Türk nöroloji derneğİ yeterlik yazili sinavi soru ve yanitlari 14 Kasım 2008Yüklə 304,05 Kb.
səhifə1/4
tarix11.06.2018
ölçüsü304,05 Kb.
#48003
növüYazi
  1   2   3   4


TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

YETERLİK YAZILI SINAVI

SORU ve YANITLARI

14 Kasım 2008


Doğru Yanıt veren adaySayı

Yüzde

Soru No
59

78,7%

1

İçe kilitlenme sendromlu bir hastanın bilinç durumu aşağıdakilerden hangisine uyar?

a) alert


b) koma

c) letarji

d) stupor

e) konfüzyon
58

77,3%

2

İyi prognozlu epilepsi sendromu hangisidir?

a) Tuberoskleroz

b) West sendromu

c) Sturge Weber sendromu

d) Lennox Gastaut sendromu

e) Juvenil myoklonik epilepsi

f) Progresif myoklonik epilepsi


63

84,0%

3

Miyelin Hastalıklarından vasküler orijinli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alexander hastalığı

b) Binswanger hastalığı

c) Santral pontin miyelinolizis

d) Marchiafava-Bignami sendromu

e) Akut hemorajik lökoensefalopati
55

73,3%

4

83 yaşında bağımsız yaşayabilen bir kadın hasta oturduğu yerde gelişen kol ve bacaklarda kasılma ve dil ısırma nedeni ile acil servise getiriliyor. Medikal öyküsünde olan Konjestif Kalp Yetmezliği ve HT nedeniyle her gün Furosemid 40 mg , ACE inhibitörü+ Hidroklorotiazid (12,5mg/25mg) ve ASA 100mg düzenli olarak kullanıyor. Ailesi son 3-4 gündür normale oranla daha durgun, yavaş ve donuk olduğunu ifade ediyor. Nörolojik muayenede post-iktal olarak değerlendirilen konfüzyon dışında lateralize edici bulgu yok.

Bu hastada en olası ön tanı nedir?

a) hipotermi

b) hipokalemi

c) hiponatremi

d) hipoalbüminemi

e) hipermagnezemi


59

78,7%

5

52 yaşında erkek hasta; ani başlangıçlı, sol kolunu kontrol edememe ve şiddetli atmalar nedeni ile başvuruyor. Acil serviste omuzdan savurucu hareketler ve bu nedenle kolda çarpmaya bağlı laserasyonlar gözleniyor. Bu olguda en olası lezyon lokalizasyonu neresidir?

a) nukleus ruber

b) globus pallidus

c) substantia nigra

d) anterior talamus

e) subtalamik nukleus
40

53,3%

6

Herediter Parkinson hastalığına yol açan mutasyonlar en sık hangi hücresel sistemdeki proteinleri etkilemektedir?

a) apoptozla ilişkili proteinler

b) ubiquitin proteozom sistemi

c) mitokondrial solunum zinciri kompleks I

d) mitokondrial solunum zinciri kompleks II

e) serbest radikallerin ortadan kaldırılmasıyla ilişkili proteinler (süperoksit dismutaz, katalaz gibi)
52

69,3%

7

Subaraknoid kanama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) BOS 6 saat içinde ksantokromik olur

b) BT ilk 48 saatte %85 tanı koydurucudur

c) MRG erken dönemde tanı için avantajlıdır

d) BT anjiyografi %90 vakada yeterli bilgi verir

e) Olabildiğince erken 4 damar anjiyografi yapılmalıdır
69

92,0%

8

Son birkaç yıldır sağda daha fazla olmak üzere, ellerini kullanırken ortaya çıkan titremeden yakınan 20 yaşında erkek hastanın nörolojik muayenesi sağda baskın postural ve aksiyon tremoru dışında normaldir. Annesinde 60 yaşlarında başlayan benzer bir titreme tarif eden bu olguda en olası tanı hangisidir?

a) Wilson hastalığı

b) Esansiyel tremor

c) Parkinson hastalığı

d) Huntington hastalığı

e) Spino-serebellar ataksi
48

64,0%

9

Sol kolunun ön kısmında ağrı, ve ilk iki parmağı ile ince işleri yapmada, cisimleri tutmada zorlanma şikayeti olan hastanın nörolojik muayenesinde duyu kaybı yok. Sol ön kol pronasyonu hafif kuvvetsizlik, 1. ve 2. parmakların distal falanksların fleksiyonunda kısmi zaaf saptanmıştır. Hasta 1 ve 2. parmakları ile “0” işaretini yapamamakta, üçgen oluşmaktadır.

Bu bulgular hangi sinirin etkilendiğini göstermektedir?

a) N. ulnaris

b) N. radialis

c) N. muskulokutaneus

d) N. anterior interosseus

e) N. posterior interosseus


52

69,3%

10

Brakiyal pleksus posterior kordundan hangi sinirler çıkar?

a) Median ve ulnar

b) Radial ve aksiller

c) Radial ve median

d) Radial ve muskulokutanöz

e) Ulnar ve muskulokutanöz
26

34,7%

11

45 yaşında kadın, çift görme şikayeti ile geliyor. Muayenede sol gözde içe kayma ve dışa bakışta kısıtlılık saptanıyor. Zaman zaman dışa bakabiliyor. Dışa bakış çabasında o gözde miyozis gözleniyor. Bu hastada en olası tanı nedir?

a) 6. sinir parezisi

b) miyastenia gravis

c) talamik esotropia

d) diverjans paralizisi

e) yakın refleks spazmı
50

66,7%

12

10 yıl önce böbrek transplantasyonu yapılan 37 yaşında erkek hasta, 3 aydır devam eden baş ağrısı ve epileptik nöbetler ile başvuruyor. Kranial BT’de periventriküler, homojen kontrast tutan soliter bir kitle saptanan hastada öncelikle düşünülmesi gereken tanı hangisidir?

a) menenjiom

b) kavernöz anjiom

c) metastatik tümör

d) primer serebral lenfoma

e) glioblastoma multiforme
56

74,7%

13

C2-3, T4-5, L5-S1 intervertebral aralıklarından hangi kökler çıkar?

a) C2, T4, S1

b) C2, T5, L5

c) C3, T4, L5

d) C3, T4, S1

e) C3, T5, S1
36

48,0%

14

Lezyon düzeyinde radiküler belirtiler, spastik paraparezi, lezyon düzeyi altında seviye veren duyu kaybı, inkontinans tanımlayan hastada aşağıdaki incelemelerden hangisi öncelikle yapılmalıdır?

a) miyelografi

b) spinal anjiografi

c) elektromiyografi

d) servikal görüntüleme

e) torakal görüntüleme

f) direkt vertebra grafileri

g) lumbosakral görüntüleme

h) somatosensoriyel uyarılmış potansiyel


53

70,7%

15

Aşağıdaki şekilde okla gösterilmiş arter hangisidir?

a) tuberotalamik arter

b) talamoperforan arter

c) talamogenikülat arter

d) anterior koroidal arter

e) posterior koroidal arter
48

64,0%

16

Aşağıdakilerden hangisi hipertansif hemoraji için sık görülen bir lokalizasyon değildir?

a) Pons


b) Bulbus

c) Talamus

d) Putamen

e) Serebellum
21

28,0%

17

Aşağıdakilerden hangisi üst servikal kordun (C4-5) travmatik kesisinde akut evrede görülen bir anormalliktir?

a) hipoglisemi

b) hiperhidrosis

c) hipertansiyon

d) 4 yanlı ekstensor rigidite

e) derin tendon reflekslerinde artma

f) plazma norepinefrin düzeylerinde azalma


71

94,7%

18

Aşağıdakilerden hangisi Guillain-Barré varyantlarından biri değildir?

a) Miller-Fisher sendromu

b) multifokal motor nöropati

c) akut motor aksonal nöropati

d) akut sensori motor aksonal nöropati

e) akut inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati
44

58,7%

19

Hangi vaskülit daha fazla kraniyal nöropati ile seyreder?

a) Churg-Strauss vasküliti

b) Romatoid artrit vasküliti

c) Hipersensitivite vasküliti

d) Wegener granulomatozisi

e) Santral sinir sistemi izole vasküliti
28

37,3%

20

Epidural hematomların orijin aldığı vasküler yapıların tümü hangi seçenekte verilmiştir?
1. middle serebral arter

2. middle menengial arter

3. dural sinuslar
a) 1

b) 2


c) 3

d) 1, 3


e) 2, 3


66

88,0%

21

Alzheimer hastalığında nörofibriler yumakların patolojisinde yer alan en önemli protein aşağıdakilerden hangisidir?

a) tau


b) galanin

c) substans P

d) nöropeptid Y

e) kalsitonin gen ilişkili peptid
73

97,3%

22

Serebrovasküler olayın ilk saatlerinde çekilen beyin tomografisinde aşağıdakilerden hangisi akut dönem serebral iskeminin belirtisi değildir?

a) insuler şeridin kaybolması

b) serebral sulkusların silinmesi

c) hiperdens arteria serebri media belirtisi

d) kalsifiye arteria serebri anterior belirtisi

e) lentikuler nukleusun sınırlarının belirsizleşmesi
68

90,7%

23

40 yaşında kadın hasta akut sağ hemiparezi nedeniyle getirildi. Öyküsünden 2 yıl önce strok geçirdiği, 20’li yaşlarda başlayan auralı migreni olduğu ve baba ile amcasında tekrarlayan stroklar olduğu öğrenildi. MR’da periventriküler beyaz cevherde; anterior temporal bölgede hiperintens lezyonlar görülen bu olguda öncelikle düşünülmesi gereken tanı hangisidir?

a) MELAS

b) CADASİL

c) vaskulit

d) multipl skleroz

e) amiloid anjiopati
67

89,3%

24

Myastenia gravisli hastada yutma güçlüğü belirgin halde, katı yiyecekleri hiç çiğneyemez durumdayken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) IVIg vermek

b) timektomi yapmak

c) plazmaferez yapmak

d) kortikosteroid vermek

e) antikolinesteraz vermek
62

82,7%

25

N. fascialis’in motor çekirdeklerinin agenezisine ne denir?

a) Rett sendromu

b) Duane sendromu

c) Moebius sendromu

d) Bourneville hastalığı

e) Brown-Sequard sendromu
46

61,3%

26

Beyin omurilik sıvısı dolaşımının doğru sırası hangi seçenekte verilmiştir?

1. Lateral ventriküller

2. Aquaductus Sylvii

3. Foramen Monro

4. Araknoid villuslar

5. Foramen Luschka


a) 1, 3, 2, 5, 4

b) 1, 5, 2, 3, 4

c) 1, 5, 3, 4, 2

d) 4, 1, 3, 2, 5

e) 4, 1, 5, 2, 3


47

62,7%

27

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ototoksik değildir?

a) furosemid

b) eritromisin

c) asetaminofen

d) aminoglikozid

e) etakrinik asid
39

52,0%

28

Hipertansiyon ve proteinürisi olan 35 haftalık gebe kadında epileptik nöbetler başlıyor. Bu hastada öncelikle uygulanması gereken tedavi hangisidir?

a) magnezyum sülfat ile tedavi edilir

b) hemen genel anestezi uygulanır ve bebeğin sezeryanla doğurtulması sağlanır

c) tedaviye bilgisayarlı beyin tomografisi dahil detaylı incelemeden sonra başlanır

d) doğumla birlikte hipertansiyon düzelir, bu nedenle antikonvülzan vermeyip bebeğin doğurtulması önerilir

e) hasta tedavisiz gözlenir, çünkü henüz hiçbir ilacın nöbet riskini ve eklampsinin morbiditesini azalttığı ispatlanmamıştır
73

97,3%

29

Multiple skleroz için erken evrede iyi prognoz anlamı taşıyan klinik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) motor bulgular

b) sensoryel bulgular

c) serebellar bulgular

d) primer progresyon

e) ilk bir yılda 2 atak
72

96,0%

30

Başağrısı nedeni ile gelen ve 2 ay önce epidural anestezi ile doğum öyküsü olan bir hastanın MRG’sinde resimde görülen bulgular elde ediliyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu hastanın tanısı ile uyumludur?
a) epilepsi

b) sarkoidozis

c) tüberkuloz menenjit

d) karsinomatöz menenjit

e) intrakranial hipotansiyon

f) intrakranial hipertansiyon
30

40,0%

31

50 yaşında erkek hasta, bir yıldan beri yürürken, merdiven çıkarken, oturup kalkarken zorlandığını, son aylarda yutma güçlüğünün eklendiğini belirtiyor. Muayenesinde boyun ve önkol fleksörlerinde ve uyluk kaslarında hafif kuvvetsizlik, kuadrisepslerde hafif atrofi saptanıyor. Kranyal kaslar, duyu ve derin tendon refleksleri normal, patolojik refleks yok. CPK sınırda yüksek, EMG’de sinir iletimleri normal, kas incelemesinde alt ekstremite proksimal kaslarında seyrek fibrilasyon ve pozitif keskin dalga, küçük ve polifazik motor ünit potansiyellerinin (MÜP) yanında, yer yer uzun süreli ve yüksek amplitüdlü MÜP’ler de saptanıyor. Bu olguda en olası tanı nedir?
a) polimiyozit

b) myastenia gravis

c) motor nöron hastalığı

d) inklüzyon cismi miyoziti

e) bulbospinal muskuler atrofi


60

80,0%

32

Gün içinde yapılan kuvvet muayeneleri değişim gösteren bir hastada hangi hastalık düşünülmez?

a) polimyozit

b) myastenia gravis

c) periyodik paralizi

d) metabolik myopati

e) Lambert Eaton sendromu
69

92,0%

33

Vasküler parkinsonizm için aşağıdakileren hangisi yanlıştır?

a) demans görülür

b) spastisite görülür

c) basamaklı bir seyir izler

d) Babinski pozitifliği görülür

e) kraniyal MRG’da multi-infarktlar görülür

f) dopaminerjik tedaviye genellikle iyi yanıt verir

g) bradikinezi ve rijidite bacaklarda daha belirgindir
51

68,0%

34

Dopamin D1 reseptörlerine afinite göstermeyen ya da çok düşük afinite gösteren antiparkinson ilaçların tümü hangi seçenekte verilmiştir?
1. levodopa

2. bromokriptin

3. pergolid

4. ropinirol

5. pramipeksol
a) 3, 4

b) 3, 5


c) 4, 5

d) 1, 2, 5

e) 1, 3, 4


52

69,3%

35

Beyin sapını posterior serebral arter ile superior serebellar arter arasından terk eden kranial sinir hangisidir?

a) N.fasialis

b) N.abdusens

c) N.trochlearis

d) N.hypoglossus

e) N.oculomotorius
46

61,3%

36

Asperger sendromu nedir?

a) otizmin bir türüdür

b) kurşun entoksikasyonudur

c) bakır metabolizması bozukluğudur

d) MSS’yi tutan bir mantar hastalığıdır

e) fenilketonüri metabolizma bozukluğudur
40

53,3%

37

Aşağıdakilerden hangisi toksik madde - belirti için uygun ikili oluşturmaz?

a) talyum - alopesi

b) kurşun - polisitemi

c) nitröz oksit - B12 eksikliği

d) metil alkol - optik nöropati

e) trikloretilen – trigeminal nöropati

f) arsenik - tırnakta horizontal çizgilenme


27

36,0%

38

Multiple skleroz’un kraniyal MR bulgularından hangisi yanlıştır?

a) plaklar sıklıkla ovoid tarzdadır

b) gliotik plaklar kara delik şeklindedir

c) plakların infra tentoriyel yerleşimi nadirdir

d) plaklar korpus kallosuma dik ve kortekse uzanır

e) reaktif gliotik plakta halka şeklinde boyanma olur

f) akut plakların T2 kesitlerde sınırları keskin değildir


10

13,3%

39

Aşağıda atipik parkinsonizmin ayırıcı tanısında yardımcı olabilecek klinik özellikler ve bunlara karşılık gelen en olası tanı/tanılar gösterilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Laringeal stridor-PSP

b) Yürürken kolda abdüksiyon –PSP

c) Belirgin nazolabial sulkuslar-PSP

d) Erken postüral instabilite – PSP, MSA

e) Alt motor nöron bulguları-multipl sistem atrofi (MSA)

f) İzole motor donma-progresif supranükleer paralizi(PSP)


52

69,3%

40

BOS dolaşım bozuklukları ile ilgili yanlış olan hangisidir?

a) Kommünikan hidrosefalide foramen Monro’da obstrüksiyon olur

b) Kolposefali gelişimsel bozukluğa bağlı oksipital hornların genişlemesidir

c) Atrofiye sekonder ventriküllerin genişlemesi “Hidrosefali ex vakuo” dur

d) Aquaductus Sylvii’nin konjenital stenozu obstrüktif hidrosefaliye neden olur

e) Dandy-Walker sendromu foramen Luschka ve Magendie’nin konjenital gelişim anomalisidir
36

48,0%

41

4 yaşında bir erkek çocuğun annesi çocuğunun normal yaşta yürüdüğünü, ancak yürümeye başladığından beri sık düştüğünü, çabuk yorulduğunu, merdiven çıkmakta zorlandığını söylüyor. Nörolojik muayenede Gowers belirtisi ve psödohipertrofi saptanan bu olgunun

genetik incelemesinde Xp21 geninde delesyon saptanmıştır. Bu aşamada olguda hangi inceleme yapılmalıdır?

a) EMG

b) CK tayinic) kas biyopsisi

d) iskemik egzersiz testi

e) kardiyolojik inceleme


71

94,7%

42

Foramen jugulare sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) farenks paralizisi

b) vokal kord paralizisi

c) trapez kasında paralizi

d) dilin 2/3 ön kısmında tat kaybı

e) sternokleidomastoid kasta paralizi

Yüklə 304,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə