Kitabşünaslıq və kitab tarixiYüklə 85,99 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü85,99 Kb.
növüYazı


1

"Kitabşünaslıq və kitab tarixi" fənni neçə bölmədən ibarətdir:A) Beş 

bölmədən B) Dörd bölmədən C) Üç bölmədən D) İki bölmədənE) Bir neçə 

bölmədən


2

Mismariyazılar hansı ərazidə aşkar olunmuşdur:A) Misir ərazisində B)İran 

ərazisində C) Osmanlı ərazisində D)İraq ərazisində E)Mesopotomiyada

3

İlk yazı mədəniyyəti harada yaranmışdır : A) İraqda B)Mesopotomiyada C) İranda D) Misirdə E) Qahirədə

4

Akkad yazı mədəniyyətinin inkişafına hansı yazı əsas olmuşdur: A) Mixi yazılar B) şəkli yazılar C)Şumer yazıları D) Gil lövhələr

 E) Urill yazılar

5

Mixi yazı növünün neçə işarəsi olmuşdur : A) 700 işarəsi B) 600 işarəsi   C) 500 işarəsi D) 400 işar əsi E) 300 iəarəsi

6

Misirdə ilk yazı növünün adı nə olmuşdur : A) “ Mismari yazı” B) KahinYazı C) Urik yazı D) Piktoqrafik yazı E) Gil yazı

7

Misirdə qədim əlifba yazısı neçə işarədən ibarət olmuşdur : A) 21 işarədən  B) 20 işarədən C) 23 işarədən D) 22 işarədən E) 19 işarədən

8

. X111 əsrdə hansı əlifba yaranmışdıt : A) Brahma əlifbası B) Devanahari     əlifbası C) Kharosti əlifbası D) Alban əlifbası E) Şəkli əlifb

9

İlk əlifbanın yaranması və yayılması kimlərə məxsus olmuşdur : A) Misirlilərə  B) Ərəblərə C) Finikiyalılara D) Albanlara E) Osmanlılara

10

Slavyan əlifbası neçənci əsrdə kimlər tərəfindən yaranmışdı : A) 1X əsrdə ərəblər tərəfindən B) 1X əsrdə Assuriya çarı tərəfindən C) 1X əsrdə 

Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən D) 1X Manna hökmüdarı İranzu 

tərəfindən E) 1X əsrdə Bizans Missonerləri Konstantin Kril və Mefodi 

tərəfindən

11

Devanhri əlifbası neçə işarədən ibarətdir : A) Əlli işarədən B) Qırx işarədən   C) otuz işarədən D) İyirmi işarədən E) On səkkiz işarədən

12

Çində ilk dövrlərdə yazı yazmaq üçün neçə min heroqlifdən istifadə olunurdu : A) 1000 heroqlifdən B) 1500 heroqlifdən C) 2000 heroqlifdən D) 

2100 heroqlifdən    E) 2500 heroqlifdən

13

Azərbaycan əlifbasında əsaslı islahat neçənci ildə aparılmışdır : A) 1934-cü ildə    B) 1935-ci ildə C) 1936-cı ildə D) 1939-cu ildə E) 1940- cı ildə

14

Kitabın yaranması və inkişafında əsas amil nə olmuşdur : A) Gil lövhələr B) Şəkli    Yazılar C) yazı materialları D) Piktoqrafik yazılar E) Mixi yazıları

15

1V-111 minillikdə Misirdə yazı materiallarının adı nə olmuşdur : A) Papirus      B) Perqament C) Daş D) Bürünc E) Bambuk

16

İlk yazı kitabı bambuk kağızın istifadəsi hansı ölkədə olmuşdur : A) Misirdə B) İraqda  C) Afrikada D) Cində E) Makedoniyada


17

Perqament adlı yazı materialı nədən hazırlanırdı : A) Heyvan dərisindən B) 

Qamışdan    C) Bambukdan D) Bürüncdən E) Gildən

18

. Hindistanda yazı materialı nə olmuşdur : A) Gil B) Daş , bürünc , mis C) Perqament    D) Papirus   E)  Qrafik

19

Cində ilk yazı materialları hansılar olmuşdur : A) Gil B) Mixi yazı C) Daş və bürünc D) Şəkli yazı E) Perqament

20

İlk bambuk kitab necənci əsrdə meydana gəlmişdir : A) V11 əsrdə B) V! əsrdə       C) V111 əsrdə D) X əsrdə E) X1V əsrdə

21

. Kaöızın ixtiraçısı kim olmuş və neçənci ildə istehsal edilmişdir : A) Tsay Fun 105-ci Ildə B) Fan E 101-ci ildə C) Lul Rober 103-cüildə D)F. Keller 

104- cü ildə    E) Böyük Sarqonin 104 –cüildə

22

“ Ət- Təhsil” , “ Əz – Zinə fi-l- məntiq”, “ Əl- Bəhsə və- s- səda” əsərlərinin müəllifi  kimdir : A) Şihabəddin Əbdülfütuh Yəhya İbu Həbəş Əs- 

Sührəvəvrdin B) Əbu-i- FəzƏ    Hübeyş Tiflisi C) Əbülhəsən Bəhmənyar D) 

Əbu Zəkəriyyə E) Nizami Gəncəvi

23

“ Elmlərin mənbəələri “ , “ Üsula dair kitab” əsərləri kim tərəfindən və neçənci əsrdə   yazılmışdır : A) Zülfüqar Şirvani 1Xəsrdə B) Şəmsəddin 

Xəlil oölu Xoylu X111 əsr  C) Taciəddin Məhəmməd Hüseyn oğlu Urməvi 

X11 əsrdə D) Əminəddin Müzəffər   Əbülxeyir oğlu Təbrizi X1 əsr E) 

Məhəmməd Şirvani Xəsr

24

. “ Vərqa və Gülşa “ əsəri neçə beytdən ibarətdir : A) 7000 beytdən B) 6000 beytdən C) 5000 beytdən D) 4000 beytdən E) 3000 beytdən

25

. Müqəddəs “ Avesta”  neçə hissədən ibarətdir: A) 23 hissədən B) 22 hissədən   C) 21 hissədən D) 20 hissədən E) 18 hissədən

26

“ Avesta”nın 1 hissəsi necə adlanır : A) Xeyirxahlıq və nəcabət B) Zərdüşün zührü  C) Zərdüşdün uşaqlıq və xeyirxah hərəkətləri D) Astronomiya  E) 

Hüquq qanunları

27

“ Avesta”da bəşər tarixi neçə eraya bölünür : A) Altı eraya B) Beş eraya C) Dörd eraya   D) Üç eraya E) iki eraya

28

“Avesta”nın əsas hissəsi , özəyi necə adlanır: A) “ Peiğənbərin yavlarışı” B) “ Qatlar”   C) “Xeyirlə şər” D) “ Tanrının məktubu “ E) “ Zərdüşdün uşaqlığı 

29“ Avesta”nın V111 hissəsi nədən danışılır : A) kosmoqonik səciyyədən    B)  

Astronomoyadan C) Dini təlimdən D) Hüquq normalarından E) Zərdüşdün 

zührün-dən 

30

Qədim Azərbaycan kitabı “ Avesta” neçə min inək dərisi üzərində yazılıb :A)11min inək dərisi B) 12 min inək dərisi C) 15 min inək dərisi D) 10 min 

inək dərisi  E) 13 min inək dərisi

31

XV11 əsrdə hansı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri çap edilmişdir : A) “Əsli və Kərəm  B) “ Vərqa və Gülşa” C) “Koroğlu” , “ Şəhriyar və 

Sənubər”D) “Şəhriyar” E)” Qaçaq Nəbi”
32

XV111 əsrdə Azərbaycanda əlyazma kitablarının hazırlanmasında hansı 

görkəmli xəttatların rolu olmuşdur: A) Mir Əbdülbadi Danişməndin, Əli 

Reza Təbrizi, Mir İmad Qəzvini B) Fəxrəddin Əhmədin, Mahmud Sərrafi C) 

Abdulla Seyvəri D) Hacı   Məhəmməd Bəndgir E) Səfər Təbrizi

33

X1X əsrdə Azərbaycanda kitabçılıq işi sahəsində kimlərin xidmətləri olmuşdur A) Ə. Haqverdiyev B) N. Vəzirov C) M. ə. Sabir D) M. Ş. Vazeh, 

M. F. Axundov  E) C. Məmmədquluzadə 

34

“ Qeyrət “ mətbəəsi neçənci illərdə fəaliyyət göstərmişdir : A)1903-1905 B) 1905-1900 C) 1906-1907 D) 1907-1910 E) 1910-1911

35

“ Qeyrət “ mətbəəsi öz fəaliyyəti dövründə nə qədər kitab və kitabça nəşr etmişdir :A)70 kitab və kitabça B) 60 kitab və kitabça C) 50 kitab və kitabça 

D) 40 kitab v  Kitabça E) 30 kitab və kitabça

36

1906-1908-ci illərdə Azərbaycan kitabının nəşri, tətbiqi və yayılması sahəsində   kimlərin böyük xidmətləri olmuşdur : A) H. Z. Qarqyevin 

xidmətləri B) N. V.zirovun   xidmətləri C) M .Mahmudbəyovun xidmətləri 

D) Orucov qardaşlarının xidmətləri  E) C. Məmmədquluzadənin xidmətləri

37

.” Səfa” cəmiyyəti neçənci ildən fəaliyyətə başlamışdir : A) 1910-cu ildən B) 1912-ci ildən C) 1913-cü ildən D) 1916-cı ildən E) 1917-ci ildən 

38

1907-ci ildən hansı cəmiyyət təşkil edilmlşdir : A) “ Nəşri maarif” B) “ Səadət” C) “ Nicat”  D) “ Səfa” E) “ Mədəniyyət”

39

“Azərbaycan” qəzeti necənci ildə nəşr olunmağa başladı: A) 1916-cı ildə B) 1917-ci ildə  C) 1918-ci ildə D) 1920-ciildə E) 1921-ci ildə

40

“ Açıq söz” qəzeti neçənci ildə nəşr olunmuşdur: A) 1907-ci ildə B) 1908-ci ildə C) 1910-cu ildə D) 1912-ci ildə E) 1913-cü ildə

41

1923-cü ildə hansı nəşriyyat fəaliyyətə başlamışdır: A) “Yeni kənd” nəşruyyatı  B) “ Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”( Azərrnəşr) C) “ Bakı 

Fəhləsi “nəşriyyatı  D) “ Azərneftnəşr” E) “ Uşaqgəncnəşr” nəşriyyatı

42

“ Bakı Fəhləsi” kooperativ nəşriyyatı neçənci ildə nəşr olunmağa başlamışdır: A) 1918-ci ildə B) 1919-cu ildə C) 1920-ci ildə D) 1921-ci ildə 

E) 1922-ci ildə

43

Yeni əlifbaya keçid necənci ildə həyata keçrilmişdir : A) 1923-cü ildə B) 1933-cüildə   C) 1934-cü ildə D) 1936-cı ildə E) 1937- ci ildə

44

Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası neçənci ildə yaranmışdır : A) 1923-cü ildə   B) 1925-ci ildə C) 1927-ci ildə D)1929-cu ildə E) 1931-ci ildə


45

“ Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı “ Uşaqgəncnəşr” 

neçənci ildə Fəaliyyətə başlamışdır: A) 1936-cı ildə B) 1937-ci ildə C) 1938-

ci ildə D) 1939-cu ildə E) 1940-cı ildə

46

1932-ci ildən fəaliyyətə başlayan ixtisaslaşmış sahəvi nəşriyyat hansıdır: “ Azərneftnəşr    B) “ Azərnəşr” C) “ Yeni kənd” D) Uşaqgəncnəşr” E) “ 

Kaspi”


47

“ Cəmiyyətin xəbərləri” jurnalı Azərbaycanda hansı cəmiyyətin nəşridir:    

A) Azərbaycan Tədqiq və öyrənmə Cəmiyyətinin B) Azərbaycan Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin yanındakı Cəmiyyət C) Azərbaycan öyrənmə 

Cəmiyyəti D) Birləşmiş Cəmiyyə   E) Neft Sənayesi Cəmiyyəti

48

1940-1960-cı illərdə Azərbaycanda soraq- məlumat nəşrləri hansı nəşrlər üzrə buraxılırd  A) Humanitar sahələr üzrə B) İstehsalat, Statistik, Lüğətlər 

üzrə C) Təbiət elmləri üzrə D) Tibb elmləri üzrə E) Texniki elmlər üzrə

49

1961-ci ildən 1968-ci illər arasında hansı nəşriyyatlar Azərbaycan Kitabının nəşrinə  nail olmuşdur : A) “ Azərnəşr”, “Elm”, “ Azərtədrisnəşr”, “ 

MaariF”, “ Yazıçı “ B) “ Kommunist”, “ Şərq-Qərb” C) Yeni Kitab” D) “ 

Azərbaycan” E) “ İşıq”

50

“ Kitab nəşri işini təkimləşdirmək , poliqrafiyanin və kitab ticarətinin maddi- texnikə bazasını möhkəmləndirmək tədbirləri haqqinda” qərarı necənci ildə 

verilmişdir:  A) 1979-cu ildə B) 1980-ci ildə C) 1981-ci ildə D) 1982-ci ildə 

E) 1983-cü ildə

51

1976-1987-ci illərdə ASE-nın neçə cilidi çapdan buraxıldı :12 cildi B) 10 cildi C) 8 cildə D) 6 cildi E) 5 cildi

52

“ Nəşriyyat işi haqqənda” Azərbaycan Respublikasının Qanunundavə onun işə tətbiq   edilməsi barədə  fərman neçənci ildə və hansı aydaverilmişdir :A) 

2000-ci il 15 avqust  B) 2001-ci il 2 aprel C) 2002-ci il15 may D) 2003-cü il 

12may E) 2004-cü il 14 abqust

53

Qədim oğuzlar haqqında yaradılan bədii- əfsanəvi əsərlər necə adlandırılırdı : A) Oğuznamə B) Dastan C) Əfsanə D) Rəvayət E) Səlnamə

54

“ Oğuznamə”də neçə Oğuz qəbiləninadı çəkilir: A) 30 qəbilənin B) 25 qəbilənin C) 24 qəbilənin D) 20 qəbilənin E) 15 Qəbilənin

55

“ Kitabi – Dədə Qorqud”un iki əlyazmasl hansı əsrlərdə yazılmışdır : A) 1X-X əsrlərd  B) X-X1 əsrlərdə C) X1-X11əsrlərdə D) X1v – XV əsrlərdə E) 

XV- XV11 əsrlərdə

56

“ Kitabi – Dədə Qorqud” neçə boydan ibarətdir: A) 10 boydan B) 11 boydan  C)12 boydan  D) 13 boydan E) 14 boydan


57

“ Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında Qaraca Çöban kiminlə vuruşub qalib 

gəlir : A) Salur Qazanla B) Şöklü Məliklə C) Qazan Xanla D) Yeynəklə E) 

Təkurla


58

“ Kitabi – Dədə Qorqud “ dastanında üçüncü boy nədən danışılır : A) İki 

Oğuz bəyinÖvladlarının dünyaya gəlməsindən B) övlad tərbiyəsindən C) 

Mübarizədə  D) Salur Qazanının ailəsinin əsr düşməsindən E) Qoca 

Qorqudun nəsiətindən

59

“ Kitabi- Dədə Qorqud” eposunda hansı ən”ənələr əsas vəhdəd təşkil edir: A) Şifahi ən”ənələr B) Yazılı ən”ənələr C) Anaya məhəbbət D) Şifahivə 

yazılı ən”ənələr E) Ağsaqqəla hörmət

60

“ Kitabi- Dədə Qorqud” eposunun nəşri və tədqiqi neçənci əsrdən başlamışdır    A) XV əsrdən B) XV1 əsrdən C) XV11 əsrdən D) XV111 

əsrdən E) X1X əsrdən

61

“ Kitabi- Dədə Qorqud “ eposunun ilk əlyazma variantı dünyanın hansı kitabxanaların  da saxlanılır : A) ABŞ-nın kitabxanasında B) Drezden və 

Vatikan kitabxanasında  C) San-Peterburq kitabxanasında D) Böyük 

Britaniya kitabxanasında E) İsgəndəriyə  kitabxanasında  

62

“ Kitabi- Dədə Qorqud” eposu ilk dəfə neçənci ildə çap edilmişdir : A)1935-ci ildə B) 1936-cu ildə C) 1938-ci ildə D) 1939-cu ildə E) 1940-cı ildə

63

“ Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun tam mətnini Azərbaycanda kim nəşr etdirmişdir:A) Ə. Mirəhmədov B) H. Araslı C) M. C. Cəfərov D) Sə Muntaz 

E) M. H. Təhmasib

64

“ Kitabi- Dədə Qorqud” eposu neçənci illərdə yenidən işlənmişdir: A)1962-1977-ci  Illərdə B) 1963-1978-ci illərdə C) 1964-1979-cu illərdə D) 1965-

1979-cu illərdə  E) 1966-1980-ci illərdə

65

“ Kitabi- Dədə Qorqud” eposu xarici ölkələrdə hansı dillərdə çapdan buraxılmışdır:A) Fransada B) Lissabonda C) Amerikada, Londonda , 

Almaniyada, Təbrizdə  D) Rusiyada, Ukraynada E) Polşada, Rumuniyada 

66

Qurani- Kərimin ən qısa surəsi hansıdır : A) Bəqərə surəsi B) İxlas surəsi C) Kövsər Surəsi D) Yasin surəsi E) Fatihə surəsi

67

. Qurani- Kərim neçə surədən ibarətdir : A) 111 surədən B) 112 surədən C) 113 surədən D) 114 surədən E) 115 surədən

68

Qurani- Kərim neçə ayədən ibarətdir : A) 6234ayədən B) 6236 ayədən C)6238 ayədən   D) 6239 ayədən E) 6240ayədən

69

Qurani- Kərimin ən uzun surəsi olan Bəqərə neçə ayədən ibarətdir: A) 286 ayədən  B) 288 ayədən C) 289 ayədən D)290 ayədən E) 292 ayədən


70

Qurani- Kərimin qədim əlyazma nüxsələri hansı müqəddəs şəhərlərdə 

saxlanılır:A) İraqda B) Suriyada C) Mədinə və Məkkədə D) İranda E) 

Qahirədə  

71

Qurani- Kərim Məhəmməd peyğənbərə neçə il ərzində Aiiah tərəfindən vəhdə   olmuşdur. A) 20 il ərzində B) 21 il ərzində C) 22 il ərzində D) 23 il 

ərzində E) 24 il  ərzində    

72

Qurani- Kərim vəhy mələyi kimin vasitəsi ilə peyğənbərə nazil olmuşdur :A) Cəbrayıl B) Mikayıl C) Əzrayıl D) Mələklər E) Allahın elçiləri

73

Qurani – Kərimin ən qısa Kövsər surəsi neçə ayədən ibarətdir : A) Beş ayədən  B) Dörd ayədən C) Üç ayədən D) İki ayədən E) Bir neçə ayədən

74

1906-cı ildə hansı mətbəələr fəaliyyətə başlamışdır : A) “ Səda” mətbəəsi   B) “ Şirkət”mətbəəsi C) “ Nəşri maarif”, “ Nicat”mətbəəsi D) “ Məktəb” 

mətbəəsi E) “Kaspi” mətbəəsi

75

Qurani- Kərimin kitab halına salınmasının ilk təşəbbüskarı kim o0lmuşdur : A) Hz Əli   B) Məhəmməd peyğənbər C) Hz Hüseyn D) Hz ömər E) Hz 

Həsən


76

Neçənci ildə yeni əlifbaya keçmək üçün Xalq Komisarları Şurası qərar qəbul 

etdİ A) 1929-cu ildə B) 1930-cu ildə C) 1931-ci ildə D) 1932-ci ildə E) 1933-

cü ildə


77

Neçənci ildə latın əlifbasına keçid başa çatır : A) 1930-cu ildə B) 1931-ci 

ildə  C) 1932-ci ildə D) 1934-cü i9ldə E) 1936-cı ildə

78

1961-1968-ci illərdə Azərbaycanda hansı nəşriyyatlar fəaliyyət göstərirdi:   A) “ Azərnəşr” , “ Elm” “ , “ Azərtədrisnəşr” , “ Maarif”, “ Gənclik” B) “ 

Şərq-Qərb”“ Azərbaycan” C) “ Yeni kitab “ D) “ Yazıçı” E) “ Gənc qələmlər

79

“ Yeni Kitab” mətbəəsi neçənci ildə yaranmışdır : A) 1970-ci ildə B) 1971-ci ild   C) 1972-ci ildə D) 1973-cü ildə E) 1974-cü ildə

80

. Azərbaycanda ən qədim kitab hansıdır : A)”Qurani- Kərim” B) “Kitabi-Dədə Qorqud”  C) “Avesta” D) Zəbur E)” Dəhnamə “

81

Yazı materialı olan perqamen necənci əsrdə hazırlanırdı: A) 11 əsrdə B) 111 əsrdə C) 1 əsrdə D) 1V əsrdə E) V əsrdə

82

Hindistanda yazı materialı kimi nədən istifadə edirdilər: A) Heyvan dərisindən  B) Daş, bürünc , mis lövhələrdən, sümükdən C) Gildən D) 

qamışdan E) Ağacdan
83

Pambukdan hazırlanmış parça neçənci əsrdə yazı materialı kimi istifadə 

edilirdi :  A)1X-X əsrdə B) X-X1əsrdə C) x1-X111 əsrdə D) X11- X111 

əsrdə E) X111- X1V əsrdə

84

Yazı materialı kimi palima yarpaqları hansı ölkədə daha çəx yayılmışdı : A) Misirdə   B) İraqda C) yunanıstanda D) Hindistanda E) Çində

85

Neçənci əsrdə çinlilər ipək üzərində yazmağa başladılar : A) 11-111 əsrlərdə  B) 111- 1V əsrlərdə C) 1V – V əsrlərdə D) V- 1V əsrlərdə E) V1- V!1 

əsrlərdə


86

Yaponiyada kağız istehsalı neçənci əsrdən başləmışdır: A) 1V əsrdən B) 111 

əsrdənC) 11 əsrdən D) 111 əsri əvvəllərindən E) 111əsrin axırlarından

87

Kağız hazırlayan maşın neçənci ildə və hansı ölkədə ixtira edilmişdir :  A) 1797-ci ildə İngiltərədə B) 1799-cu ildə Fransada C) 1801-ci ildə 

Yaponiyada   D) 1802-ci ildə Çində E) 1805-ci ildə Misirdə  

88

Misirdə ilk yazı növü nə olmuşdur : A) Mismari yazılar B) Brahma yazıları  C) Piktoqrafik yazılar D) Kharoşti yazılar E) Heraktiko yazılar

89

Devanahri əlifbası özündə neçə işarəni birləşdirirdi : A) 30 işarəni B) 35 işarən C) 38 işarəni D) 40 işarəni E) 50 işarəni

90

Şumerlilər yazı materialı kimi nədən istifadə etmişlər: A) Daşdan B) Ağacdan C) Qamışdan D) Gil lövhələrdən E) Tuncdan

91

İlk kağız istehsalı hansı ölkədə yaranmışdır :A) yaponiyada B) Çində C) Misirdə D) İraqda E) İranda

92

.” Orucov Oardaşlarının” nəşriyyatı Azərbaycanda neçənci illərdə yaranmışdır : A) 1905 ci ildə B) 1906-ci ildə C) 1907-ci ildə D) 1910-cu ildə 

E) 1911-ci ildə

93

Azərbaycanda “ Qeyrət”mətbəəsi neçənci ildən fəaliyyətə başlamışdı : A) 1905-ci il  B) 1906-cı il C) 1908-ci il D) 1903-cü il E) 1901-ci il

94

Azərbaycanda 1900-cü ildə cəmi neçə mətbəə və litoqrafiya fəaliyyət göstərirdi:  A) 15    B) 13     C) 17    D) 16     E)18

95

Orucov Qardaşlarının mətbəəsi və nəşriyyatı kimə məxsus olan binada yerləşmişdir: A) ö.F Nemanzadə B) M. Mahmudbəyov C) R. Əfəndiyev D) 

H. Z. Tağıyev  E) Ü .Hacıbəyov

96

. Azərbaycan 1918-ci il 14 sentyabrda `hansı qəzet nəşrə başlayıb   A) “ yeni yol”   B) “ Millət”    C) “ Açıq söz “   D) “ Azərbaycan “   E) “ Yeni fikir “

97

ADR  höküməti cəmi neçə ay fəaliyyət göstərmişdir : A) 23 ay  B)21 ay  C)22 ay   D) 24 ay  E) 25 ay


98

Azərbaycanda 1920-1941-ci illərdə ən böyük unversal nəşriyyat hansıdır :   

A) “ Bakı fəhləsi “ B) “ Kommunist” C) “ Gənclik” D) “ Azərnəşr”   

E)"Azərdövlət nəşr

99

1973-cü ildə respublikamızda  hansı mətbəə fəaliyyətə başlamışdır: A)”Yeni kitab     B) “ İşıq”   C) “ Elm”  D) “ Yazıçı “  E) “ Maarif”

100


1970-1980-ci illərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının neçə cildi çapda  

çıxmışdır: A) 12 cildi   B) 10 cildi   C) 13 cildi  D) 14 cildi  E) 15 cildi        

101

Əhdi-ətiq ədəbiyyatı hansı abidələrə aitdir. A) Yəhudi ədəbiyyatına B)  Bibliyaya C)Roma ədəbiyyatına  D) Yunan ədəbiyyatına  E) Fransa 

ədəbiyyatına 

102

Əhdi-ətiqə  neçə müqəddəs kitab daxildir.A) Altı kitab B) Beş kitab C) Dörd kitab D) Üç kitab E) İki kitab

103


Bibliyanın Azərbaycan dilində tərcüməsinin nəşri neçənci ildə ilk dəfə olaraq 

çap olunmuşdur.A) 1838-ci ildə B) 1840-cı ildə C) 1841-ci ildə D) 1842-ci 

ildə E) 1843-cü ildə

104


Bizans imperiyasının dövlət dili hansı dil olm uşdur. A) Latın dili B) Ərəb 

dili C) Yunan dili D) Roma dili E) Fransız dili

105

Bizans imperiyasının tənəzülü neçənci ildə olmuşdur. A) 1450-ci ildə  B) 1451-ci ildə C) 1452-ci ildə D) 1453-cü ildə E) 1454-cü ildə

106


Ərəb yazısı neçənci ildə yaradılmışdır. A) VI əsrdə B) VII əsrdə C) VIII 

əsrdə D) IXəsrdə E) X əsrdə

107

Ərəb fəlsəfəsinin əsas cəryanları hansılardır.A) Söz B) Fərziyəçilik C) Kəlam , məşisalik , işraqilik , sufilik  D) Xurafəlik E) Möhtəzilə

108


“ Vəhdəti- Vücud” təlimi hansı elmlərin inkişafına təkan oldu.  A) Cəbr 

vəhəndəsənin B) Tarixin C) Coğrafiyanın D) Dini elmlərin

E) Ədəbiyyat və fəlsəfənin

109


Ərəb xilafətində kitabxanalar necə adlandırılırdı. A) “ Bilikevi “ B) “Ağıl 

evi” C) “ Zəka evi” , “Elm evi” D) “ Tədris evi” E)“ Məslək evi “

110

V- X əsrlərdə Qərbi Avropada yazmaq və oxumaq hansı dildə  aparılırdı. A) Ərəb dilində B) İngilis dilində C) Fransız dilində D) Latın dilində  E) Yunan 

dilində111

Orta əsrlərdə kitab mədəniyyətinin mərkəzləri hara olmuşdur.  A) 

Monastırlar B) Ağıl evləri C) Kitabxana komaları D) Dərnək evləri

E) Təlim mərkəzləri

112

1400-cü ildə Avropada neçə universitet fəaliyyət göstərirdi.  A) Altmış universitet B) Əlli beş universitet C) Əlli universitet D) Qırx

Unuversitet E) Qırx beş universitet

113

Avropada ilk kitab katoloqu neçənci əsrdə tərtib edilmişdir.A) XII əsrdə B) XIII əsrdə C) XIV əsrdə D) XV əsrdə E) XVI əsrdə

114


Rusiyada monastrların dövrünə qədər olan kitabları neçə qrupa   bölmək 

olar. A) Altı qrupa B) Beş qrupa C) Dörd qrupa D) Üç qrupa E) İki qrupa

115

XVI əsrin 50-ci illərində ilk rus çapçısı və maarifçisi kim  olmuşdur. A) İvan Fyodorov B) Nikifor Tarasiyev C) Vasyuk Nikifov D) Dqaqiyev 

Stepan E) Konstantin Ostrovski

116

XVII əsrdə Moskvada neçə çap kitabı nəşr edilir. A) İyirmi B) On səkkiz C) On yeddi D) On beş E) On iki

117


XVII əsrdə Moskvada cəmi neçə kitab çap olunmuşdur.  A) 500 kitab B) 483 

kitab C) 493 kitab D) 350 kitab E) 375 kitab

118

XVIII əsrdə çap olunan kitablar məzmununa görə neçə qrupa bölürdülər. A)Altı qrupa B)Beş qrupa C)Dörd qrupa D)Üç qrupa E)İki qrupa 

119


İlk dövrü mətbuat-ilk şap qəzeti “Bedomosti” neçənci ildə çap 

olunmuşdur.A) 1702-ci ildə B) 1705-ci ildə C) 1710-cu ildə D) 1715-ci ildə 

E) 1717-ci ildə

120


XVIII əsrdə kitabçılıq işi sahəsində 1725-1740-cı illər arasında rus dilində və 

xarici dildə kitab çap olunmuşdur. A) 700 kitab B) 680 kitab C) 650 kitab D) 

630 kitab E) 616 kitab

121


1850-ci illərdə M. V. Lomonosovun hansı əsəri çap olunmuşdur.

A)” Истории российской сдревнейшух времеп “B)” Риторика” C)” 

Рооссийскоя граматика”  D”)Крамкого российского лемопица” Е) 

“Свщводпые расы”  

122

N.İ. Novikov ilk “nəşriyyat kollektivi cəmiyyətini “ neçənci ildə   təşkil etmişdir. A) 1770-ci ildə B) 1772-ci ildə C) 1773-cü ildə D) 1774- cü ildə E) 

1775-ci ildə
123

XIX əsrin I yarısında əyalətlərdə kitab çapının ilk mərkəzləri  hansı sahələr 

olmuşdur.  A) Kazan, Smolensk , Oryol , Həştərxan B) Moskva C) Nijni 

Novqorod D) Minsk E) Odessa

124

“Мыслъ” nəşriyyatl neçənci ildə yaranmışdır. A) 1920-ci ildə B) 1921-ci ildə C) 1922-ci ildƏ D) 1923-cü ildə E) 1924-cü ildə 

125


." Время" nəşriyyatı neçənci ildə yaranmışdır. A) 1920 –ci ildə B) 1921-ci 

ildə C) 1922-ci ildə D) 1923-cü ildə E) 1924-cü ildə    

126

Dövlət Mətbuat Komitəsi neçənci ildən yenidən təşkil edilmişdir. A) 1970-ci ildən B) 1971-ci ildən C) 1972-ci ildən D) 1973-cü ildən E) 1974-cü ildən

127


1980-ci illərdə ölkədə nə qədər ixtisaslaşdırılmış mərkəzi, respublika   və 

vilayət nəşriyyatları fəaliyyət göstərirdi.  A) 100 nəşriyyuat B) 150 nəşriyyat 

C) 180 nəşriyyat D) 200 nəşriyyat E) 250 nəşriyyat

128


Osmanlı dövləti neçənci ildə yaranmışdır. A) 1295-ci ildə B) 1296-cı ildə C) 

1297-ci ildə D) 1298-ci ildə E) 1299-cu ildə

129

İlk türk mətbəəsi neçənci ildə işə salınmışdır.  A) 1725-ci ildə B) 1726-cı ildə C) 1727-ci ildə D) 1728-ci ildə E) 1730-cu ildə

130


Haliyədə Türküyədə neçə nəşriyyat fəaliyyət göstərir. A) 100 nəşriyyat B) 

170 nəşriyyat C) 180 nəşriyyat D) 200 nəşriyyat E) 220 nəşr

131

Türküyə kütləvi informasiya vasitələrinin tarixi neçənci əsrdə  yaranmağa başlamışdır. A) XIX əsrin birinci yarısında  B) XIX əsrin ikinci yarısında C) 

XX əsrin əvvəllərində D) XXəsrin ikinci yarısında E) XXI əsrin əvvəllərində

132

ABŞ-da ilk mətbəə neçənci ildə açılmışdır.  A) 1635-ci ildə B) 1636-cı ildə C) 1637-ci ildə D) 1638-ci ildə E) 1639-cu ildə

133


XVII yüzilliyin sonunda ABŞ-ın neçə şəhərində çap dəzgahı işləyirdi. 

A) Altı şəhərdə B) Beş şəhərdə C) Dörd şəhərdə D) Dörd şəhərdə E) İki 

şəhərdə

134


ABŞ-da ilk uşaq kitabı “ Yeni İngiltərənin əlifba kitabı” neçənci ildə çap 

olunmuşdur. A) 1682-ci ildə B) 1683-cü ildə C) 1686-cı ildə D) 1688-cı ildə 

E) 1689-cu ildə

135


ABŞ-da ilk kağız fabriki neçənci ildə açılmışdır.  A) 1690-cı ildə B) 1692-ci 

ildə C) 1694-cü ildə D) 1695-ci ildə E) 1696-cı ildə
136

XVII yüzillik və XVIII yüzilliyin I yarısında ABŞ-da ən tanınmış  mətbəçi və 

naşir kim olmuşdur. A) Stiven B) Metyu Dey C) B. Franklin D) Büro E) 

Detroyt


137

ABŞ-da neçə tip nəşriyyat müəssisələri mövcuddur. A) Altı tip B) Beş tip C) 

Dörd tip D) Üç tip E) İki tip

138


ABŞ-da kitabın yayılmasının neçə yolu vardır. A) Altı yolu B) Beş yolu C) 

Dörd yolu D) Üç yolu E) İki yolu.

139

ABŞ-da müasir kitab nəşrində əsas neçə tip nəşrlər mövcuddur. A) Altı tip B) Beş tip C) Dörd tip D) Üç tip E) İki tip

140


ABŞ-da haliyədə neçə min nəşriyyat fəaliyyət göstərir. A) 4 nin nəşriyyat B) 

Beş min nəşriyyat C) Beş min beş yüz nəşriyyat D) Altı min nəşriyyat E) Altı 

min beş yüz nəşriyyat

141


ABŞ-da ən iri nəşriyyat hansıdır.A) Beynəlxalq əlaqələr idarəsi”B)” 

İnterneşul pablisers”C)” Kameron end Kan” D) ABŞ hökumət nəşriyyatı E) 

Messez end Meystrim”

142


Haliyədə ABŞ-da neçə dildə ədəbiyyat nəşr edilir. A) 50 dildə B) 40 dildə C) 

30 dildə D) 20 dildə E) 10 dildə

143

Almaniyada kitab çapının ixtirası kimin adı ilə bağlıdır. A) İ. Qutenberq B) İ. Mentelin C) A, Pfister D) A. Konberq E) V. Qaton

144


Fransada əlyazma kitablarının tarixi neçə dövrə bölünür.  A) Altı dövrə B) 

Beş dövrə C) Dörd dövrə D) Üç dövrə E) İki dövrə

145

XVI yüzillik Fransa mətbəə sənətinin hansı dövrü adlandırılır.  A) İntibah dövrü B) Dirçəliş dövrü C) “ Qızıl əsri” dövrü D) Rezenans dövrü E) 

İnqilabi dövrü

146

“ Mətbəə cəmiyyəti”nin əsası neçənci ildə qoyulmuşdur. A) 1769-cu ildə B) 1770-ci ildə C) 1771-ci ildə D) 1773-cü ildə E) 1775-ci ildə

147


Çində kağızın istehsalı neçə min il bundan əvvəl olmuşdur. A) Beş min il 

bundan əvvəl B) Üç min il bundan əvvəl C) İki min il bundan əvvəl D) On 

min il bundan əvvəl. E) Bir neçə min il bundan əvvəl.

148


Çində kitab çapı üçün neçə üsul tətbiq edilirdi.  A) Beş üsul B) Dörd üsul C0 

Üç üsul D) İki üsul E) Bir neçə üsul
149

Haliyədə Çində kitab hansı üsullarla çap edilir. A) Litoqrafiya üsulu ilə B) 

Kisoqrafiya üsulu ilə C) Köçürmə üsulu ilə  D) Mətbəə və ofset üsulu ilə E) 

Liter üsulu ilə150

Çində əsasən neçə şirft geniş yayılıb. A) 8 şirft B) 7 şirft C) 6 şirft D) 5 şirft E) 4 şirft

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə