+. O’rta guruhYüklə 30,44 Kb.
tarix23.05.2023
ölçüsü30,44 Kb.
#112248
Maktabgacha ta


# Maktabgacha ta’lim tashkilotida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg’ulotlari qaysi guruhdan boshlab o’rgatiladi?
+ .O’rta guruh
- .Maktabga tayyorlov guruhi
- .Katta guruh
- .Kichik guruh
# To’plamga ta’rif bering?
+ .Hech qanday elementga ega bo’lmagan to’plam
- .Hech qanday ta’rif berilmagan
- .Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimz.
- .Ayni biror narsaga taalluqli bo’lgan fikr
# To’plamlarning qanday turi bor va ular qaysilar?
+ .4 ta:chekli,cheksiz va bo’sh to’plamlar va universal to’plamlar
- .2 ta:chekli va cheksiz to’plamlar
- .3 ta:chekli,cheksiz,bo’sh
- .2 ta:bo’sh va universal to’plamlar
# Algoritm termini qachon paydo bo’lgan?
+ . IX asrda
- . X asrda
- .VIII asrda - .XII asrda
-
# .Miqdor nimani bildiradi
+ . Narsalarning va predmetlar miqdorini bildiradi.
- . Fazoviy tasavvurni.
- . bolalarni yosh xususiyatini.
- . sifat belgilarini.
# Sanashga o‘rgatish nima.
+ .Son – sanoq.
- . Shakllarni ajratish.
- .Vaqtni bilish.
- .Universal to‘plam.
# ”Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariasi va metodikasi” kursining maqsadi nimadan iborat. + . Maktabgacha yosh bolalarga matematik bilim berish.
- .Tabiatni sevishga o‘rgatish.
- .Ifodali yod olish.
- . qayta hikoya qilib berish.
-
# To‘plam nima.
+ Xossalari bir qator predmetga taaluqli ekanligi
- . Rangi bir xil shakli har xil.
- .Har xil xossalar.
- .Son- sanoq
# .Universal to‘plam nima.
+ . har xil xossa bir xil nomlanadi.
- . uchburchaklar.
- . Fazoviy tasavvur.
- . Vaqtni bilish.
# Sharq matematik olimlari.
+ . Muxammad Ibn Muso.
- . Abdulla Qodiriy.
- . K.D.Ushinskiy.
- . Metlina.
# .Narsalarning oz ko‘pligini bildiradigan tushunchalar.
+ . Miqdor.
- .Katta –kichiklik.
- .To‘plam osti.
- .Ketma –ketlik
# .Uchburchak, to‘rtburchak, to‘g‘ri turtburchaklarning umumiy nomi nima deyiladi
+ .. Geometrik shakl
- . Son – sanoq.
- . Miqdor
- . vaqt.
# .Bolalarni matematik tasavvurlarini shakllantirishda Dastur asosida belgilangan nechta bo‘limdan foydalanamiz.
+ . 5 ta
- . 4 ta
- . 3 ta
- . 2 ta
# .Ekvivalent munosabatlar nima.
+ . Sinflvrga ajratish
- . Yakka yondoshish
- . Hamma javob to‘g‘ri
- . 5+ 4=9
# .Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik gurux bolalarini sanoqga o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating.
+ .To‘plam haqida tushuncha berish
- .Taqqoslashga o‘rgatish
- . Bir to‘plam elementlarini solishtirish
- . bir to‘plam elemenlarini ikkinchi to‘plam elementlari bilan taqqoslashga o‘rgatish.
# .Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga dastlab beriladigan matematik tasavvurlarni belgilang.
+ .To‘plam
- .Miqdor va son
- .Kattalik
- .Vaqt.
# .O‘rta guruxda bolalar sanoq bo‘yicha necha songacha sanashni bilishlari lozim.
+ . 5gacha
- . 10gacha
- . 3gacha
- . 8gacha
# .Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o‘lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, uholda uni aniqlashda qanday so‘zlardan foydalaniladi.
+ .Katta va kichik
- . baland, uzun, keng
- . uzun, qisqa ,keng,tor
- . qalin, ortiq, kam. Teng.
# . “Al- jabr va al- muqobala” risolasi keyinchalik Yevropada nima deb atalgan.
+ Algebra.
- . Algoritm
- .Astronomiya - D.Hisob kaliti
-
# . Matematika fani oldida qanday vazifalar turadi?
+ .Umumiy,tahliliy,amaliy
- .Umumiy ta’lim,amaliy,tarbiyaviy
- .Ta’limiy,tarbiyaviy
- .Amaliy va tarbiyaviy
# . Bolalarga olamdagi yuz beradigan sodda hodisalardagi miqdoriy sifatlarni tushunishga va olamdagi fazoviy formalarni shakllantirish bu qanday maqsad?
+ .Amaliy maqsad
- .Tarbiyaviy maqsad
- .Umumta’lim maqsadi
- .To’g’ri javob berilmagan.
# . bilimlarni o’rgatishda bolalarda kuzatuvchanlik,tirishqoqlik,irodaviy sifatlarni shakllantirish bu qanday maqsad?
+ .Tarbiyaviy maqsad
- .Amaliy maqsad
- .Umumta’lim maqsad
- .Barcha javob to’g’ri
# Matematik tushunchalarni rivojlantirishda nechta yo’nalishda olib boriladi?
+ 5
- .3
- .2
- D. 4
# . Matematik tushunchalarni shakllantirishda Lerner va Skatin nechta uslublarni ishlab chiqishgan?
+ . 5
- . 3
- .6
- .4
# Tushunchalarning turlarini ko’rsating?
+ Aniq,mavhum,xususiy va umumiy.
- .Xususiy va umumiy
- . Aniq va mavhum
- .Umumiy va mavhum
# . Ko’pchilik predmetlarni sinflarga ajratilishi nima deyiladi?
+ Universal to’plam
- .Tartib munosabatlar
- . Ekvivalent munosabatlar
- .Mavhum tushuncha
# . Hech qanday elementga ega bo’lmagan to’plam bu- ?
+ . Bo’sh to’plam
- .Cheksiz to’plam
- .Universal to’plam
- . Chekli to’plam
# . Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?
+ . Narsa va hodisalarning aynan o’zi emas balki ularning ayrim xususiyatlarini ajratgan holda fikrlashimiz
- .Bir turkum narsalar haqidagi fikrlarimiz
- . To’g’ri javob berilmagan
- .Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz
# . ”MTMda sanoq sistemasi mashg’uloti” asari kimning qalamiga mansub?
+ .A.M.Leushina
- .Tixeeva
- .Al- Koshiy
- .Al- Xorazmiy
# . “Al- jabr va al- muqobala” risolasi keyinchalik Yevropada nima deb atalgan?
+ Algebra.
- . Algoritm
- .Astronomiya
- D.Hisob kaliti
# . Algoritm termini qachon paydo bo’lgan?
+ IX asrda.
- . X asrda
- .VIII asrda - .XII asrda
-
# . Algebra faniga asos solgan olim kim?
+ . AL- Xorazmiy
- B. AL- Koshiy
- .Muhammad Tarag’ay Ulug’bek - .Tixeeva
-
# . Arifmetika so’zining ma’nosi?
+ . Asosiy masala
- B. Son,sonli to’plam
- .O’rgatuvchi
- .Ketma- ketlik
# . O’rgatuvchi, ta’lim beruvchi ma’nosini anglatuvchi so’z qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?
+ Pedogog.
- .Didaktika
- .Asttronomiya - . Algoritm
-
# . Eronning Koshon shaxrida tug’ilgan matematik astronom olim kim?
+ . Al- Koshiy - .Al- Farobiy
- .Leushina
- . Al- Xorazmiy
-
# . Qaysi olim didaktik o’yinlardan bog’cha faoliyatida ko’p foydalangan.
+ . Tixeeva
- . F.N. Blixer
- .Leushina
- .Jumayev Mamasoli
# . Matematikada doim birinchi o’rinni egallovchi bo’lim?
+ . Son- sanoq
- .Miqdor
- . Kattaliklar
- .Geometrik shakllar
# . O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili?
+ . Yakka yondashish tamoyili
- . Ilmiylik tamoyili
- .Ko’rsatmalilik tamoyili
- .Tizimlilik tamoyili
# . Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?
+ .Tizimlilik tamoyili
- .Yakka tamoyil
- .Ko’rsatmalilik tamoyili
- .Ilmiylik tamoyili
# . Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea- hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?
+ . Ilmiylik tamoyili
- .Tizimlilik tamoyili
- . yakka tamoyil
- .Ko’rsatmalilik tamoyili.
# .Matematik tushunchalarni rivojlantirish qanday rivojlanishga sezilarli ta’sir ko‘rsatish bilan ifodalanadi?
+ aqliy rivojlanish
- jismoniy rivojlanish
- estetik rivojlanish
- axloqiy rivojlanish
# .Bolrianing tasavvuri rivojlanishi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonisiz o‘tmaydi, faqatgina o‘quv axborotlarining to‘plami fikrlashni xarakatlantiradi, bolalarning fikrini rivojlantiradi. Bu kimning fikri?
+ L.S.Vigotskiy
- Z.Kalmakova
- S.L.Rubinshteyn
- A.Leontev
# . Bolada matematik tushunchalarni shakllantirishning eng ishonchli ko‘rsatkichi — uning ta’limiyligi, ya’ni bolaning bilimlarni o‘zlashtirishining umumiy qoidalari... bu fikr kimga qarashli?
+ Z.Kalmakova
- L.S.Vigotskiy
- A.Leontev
- S.L.Rubinshteyn
# .Miqdor nimani bildiradi?
+ narsalarning miqdorini bildiradi.
- Fazoviy tasavvurni.
- bolalarniyosh xususiyatini.
- sifat belgilarini.
# Kichik yoshdagi bolalarning predmetlar miqdorini qanday idrok qiladilar va taqqoslaydilar?
+ tenglashtirish va taqqoslash. (ko‘p va kam).
- Hid orqali.
- Ushlab ko‘rish.
- ranglar.
# .Sanashga o‘rgatish nima?
+ Son – sanoq.
- Shakllarni ajratish.
- Vaqtni bilish.
- Universal to‘plam.
# Uzunlikni o‘lchash, og‘irlikni o‘lchash, suyuqliklarning sig‘imini o‘lchash.
+ shartli o‘lchov
- Geometrik o‘lchov.
- Fazoviy tasavvur
- Vaqtni o‘lchash.
# 12 ta buyumdan tuzilgan uyum?
+ Dyujina
- To‘plam.
- Son – sanoq .
- katta – kichik.
# .Qancha degan savolga javob beradigan son?
+ Miqdor
- Naturalson.
- tartibson.
- Universalto‘plam.
# Idrokning asosiy turlarini sanab bering?
+ Fazoviy idrok vaqtni idrok qilish harakatni idrok qilish
- Ixtiyoriy idrok ixtiyorsiz idrok
- Ixtiyoriy idrok vaqtni idrok qilish
- Kuzatish idroki fazoviy idrok
# Bolalarda fazoni idrok qilish necha yoshdan boshlanadi
+ 2yoshga to’lib, 3yoshga qadam qo’yganda
- 4yoshga to’lganda
- 5yoshga qadam qo’yganda
- to’g’ri javob berilmagan
# . Bog’cha yoshidagi bolalarning vaqtni idrok qilishni qiyin tomonlaridan bu ;
+ uning uzluksiz o’tuvchanligi bois
- turmush tajribalarining kamligi bois
- to’g’ri tasavurga ega bo’lmaganligi
- ularni bevosita idrok qila olmasligi bois
# . Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday tamoyildan foydalaniladi?
+ . Barcha javoblar to’g’ri
- .Tizimlilik va Yakka
- .Yakka va Ilmiylik
- Ilmiylik va Ko’rsatmalilik
# . Metodik usul sifatida savollarga qo’yiladigan talablar?
+ . Mantiqiy izchillik
- .Ifodaning turli- tumanligi
- . Aniqlik,konkretlik, go’zallik
- .Barcha javoblar to’gri
# . Bilishga doir bo’lgan savollar bu?
+ .Reproduktiv
- Kompleks
- .Produktiv
- .Amaliy
# . Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik o’yinlardan foydalaniladigan usul bu?
+ .Amaliy usul
- .Taqqoslash Usuli
- .Kuzatish usuli
- .Og’zaki usul
# . Qaysi guruhda matematik tasavvurlarni shakllantirishda mashg’ulotlar haftasiga bir marotaba yil davomida 36 marotaba o’tiladi?
+ . Barcha javoblar to’g’ri
- .O’rta va katta
- .Faqat katta guruh
- . Kichik va o’rta guruh
# . Qaysi guruh bolalariga miqdoriy tasavvurlar haqida ma’lumotlar berib boriladi?
+ . Kichik guruhda
- . Tayyorlov guruhi
- .Katta guruhda
- .O’rta guruhda
# .Ko‘p buyumlarni “bitta” buyumdan ajrata oladi ” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 3- 4 yosh*
- 4- 5 yosh
- 5- 6 yosh
- 6- 7 yosh
# . “Suyuq vat o‘kiluvchi jismlarni shartli o‘lchov birligi bilan o‘lchab, natijani son varaqam bilan aytadi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi.
+ 5- 7 yosh*
- 4- 5 yosh
- 5- 6 yosh
- 3- 4 yosh
# “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 raqamlarini biladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 5- 7 yosh
- 3- 5 yosh
- 2- 4 yosh
- tugrijavobyuk
# Katta guruhda matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg‘uloti 1 haftada necha marta o‘tkaziladi?
+ 1 marta*
- 2 marta
- 3 marta
- 4 marta
# . “Buyumlarni baland- past, uzun- qisqa, qalin- yupqaligiga ko‘ra farqlaydi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
- 3- 5 yosh*
- 4- 5 yosh –
- 5- 6 yosh
- 6- 7 yosh # . “Hafta kunlarining nomi, ketma- ketligi, bugun haftaning qaysi kuni ekanligini ayta oladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi
# . “Qog‘oz varag‘ining o‘ng, chap, yuqori, past, o‘rtasini aniqlay oladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 5- 7 yosh*
- 4- 5 yosh
- 6- 7 yosh
- 2- 3 yosh.
# Maktabgacha ta’lim tashkilotida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg’ulotlari qaysi guruhdan boshlab o’rgatiladi?
+ .O’rta guruh
- .Maktabga tayyorlov guruhi
- .Katta guruh
- .Kichik guruh
# To’plamga ta’rif bering?
+ .Hech qanday elementga ega bo’lmagan to’plam
- .Hech qanday ta’rif berilmagan
- .Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimz.
- .Ayni biror narsaga taalluqli bo’lgan fikr
# To’plamlarning qanday turi bor va ular qaysilar?
+ .4 ta:chekli,cheksiz va bo’sh to’plamlar va universal to’plamlar
- .2 ta:chekli va cheksiz to’plamlar
- .3 ta:chekli,cheksiz,bo’sh
- .2 ta:bo’sh va universal to’plamlar
# Algoritm termini qachon paydo bo’lgan?
+ . IX asrda
- . X asrda
- .VIII asrda - .XII asrda
-
# .Miqdor nimani bildiradi
+ . Narsalarning va predmetlar miqdorini bildiradi.
- . Fazoviy tasavvurni.
- . bolalarni yosh xususiyatini.
- . sifat belgilarini.
# Sanashga o‘rgatish nima.
+ .Son – sanoq.
- . Shakllarni ajratish.
- .Vaqtni bilish.
- .Universal to‘plam.
# ”Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariasi va metodikasi” kursining maqsadi nimadan iborat. + . Maktabgacha yosh bolalarga matematik bilim berish.
- .Tabiatni sevishga o‘rgatish.
- .Ifodali yod olish.
- . qayta hikoya qilib berish.
-
# To‘plam nima.
+ Xossalari bir qator predmetga taaluqli ekanligi
- . Rangi bir xil shakli har xil.
- .Har xil xossalar.
- .Son- sanoq
# .Universal to‘plam nima.
+ . har xil xossa bir xil nomlanadi.
- . uchburchaklar.
- . Fazoviy tasavvur.
- . Vaqtni bilish.
# Sharq matematik olimlari.
+ . Muxammad Ibn Muso.
- . Abdulla Qodiriy.
- . K.D.Ushinskiy.
- . Metlina.
# .Narsalarning oz ko‘pligini bildiradigan tushunchalar.
+ . Miqdor.
- .Katta –kichiklik.
- .To‘plam osti.
- .Ketma –ketlik
# .Uchburchak, to‘rtburchak, to‘g‘ri turtburchaklarning umumiy nomi nima deyiladi
+ .. Geometrik shakl
- . Son – sanoq.
- . Miqdor
- . vaqt.
# .Bolalarni matematik tasavvurlarini shakllantirishda Dastur asosida belgilangan nechta bo‘limdan foydalanamiz.
+ . 5 ta
- . 4 ta
- . 3 ta
- . 2 ta
# .Ekvivalent munosabatlar nima.
+ . Sinflvrga ajratish
- . Yakka yondoshish
- . Hamma javob to‘g‘ri
- . 5+ 4=9
# .Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik gurux bolalarini sanoqga o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating.
+ .To‘plam haqida tushuncha berish
- .Taqqoslashga o‘rgatish
- . Bir to‘plam elementlarini solishtirish
- . bir to‘plam elemenlarini ikkinchi to‘plam elementlari bilan taqqoslashga o‘rgatish.
# .Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga dastlab beriladigan matematik tasavvurlarni belgilang.
+ .To‘plam
- .Miqdor va son
- .Kattalik
- .Vaqt.
# .O‘rta guruxda bolalar sanoq bo‘yicha necha songacha sanashni bilishlari lozim.
+ . 5gacha
- . 10gacha
- . 3gacha
- . 8gacha
# .Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o‘lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, uholda uni aniqlashda qanday so‘zlardan foydalaniladi.
+ .Katta va kichik
- . baland, uzun, keng
- . uzun, qisqa ,keng,tor
- . qalin, ortiq, kam. Teng.
# . “Al- jabr va al- muqobala” risolasi keyinchalik Yevropada nima deb atalgan.
+ Algebra.
- . Algoritm
- .Astronomiya - D.Hisob kaliti
-
# . Matematika fani oldida qanday vazifalar turadi?
+ .Umumiy,tahliliy,amaliy
- .Umumiy ta’lim,amaliy,tarbiyaviy
- .Ta’limiy,tarbiyaviy
- .Amaliy va tarbiyaviy
# . Bolalarga olamdagi yuz beradigan sodda hodisalardagi miqdoriy sifatlarni tushunishga va olamdagi fazoviy formalarni shakllantirish bu qanday maqsad?
+ .Amaliy maqsad
- .Tarbiyaviy maqsad
- .Umumta’lim maqsadi
- .To’g’ri javob berilmagan.
# . bilimlarni o’rgatishda bolalarda kuzatuvchanlik,tirishqoqlik,irodaviy sifatlarni shakllantirish bu qanday maqsad?
+ .Tarbiyaviy maqsad
- .Amaliy maqsad
- .Umumta’lim maqsad
- .Barcha javob to’g’ri
# Matematik tushunchalarni rivojlantirishda nechta yo’nalishda olib boriladi?
+ 5
- .3
- .2
- D. 4
# . Matematik tushunchalarni shakllantirishda Lerner va Skatin nechta uslublarni ishlab chiqishgan?
+ . 5
- . 3
- .6
- .4
# Tushunchalarning turlarini ko’rsating?
+ Aniq,mavhum,xususiy va umumiy.
- .Xususiy va umumiy
- . Aniq va mavhum
- .Umumiy va mavhum
# . Ko’pchilik predmetlarni sinflarga ajratilishi nima deyiladi?
+ Universal to’plam
- .Tartib munosabatlar
- . Ekvivalent munosabatlar
- .Mavhum tushuncha
# . Hech qanday elementga ega bo’lmagan to’plam bu- ?
+ . Bo’sh to’plam
- .Cheksiz to’plam
- .Universal to’plam
- . Chekli to’plam
# . Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?
+ . Narsa va hodisalarning aynan o’zi emas balki ularning ayrim xususiyatlarini ajratgan holda fikrlashimiz
- .Bir turkum narsalar haqidagi fikrlarimiz
- . To’g’ri javob berilmagan
- .Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz
# . ”MTMda sanoq sistemasi mashg’uloti” asari kimning qalamiga mansub?
+ .A.M.Leushina
- .Tixeeva
- .Al- Koshiy
- .Al- Xorazmiy
# . “Al- jabr va al- muqobala” risolasi keyinchalik Yevropada nima deb atalgan?
+ Algebra.
- . Algoritm
- .Astronomiya
- D.Hisob kaliti
# . Algoritm termini qachon paydo bo’lgan?
+ IX asrda.
- . X asrda
- .VIII asrda - .XII asrda
-
# . Algebra faniga asos solgan olim kim?
+ . AL- Xorazmiy
- B. AL- Koshiy
- .Muhammad Tarag’ay Ulug’bek - .Tixeeva
-
# . Arifmetika so’zining ma’nosi?
+ . Asosiy masala
- B. Son,sonli to’plam
- .O’rgatuvchi
- .Ketma- ketlik
# . O’rgatuvchi, ta’lim beruvchi ma’nosini anglatuvchi so’z qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?
+ Pedogog.
- .Didaktika
- .Asttronomiya - . Algoritm
-
# . Eronning Koshon shaxrida tug’ilgan matematik astronom olim kim?
+ . Al- Koshiy - .Al- Farobiy
- .Leushina
- . Al- Xorazmiy
-
# . Qaysi olim didaktik o’yinlardan bog’cha faoliyatida ko’p foydalangan.
+ . Tixeeva
- . F.N. Blixer
- .Leushina
- .Jumayev Mamasoli
# . Matematikada doim birinchi o’rinni egallovchi bo’lim?
+ . Son- sanoq
- .Miqdor
- . Kattaliklar
- .Geometrik shakllar
# . O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili?
+ . Yakka yondashish tamoyili
- . Ilmiylik tamoyili
- .Ko’rsatmalilik tamoyili
- .Tizimlilik tamoyili
# . Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?
+ .Tizimlilik tamoyili
- .Yakka tamoyil
- .Ko’rsatmalilik tamoyili
- .Ilmiylik tamoyili
# . Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea- hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?
+ . Ilmiylik tamoyili
- .Tizimlilik tamoyili
- . yakka tamoyil
- .Ko’rsatmalilik tamoyili.
# .Matematik tushunchalarni rivojlantirish qanday rivojlanishga sezilarli ta’sir ko‘rsatish bilan ifodalanadi?
+ aqliy rivojlanish
- jismoniy rivojlanish
- estetik rivojlanish
- axloqiy rivojlanish
# .Bolrianing tasavvuri rivojlanishi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonisiz o‘tmaydi, faqatgina o‘quv axborotlarining to‘plami fikrlashni xarakatlantiradi, bolalarning fikrini rivojlantiradi. Bu kimning fikri?
+ L.S.Vigotskiy
- Z.Kalmakova
- S.L.Rubinshteyn
- A.Leontev
# . Bolada matematik tushunchalarni shakllantirishning eng ishonchli ko‘rsatkichi — uning ta’limiyligi, ya’ni bolaning bilimlarni o‘zlashtirishining umumiy qoidalari... bu fikr kimga qarashli?
+ Z.Kalmakova
- L.S.Vigotskiy
- A.Leontev
- S.L.Rubinshteyn
# .Miqdor nimani bildiradi?
+ narsalarning miqdorini bildiradi.
- Fazoviy tasavvurni.
- bolalarniyosh xususiyatini.
- sifat belgilarini.
# Kichik yoshdagi bolalarning predmetlar miqdorini qanday idrok qiladilar va taqqoslaydilar?
+ tenglashtirish va taqqoslash. (ko‘p va kam).
- Hid orqali.
- Ushlab ko‘rish.
- ranglar.
# .Sanashga o‘rgatish nima?
+ Son – sanoq.
- Shakllarni ajratish.
- Vaqtni bilish.
- Universal to‘plam.
# Uzunlikni o‘lchash, og‘irlikni o‘lchash, suyuqliklarning sig‘imini o‘lchash.
+ shartli o‘lchov
- Geometrik o‘lchov.
- Fazoviy tasavvur
- Vaqtni o‘lchash.
# 12 ta buyumdan tuzilgan uyum?
+ Dyujina
- To‘plam.
- Son – sanoq .
- katta – kichik.
# .Qancha degan savolga javob beradigan son?
+ Miqdor
- Naturalson.
- tartibson.
- Universalto‘plam.
# Idrokning asosiy turlarini sanab bering?
+ Fazoviy idrok vaqtni idrok qilish harakatni idrok qilish
- Ixtiyoriy idrok ixtiyorsiz idrok
- Ixtiyoriy idrok vaqtni idrok qilish
- Kuzatish idroki fazoviy idrok
# Bolalarda fazoni idrok qilish necha yoshdan boshlanadi
+ 2yoshga to’lib, 3yoshga qadam qo’yganda
- 4yoshga to’lganda
- 5yoshga qadam qo’yganda
- to’g’ri javob berilmagan
# . Bog’cha yoshidagi bolalarning vaqtni idrok qilishni qiyin tomonlaridan bu ;
+ uning uzluksiz o’tuvchanligi bois
- turmush tajribalarining kamligi bois
- to’g’ri tasavurga ega bo’lmaganligi
- ularni bevosita idrok qila olmasligi bois
# . Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday tamoyildan foydalaniladi?
+ . Barcha javoblar to’g’ri
- .Tizimlilik va Yakka
- .Yakka va Ilmiylik
- Ilmiylik va Ko’rsatmalilik
# . Metodik usul sifatida savollarga qo’yiladigan talablar?
+ . Mantiqiy izchillik
- .Ifodaning turli- tumanligi
- . Aniqlik,konkretlik, go’zallik
- .Barcha javoblar to’gri
# . Bilishga doir bo’lgan savollar bu?
+ .Reproduktiv
- Kompleks
- .Produktiv
- .Amaliy
# . Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik o’yinlardan foydalaniladigan usul bu?
+ .Amaliy usul
- .Taqqoslash Usuli
- .Kuzatish usuli
- .Og’zaki usul
# . Qaysi guruhda matematik tasavvurlarni shakllantirishda mashg’ulotlar haftasiga bir marotaba yil davomida 36 marotaba o’tiladi?
+ . Barcha javoblar to’g’ri
- .O’rta va katta
- .Faqat katta guruh
- . Kichik va o’rta guruh
# . Qaysi guruh bolalariga miqdoriy tasavvurlar haqida ma’lumotlar berib boriladi?
+ . Kichik guruhda
- . Tayyorlov guruhi
- .Katta guruhda
- .O’rta guruhda
# .Ko‘p buyumlarni “bitta” buyumdan ajrata oladi ” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 3- 4 yosh*
- 4- 5 yosh
- 5- 6 yosh
- 6- 7 yosh
# . “Suyuq vat o‘kiluvchi jismlarni shartli o‘lchov birligi bilan o‘lchab, natijani son varaqam bilan aytadi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi.
+ 5- 7 yosh*
- 4- 5 yosh
- 5- 6 yosh
- 3- 4 yosh
# “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 raqamlarini biladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 5- 7 yosh
- 3- 5 yosh
- 2- 4 yosh
- tugrijavobyuk
# Katta guruhda matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg‘uloti 1 haftada necha marta o‘tkaziladi?
+ 1 marta*
- 2 marta
- 3 marta
- 4 marta
# . “Buyumlarni baland- past, uzun- qisqa, qalin- yupqaligiga ko‘ra farqlaydi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
- 3- 5 yosh*
- 4- 5 yosh –
- 5- 6 yosh
- 6- 7 yosh # . “Hafta kunlarining nomi, ketma- ketligi, bugun haftaning qaysi kuni ekanligini ayta oladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi
# . “Qog‘oz varag‘ining o‘ng, chap, yuqori, past, o‘rtasini aniqlay oladi” ushbu indikator qaysi yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan matematik ko‘rsatkich hisoblanadi?
+ 5- 7 yosh*
- 4- 5 yosh
- 6- 7 yosh
- 2- 3 yosh.
Yüklə 30,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə