FiZİKA” İXTİsasindan yekun buraxiliş DÖVLƏT İmtahaninin suallariYüklə 37,1 Kb.
tarix22.05.2018
ölçüsü37,1 Kb.
#45282
  Bu səhifədəki naviqasiya:
 • OPTİKA

FİZİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ

DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI

Механика

1. Maddi nöqtənin kinematikası. Yerdəyişmə, sürət və təcil. Əyrixətli hərəkətdə təcil.

2. Fırlanma hərəkətinin kinematikası.Müstəvi-paralel hərəkət. Ani fırlanma oxu.

3. Nyutonun I qanunu. Qalileyin nisbilik prinsipi. Qaliley çevirmələri.

4. Nyutonun II və III qanunları.

5. Kütlə mərkəzi. Kütlə mərkəzinin hərəkəti.

6. Hərəkət miqdarının saxlanma qanunu.

7. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti. Meşerski tənliyi.

8. Potensial və kinetik enerji. Enerjinin saxlanma qanunu.

9. Kürələrin elastik və qeyri-elastik toqquşması.

10. Qüvvə momenti və ətalət momenti. Fırlanma hərəkətinin əsas tənliyi.

11.Müxtəlif cisimlərin ətalət momentinin hesablanması.

12. İxtiyari oxa nəzərən ətalət momenti. Hüygens-Şteyner teoremi.

13. Fırlanan bərk cismin kinetik enerjisi. Mürəkkəb hərəkət edən bərk cismin kinetik enerjisi.

14. Hərəkət impulsu və onun saxlanma qanunu.

15. İş və güc. Agırlıq qüvvəsinin gördüyü iş.

16. Ümumdünya cazibə qanunu. Kepler qanunları.

17. Cazibə sahəsində potensial enerji. Kosmik sürətlər.

18.Düzxətli hərəkət edən qeyri-inersial hesablama sistemi. Ətalət qüvvəsi.

19. Elastik qüvvə. Qüvvə və deformasiya arasında əlaqə. Huk qanunu.

20. Maye axınının kəsilməzlik qanunu. Bernulli tənliyi.

21. Harmonik rəqs. Riyazi və fiziki rəqqas. Gətirilmiş uzunluq.

22. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması.

23. Sönən rəqslər. Sönmənin loqarifmik dekrementi.24. Məcburi rəqslər.Rezonans əyriləri.
MOLEKULYAR FİZİKA


 1. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

 2. Barometrik düstur. Bolsman paylanması

 3. Molekulların sürətinin təcrübi təyini. Ştern təcrübəsi. Lammert-Eldric təcrübəsi

 4. Molekulların sürətlərin qiymətlərinə görə paylanması. Maksvel paylanması

 5. Termodinamikada iş, istilik miqdarı və daxili enerji

 6. Termodinamikanın I qanunu. Termodinamikanın I qanununun müxtəlif proseslərə tətbiqi

 7. İstilik tutumu. Sabit təzyiq və sabit həcmdə istilik tutumu

 8. İdeal qazın daxili enerjisi. İdeal qazın istilik tutumu. Mayer düsturu

 9. Enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə bərabər paylanma qanunu

 10. Adiabatik proses. Adiabat tənliyi

 11. İdeal qazın müxtəlif proseslərdə gördüyü iş

 12. Karno tsikili və onun faydalı iş əmsalı (FİƏ)

 13. Gətirilmiş istilik. Klauzis bərabərsizliyi

 14. Entropiya. Dönən və dönməyən proseslərdə entropiyanın dəyişməsi

 15. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

 16. Termodinamikanın III qanunu. Nernest teoremi

 17. Van-der-Vaals izotermləri. Böhran hal

 18. Real qazın daxili enerjisi.

 19. Mayelərdə səthi gərilmə

 20. Molekulun sərbəst yolu. Sərbəst yolun orta uzunluğu. Toqquşmaların orta sayı

 21. Köçürmə hadisələri

 22. Qazlarda istilikkeçirmə. Qərarlaşmış istilikkeçirmə

 23. Qazlarda diffuziya. Stasionar diffuziya

24.Qazlarda daxili sürtünmə. Özlülük.
Elektrik və maqnetizm


 1. Elektrik yükləri. Yüklərin qarşiliqli təsiri. Kulon qanunu.

 2. Elektrostatik sahənin intensivliyi.Ostroqradski-Qauss teoremi. Puasson tənliyi.

 3. Elektrostatik sahədə görülən iş.Potensiallar fərqi.Sahənin intensivliyi ilə potensiallar fərqi arasindaki əlaqə

 4. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Kondensatorlarin birləşdirilməsi.

 5. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunları

 6. Sabit cərəyanin işi və gücü. Coul-Lens qanunu

  1. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri- Lorens qüvvəsi

  2. Dəyişən cərəyanin işi və gücü. Cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri

  3. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi

  4. Elektrostatik sahənin enerjisi

   1. Elektroliz üçun Faradey qanunlari

   2. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri-müstəqil qaz boşalmaları

   3. Yarimkeçiricilər.Yarimkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi

   4. Çixiş işi.Daxili və xarici kontakt potensiallar fərqi

   5. Maqnit induksiyasi və maqnit seli. Sarğacın induktivliyi

   6. Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya.

    1. Dəyişən cərəyan dovrəsində aktiv muqavimət, tutum və induktivlik

    2. Dəyişən cərəyan dovrəsi ucun Om qanunu

    3. Metallarin elektrik keçiriciliyinin klassik elektron nəzəriyyəsi.Om ve Coul-Lens qanunlarının izahı

    4. Bərk cisimlərdən elektron emissiyasi-növləri. Termoelektron emissiyasi

    5. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikasi

    6. Cərəyanli kontur maqnit sahəsində

    7. Hərəkət edən yükun maqnit sahəsi.

    8. Maksvell tənlikləri.OPTİKA

 1. Fotometrik kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri.

 2. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerşisi. Poyntinq vektoru.

 3. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti.

 4. Ferma prinsipi, bu prinsipə əsasən sınma və qayıtma qanunları.

 5. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri.

 6. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası.

 7. İnterfernsiya zolaqlarının eni və onun hesablanması

 8. Paralel üzlü lövhədən interferensiya.

 9. Dəyişən qalınlıqlı lövhədən interferensiya.

 10. İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması.

 11. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası.

 12. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.

 13. İşığın sferik səthdən sınması.

 14. Linzalar. Nazik linza düsturu.

 15. Qoşasüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar.

 16. Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu.

 17. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işıq.

 18. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi.

 19. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

 20. Cisimlərin şüalanma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

 21. İstilik şüalanması qanunları.

 22. İstilik şüalanması üçün Plank düsturu.

 23. Fotoeffekt. Fotoeffekt qanunları.

 24. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi.

«Atom fizikası» «Nüvə fizikası»
 1. Fotoeffekt.

 2. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi və enerji diaqramı.

 3. Nüvənin rabitə enerjisi. Veyszekker düsturu.

 4. Atomun maqnit momenti.

 5. Nuklonların spini və maqnit momentləri. Nuklonlar üçün hiromaqnit nisbət.

 6. Lui de-Broyl hipotezi. De-Broyl dalğasının faza və qrup sürəti.

 7. Cütlük.

 8. Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın qanunauyğunluqları.

 9. -parçalanma.

 10. Dairəvi orbitlərin kvantlanması.

 11. Nüvə qüvvələri. Mübadilə nüvə qüvvələri.

 12. Momentlərin toplanması. (LS)-(jj) əlaqələri.

 13. Kvant ədədləri və onların fiziki mənası.

 14. Hidrodinamik nüvə modeli.(Yüklü damcı modeli).

 15. Xarakteristik rentgen şüaları.

 16. Alfa zərrəciklərin səpilməsinə görə Rezerford təcrübəsi.

 17. Nüvənin təbəqə (örtük) modeli.

 18. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik münasibətləri.

 19. Şredinger tənliyi və hal funksiyasının üzərinə qoyulan şərtlər.

 20. Zəncirvari nüvə reaksiyaları.

 21. Mendeleyevin dövrü sistemi. Pauli prinsipi.

 22. Elementar zərrəciklər və onların təsnifatı.

23. Atomun əsas termi. Hund qaydası.

24. Adronların kvark quruluşu.Fakültə dekanı : prof. M.Ə.RAMAZANOV

Metodiki Şuranın sədri : prof. M.Ş.Məmmədov

Yüklə 37,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə