə-

rin əhatəsində olmasını və həmin 

alimlərlə  elmi  məsləhətləşmələri-

ni gənc alim Zahid Məmmədovun 

elmi  dünyagörüşünün    formalaş-

masına və elmi potensialının yük-

səlməsinə  təsir  göstərən  müsbət 

amil  kimi  qiymətləndirmək  olar. 

Akademik  Həsən  Əliyev  məktə-

binin yetirməsi olan gənc alim Za-

hid Məmmədov Azərbaycan alim-

ləri  ilə  yanaşı,  keçmiş  SSRİ-nin 

nəqliyyat  problemləri  ilə  məşğul 

olan  görkəmli    iqtisadçı,  iqtisadi 

coğrafiyaçı  alimlərindən  profes-

sor    İ.V.Nikolçki,  A.T.Xruşşov, 

Ç.M.Lappo,  İ.P.Alampiyev  və  s. 

alimlərlə  yaxınlıq  etmiş  və  elmi 

məsləhətlər almışdır. Zahid müəl-

lim  müstəqil  elmi-tədqiqatında 

“Böyük  Qafqazın  sosial-iqtisadi 

inkişaf  problemləri”nə  dair  he-

sabat  işlərində  “Şəki-Zaqatala”, 

“Quba-Xaçmaz”,  “Dağlıq  Şirvan” 

iqtisadi  rayonlarının  nəqliyyat 

sistemlərinin  təkmilləşdirilməsi 

problemləri,  “Naxçı van  MSSR-in 

nəqliyyat  iqtisadi  əlaqələrinin  sə-

mə rələşdirilməsi”,“Gəncə-Qazax” 

iqtisadi  rayonuna  dair  aparıl mış 

tədqiqat  işində  nəqliyyatın  sə-

mə rəliliyi  bölməsini  yerinə  yetir-

mişdir.  Həmçinin,  Coğrafiya 

İnstitutunda dərc olunmuş “Azər-

baycanın konstruktiv coğrafiyası”, 

“Böyük Qafqazın təbii resursları” 

adlı  monoqrafiyaların  müəlliflə-

rindən biridir. 

Gənc  alim  Zahid  müəllimin  elmi 

yaradıcılığının ikinci dövrü Azər-

baycanın  müstəqillik  əldə  etdi yi 

vaxtdan  bu  günədək  olan  döv rü 

əhatə  edir.  Azərbaycanın  müstə-

qilliyi  onun  dünya  inteqrasiyası-

na qoşulması üçün əlverişli şərait 

yaratdı.  Zahid  müəllim  yeni  iqti-

sadi  şəraitdə  ölkəmizin  nəqliyyat 

iqtisadi əlaqələrinin müasir prob-

lemlərinin  tədqiq  olunmasının 

ölkə  iqtisadiyyatı  üçün  önəmli 

olduğunu  dərk  edərək  1992-ci  il-

dən “Azərbaycan Respublikasının 

nəqliyyat  və  nəqliyyat  iqtisadi 

əlaqələrinin  inkişafının  iqtisadi 

coğrafi  problemləri”  doktorluq 

dissertasiyası  üzərində  işləyir  və 

1996-cı  ildə  doktorluq  dissertasi-

yasını  mü vəff əqiyyətlə  müdafiə 

edərək,  coğ rafiya  elmləri  dokto-

ru  alimlik  dərəcəsini,  2005-ci  ildə 

professor elmi adını alır. Professor 

Zahid  Məmmədovun  Azərbay-

canın  nəqliyyat  sektoruna  dair 

yazdığı  fundamental  monoqrafi-

yaları  Azərbaycan  elminə  böyük 

töhfələr  vermiş  və  verməkdədir. 

Avropa  İttifaqı  Birliyi  tərəfindən 

həyata  keçirilən  TASİS  və  TRA-

SEKA  proqramlarının  Azərbay-

can  iqtisadiyyatına  və  nəqliyyat 

sisteminə  göstərəcəyi  təsir  mexa-

nizmi  ilk  olaraq  professor  Zahiz 

Məmmədovun elmi tədqiqatların-

da  əsaslandırılmışdır  (TASİS  və 

TRASEKA  proqramlarının  koor-

dinatoru Azərbaycanda akademik 

Z.Ə.Səmədzadə  olmuşdur).  Eyni 

zamanda,  professor  Zahid  Məm-

mədovun  elmi  araşdırmalarında 

Azərbaycanın  nəqliyyat  sistemi-

nin Avrasiya  məkanında  mərkəzi 

mövqe  tutması,  nəqliyyatın  spe-

sifik  xüsusiyyətləri  və  rəqabətə 

davamlılığı  uzaqgörənliklə  təh-

lil  olunmuş,  bir  sıra  beynəlxalq 

əhəmiyyətli  layihələrdə:  Avropa 

–  Qafqaz  –  Asiya,  Trans  Qafqaz, 

Trans  Xəzər,  Şərq  –  Qərb,  Şimal 

–  Cənub,  qədim  “İpək  Yolu”nun 

bərpası, Bakı – Tbilisi – Qars dəmir 

yolu, Bakı – Tbilisi – Ceyhan, Bakı 

– Tbilisi – Qars ixrac boru kəməri 

layihələrində öz yerini tapmışdır. 

Onun  yazdığı  fundamental  əsər-

lərdə  irəli  sürülən  elmi  ideyalar 

respublika  nəqliyyat  sisteminə 

tətbiq  edilərək,  istər  qlobal,  istər-

sə də regional səviyyədə nəqliyyat 

iqtisadi  əlaqələrinin  intensiv  in-

kişafına  təsir  göstərmişdir.  Onun 

yaradıcılığına  diqqət  yetirdikdə 

6 monoqrafiya, 3 dərslik, çoxsaylı 

proqram  və  metodik  vəsaitlər  və 

160-dan  çox  məqalənin  müəllifi 

olduğu  aydın  görünür.  Professor 

Z.S.Məmmədovun  elmi  tədqiqat-

ları əsasında yazdığı fundamental 

əsərlər  siyahısında  “XXI  əsr:  İqti-

sadi  inkişafın  nəqliyyat  faktoru”, 

Bakı,  2002,  “Regionların  iqtisadi 

inkişaf  problemləri”,  Bakı,  2007, 

“Naxçıvan  təbii  sərvətləri”  Bakı, 

1993,  “Azərbaycan  Respublikası-

nın xarici iqtisadi əlaqələri”, Bakı, 

2004,  “Azərbaycan  Respublikası-

nın  region ölkələrinə inteqrasiya-

sı” Bakı , 2015,  “Təbiətdən istifa-

dənin iqtisadiyyatı” Bakı, 2010 və 

s.  əsərləri  hər  bir  elm  adamının 

stolüstü kitabı olmaqla, ölkəmizin 

iqtisadiyyatına,  xüsusilə,  nəqliy-

yat  sektoruna  töhfələr  verən  qiy-

mətli əsərlər hesab edilir. 

Professor  Z.Məmmədovun  elmi 

fəaliyyətinin  mühüm  bir  tərəfi 

elmi  pedaqoji  fəaliyyətdir.  Hələ 

gənc  yaşlarında  Zahid  müəllim 

Azərbaycan  MEA  Coğrafiya  İns-

titutunda  işlədiyi  vaxtda  respub-

likamızın  bir  çox  ali  məktəblərin-

də  iqtisadi    və  sosial  coğrafiyanın 

müasir problemlərinə dair  tələblər 

və ixtisaslı müəllim kollektivi qar-

şısında mühazirələr oxumuşdur. 

Professor  Z.Məmmədov  1994-cü 

ildən  elmi-pedaqoji  fəaliyyətini 

Azərbaycan  Kooperasiya  Univer-

sitetində  davam  etdirir.  Univer-

sitetdə  on  beş  ildən  artıqdır  ki, 

“Ekologiya  və Coğrafiya” kafed-

rasına rəhbərlik edir. Kooperasiya 

Universitetində  işlədiyi  vaxtdan 

bu günədək ekologiya və coğrafiya 

ixtisası  üzrə  bakalavr  və  magistr 

səviyyəsində  ixtisaslı  kadrların 

hazırlanmasında  var  gücü  ilə  ça-

lışır. Bu cəhətdən rəhbərlik etdiyi 

kafedranın proqram təminatı yük-

sək səviyyədədir. İşlədiyi kafedra-

nın  universitetin  elmi  tədqiqat  iş 

planına uyğun olaraq regional sə-

viyyədə müxtəlif istiqamətli möv-

zuları  yerinə  yetirməklə  fəaliyyət 

göstərməsini  təmin  etməklə  bə-

rabər,  kafedranın  dərsliklərlə  tə-

min olunmasını diqqət mərkəzinə 

yönəldir.  Professor  Zahid  Məm-

mədovun bakalavrlar üçün yazdı-

ğı dərsliklər: “Azərbaycanın xarici 

iqtisadi əlaqələri”, Bakı, 2004, “Tə-

biətdən  istifadənin  iqtisdaiyyatı”, 

Bakı, 2010, “Azərbaycanın iqtisadi 

və  sosial  coğrafiyası”  (müştərək) 

dərslik,  Bakı, 2010 tələbələr tərə-

findən  maraqla  oxunur.  Zahid 

müəllim Azərbaycan Kooperasiya 

Universitetində istər ekologiya və 

coğrafiya ixtisasları üzrə, istərsə də 

iqtisad fakültələrində oxuyan tələ-

bələrin yüksək səviyyədə biliklərə 

malik olduqlarını qeyd edir. Onun 

rəhbərlik etdiyi kafedranın müəl-

limləri  mühazirə  və  məşğələləri 

təlimin  müasir  metodlarından  və 

texniki  avadanlıqlardan  istifadə 

etməklə yüksək səviyyədə həyata 

keçirirlər. 

Zahid  müəllim  elmdə  öz  sözünü 

demiş və fundamental əsərləri ilə 

elmdə  özünü  təsdiq  etmiş  alim 

və  pedaqoqdur.  Professor  Zahiz 

Məmmədov istər respublika, istər-

sə də beynəlxalq miqyasda keçiril-

miş  konfrans  və  simpoziumlarda 

doğma Azərbaycanımızı ləyaqətlə 

təmsil  edərək  öz  elmi  çıxışları  ilə 

hörmət  qazanmışdır.  Respublika-

dan kənarda Rusiya Federasiyası, 

Qazaxıstan, Gürcüstan, İran İslam 

Pespublikası (Təbriz şəhəri, 1993) 

və  s.  ölkələrdə  keçirilmiş  konf-

ranslarda etdiyi çıxışlar alimə hör-

mət qazandırmışdır. 

Pofessor  Zahid  Məmmədov  gənc 

yaşlarında  doktorluq  dissertasiya 

işini müdafiə etdiyindən,  çoxsaylı 

dissertasiyaların  müdafiə  şurası-

nın  üzvü  olmuşdur.  O,    20  ildən 

çoxdur ki, Azərbaycan MEA aka-

demik H.Ə.Əliyev adına Coğrafi-

ya İnstitutunda, 10 il Azərbaycan 

MEA  İqtisadiyyat  İnstitutunda,  6 

il  müddətində  Azərbaycan  Döv-

lət  Aqrar  Universiteti  nəzdində 

fəaliyyət  göstərən  dissertasiyala-

rın  müdafiə  şuralarının  üzvü  ol-

muşdur.  Həmçinin,  Azərbaycan 

Kooperasiya  Universitetində  elmi 

şuranın  və elmi metodik şuranın 

üzvü  olmaqla  fəaliyyət  göstərir. 

Eyni zamanda, son zamanlar Bakı 

Dövlət Universiteti və Azərbaycan 

Kooperasiya  Universiteti  nəzdin-

də  yaradılmış  müdafiə  şurasının 

üzvü  seçilmişdir.  Pofessor  Zahid 

Məmmədovun  üzvü  olduğu  dis-

sertasiyaların müdafiə şuralarında 

dissertantlara,  doktorantlara  mü-

dafiə  zamanı  qayğıkeşliklə  etdiyi 

çıxışlar hər bir iddiaçının ürəyincə 

olmaqla onlara böyük uğur gətir-

mişdir. Bu da alimin qayğıkeş, zi-

yalı, ədalətli və obyektiv alim-pe-

daqoq  olmağından  irəli  gəlir.  Bu 

səbəbdən  də  o,  müxtəlif  illərdə 

müdafiəyə  təqdim  olunmuş  çox-

saylı  iqtisadi  və  iqtisadi  coğrafi 

sahədə, istər fəlsəfə doktoru, istər-

sə də elmlər doktorluq dissertasi-

yalarının  opponentləri  olmuş  və 

onlar    müvəffəqiyyətlə  müdafiə 

edərək  iddiasında  olduqları  elmi 

adları almağa nail olmuşlar.

Akademik  Ziyad  Səmədzadənin 

ideya  müəllifi  və  baş  redaktoru 

olduğu  7  cildlik  Böyük  İqtisadi 

Ensiklopediyanın redaksiya heyə-

tinin  üzvlərindən  biri  olmaqla, 

respublikamızın  tanınmış  digər 

alimləri  və  dövlət  xadimləri  kimi 

Zahid  müəllim  haqqında  da  bib-

lioqrafik  məlumat  verilir.  Həmçi-

nin, “Azərbaycanın nəqliyyat qov-

şaqları” adlı elmi məqaləsi “Böyük 

İqtisadi  Ensiklopediya”  I  cilddə, 

(Bakı,  2012)  dərc  olunmuş dur. 

Zahid  müəllim  akademik  H.Ə.Ə-

liyev adına Coğrafiya İnstitutunda 

fəaliyyət  göstərən  “Coğrafiya”  cə-

miyyətinin üzvüdür. “Qızıl qələm 

“mükafatı laureatıdır. 

Hörmətli  Zahid  müəllim,  Sizi  70 

illik  yubileyiniz  və  elmi-pedaqoji 

fəaliyyətinizin 45 illiyi münasibə-

tilə təbrik edir, Sizə həyatda möh-

kəm  can  sağlığı,  elmi-pedaqoji 

fəaliyyətinizdə  bundan  sonra  da 

müvəffəqiyyətlərə nail olmağınızı 

arzu edirik.

Akademik 

Ziyad SƏMƏDZADƏ

“Elm Çində də olsa, onun dalınca gedin”.

Həzrəti Muhəmməd (s.ə.s)

Azercell  Telekom  MMC  abu-

nəçiləri  üçün  daha  bir  sərfə-

li  kampaniyaya  başlayıb.  11 

may  2017-ci  il  tarixindən  eti-

ba rən  Azercell  abunəçiləri 

1001  Smartfon  kampaniyası 

çərçivəsində  LG  Flex  2  tele-

fonunu  və  əlavə  olaraq,  LG 

qol  saatını  hədiyyə  olaraq 

əldə  edə  bilərlər.  Ayda  cəmi 

45 AZN ödəməklə abunəçilər  

4G  dəstəkləyən  smartfonları, 

hər  ay  5GB  internet  hədiy-

yə  və  ölkə  daxilində  sərfəli 

zəng  etmək  (1  dəq=0.06  AZN) 

im kanı  qazanacaqlar.  Kampa-

niyaya qoşulmaq üçün, abu nə-

çilər Azercell Müştəri Xidmətlə-

ri Ofislərinə yaxınlaşıb, mövcud 

təkliflərdən birini se çə bilərlər.

Qeyd  edək  ki,  Azercell  1001 

Smartfon  kampaniyası  çərçi-

vəsində  güzəştli  təkliflərini 

yay  boyunca  davam  etdirə-

cək. 


Azercell Telekom MMC uğurları 

sırasına  daha  birini  əlavə  edib. 

Azercell-in  sosial  şəbəkədəki 

aktivliyi  “Socialbakers”  şirkəti 

tərəfindən  yenidən  dəyərləndi-

rilib və şirkət “Socially devoted” 

sertifikatına  layiq  görülüb.  “So-

cialbakers”  şirkətinin  apardığı 

araşdırma  göstərib  ki,  2017-ci 

ilin yanvar-fevral-mart aylarında 

Azercell  şirkəti  rəsmi  Facebook 

səhifəsində istifadəçilərin verdi-

yi sualların 100%-ni cavablandı-

rıb. Azərbaycanda  mobil  opera-

torlar  arasında  yalnız  Azercell 

bu uğura imza atıb. 2012-ci ildən 

indiyə  qədər  Azercell  Facebook 

səhifəsində istifadəçilərin verdi-

yi  sualların  operativ  şəkildə  ca-

vablandırılmasına görə dəfələrlə 

“Socially  devoted”  adına  layiq 

görülüb.  Onu  da  qeyd  edək  ki, 

Azercell  ölkədə  bu  sertifikatı 

alan ilk mobil operatordur. Ser-

tifikata  layiq  görülmək  üçün 

səhifə  istifadəçilərinin  ildən-ilə 

artan  müraciətlərinin  cavablan-

dırılma  səviyyəsi  ölçülür.  Yük-

sək  istifadəçi  sayı  ilə  bərabər 

Azercell  həmçinin,  səhifədəki 

abunəçilərin  fəallığı  və  aktiv  is-

tifadəsi baxımından da dəfələrlə 

ilk  yerləri  qazanıb.  Bu  yenilik-

lərin  tətbiqində  məqsəd  abunə-

çilərlə  daha  sıx  əlaqə  qurmaq, 

onlara yeniliklər haqqında məlu-

matları  çatdırmaq,  abunəçilərin 

zamanına  qənaət  edərək  onlara 

xidmət göstərməkdir. 

Azercell-in  Facebook-da  rəsmi 

səhifəsi  Azərbaycanda  ən  po-

pulyar  səhifələrdən  biridir  və  9 

ildir ki, fəaliyyət göstərir. Şirkə-

tin  rəsmi  Facebook  səhifəsində 

Azercell-in tətbiq etdiyi yenilik-

lər,  tarif  və  kampaniyalar,  keçi-

rilən sosial layihələr və xidmət-

lər  haqqında  ən  son  xəbərləri 

almaq mümkündür. 

Azercell Telekom MMC-nin mütaliə 

sevərlər üçün təqdim etdiyi “Gənc-

lər kitab oxuyur" layihəsinin təqdi-

matı baş tutdu. Mayın 12-də Gənc-

lik  Mall  TM-də  yerləşən  Starbucks 

kafesində keçirilən təqdimat məra-

simində layihədə qiraətçi qismində 

iştirak edən 11 nəfər gənc tamaşaçı-

lara təqdim olundu. Təqdimatda iş-

tirak edən Azercell şirkətinin Korpo-

rativ  Ünsiyyət  şöbəsinin  rəhbəri 

Nigar Şıxlinskaya lahiyənin məqsə-

di, gözləntiləri barədə öz fikirlərini 

bildirdi: “Əlinə kitab alıb otağın bir 

küncündə  yerini  rahatlayıb  oxu-

yan insanların sayı get-gedə azalır. 

Yeni texnologiyalar, müasir cihazlar, 

ən  əsası  isə  İnternet  həyatımıza  elə 

sürətlə daxil olub təməl salır ki, köh-

nə  faydalı  vərdişlərə  artıq  vaxt  qal-

mır. Odur ki, kitabı yaşatmaq üçün 

onu müasir həyata uyğunlaşdırmalı-

yıq. Bu layihədə məqsədimiz onlayn 

kitab oxumağı təbliğ etmək, mütaliə 

mədəniyyətinə yeni çalar qatmaq və 

gənc azərbaycanlı yazarlara özlərini 

tanıtmağa kömək etməkdir. Bununla 

yanaşı,  oxu  günlərində  şəhərimizin 

sakinləri və qonaları xoş asudə vax-

tı  keçirmək,  həm  tanınmış,  həm  də 

gənc  yazarlarla  görüşmək  imkanı 

qazanacaqlar”. 

IV  Ümumdünya  Mədə-

niyyətlərarası  Dialoq  Fo-

rumu çərçivəsində Bakıda 

səfərdə  olan  İSESCO-nun 

baş  direktoru  və  İslam 

Dünyası 

Universitetləri 

Fe derasiyasının  (FUIW) 

baş  katibi  Əbdüləziz  bin 

Os man  əl-Tuveycri  ilə 

UNEC  rektoru,  professor 

Əda lət Muradov arasında 

iş çi görüş keçirilib.

Azərbaycanın sivilizasiya-

la rarası  və  dinlərarası  dia-

loqa,  eləcə  də  müsəlman 

ölkələri arasında əla qələrin 

inkişafına  mühüm  töhfə 

verdiyini qeyd edən qonaq, 

İSESCO nəzdin də fəaliyyət 

göstərən  FUIW-in  islam 

dünyasını təm sil edən uni-

versitetlər  arasında  əmək-

daşlıq  üçün  səmərəli  plat-

forma  olduğunu  diqqətə 

çatdırıb.  2017-ci  ilin  ölkə-

mizdə  “İslam  həmrəyliyi 

ili”  elan  edildiyini  vurğu-

layan  Ə.Muradov  qonağa 

Azərbaycan  ali  təhsilində,  o 

cümlədən  UNEC-də  həyata 

keçirilən  islahatlar  barədə 

məlumat  verib.  Ə.Muradov 

UNEC-in  FUIW-in  idarə 

heyətinə  üzv  seçilməsin-

də  göstərdiyi  dəstəyə  görə 

təşəkkür  edib  və  bununla 

da  UNEC-in  FUIW-in  fəa-

liyyətində daha aktiv iştirak 

etmək  imkanı  qazandığını 

bildirib.

UNEC-də  görkəmli  dövlət 

və elm xadimi, əməkdar hə-

kim, professor Əziz Əliye-

vin  anadan  olmasının  120 

illiyinə  həsr  olunan  “Res-

publikada  qida  və  tekstil 

sənayesinin  inkişaf  pers-

pektivləri”  möv zusunda 

I  Respublika  elmi-praktik 

konfransı keçirilib.

UNEC-in  Elm  və  inno-

vasiyalar  mərkəzinin  di-

rektoru,  professor  Sakit 

Yaqubov  Prezident  İlham 

Əliyevin  “Azərbaycanın 

görkəmli dövlət və elm xa-

dimi Əziz Əliyevin 120 il-

lik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında”  sərənca mı nı 

ali min  respublikada  sə-

hiyyə sisteminin in kişafı is-

tiqamətindəki  fəa liy yətinə 

verilən  yüksək  qiymət  ad-

landırıb.  Konf ransın  möv-

zusunun  əhə miyyətindən 

danışan  S.Ya qubov  ölkə 

prezidenti  İlham  Əliyevin 

qida və tekstil sənayesinin 

inkişafına  xüsusi  önəm 

verdiyini vurğulayıb. Kon-

frans  işini  plenar  iclas  və 

bölmələrdə davam etdirib. 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə