Tapşırıqlar üçün təlimat №1-24Yüklə 132,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2018
ölçüsü132,48 Kb.
#32608 

  

 

 

 

 

 

  

Tapşırıqlar üçün təlimat № 1-24.  

Hər suala ehtimal olunan dörd cavab verilir. Onlardan ancaq biri düzgündür. Seçdiyiniz cavabın işarə edilməsinin 

yeganə  yolu  cavablar  vərəqindəki  müvafiq  xanada  X  işarəsi  qoymaqdır.  Elektron  proqramı    üfüqi  yaxud  şaquli 

xətləri, dairəyə almanı və s. qəbul etmir. Əgər cavablar vərəqində işarə edilmiş cavabı düzəltmək istəsəniz, X işarəsi 

qoyduğunuz xananı bütünlüklə rəngləyin və sonra cavabın yeni variantını işarə edin (yeni xanada X işarəsi qoyun). 

Düzəliş etdiyiniz cavabı təkrarən seçmək olmaz. Hər tapşırığa 1 xal verilir. 
 

1. Koronikonla ilin hesablanması hansı hadisədən götürülüb? 

 

ა. Dünyanın yaranmasından ბ. On anlayışın qəbul edilməsindən  

გ. Tufandan 

დ. İsa Məsihin doğulduğu gündən 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.İllüstrasiyada əks etdirilmiş obyekti hansı yardımçı tarixi fən öyrənir? 

 

 

  

 

ა. Bonistika ბ. Paleoqrafiya 

გ. Heraldika 

დ. Genealogiya 

  

3. Fotoda fraqmenti əks etdirilmiş məbəd qədim Şərqin hansı dövlətində idi? 

 

 

  

ა. Asuriyada 

ბ. İranda 

გ. Misirdə 

დ. Mitanda 

 

  

 

  

 

  


 

4. Afinada mövcud olan vəziyyəti öz əsərlərində hansı qədim yunan dramaturqu satirik surətdə əks etdirirdi? 

 

ა. Aristofan ბ. Plutarx  

გ. Ksenofond  

დ. Virgilius 

 

  

 

 

 

 


 

5. Qədim Romanın altıncı hökmdarı Servius Tuliusun islahatının mahiyyəti nədən ibarət idi?  

 

ა. Yüz nümayəndədən ibarət senatı təsis etdi ბ. Patrisilərin və plebeylərin sosial təbəqələrini yaratdı 

გ. İki konsulun seçimli vəzifəsini təsis etdi 

დ. Vətəndaşları əmlak senzinə əsasən böldü 

 

  

 

 

 

 


 

6. 

„Qalliyada müharib

ə haqqında şərhlər“ əsərinin müəllifi kimdir?  

 

ა. Markus Katon ბ. Tatsitus 

გ. Tukidit 

დ. Hay Yulius 

 

  

 

 

 

 


 

7. Konstantinopolda Müqəddəs Sofiya məbədi hansı imperatorun hakimiyyəti dövründə tikilmişdir? 

 

ა. Konstantin Porfirogenetin ბ. Böyük Yustinianın 

გ. Mixail Dukanın 

დ. Bolqarları məhv edən Vasilinin 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

8. Asuriyalı ataların adı ilə nə əlaqədardır? 

 

ა. Şərqi Gürcüstanda monastır həyatının inkişafı ბ. Qərbi Gürcüstanda xristianlığın vəz edilməsi 

გ. Lazlar çarlığında sonuncu bütpərəst məbədlərinin darmadağın edilməsi 

დ. Kartli çarlığında ikonalara qarşı mübarizə 

 

 

 

 

 

 

 11 

 

9. Karolinq renessansı terminində nə nəzərdə tutulur? 

 

ა. Franklar çarlığı əvəzinə franklar imperiyasının yaradılması ბ. Franklar imperiyasında mədəniyyətin və maarifin çiçəklənməsi 

გ. Franklar və ərəblər mədəniyyətinin birləşməsi nəticəsində inkişaf etmiş proses  

დ. Franklarda xristianlığın dövlət dini elan edilməsi 

 

 

 

 

 

 

 12 

 

10. IX əsrdə yaradılmış şərqi slavların ilk dövləti tarixşünaslıqda hansı adla məşhurdur? 

 

ა. Novqorod Respublikası ბ. Böyük Moskva knyazlığı 

გ. Reç-Pospolita  

დ. Kiyev Rusiyası 

 

  

 

 

 

 


13 

 

11. X əsrdə yaradılmış hansı gürcü əlyazması möcüzəvi kitab sayılır? 

 

ა. Səhra çoxbaşlısı ბ. Afon  toplusu 

გ. Cənnətin qapısı 

დ. Şatberdinin toplusu  

 

 

 

 

 

 

 14 

 

12. III Baqrat hamıdan əvvəl hansı titulu almışdır? 

 

ა. Kurapalat ბ. Abxazlar çarı 

გ. Sevastos 

დ. Gürcülər çarı 

 

  

 

 

 

 


15 

 

13. XI əsrdə hansı doğmata fərqli münasibət digər səbəblərlə yanaşı Böyük skizmin səbəbi  oldu? 

 

ა. İsa Məsihin təbiiliyi ბ. Kirvəliyin 

გ. Dirilmənin 

დ. Müqəddəs ruhun 

 

  

 

 

 

 


16 

 

14. XI əsrdə Bizans imperiyasında hansı maarif mərkəzi var idi? 

 

ა. Afina ritorika məktəbi ბ. Nikey universiteti 

გ. Manqan akademiyası 

დ. Efesin seminariyası 

 

 

 

 

 

 

 17 

 

15. İşğalçı Uilyamla əlaqədar hansı fikir düzgündür? 

 

ა. O, Normandiya hersoqu idi, sonralar isə İngiltərə çarı titulu qazandı ბ. O, Burqundiya hersoqu kimi, yüzillik müharibə zamanı ingilisləri dəstəklədi     

გ. Böyük Karlos tərəfindən İspaniyanın Markqrafı təyin olunmuşdur və mavrlarla mübarizə aparırdı 

დ. Anju qrafı idi və daxili müharibədə qələbədən sonra Fransa taxtını tutdu 

 

  

 

  

 18 

 

16. Qızılgül müharibəsi ilə əlaqədar hansı fikir düzgündür? 

 

ა. Velflər və Ştaufenlər İlahi Roma imperiyasında birincilik uğrunda mübarizə aparırdılar  ბ. Armanyaklar və Burbunyonlar Fransa taxtını bir-birinin əlindən alırdılar 

გ. Lankasterlər və yorklar İngiltərənin hökmdarı olmaq uğrunda bir-biri ilə mübarizə aparırdılar  

დ. Kastiliyalılar və araqonlular  İspaniyanın birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparırdılar 

 

 

 

 

 

 

 19 

 

17. 

Bartole

mey gecəsi adı ilə hansı tarixi hadisə məşhurdur? 

 

ა. Anqlikanların çar hakimiyyəti əleyhinə üsyana başlaması ბ. Lüteran liderlərinin Auqsburqda gizli toplanışı 

გ. İmperatorun nümayəndələrinin husitlər tərəfindən məhv edilməsi 

დ. Hugenotların katoliklər tərəfindən kütləvi surətdə məhv edilməsi  

 

 

 

 

 

 

 20 

 

18. IV Anrinin çap etdiyi 

Nantinin ediqti 

Fransa çarlığının təbəələrinin həyatının hansı prinsipial məsələsini 

tənzimləyirdi?  

 

ა. Din azadlığını ბ. Zümrə bərabərliyini 

გ. Nümayəndəlik orqanlarının seçkili olmasını 

დ. Dünyəvi və dini şəxslər arasında İyerarxiyanın təsis edilməsini  

 

  

 

 

 


21 

 

19. Avropa dövlətlərinin katolik və protestant hakimləri arasında mübarizə hansı müharibənin tərkib hissəsi 

idi? 

 

ა. Şimal müharibəsi ბ. Qəribə müharibə 

გ. Otuzillik müharibə 

დ. Yeddillik müharibə 

 

  

 

 

 


22 

 

20. Dövlət çevrilişini həyata keçirməkdə II Yekaterinaya başqa səbəblərlə yanaşı, nə imkan yaratdı?  

 

ა. Prussiya ilə bağlanmış sülh müqaviləsinin yaratdığı narazılıq ბ. Krım müharibəsində ağır məğlubiyyət 

გ. Alyaskanın ABŞ-a satılması 

დ. Puqaçov üsyanı 

 

  

 

 

 

 


23 

 

21. Fransa inqilabı dövründə kimləri Yakobinçilər adlandırırdılar? 

 

ა.  Təsis yığıncağını dəstəkləyən ruhani şəxsləri ბ.  İnqilabçıların ən radikal qrupundan birinin üzvlərini 

გ. Paris fəhlə birliklərinin üzvlərini 

დ. Çarın mütləq hakimiyyətinə tərəfdar olan knyaz və dvoryanları 

 

 

 

 

 

 

 24 

 

22. XX əsrin 30-cu illərində Hitler hansı Avropa dövlətində gedən vətəndaş müharibəsinə qoşuldu? 

 

ა. Avstriyada ბ.  İspaniyada 

გ. Yuqoslaviyada 

დ. İtaliyada 

 

 

  

 

  


25 

 

23. 1938-ci ilin Münxen sazişi ilə hansı dövlətin ərazi bütövlüyü pozuldu? 

 

ა. Polşanın ბ. Macarıstanın 

გ. Çexoslovakiyanın 

დ. Finlandiyanın 

 

  

 

 

 

 


26 

 

24. Vermaxtın tərkində olan gürcü batalyonunu nə səbəbə görə Teksel adasına atdılar?  

 

ა. Adanı britaniyalı desantdan müdafiə etmək üçün ბ. Adanın sakinlərinin üsyanını yatırmaq üçün 

გ. Adadan ingilislərin hissələrini qovmaq üçün 

დ. Adanı üçüncü Reyxlə birləşdirmək üçün 

 

 

 

 

 

 

  


27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapşırıqlar üçün təlimat № 25-28.   

Tarixi  hadisələri  və  şəxsiyyətləri  xronoloji  qaydada  yerləşdirin.  Cavabları  cavablar  vərəqində  verilmiş  xanalara 

yazın.  Nəzərə  alın  ki,  xanada  yalnız  adı  çəkilmiş  hadisənin  yaxud  şəxsiyyətin  müvafiq  rəqəmi  yazılır.  Birinci 

xanada ən əvvəl baş vermiş hadisənin göstərildiyi rəqəm və s. yazılır. Müvafiq olaraq sonuncu, üçüncü xanada ən 

gec baş vermiş hadisənin qeyd edildiyi rəqəm yazılır. Hər tapşırığa 1 xal verilir.   28 

 

25. Qədim Şərq dövlətlərini yaranma dövrü üzrə xronoloji qaydada yerləşdirin:  

 

1. Urartu  2. Misir 

3. 


Xetlər çarlığı   

 

  

 

 

 

 

 

 


29 

 

26. Roma imperiyasında xristianlığın yayılması ilə əlaqədar hadisələri xronoloji qaydada yerləşdirin:  

 

1. 


Nikeyada I Dünya kilsə yığıncağının çağırılması  

2. 


Böyük Konstantin tərəfindən „Milan edikti“nin çap edilməsi   

3. I  Feodosius 

tərəfindən təsis edilmiş Allaha ibadətin qadağan edilməsi 

 

  

 

 

 

 

 


30 

 

27. Gürcü mədəniyyəti üçün mühüm hadisələri xronoloji qaydada yerləşdirin: 

 

1. Nikifor İrbaxın iştirakı ilə  gürcücə-italyanca lüğətin çap edilməsi  

2. 


Tbilisidə gürcü mətbəəsinin yaradılması  

3. 


“Pələng dərisi geymiş pəhləvan”ın üzünün Mamuka Tavakaraşvili tərəfindən köçürülməsi 

 

  

 

 

 

 

 

 


31 

 

28. Gürcü filmlərini onlarda əks oluna dövrlər üzrə xronoloji qaydada yerləşdirin:  

 

 

1. „Qeyri-adi sərgi“ 

2. 


„Mimino“ 

3. 


„Vera məhəlləsinin melodiyaları“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


32 

 

Tapşırıqlar üçün təlimat  № 29.  

Şagirdə  verilmiş  xəritədə  başlıq  yoxdur  və  əfsanə  hissəsində  bütünlüklə  yaxud  qismən  bəzi  şərti  işarələrin  izahı 

çatışmır. O, öz biliyindən və xəritədəki informasiyadan istifadə etməklə verilən suallara cavab verməlidir. Şagirdin 

verdiyi cavablardan iksind

ə (2) səhv vardır. Siz səhvləri tapmalı, onları cavablar vərəqinin müvafiq yerində yazmalı 

(№ 1 və № 2) və oradaca düzgün cavabı yazmalısınız. Tapşırığa maksimum 2 xal verilir.

 

 

Tapşırıq 29. Xəritəyə və suallara sonrakı səhifələrdə baxın 

                                                                        

 33 

 

                                                              

   


Suallara sonrakı səhifədə baxın

 


34 

 

Şagirdə verilən suallar:   

29.1. 

Xəritəyə  hansı  dövlətlər  arasında  gedən 

müharibənin hərbi əməliyyatları daxil edilmişdir?   

29.2. 

Müharibədə  hansı  dövlət  qalib  gəlmişdir? 

Xəritədəki hansı informasiya əsasında nəticə çıxardığınızı 

hökmən izah edin.  29.3. 

Müharibədə qalib gəlmiş tərəfin tutduğu və hazırda 

Gürcüstanın tərkibində olan şəhərin adını çəkin.  

29.4. 

Qalib  gəlmiş  tərəf  ən  çox  hansı  şəhəri  tutmaqda 

çətinlik çəkdi? Fikrinizi hökmən əsaslandırın.    

  

29.5. 

Müharibədə  xəritədə  göstərilmiş  hansı  üçüncü 

dövlət iştirak etmirdi?  Şagirdin verdiyi cavablar: 

 

29.1

Rusiya ilə Osmanlının.  

 

29.2. 

Rusiya;  çünki  xəritədə  daha  çox  qırmızı  oxlar 

vardır. 

 

 

29.3.  Batumi. 

 

 

29.4.  

Qars,  çünki  onun  alınması  ancaq  mühasirədən 

sonra baş tutdu.   

 

29.5. 

İraq. 


 

 


35 

 

  

Tapşırıq 30. İllüstrasiyalara və suallara sonrakı səhifələrdə baxın 

 

                                                                            

 

 

 

 

Tapşırıqlar üçün təlimat  № 30.   

İllüstrasiyada  verilmiş  informasiyanı  diqqətlə  təhlil  edin  və  suallara  cavab  verin.  Sualları  cavablar  vərəqinin 

müvafiq yerinə yazın. Tapşırığa maksimum 7 xal verilir.

 36 

 

N1 N2 

N3 


 

        Plakatların üzərində yazılar:  N1 „Niyə orduda deyilsən“;  N2  „Antantanın itləri“;  

                                              N3 

„Onlar geri qaçarkən taxılı yandırırlar“ 

  

                                                                                       Suallara sonrakı səhifədə baxın

 37 

 

Suallar: 

 (2) 30.1

Hər üç plakat hansı tarixi prosesi əks etdirir və plakatlarda əks etdirilmiş tarixi prosesin iştirakçısı olan iki 

qarşı tərəfi hansı adla xatırlayırlar? 

 

(2) 30.2Verilən plakatlardan ikisi tarixi prosesdə iştirak edən tərəflərdən birinin təbliğat məqsədlərinə xidmət edir. 

Həmin tərəfin adını çəkin və müvafiq plakatların nömrələrini göstərin. Fikrinizi hökmən plakatdakı informasiya ilə 

əsaslandırın. 

 

(2) 30.3. Qalan bir illüstrasiya plakatlarda əks etdirilmiş tarixi prosesin iştirakı olan hansı tərəfi təbliğ edir? Fikrinizi 

hökmən plakatdakı informasiya ilə əsaslandırın. 

 

(1) 30.4. Plakatlarda əks etdirilmiş tarixi proses hansı tərəfin qələbəsi ilə başa çatdı? 

 38 

 

  

Tapşırıqlar üçün təlimat № 31. 

 

Aşağıdakı tarixi sənədi diqqətlə oxuyun, mətni düşünün və suallara cavab verin. Cavabları cavablar 

vərəqinin müvafiq yerində yazın. Tapşırığa maksimum 19 xal verilir. 

 

  

Tapşırıq 31. Tarixi sənədə və suallara sonrakı səhifələrdə baxın.

 

                                                                                                                   

 

  


39 

 

Cüzeppe Cudiçe Gürcüstan haqqında

 

Qədimlərdə Gürcüstanı çar idarə edirdi. Onun yaşayış yeri Başiaçuki əyalətində, Kutaisi (Kotatisi) şəhərində idi. Bu şəhər 

bu  gün  də  mövcuddur,  ancaq  qismən  dağılmışdır.  Sameqrelo 

knyazı  Levan  Dadiani  çar  Başiaçuki  yaxud  Aleksandrla 

apardığı sonuncu müharibədə bu şəhərdə çarın sarayını qismən 

dağıtdı, lakin çar onu yenidən bərpa etdi.  

Gürcüstanın öz çarları olanda onun sərhədləri şərq tərəfdən 

Təbrizə, qərb tərəfdən isə Ərzurumadək çatırdı.  

Gürcülər  y.e.  327-ci  ilində,  müqəddəs  Silvestronun 

papalığının  on  dördüncü  və  imperator  Konstantinin 

hakimiyyətinin iyirmi ikinci ilində gürcülərin Müqəddəs Nino 

adlandırdıqları  və  müqəddəs  xristian  mənası  verən  əsir  qadın 

tərəfindən bizim müqəddəs dinimizi qəbul etdilər.  

Eristavlar xeyli müddət öz çarları Başiaçukiyə tabe olur və 

onu başa düşürdülər, lakin sonra ondan üz çevirdilər. Onlardan 

hər  biri  hüquqları  məhdudlaşdırılmamış  müstəqil  həyat 

sürməyə başladı. Bu gün isə Levan Dadiani adlandırılan knyaz  Suallara keçid:   

1

   2

   


3

   


4

    


5

    


6

    


7

    


8

    


9

    


10

    


11

    


hamıdan  güclüdür  o  çar  Başiaçukini,  knyaz  Qurielini  və 

Abxaziya  knyazını  özünə  tabe  etdi  və  vergi  verəninə  çevirdi. 

Simon Qurieli 

onun qaynı olmasına baxmayaraq, onu döyüşdə 

əsir aldı, onun çarlığını ələ keçirdi, gözlərini çıxartdırdı və bu 

knyazın  arvadı  Dadianinin  bacısını  zorla  xristian  sonralar  isə 

müsəlmanlığı qəbul etmiş və İran padşahına tabe olan Rostom 

xana ərə verdi.  

Gürcüstan 

saysız-hesabsız 

müharibələrdən 

böyük 


bədbəxtliyə  düçar oldu.  İndi  bizim  zəmanədə,  təxminən  30  il 

olar  ki,  İran  hökmdarı  Şah  Abbas  Kartli-Kaxetini  xüsusilə 

darmadağın  etdi.  O,  Kaxetinin  bütün  sakinlərini  İran  əyaləti 

Ferabada  köçürdü.  Bu  son  ildə  Kartli-Kaxeti  çarı  Teymuraz 

Daut xan Gəncəli ilə (bu şəhər İranın tərəfindədir) birlikdə İran 

şahına  qarşı  üsyana  qalxdı.  Buna  görə  İranın  güclü  qoşunu 

Kaxetini yenidən darmadağın etdi. Ancaq Kartliyə böyük zərər 

dəymədi, çünki Rostom xan taxtın varisi kimi ona məxsus olan 

bu əyaləti qoruyurdu. İran hökmdarı bu əyaləti Rostoma onun  

 

            

Mətnin davamına sonrakı səhifədə baxın

 

 
40 

 

suverenliyini taniması və şahın vassal müstəqilliyində qalmaq şərtilə güzəştə getdi.      

Sameqrelo  knyazına  gəlincə,  o  hazırda  bütün  digər 

knyazlardan güclüdür. O, 

müharibədə hamını özünə tabe etdi. 

Bu  knyazların  düşmənçiliyinə  səbəb  isə  o  idi  ki,  Dadianinin 

kiçik  qardaşı  İosifi  knyaz  seçmək  məqsədi  ilə  Dadianini 

öldürmək üçün suiqəsd düzəltmişdilər. Bir axşam, Dadiani şam 

yeməyi yeyərkən onu nizə ilə yaralamış, öldüyünü güman edib 

müxtəlif  tərəflərdə  gizlənmişlər.  Yaralanmış  knyaz  müalicə 

olunub  tədriclə  bütün  knyazları  məhv  etmişdir.  Abxaziya 

knyazına  xüsusilə  qəzəblənmişdir,  çünki  arvadı  Abxaziya 

knyazının qızı idi, o isə xəyanət etdi. Buna görə onun burnunu 

və  qulaqlarını  kəsdi,  özünü  isə  vətəninə  qovdu.  Onun 

sevgilisini isə topa qoyub havada partlatdı. Birinci arvadından 

iki  oğlu  qaldı.  Bundan  sonra  öz  əmisinin  arvadı  ilə  evləndi. 

Hələ  yenədə  sağ  olan  əmisi  Lipartianinin  arvadını  zorla 

əlindən aldı və onunla evləndi.  

 

Suallara keçid:   

1

   2

   


3

   


4

    


5

    


6

    


7

    


8

    


9

    


10

    


11

 

 Sameqrelo  Pontonun  kiçik  bir  hissəsidir,  o,  bir  tərəfdən 

Abxaziya  ilə,  digər  tərəfdən  isə  Qara  dənizlə  həmsərhəddir. 

Ponto  Kuşino  adlandırılır.  Qalan  iki  tərəfi  isə  Quriya  və 

İmereti əhatə edir. Bu diyar əsasən dağlıq-təpəlikdir.  

Sıx  meşələrlə  və  çaylarla  doludur.  Hava  əsasən 

rütubətlidir  ki,  bu  da  xəstəliklərə  səbəb  olur.  Şəhər  yoxdur. 

Burada yalnız bir saray vardır ki, o da bugünkü knyaz Levan 

Dadiani tərəfindən tikilmişdir. 

Sameqreloda knyaz varislik yol

u  ilə  təyin  olunur.  O, 

həmişə  Dadiani  adlandırılır  və  bu  eyni  zamanda  soyaddır. 

Xotkara 


xərac halında hər il qadınlar və oğlanlar, şahin və s. 

göndərir. Bunu qorxduğuna görə etmir, ona görə edir ki, təmin 

edilmiş  olsun  və  öz  knyazlığını  dəyişməz  köhnə  qanunlarla 

idarə  etsin.  İki-üç  ildə  bir  dəfə  İran  şahının  sarayına 

hədiyyələrlə  böyük  elçi  göndərir.  Elçilik  fəxri  vəzifəli 

şəxslərdən ibarət olur. Bunun əvəzində isə İran təvazökarlığına 

uyğun olaraq hədiyyələr və məktublar alır.    

 

Suallara sonrakı səhifədə baxın 

 


41 

 

Suallar:  

(2)  31.1

Müəllif  həmmüasir  kimi  hansı  əsrin  hansı  yarısının  hadisələrini  təsvir  edir?  Mətndə  mövcud  olan  hansı 

informasiyaya əsaslanaraq nəticə çıxardığınızı yazın. 

(2) 31.2. 

Müəllif Gürcüstanın hansı güşəsi haqqında daha çox məlumat verir və onun bu guşəni daha yaxşı tanıması 

və daha çox məlumatı olması hansı şəraitlə əlaqədardır? 

(2)  31.3. 

Mənbəyə  əsasən,  sənədin  müəllifi  hansı  dindəndir?  Mətndə  mövcud  olan  hansı  informasiyaya  əsaslanıb 

nəticə çıxardığınızı yazın. 

(2)  31.4. 

Simon Qurielinin əlindən aldığı arvadın adı nə idi və gürcü tarixşünaslığının inkişafına o nə kimi xidmət 

göstərmişdir. 

 

  Sənədin mətninin 

1-

ci səhifəsinə

 keçid    

Sənədin mətninin 

2-

ci səhifəsinə

 keçid  


42 

 

 (2)  31.5. Mətndə  mövcud  olan arayışlara  görə qədimdə  Gürcüstan çarının  taxtı  olan  şəhər  hansı  idi  və  bu  arayış 

tarixi həqiqətə nə dərəcədə uyğundur? Öz fikrinizi hökmən əsaslandırın.  

 

(1) 31.6. Mətndə xatırlanan çar Aleksandrın idarə etdiyi çarlıq necə adlandırılır?  

 

(2) 31.7. Mətndə xatırlanan Daut xan hansı dövlətdə fəaliyyət göstərən hansı gürcü sülaləsinin nümayəndəsidir? 

 

(1) 31.8. Dadiani hansı dövlətin hökmdarına xərac göndərirdi və sizin fikrinizcə, bu nə ilə əlaqədar idi? 

 

 

 

Sənədin mətninin 

1-

ci səhifəsinə

 keçid    

Sənədin mətninin 

2-

ci səhifəsinə

 keçid  

 

 

 
43 

 

(1) 31.9. Fikrinizcə, Dadianinin müəyyən dövrlərdə İran hökmdarının yanına elçilər göndərməsi nə ilə əlaqədar idi?  

 

(1) 31.10. Mənbəyə əsasən Kartli-Kaxeti nəyə görə İran qoşunu tərəfindən darmadağın olmaqdan xilas edildi? 

 

(3) 31.11. Mənbənin Rostom xan haqqında bizə nə kimi informasiya verdiyini bütünlüklə sadalayın. 

 

  

Sənədin mətninin 

1-

ci səhifəsinə

 keçid    

Sənədin mətninin 

2-

ci səhifəsinə

 keçid  

 

  

 

  

 

  

 44 

 

  

 

  

 

 Tapşırıqlar üçün təlimat  № 32.  

Aşağıda verilmiş tapşırığı diqqətlə oxuyun və suallara cavab verin. Cavabları cavablar vərəqinin müvafiq yerinə 

yazın. Hər bir suala tam və dəqiq cavab verin. Tapşırığa maksimum 4 xal verilir. 

 

 

 

 

 

 

 45 

 

Tapşırıq 32. Diskussiya mövzusunun müəyyən edilməsi  

(1)  32.1.  31-

ci  tapşırıqda  verilmiş  tarixi  mənbədən,  Cüzeppe  Xudiçenin  Gürcüstan  haqqında  verdiyi  arayışlardan 

hansı konkret mövzunu müzakirə edərkən istifadə edərdiniz?  

 

(1) 32.2. Dərsdə müzakirə ediləcək mövzunun başlıca məsələsini nəzərdə tutmaqla diskussiya mövzusuna 

 

başlıq verin.  

(2) 32.3. 

Diskussiya zamanı qarşıya çıxa biləcək iki alternativ mövqe yaradın. 

 

  

 

  

Document Outline

  • TAVPURCELI-2016-MASC-Istoria-AZER.pdf
    • Page 1

Yüklə 132,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə