1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?


-Yadda saxlamaq (Save - Сохранить)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə2/6
tarix06.05.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#42491
1   2   3   4   5   6

5-Yadda saxlamaq (Save - Сохранить)

6-Əvəz etmək (Replase - Заменить)

7-Alətlər (Toolbars – Панели инструментов)

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 5, 6, 7

D) 1, 5, 7

E) 2, 5, 687. Excel-də işçi vərəq neçə sətir və neçə sütundan ibarətdir?

A) 256 sütun və 65536 sətir

B) 256 sətir və 65536 sütun

C) 128 sətir və 32768 sütun

D) 128 sütun və 32768 sətir

E) 128 sütun və 65536 sətir88. Excel sənədi nə adlanır?

A) İşçi kitab

B) İşçi səhifə

C) İşçi cədvəl

D) İşçi vərəq

E) İşçi sahə89. Excel-də vərəqin sətirləri və sütunları necə nömrələnir?

A) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə A-dan İV-yə qədər

B) sətir və sütunlar 1-dən başlayan ardıcıl nömrələrlə

C) ixtiyari ardıcıllıqla

D) sətirlər * ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər

E) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər, sqütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər90. Excel-də hər hansı bir xanaya daxil edilən verilən və yazılan hesabi ifadə həm də harada əks olunur?

A) düstur sətrində

B) həmin sütunun başlığında

C) vəziyyətlər sətri zolağında

D) vərəqlər yarığında

E) heç yerdə91. Alqoritmlər əsasən neçə cür təsvir olunurlar?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 6

E) istənilən92. Alqoritmin ən əyani təsvir üsulu hansıdır?

A) sxem üsulu

B) alqoritmik dill təsvir üsulu

C) təbii dil

D) psevdokod üsulu

E) hamısı93. Kompüterdə istənilən məsələni həll etmək üçün nədən başlamaq lazımdır?

A) Məsələnin qoyuluşundan

B) Hər hansı proqramlaşdırma dilində ilkin proqramın tərtibindən

C) İlkin proqramın maşın dilinə çevrilməsindən

D) Kompüterdə proqramın icrasından

E) Həll alqoritminin yaradılmasından94. Alqoritm termini hansı alimin adı ilə bağlıdır?

A) Əl-Xarəzmin

B) Niklaus Virtin

C) Çarlz Bebbicin

D) Fon Neymanın

E) Blez Paskalın95. Alqoritm məsələnin nəyidir?

A) həll yolu

B) nəticəsi

C) qoyuluşu

D) ilkin şərtləri

E) təsvir üsulu96. Bir məsələdə neçə tipik alqoritmik strukturdan istifadə etmək olar?

A) məsələnin qoyuluşundan asılıdır

B) iki

C) yalnız birD) n sayda

E) bir və ya iki97. Alqoritm nə ilə qurtarmalıdır?

A) Ya məsələnin həllinə gətirib çıxarmalıdır, sonlu sayda addımlardan sonra həll əldə edə bilməməsi səbəbindən dayanmalıdır

B) Məsələnin həll yollarının müəyyənləşdirilməsi ilə

C) Məsələnin həll yolları çoxluğundan lazım olanı seçməlidir

D) Hökümən məsələnin həllinə gətirib çıxarmalıdır

E) Proqramın tərtibi ilə98. Aşağıdakı blok-sxem nəyin hesablanması üçündür?

A) A(N) massivinin müsbət elementlərinin cəminin

B) A(I) massivinin elementlərinin cəminin

C) A(N) massivinin elementlərinin cəminin

D) A(N) massivinin mənfi olmayan elementlərinin sayının

E) A(I) massivinin müsbət elementlərinin cəminin

99. Aşağıdakı blok-sxem nəyin hesablanması üçündür?

A) A(N) massivinin maksimum elementinin tapılması

B) A(N) massivinin minimum elementinin tapılması

C) A(I) massivinin maksimum elementinin tapılması

D) A(I) massivinin minimum elementinin tapılması

E) A(I) massivinin minimum elementinin çap olunması

100. Aşağıdakı blok-sxem nəyin hesablanması üçündür?

A) A(N) A) A(N) massivinin minimum elementinin tapılması

B) A(N) massivinin maksimum elementlərinin tapılması

C) A(I) massivinin maksimum elementlərinin tapılması

D) A(N) massivinin elementlərinin çap olunması

E) A(I) massivinin minimum elementinin tapılması

101. Aşağıdakı blok-sxem nəyin hesablanması üçündür?

A) A(N A) A(N) massivinin mənfi elementlərinin ədədi ortasını

B) A(I) massivinin sıfırdan böyük elementlərinin cəmini

C) A(N) massivinin mənfi elementlərinin cəmini

D) A(N) massivinin müsbət elementlərinin ədədi ortasını

E) A(N) massivinin sıfırdan böyük olan elementlərinin cəmini

102. Aşağıdakılardan hansı if operatorunun baza yazılış formasıdır?

A) İf Then Else

B) İf Then

C) İf Then Else İf Then Else

D) İf Then Goto

E) İfThen Else Goto103. Seçmə (variant) idarəetməni neçə budaq üzrə ötürür?

A) istənilən qədər (N)

B) 3

C) ən çoxu 8D) ən çoxu 4

E) 2


104. Neçə cür dövr operatoru var?

A) 3


B) 2

C) yalnız 1

D) 2 və daha çox

E) məsələnin qayuluşundan asılıdır105. Aşağıdakılardan hansı Pascal dilinin əlifbasına aid deyil?

A) Rum rəqəmləri

B) Ərəb rəqəmləri

C) Xüsusi işarələr

D) Hərflər (Latın əlifbasının böyük və kiçik hərfləri)

E) İşçi sözlər106. Pascal dilində identifikatorun uzunluğu neçə simvola qədər ola bilər?

A) 256


B) 8

C) 16


D) 128

E) 32


107. Pascal dilində identifikatorun yazılışında hansı simvollar iştirak edə bilər?

A) latın əlifbasının hərfləri, ərəb rəqəmləri və altdan xətt çəkmə işarəsi

B) Bütün simvollar

C) Latın əlifbasının və milli əlifbanın simvolları

D) Latın əlifbasının böyük hərfləri və ərəb rəqəmləri

E) Latın əlifbasının və milli əlifbanın böyük hərfləri108. Ön şərtli və son şərtli dövr operatorlarının fərqi nədir?

A) Dövrün gövdəsi onun təkrarlanmasını yoxlayan şərtdən asılı olmayaraq bir dəfə yerinə yetirilir.

B) fərqi yoxdur

C) Son şərtli dövrdə nəticənin bəzən qeyri dəqiq olmasında

D) Dövrün parametrinin olmamasında

E) Dövrün gövdəsinə müraciətin əvvəldən olmasında109. Aşağıdakılardan hansı dövr operatoru deyil?

1-WHILE..DO

2-WITH..DO

3-REPEAT..UNTIL

4-FOR..DO

5-CASE..OF

6-ARRAY..OF

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 6110. ifadəsi üçün Paskal dilində yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansılar düzgün deyil?

1-x: =(sin(sqr(y))+ln(y))/arcsin(y)+exp((1/3)*ln(a));

2-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqr(1–x*x))+exp((1/3)*ln(a));

3-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqrt(1–sqr(x)))+exp((1/3)*ln(a));

4-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(sqrt(1–sqr(x))/x)+exp((1/3)*ln(a));

A) 1, 4


B) 1, 3

C) 1, 2


D) 2, 3

E) 2, 4


111. ifadəsi üçün Paskal dilində yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansılar düzgün deyil?

1-x: =(sin(sqr(y))+ln(y))/arcsin(y)+exp((1/3)*ln(a));

2-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqr(1–x*x))+exp((1/3)*ln(a));

3-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqrt(1–sqr(x)))+exp((1/3)*ln(a));

4-x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(sqrt(1–sqr(x))/x)+exp((1/3)*ln(a));

A) 1, 4


B) 1, 3

C) 1, 2


D) 2, 3

E) 2, 4


112. Aşağıdakı ifadələrdən hansıların yazılışları düzgündür?1-x: =exp(3*ln(abs(cos(y)+sin(a))))/sqr(atan(b)*atan(b));

2-x: =exp((1/3)*ln(abs(cos(y)+sin(a))))/sqr(sqr(arctan(b)));

3-x: =exp(3*ln(sqrt(abs(cos(y)+sin(a)))))/sqr(arctan(b)*arctan(b));

4-x: =exp((1/3)*ln(abs(cos(y)+sin(a))))/sqr(arctan(b)*arctan(b));

A) 2, 3


B) 1, 3

C) 1, 4


D) 1, 2

E) 2, 4


113. Aşağıdakı sabitlərdən həqiqi tipli sabitlər hansılardır?

1- 625

2- 0.625

3- 26.3E5

4-265

5-16

6- -0

7- 0.0

A) 2, 3, 7

B) 4, 2

C) 5, 6

D) 1, 3

E) 6, 2114. Paskal dilində verilmiş (a-b*d*d)/(2*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A)

B)

C) a-b

D) (a-b)

E)115. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(x))-cos(x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) sin2x – cosx2

B) sinx2 - cosx

C) sin3x-cosx

D) (sinx – cosx)2

E) sin2x – cos2x116. Paskal dilində verilmiş abs(a*x+b*y+c)/sqrt(a*a+b*b) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)117. Paskal dilində verilmiş sqr(a)+sqr(b)-2*a*b*cos(c) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) a2+b2-2abcos(c)

B)

C) a^2+b^2-2abcosc

D)

E)118. Paskal dilində verilmiş sin(x)/(1+sqr(sin(x))) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A)

B)

C)

D) sinx+sin2x

E) sinx+sinx2119. Paskal dilində verilmiş sqr(cos(x*x*x))-x/a ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) cos2(x3)-

B) cos3(x2)-

C) cos2(x3)-xa

D) cos3(x2)-

E)120. Paskal dilində verilmiş a*sqr(x)+cos(b*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) ax2+cos(bx)

B) ax2+cos()

C)

D)

E) a+cos(bx)121. Mathematica-da əsas menyu paneli neçə bənddən ibarətdir?

A) 2;


B) 3;

C) 4;


D) 5;

E) 6.


122. Mathematica-da FOR tipli dövrlər hansı funksiya ilə realizə edilirlər?

A) For [start,test,incr,body];

B) For[body, start,test,incr];

C) For[tag, start,test,incr];

D) For[ start,test,incr];

E) For[body,incr].123. Mathematica-da Goto şərtsiz keçid operatorunun ümumi yazılışı belədir:

A) Goto [tag];

B) Goto [tag,start];

C) Goto [tag,test];

D) Goto [start,tag];

E) Goto [test,tag].124. Mathematica-da Euler Gamma identifikatoru nəyi göstərir?

A) ədədi qiyməti 0.577216... olan Eyler sabitini;

B) “müsbət” sonsuzluğu;

C) “mənfi” sonsuzluğu;

D) bir say sistemindən digərinə keçidi;

E) hec birini.125. Mathematica-da İnfinity identifikatoru nəyi göstərir?

A) “müsbət” sonsuzluğu;

B) “mənfi” sonsuzluğu;

C) bir say sistemindən digərinə keçidi;

D) ədədi qiyməti 0.577216... olan Eyler sabitini;

E) heç birini.126. Mathematica-da Catalan konstantasının qiyməti:

A) 0.915966....;

B) 0.577216...;

C) 3.141516...;

D) 0.665544...;

E) 0.775612....127. Mathematica-da Degree identifikatoru nəyi göstərir?

A) Pi/180 ədədi qiymətinə malik olan bir dərəcədəki radianların sayını;

B) Catalan konstantasının qiymətini;

C) Eyler sabitini;

D) “müsbət” sonsuzluğu;

E) “mənfi” sonsuzluğu;128. Mathematica-da Mənsubetmə əməliyyatı ilə hesabi əməliyyatı birləşdirən hesabi operator AddTo[x,d] (qısa yazılış forması) nəyi göstərir?

A) x-a dx əlavə edir, x-in yeni qiymətini hesablayır;

B) x-ı dx-a vurur, x-in yeni qiymətini hesablayır;

C) x-ı dx-a bölür, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

D) x-dan dx-ı çıxır, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

E) heç birini.129. Mathematica-da TimesBy[x,c] hesabi operatoru nəyi göstərir?

A) x-ı c-yə vurur, x-in yeni qiymətini hesablayır;

B) x-a c əlavə edir, x-in yeni qiymətini hesablayır;

C) x-dan c-nı çıxır, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

D) x-ı c-yə bölür, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

E) heç birini.130. Mathematica-da DividiBy[x,c] hesabi operatoru nəyi göstərir?

A) x-ı c-yə bölür, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

B) x-a c əlavə edir, x-in yeni qiymətini hesablayır;

C) x-dan c-nı çıxır, x-ın yeni qiymətini hesablayır;

D) x-ı c-yə vurur, x-in yeni qiymətini hesablayır;

E) heç birini.131. Lnx+a*cos(y) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Log[x]+a Cos[y];

B) Ln[x]+a*Cos[y];

C) Ln[x]+a cos[y];

D) Log[x]+aCos[y]:

E) Log[x]+a cos[y].132. Lgx+bsinx ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Log[10,x]+b Sin[x];

B) Log[x]+b*Sin[x];

C) log[10,x]+b Sin[x];

D) Log[x]+b*sin[x];

E) Log[10,x]+b sin[x].133. tgbx- ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Tan[b x]- 

B) Tan[bx]- 

C) tan[b x]- 

D) Tg[bx]- x^1/2

E) tan[bx]- 134. f=x+acos6x ifadəsinin Mathematica sistemində qrafikini qurmaq üçün hansı yazılış doğrudur? x[12]; dx=0.1; a=27;

A) Plot[x+a Cos[6 x],{x,1,2}]

B) plot[x+a Cos[6 x],{x,1,2}]

C) Plot[x+a Cos[6 x];[x,1,2]]

D) Plot[x+aCos[6 x],{x,1,2}]

E) Plot{x+a Cos[6 x],[x,1,2]}135. y=sinax+ln(t+a) ifadəsinin Mathematica sistemində qrafikini qurmaq üçün hansı yazılış doğrudur? x[0.1 2]; dx=0.4; t[0.62]; dt=0.3; a=0.7;

A) Plot3D[Sin[a x] Log[t+a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

B) Plot3d[Sin[a x] Log[t+a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

C) plot3D[Sin[a x] Log[t+a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

D) Plot3D[Sin[a x] Log[t+a],[x,0.1,2],[t,0.6,2]]

E) Plot3[Sin[a x] Log[t+a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]136. z=a2+ex+ ifadəsinin Mathematica sistemində düzgün yazılış forması hansıdır?

A) z=a a+Exp[x]+

B) z=a^2+exp[x]+

C) z=a*a+Exp(x)+

D) z=a a+exp[x]+

E) z=a a+e^x+137. Mathematica sistemində BaseForm ifadəsinin funksiyası nədən ibarətdir?

A) bir say sistemindən digərinə keçmək;

B) Eyler sabitini göstərir;

C) “müsbət” sonsuzluğu göstərir;

D) “mənfi” sonsuzluğu göstərir;

E) funksiyanın qrafikinin qurulmasını göstərir;138.  ifadəsinin Mathematica sistemində düzgün yazılışı forması hansıdır?

A) İntegrate[Sin[x],x];

B) integrate[Sin[x],x];

C) İntegrate[sin[x],x];

D) İntegral[Sin[x],x];

E) İntegrate[Sin(x),x].139. arcsin(a) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılışı hansıdır?

A) Arcsin[x];

B) arcsin[x];

C) Arcsin(x);

D) Arsin[x];

E) Arsin(x);140. Sh(x) (hiperbolik sinus) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılışı hansıdır?

A) Sinh[x];

B) sinh[x];

C) Sh(x);

D) sinh(x);

E) Sh[x];141. Mathematica-da BaseForm[5,2] – nəticəsi necə olacaq?

A) 1012;

B) 1112;

C) 1002;

D) 0012;

E) 0112;142. Mathematica-da BaseForm[8,2] – nəticəsi necə olacaq?

A) 10002;

B) 10102;

C) 10112;

D) 10012;

E) 01012;143. Mathematica-da BaseForm[17,16] – nəticəsi necə olacaq?

A) 1116

B) 1216

C) A16

D) 1B16

E) 7F16144. Mathematica-da BaseForm[15,8] – nəticəsi necə olacaq?

A) 178

B) 188

C) 128

D) 118

E) 198145. Mathematica-da BaseForm[28,8]- nəticəsi necə olacaq?

A) 348;

B) 358;

C) 338;

D) 328;

E) 308.146. Mathematica-da BaseForm[20,8] – nəticəsi necə olacaq?

A) 248;

B) 258;

C) 238;

D) 228;

E) 288;147. Mathematica-da BaseForm[10,16] – nəticəsi necə olacaq?

A) A16

B) B16

C) C16

D) 1116

E) 1216148. Ctgbx ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Cot[b x];

B) Cot(b x);

C) cot[b x];

D) cot(b x);

E) Ct[bx].149. Arcctgx ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) ArcCot[x];

B) arcCot[x];

C) Arccot[x];

D) ArcCot(x);

E) ArCtg[x];150. Mathematica-da a=3; x=Range [1, 5, 2] olduqda y=ax funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 3, 27, 75

B) 1, 9, 25

C) 1,3,5

D) 9, 25, 35

E) 1, 3, 25151. Mathematica-da b=2; x=Range [2, 9, 3] olduqda y=b+x funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4, 7, 10

B) 4, 19, 16

C) 2, 5, 8

D) 4, 25, 10

E) 2, 5, 10152. Mathematica-da a=1; y=Range[1, 6, 3] olduqda f=ay funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 1, 64

B) 1, 16

C) 4, 1

D) 1, 8

E) 1, 10153. Mathematica-da b=2; y=Range[4, 10 ,5] olduqda f=b funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4, 6

B) 2, 3

C) 4, 9

D) 4, 3

E) 2, 9154. Mathematica-da a=1; b=2; x=Range [1, 5, 3] olduqda f=a+b funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 4Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə