Obezite ve HipnozYüklə 47,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2017
ölçüsü47,76 Kb.
#708


 

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ  

                                 TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 

 

 

 

REVIEW / DERLEME Sedat Yıldız

1

, Serhat Duruhan2

, Zarife Koç

3

, Gülsemin Ertürk Çelik4

, Mehmet Sıddık Tuncay

5

, Mehmet Uyar6

 

1İntegratif Tıp Derneği, Isparta 

2

Muayenehane, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Denizli 3

Özel Kuantum Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara 

4

Lokman Hekim Sincan Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Ankara 5

Cumhuriyet Üniversitesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Sivas 

6

Ümran Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbul 

OBEZİTE VE HİPNOZ 

 

Özet 

Obezite,  başta  kardiovasküler  ve  endokrin  sistem  olmak  üzere  vücudun  tüm  organ  ve  sistemlerini 

etkileyerek  çeşitli  bozukluklara  ve  hatta  ölümlere  yol  açabilen  önemli  bir  sağlık  problemidir.  Bu 

derlemede obezitede kullanılan hipnoterapi uygulamaları özetlenmiştir.  Integr Tıp Derg. 2014;2(2):27-31. 

 

Anahtar kelimeler: Hipnoz, obezite, telkin  

 

 OBESITY AND HYPNOSIS  

 

Abstract 

Obesity is a major health problem that can lead to death and affects all organs and systems of the body 

primarily  cardiovascular  and  endocrine  system.  This  review  summarizes  hypnotherapy  interventions 

for obesity.  Turk J Integr Med. 2014;2(2):27-31. 

 

Keywords: Hypnosis, obesity,  suggestion 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Yıldız  S,  Duruhan  S,  Koç  Z,  Çelik  GE,  Tuncay  MS,  Uyar  M.

 

Obezite  ve  hipnoz.

 

Integr  Tıp  Derg. 

2014;2(2):27-31. 

Yazışma Adresi: İntegratif Tıp Derneği, Yayla M. Fatih Çarşısı, 2/118, Isparta – Türkiye 

E posta: 

dr_sedatyildiz@hotmail.com

 

Kabul/Yayın Tarihi: 19 Eylül 2014  


Obezite ve Hipnoz 

Yıldız S, Duruhan S, Koç Z, Çelik GE, Tuncay MS, Uyar M. 

Integr Tıp Derg 2014;2(2):27-31. 

 

28  

Obezite 

Obezite,  vücuda  besinler  ile  alınan  enerjinin,  harcanan  enerjiden  fazla  olmasından 

kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan 

kronik bir hastalıktır. Obezite, başta kardiovasküler ve endokrin sistem olmak üzere vücudun 

tüm  organ  ve  sistemlerini  etkileyerek  çeşitli  bozukluklara  ve  hatta  ölümlere  yol  açabilen 

önemli  bir  sağlık  problemidir.  Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından  en  riskli  10  hastalıktan  biri 

olarak  kabul  edilen  obezitenin  son  araştırmalarda  kanserle  yakın  ilgisi  olduğu  da 

belirlenmiştir (1). Obezitenin tedavisinde ise diyet (tıbbi-sağlıklı beslenme) tedavisi, fiziksel 

aktivite  (egzersiz),  davranış  tedavisi  (beslenme  modeli),  ilaç  tedavisi,  kombine  tedavi  ve 

cerrahi tedavi gibi çeşitli tipte tedavi yöntemleri uygulanmaktadır (2). 

 

Obezitede Hipnoz 

Literatürde kilo kontrolü amacı ile hipnoz ve davranışçı terapilerin birlikte kullanıldığı birey 

ve  grup  tedavileri  üzerine  çok  sayıda  klinik  ve  deneysel  çalışma  bulunmaktadır  (3).  Kilo 

kaybı üzerine 6 çalışmanın incelendiği bir meta-analizde kognitif davranışçı tedavi ile kognitif 

davranışçı  tedaviye  ilave  olarak  uygulanan  hipnoz  karşılaştırılmış;  tedaviye  hipnoz 

eklenmesinin tedavi sonuçlarını iyileştirdiği belirtilmiştir (4).  

Hipnoz  kullanılarak  uygulanan  bir  kilo  verme  programında  başarı  ve  hipnoz  edilebilirlik 

objektif  olarak  Stanford  Hipnotik  Yatkınlık  Skalası  ile  ölçülmüş;  30  hasta  8  haftalık 

bireyselleştirilmiş  tedavi  ile  12  haftalık  takip  süresini  tamamlamıştır.  Bütün  hastalara  kendi 

kendini  hipnoz  öğretilmiş  ve  tedavi  sonrası  uygulamaya  bu  şekilde  devam  edilmiştir. 

Ortalama kilo kaybı 9,18kg olarak tespit edilirken hipnoza yatkınlık ile kilo kaybındaki başarı 

arasında anlamlı pozitif ilişki gösterilmiştir. Yüksek oranda hipnoz olabilen hastaların hipnoza 

orta veya düşük yatkınlık gösteren hastalara göre kilo kaybı konusunda daha başarılı olduğu 

bildirilmiştir (5).  

Hipnozun kilo kontrolü üzerine etkisini değerlendiren bir başka çalışmada 45 hasta hipnoza 

yatkınlık  skoru  açısından  kör  olan  araştırmacılar  tarafından  değerlendirilmiş;  hastalara  basit 

bir öz-yönetim tekniği ve Spiegel & Spiegel (1978) hipnoz yaklaşımı özel gıdalara isteksizlik 

ile  ilgili  modifikasyon  içerecek  şekilde  uygulanmış  ve  3  aylık  izlemde  sadece  basit  öz-

yönetim  tekniği  uygulanan  hastalara  göre  daha  fazla  kilo  kaybı  elde  edildiği  bildirilmiştir. 

Programda  yer  verilen  özgün  hipnoz  uygulamaları  ile  kilo  kaybı  ve  Stanford  Hipnotik 

Yatkınlık Skalası skoru arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir (3).  Obezite ve Hipnoz 

Yıldız S, Duruhan S, Koç Z, Çelik GE, Tuncay MS, Uyar M. 

Integr Tıp Derg 2014;2(2):27-31. 

 

29  

Bellanti  tarafından  tanımlanan  35  yaşında  bir  hastada  imgeleme,  görselleştirme  ve  direkt 

telkin  yöntemleri  kullanılmış  ve  kilo  kaybı  sağlanmıştır.  Ancak  hipnoz  altında  kazanılan 

motivasyonun davranış değişikliği oluşturmada birinci etken olduğu düşünülmüştür (6).   

Obezite ve yeme bozukluklarında hipnozun etkinliği ile ilgili literatürde bazı sonuçlar çelişkili 

olarak  bulunmuştur.  Bu  durum  yeme  bozukluğu  olan  insanların  karakteristik  özellikler  ile 

hipnoz  fenomeni  arasındaki  etkileşime  bağlanmıştır.  Bu  duruma  ek  olarak  birçok  yazar 

hipnoz  araştırmalarındaki  metodolojik  sınırlılıkların  tedavi  etkinliğini  değerlendirmede 

zorluklara  neden  olduğunu  bildirmiştir.  Birçok  çalışmada  hipnotik  müdahalelerin 

tekrarlanabilirliği ile ilgili bilgilerin yetersiz olduğu vurgulanmıştır (7).    

Bir  davranışsal  kilo  kontrol  programına  hipnoz  eklenmesinin  kısa  ve  uzun  dönem  kilo 

değişimine  etkisini  inceleyen  bir  çalışmada;    17-67  yaş  arası  109  hasta  dahil  edilmiş,  9 

haftalık  bir  programın  sonunda  her  iki  yaklaşım  da  anlamlı  kilo  kaybı  ile  sonuçlanmıştır.  

Bununla  birlikte,  8.ay  ve  2.  Yıl  izlemlerinde  hipnoz  grubu  hastaları  sadece  kognitif  tedavi 

uygulanan  gruptaki  hastalara  göre  anlamlı  olarak  daha  fazla  ilave  kilo  kaybı  elde  etmişler, 

hipnoz kullanan hastalar daha yüksek oranlarda hedef kilolarına ulaşmış ve korumuşlardır (8). 

Cochrane  ve  Friesen  kadınlarda  kilo  verilmesi  amacıyla  uygulanan  hipnozun  etkisini 

araştırmışlar; en az %20 fazla kilosu olan ve başka bir tedavi programına devam etmeyen 60 

kadını  dahil  etmişlerdir.  Hipnoza  yatkınlık,  aile  kökeninin  özellikleri,  obezite  başlangıcı  ve 

sosyoekonomik  değişkenler  ile  kilo  kaybı  arasındaki  ilişki  incelenmiş;  teyp  kasetleri  ile 

birlikte  ve  teyp  kasetleri  olmadan  hipnoz  grubunun  6  aylık  izleminde  hipnozun  kilo  verme 

üzerine  etkili  olduğu  ancak  teyp  kasetlerinin  incelenen  değişkenler  üzerine  herhangi  bir 

anlamlı fark oluşturmadığı gösterilmiştir (9).  

 

Obezitede Hipnoterapi Uygulamasında Örnek Prosedür (10) 

Obezitede  hipnoz  uygulamalarında  standart  bir  indüksiyon  protokolü  yoktur.  Gözler 

kapandığında  derinleşme  ve  ego  güçlendirme  telkinleri  duyusal  imgeleme  ile  birlikte 

kullanılır. Pelletier tarafında tanımlanan tipik olarak imgeleme güzel bir adada başlar. Özne 

denizin  uzak  noktalarını  görebilecek  şekilde  ayakta  durmaktadır.  Bu  uzak  noktalar  “bütün 

endişe  ve  sıkıntılarını  bırakacağı  uzak  nokta”  dır.  Baharda  ağaçların  ve  güzel  çiçeklerin 

arasında  yürümektedir.  Orada  yaşlı  ve  güçlü  bir  ağaç  bulunmaktadır  ve  dalları  gökyüzüne 

kollarıymış  gibi  uzanmaktadır.  Her  hangi  bir  fırtınaya  kolaylıkla  dayanabilecek  bu  ağacın 

köklerinin beslenmek için toprağın derinliklerine doğru ilerlediği hayal edilir. Şimdi her yönü 

görebileceği bir tepeye doğru yürümektedir. Uzaklarda göller, ormanlar dağlar ve bu dağların 

arkasında gözünün alabildiği uzaklıklara kadar başka dağlar görünmektedir. Hava saf, temiz 

ve ferahlatıcıdır.  Obezite ve Hipnoz 

Yıldız S, Duruhan S, Koç Z, Çelik GE, Tuncay MS, Uyar M. 

Integr Tıp Derg 2014;2(2):27-31. 

 

30  

Daha  sonra  Gorman`nın  indirekt  ego  güçlendirme  telkinleri  kullanılarak  birey  “sağlık”, 

“başarı”  ve  “motivasyon”  kelimelerinin  anlamını  ve  anlamlılığını  düşünmeye  davet  edilir. 

Standart  ego  güçlendirme  telkinleri  de  Hartland`a  göre  uygulanır.  İlk  hipnoz  seansında 

engellenmiş duyguların dışa vurulmasına teşvik edilir. Bu  noktada ortaya çıkan herhangi bir 

spesifik  konu  takip  edilir.  Öznelerin  çoğuna  gözü  duvarda  bir  noktaya  sabitlerken  on  derin 

nefes sayılarak uygulanan kendi kendine hipnoz yöntemi öğretilir. Özellikle motorlu araçlarda 

kendi  kendine  hipnozu  engellemek  için  spesifik  telkinler  verilir.  Hastalara  bu  uygulamayı 

günde 30 dakika yapması önerilir.  

Başarının  imgelenmesi,  davranışsal  değişiklikler,  doğrudan  komutlar  ve  yeme 

alışkanlıklarının  değiştirilmesi  kullanılan  diğer  spesifik  prosedürlerdir.  Kişinin  kilo 

verebileceğini hayal etmesi ve bu düşünceyle uyanması, bütün yiyeceklerin olduğu bir yemek 

masasının  etrafında  otururken  yiyeceklerin  “istenmeyen,  doğal,  sağlıklı,  lezzetli  vb”  şekilde 

sınıflanması,  bazı  gıdaların  yenilmemesi  gerektiği  ile  ilgili  direkt  komutların  verilmesi, 

yiyeceklerin  yavaş  ve  ağız  içinde  dolaştırılarak  yenilmesi,  her  yemeğin  özel  olarak 

planlanması  ve  televizyon  izlemek  gibi  diğer  aktiviteler  ile  ilişkilendirilmemesi,  belirli 

zamanda  ve  yerde  yemek  yenilmesi,  istenmeyen  belirli  bir  yiyecek  yenildiğinde  bulantı  gibi 

subjektif duyguların oluşması kullanılan örnek yaklaşımlardır (10).  

Obezite  ve  hipnoz  ile ilgili  özetlenen  literatüre  göre  anoreksia  nervosa  ve  bulimiya  nevroza 

gibi  yeme  bozuklukları  ile  ilgili  daha  az  klinik  çalışma  bulunmaktadır.    Özellikle  yeme 

bozuklukları  üzerine  veriler  çelişkilidir.  Yeme  bozukluğu  olan  insanların  karakteristik 

özellikleri  ve  hipnoz  fenomeni  arasındaki  etkileşim  ve  metodolojik  sınırlılıklar  çoğunlukla 

hipnozun  etkinliğinin  değerlendirildiği  araştırmalarda  çeşitli  güçlüklere  neden  olmaktadır. 

Birçok  çalışmada  uygulanan  hipnoterapi  yaklaşımı  net  olarak  tanımlanmamış  ve  klinik 

etkinlik net olarak gösterilememiştir (7). 

Yeme  bozukluklarında  hipnoterapinin  kullanımını  destekleyecek  yeterli  kanıt  yoktur.  Yeme 

bozukluğu olan hastalar genellikle hipnoz gibi kolay çözümler arar. Yeme bozuklukları ciddi 

tıbbi  riskler  içiren  ciddi  mental  sorunlardır  (11).  Obezite  ve  yeme  bozuklukları  alanında 

uzmanlaşmış  hekim,  psikolog  ve  diyetisyenin  önerilerine  ek  olarak  tedavide  kullanılacak 

tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliği ile ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

 

 

 

 Obezite ve Hipnoz 

Yıldız S, Duruhan S, Koç Z, Çelik GE, Tuncay MS, Uyar M. 

Integr Tıp Derg 2014;2(2):27-31. 

 

31  

Kaynaklar 

1.

 Altunkaynak BZ, Özbek E. Van Tıp Dergisi, 2006;13(4):138-142. 

2.

 A  Kaya.  Obezite  Tedavi  Kılavuzu  Ve  Yaşam  Tarzı  Önerileri.  Türk  Endokrinoloji  ve 

Metabolizma Deneği, 2009. 

3.

 

Barabasz,  M,  Spiegel,  D.  Hypnotizability  and  weight  loss  in  obese  subjects.  International lournal of Eating Disorders, 1989; 8(3);335-341. 

4.

 Allison  DB,  Faith  MS.  Hypnosis  as  an  adjunct  to  cognitive-behavioral  psychotherapy  for 

obesity: a meta-analytic reappraisal. J Consult Clin Psychol. 1996;64(3):513-6. 

5.

 

Andersen MS. Hypnotizability as a factor in the hypnotic treatment of obesity. Int J Clin Exp Hypn. 1985;33(2):150-9. 

6.

 Bellanti,  A.  Hypnosis  for  weight  loss:  A  case  history.  Australian  Journal  of  Clinical 

Hypnotherapy & Hypnosis, 1997;18: 55-59. 

7.

 

Barabasz  M.  Efficacy  of  hypnotherapy  in  the  treatment  of  eating  disorders.  Int  J  Clin  Exp Hypn. 2007;55(3):318-35. 

8.

 Bolocofsky  DN,  Spinler  D,  Coulthard-Morris  L.  Effectiveness  of  hypnosis  as  an  adjunct  to 

behavioral weight management. J Clin Psychol. 1985;41(1):35-41. 

9.

 

Cochrane  G,  Friesen  J.  Hypnotherapy  in  weight  loss  treatment.  J  Consult  Clin  Psychol. 1986;54(4):489-92. 

10.


 

Inglis,  S.  Hypnotic  treatment  of  obesity  in  a  general  practice.  Australian  Journal  of  Clinical 

and Experimental Hypnosis, 1982;10:35-42. 

11.


 

Muhlheim L. Uzman Görüşü. http://www.mirror-mirror.org/ Yüklə 47,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə