1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?


Translyatorun funksiyası nədən ibarətdir?Yüklə 0,6 Mb.
səhifə5/6
tarix06.05.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#42491
1   2   3   4   5   6

323. Translyatorun funksiyası nədən ibarətdir?

A) Proqlamlaşdırma dilində yazılan proqramı maşın dilinə çevirən proqramdır

B) Təsvirləri, animasiyaları əks etdirən proqramdır

C) Multimedia sistemlərini idarə edən proqramdır

D) Maşın dilində olan proqramdır

E) Tərcüməçi proqramdır324. Skanerin funksiyası nədən ibarətdir?

A) Mətn və qrafiki İnformasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil etmək

B) İnformasiyanı maqnit lentə yazmaq

C) Verilənləri arxivləşdirmək

D) Kompakt disklər oxumaq

E) Kompüteri lokal dövrəyə qoşmaq325. MS EXCEL proqramında işləyərkən D1,D2,D3,D4,D5 xanalarindaki ədədləri cəmləyib, ədədi ortasını tapmaq üçün formula sətrində nə yazmaq lazımdır?

A) = AVERAGE (D1:D5)

B) =SUM(D1,D5)

C) = SUM (D1:D5)

D) =AVERAGE(D1:D5)

E) = RAGE(D1:D5)326. Aşağıdakılardan hansı mətn redaktorudur?

A) WORD

B) Chiwriter

C) Leksicon

D) Lotus 1

E) MultiEdit327. Aşağıdakılardan hansı bütün alqoritmlərdə istifadə olunur?

A) başlanğıc və son

B) şərt bloku

C) başlanğıc və dövrü

D) izahat və şərt bloku

E) dövrü328. Alqoritmin diskretlik xassəsi nəyi bildirir?

A) bir addım başa çatmamış növbəti addıma keçid almayan addımlar

ardıcıllığından ibarətdir

B) məsələnin həllini göstərir

C) alqoritmin belə xassəsi yoxdur

D) məsələdən çıxışı bildirir

E) alqoritmin başlanğıc və sonunu bildirir

329. Alqoritmin hansı ifadə forması var?

A) təbii dillə, qrafik və proqramla

B) sözlə, cədvəllə və şəbəkə

C) qrafik və şəbəkə ilə

D) təbii dillə, blok sxemlə, cədvəllə, şəbəkə

E) proqram və şəbəkə ilə330. A+B=? Verilmiş məsələ alqoritmin hansı növünə aiddir?

A) xətti

B) budaqlanan

C) xətti və dövrü

D) mürəkkəb dövrü

E) dövrü331. Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dillərinə aid edilir?

1-Turbo Pascal 2. Ms Word

3-Visual Basic 4. Ms Excell

5-Drayver

A) 1,3


B) 4,5

C) 1,3,5

D) 2,3,5

E) 2,3,4332. Proqramlaşdırma dillərində yazılmış proqram fayllarının ad genişlənmələri olan sıra hansıdır?

A) doc, xls, db

B) for, pas, c

C) bat, exe, asm

D) com, for, mdb

E) c, pas, bak333. Aşağıdakılardan hansı funksional proqramlaşdırma dilidir?

A) LİSP

B) PROLOG

C) Obcect Pascal

D) C++

E) Cava334. Pascal dilində “repeat..until.. ” açar sözləri hansı növ alqoritmin reallaşdırılması üçün istifadə edilir?

A) Son şərtli dövrü alqoritmin

B) Son şərtli dövrü alqoritmin

C) Xətti alqoritmin

D) Budaqlanan alqoritmin

E) Qarışıq növlü alqoritmin335. Aşağıdakılardan hansı xətti alqoritmə aiddir,

A) Addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilən

B) Alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan

C) Alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmayan

D) Verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif

istiqamətlərdə davam etdirilən

E) Cavabların hamısı doğrudur

336. Arxivləşdirmə proqramlarının əsas təyinatı:

A) Fayldakı informasiyanı sıxaraq, onun həcmini kiçiltmək

B) Flaş kart və HDD-lərin həcmini azaltmaq

C) Xarici yaddaş qurğularının işini optimallaşdirmaq

D) Antivirusların işini tənzimləmək

E) Sabit yaddaşın işini sürətləndirmək337. Hansı proqramlaşdirma dili deyil?

A) Obcect

B) Fortran

C) Basic

D) Asembler

E) Cava338. Proqram təminatı adlanır:

A) Software

B) Hardware

C) Brainware

D) Freeware

E) Hotware339. Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemi deyil:

A) Lotus

B) MS ACCESS

C) Sa Server

D) bBase

E) FoxBase340. MS-DOS əməliyyat sistemi neçənci ildə yaradilmışdir:

A) 1981

B) 1982

C) 1960

D) 1942

E) 1985341. Paskal dili nə vaxt yaradılıb:

A) 1971-cı ildə

B) 1952-ci ildə

C) 1964-cü ildə

D) 1946-ci ildə

E) 1891-ci ildə342. Windows-da pəncərəni bağlamaq ücün klaviaturada hansı düymələr sıxılmalıdır?

A) Alt+F4

B) Alt+Tab

C) Enter

D) Alt+Esc

E) Alt+Spacebar(Boşluq)343. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

A) 2


B) 1

C) 255


D) 256

E) 8


344. Windows əməliyyat sistemində siçanın sağ düyməsi nə üçündür?

A) Kontekst menyu

B) Dialoq menyusu

C) Sistem menyusu

D) Ancaq yadda saxlamaq üçün

E) Yalniz proqramları yeniləmək üçün345. Əməliyyat sistemləri hansı növ proqramlara aiddir?

A) Sistem proqramı

B) Tətbiqi proqram

C) Proqramlaşdırma dillərinə

D) Ancaq xidməti proqramlara

E) Heç birinə346. Kompyuter hansı prosesdə virus yoluxa bilər?

A) Fayllarla iş zamanı

B) Printerdə çap zamanı

C) Disketin formatlaşdırılması zamanı

D) Kompyuter işə salınarkən

E) Kompyuter söndürülərkən347. Start düyməsi olan zolaq necə adlanır?

A) Məsələlər paneli

B) Dialoq pəncərəsi

C) İşçi stolu

D) Dil paneli

E) Başlıq menyusu348. MS DOS əməliyyat sistemində faylın adında maksimum neçə simvoldan istifadə oluna bilər?

A) 8


B) 2

C) 24


D) 125

E) 254


349. Məsələlər paneli?

A) Hal hazırda aktiv pəncərələrin sayınl göstərir

B) Özündə (cut) və (copy) əmirlərini birləşdirir

C) Bütün parametirlər orada yerləşir

D) İş masasının yuxarısında yerləşir

E) Əsas obyektdir350. Windows əməliyyat sistemində (task bar) adlandırılır?

A) Məsəllər panelı

B) İşçi stol

C) yarlık

D) Başlat menyucu

E) Dil paneli351. Windows sistemində sistem fayllarının genişlənmələri düzgün verilmiş cərgəni göstərin.

A) sys, ini, dll

B) ini, dll, exe

C) sys, bmp, ini

D) sys, cpg, ini

E) ini, gif, mid352. Sərt diskdə mövcud olan lakin START menyusunda yerləşdirilməmiş proqrama daxil olmaq üçün ....... istifadə edilir?

A) My compyuter

B) My documents

C) Recycle bin

D) Floppy 3.5 A

E) DVD-R W353. Vərəqin ölçülərini dəyişmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) Файл→параметры страницы

B) Правка →параметры страницы

C) Файл→Ориентация страницы

D) Правка → Ориентация страницы

E) Вид → параметры страницы354. İcra edilmiş sonuncu hərəkət klaviaturda hansı klavişlərin köməyi ilə ləğv edilir:

A) CTRL+Z

B) Shift+Z

C) CTRL+Del

D) Back space

E) CTRL+Y355. Sənədə baxma reciminə necə keçmək olar:

A) Файл→Предварительный просмотр

B) Файл→Увеличитель

C) Файл→Изменить

D) Файл→Лупа

E) Сервис→Предварительный просмотр356. Özündə Cut və Copy kimi redaktə əməliyyatlarını birləşdirən menyu hissəsi necə adlanir:

A) Edit(правка)

B) File(файл)

C) İnsert(вставка)

D) View(вид)

E) Format(формат)357. Animasiyani aid etmək olar?

A) Kompyuter qrafikasına

B) Rast qrafikasına

C) Vektor qrafikasına

D) Elmi qrafikaya

E) Mühəndis qrafikasina358. Power Point proqramında slaydı qizlətmək hansı menyudan həyata keçirilir:

A) show slide

B) insert

C) edit

D) tools

E) file359. Aşağidakilardan hansı MS Paint və rast qrafik redaktorunda ad genişlənməsidir?

A) BMP


B) WMF

C) CDR


D) PSD

E) DOC


360. MS Paint proqramından nə üçün istifadə etmək oiar?

A) Qrafik təsvirləri yaratmaq və onları redaktə etmək üçün

B) Yalnız mətn yazmaq üçün

C) Arxivasiya proqramıdır

D) Proqramlaşdırma dilidir

E) Əməliyyat sistemidir361. Power Point proqramının ad genişlənməsi hansıdır?

A) PPT, PPS

B) PPT, DOC

C) PPS, XLS

D) BMP, BAT

E) EXE, PSD362. MS Word proqramında CTRL+C düyməsinini funksiyası nədir?

A) Mətni köçürür

B) Mətni çapa verir

C) Mətni yadda saxlayır

D) Mətni bağlayır

E) Mətni yapışdırır363. Word proqramında hazırlanmış sənədin tərkibində yerləşən hər hansı sözü tapmaq üçün istifadə edilir:

A) Ctrl+D

B) Ctrl+F

C) Ctrl+M

D) Ctrl+S

E) Ctrl+H364. Word proqramında qramatik səhvlər hansı xətlə göstərilir:

A) qırmızı dalgalı

B) yaşıl düz

C) sarı dalgalı

D) yaşıl dalğalı

E) göy dalğalı365. Aşağıdakılardan hansı MS Word sənədinə daxildir:

A) A4 vərəqi

B) Slayd

C) Animasiya

D) Video çəkilişi

E) Səs yazmaq366. Word proqramında sənədi çap etmək üçün hansı menyudan istifadə edilir:

A) параметры Word

B) параметры сохранение

C) параметры экран

D) ресурсы

E) параметры табло367. İşci kitab ixtiyari şəkildə yerləşən neçə səhifədən ibarət ola bilər?

A) 255


B) 252

C) 254


D) 155

E) 259


368. Kolontitul nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Səhifə başlıqlarına ad qoymaq üçün

B) Səhifənin nomrəsini ləğv etmək üçün

C) Səhifənin parametrlərini tənzimləmək üçün

D) Səhifə başlıqlarına şəkil daxil etmək üçün

E) Səhifə başlıqlarına və sonluqlarına yalnız saat və tarix369. Cədvəldə ancaq A1 və C4 xanasını seçmək üçün nə etmək lazımdir:

A) A1 xanasını seçib ctrl düyməsını basaraq C4 xanasını seçmək lazımdir

B) A1 xanasını seçib shift düyməsini basaraq C4 xanasını seçmək lazımdır

C) A1 xanasını seçib alt düyməsını basaraq C4 xanasını seçmək lazımdir

D) A1 xanasını seçib ctrl+alt düyməsını basaraq C4 xanasını seçmək lazımdir

E) C4 xanasını seçib sonra A1 xanasını seçmək lazımdir370. Elektron cədvəlin sütunları:

A) latın əlifbasının hərifləri ilə ifadə olunur və ya sıra ilə nömrələnir

B) istifadəçı tərəfindən sərbəst şəkildə adlandırılır

C) Yalnız rəqəmlərlə nömrələnir

D) Rus əlifbasının hərifləri ilə ifadə olunur

E) Müxtəlif işarələrlə ifadə olunur371. Aşağıdaklardan elektron cədvəl üçün uyğun olan formulu seçin:

A) =A3*D2+45+C2^2

B) A3B9+10

C) A1=A2*B8+19-D3

D) A2*b8+12

E) = =A2+C3-11372. Susmaya görə Excel sənədinin adı necə olur:

A) book1

B) sum1

C) sheet

D) page

E) notbook1373. A3:C10 aralığında neçə xana var:

A) 24


B) 21

C) 13


D) 10

E) 3


374. Aşağıdakı funksiyalardan hansının qiyməti ən kiçik olacaq:

A) min(12;20)

B) max(23;1)

C) sum(6;8)

D) min(43;16)

E) max(24;22)375. (B2:D45) diapozonunda necə xana var:

A) 132


B) 90

C) 44


D) 3

E) 129


376. Excel proqramında səhifələrə kolontitul əlavə etmək üçün ..... menyusuna müraciət etmək lazımdır:

A) View(вид)

B) Tools(сервис)

C) Edit(правка)

D) Data(данные)

E) İnsert(вставка)377. Excel proqramında < > işarə nəyi bildirir:

A) bərabər deyil(fərqli)

B) bərabərlik

C) həm böyuk həm kicik

D) qarşılıqlı əlaqə

E) 0 dan fərqlı378. Elektron cədvəldə diapazon nədir:

A) cədvəldə düzbucaqlı formasında sahə təşkil edən xanalar toplusu

B) yalniz bir sütunun bütün xanaları

C) yalnız bir sətrin bütün xanaları

D) cədvəlin istənilən formalı sahəsi

E) mümkün qiymətlər çoxluğu379. Elektron cədvəlinin minimal elementi hesab etmək olar:

A) xana

B) sütun

C) kitab

D) səhifə

E) sətir380. Aşağıdakılardan hansı qarışıq ünvandır:

A) A2$


B) $A3$

C) $BD23

D) $S$3

E) BD45381. Access də faylin ad genişlənməsi:

1-mdb

2-rtf

3-db

4-for

5-ppt

6-bmp

A) 1 və 3

B) 1,2,3

C) Yalniz 3

D) 1,3,5

E) 1


382. Verilənlər bazasının obyekti deyil:

A) Formula

B) Cədvəl

C) Hesabat

D) Makros

E) Sorğu383. Access sisteminin əsas obyektləri:

A) Forma, Cədvəl, Sorğu, Makros, Hesabat Modul

B) Cədvəl, Forma,Kitab, Sorğu, Makros Hesabat

C) Forma, Cədvəl, Sorğu, Makros, Hesabat, Slayd

D) Açar, Forma, Cədvəl, Sorğu, Hesabat

E) Forma, Slayd, Cədvəl, Sorğu, Hesabat, Modul384. Access –də çıxışa gedən sənədi formalaşdıran və çap edən obyekt hansıdır:

A) Report-hesabat

B) Forma-forma

C) Tabel-cədvəl

D) Makros-makros

E) Modul385. Access proqramında forma üçün istifadə edilir:

A) informasiyanın daxil olunması və əks etdirilməsi

B) çapa vermək

C) informasiyanın saxlanması

D) makrosların tənzimlənməsi

E) informasiyanın seçilməsi və emalı386. Sahə nədir: (MS Access)

A) cədvəlin sütunu

B) konstruktor pəncərəsi

C) istənilən ölçülü mətn

D) bir neçə yazı

E) cədvəlin sətri387. Verilənlər bazası nədir:

A) Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilən yığımıdır

B) Strukturu müxtəlif sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır

C) Hər hansı bir obyekt haqqında biliklər toplusudur

D) Hər hansı bir obyektin strukturu haqqinda biliklər toplusudur

E) Verilənlər haqqında biliklər toplusudur388. Memo sahəsinin simvolların maksimal sayı nə qədərdir:

A) 65536

B) 50

C) 255


D) 256

E) 32


389. Текстовый(Text) sahəsində simvollarin maksimal sayı nə qədərdir:

A) 256


B) 255

C) 65536

D) 300

E) 50


390. Aşağıdakılardan hansı VB- nin əsas obyektidir?

A) Cədvəllər(Tables)

B) Sorğular(Queries)

C) Hesabatlar(Reports)

D) Səhifələr(Page)

E) Formalar(Forms)391. Verilənlər bazasının (VBİS) vəzifəsi nədir?

A) Verilənlər bazası yaratmaq və idarə etmək

B) İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləti həll etmək

C) Kompyuterin resurlarını idarə etmək

D) Sistem və tətbiqi proqramları yaratmaq

E) Heç biri aid deyil392. Aşağıdakılardan hansı dövlət təşkilatlarının məxsus domendir:

A) gov


B) tr

C) edu


D) org

E) net


393. WAN nədir?

A) Wide area network

B) World area network

C) Wide All network

D) World All network

E) Wide Area nets394. a=1 ; x=Range [1, 5, 2] olduqda y=ax+1 funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 2,10, 26

B) 2,3, 5

C) 3,27, 75

D) 9,25, 35

E) 1,3, 25395. c=2; x=Range [2, 9, 3] olduqda y=cx funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4,10,16

B) 4,19, 16

C) 2,5, 8

D) 4,25, 10

E) 2,5, 10396. m=1; y=Range[2, 6, 3] olduqda f=m+y funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 9,126

B) 1,16

C) 4,1


D) 1.8

E) 1,10


397. a=2; y=Range[4, 10 ,5] olduqda f=a+ funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4,5


B) 2,3

C) 4,9


D) 4,3

E) 2,9


398. m=1; c=1; x=Range [1, 5, 3] olduqda f=mc funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 1,2


B) 1,5

C) 1,4


D) 1,7

E) 2,4


399. a=2 ; x=Range[2, 5, 2] olduqda y=ax+1 funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 17,129

B) 1, 9

C) 2,3


D) 5, 9

E) 16, 54400. a=1; y=Range[2, 5, 2] olduqda f=ay+1 funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 5,17

B) 2,18

C) 1,3


D) 2,19

E) 9,18


401. a=2; y=Range[1, 10, 8] olduqda f=a+ funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3,5


B) 1,3

C) 1,9


D) 1,6

E) 2,9


402. x=Range[1, 10, 8] olduqda f= funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 1,3


B) 1,81

C) 1,9


D) 9,81

E) 9,84


403. x=Range[1, 5, 3]; z=Range[2, 5, 3] olduqda y=x+z funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3,9


B) 2,5

C) 1,4


D) 2,7

E) 1,5


404. z=Range[2, 7, 4];y=Range[1, 10, 8] olduqda f=z+ funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3,9


B) 1,9

C) 2,6


D) 2,9

E) 1,3


405. b=1; x=Range[2, 5, 2] ; y=Range[3, 5, 2] ] olduqda f=bxy funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 6,20

B) 2,4

C) 1,3


D) 1,12

E) 3,4


406. c=2; x=Range[1, 10, 8]; y=Range[2, 5, 2] olduqda y=+cy funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 5,11

B) 2,4

C) 1,9


D) 2,11

E) 3,17407. x=Range[1, 2, 1]; y=Range[1, 3, 2] olduqda z=x+y funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 2,11

B) 2,4

C) 1,2


D) 2,8

E) 1,3


408. a=2;y=Range[4, 6, 1]; t=Range[2, 6, 2] olduqda z=ayt funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 16,40,72

B) 2,4, 6

C) 13,43,5

D) 6,16, 11

E) 6,16, 50409. a=1; x=Range[1, 2, 1]; t=Range[1, 10 ,7] ] olduqda f=a funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 1,4


B) 1,8

C) 1,2


D) 1,3

E) 1,5


410. x=Range[1, 5, 3]; t=Range[1, 10, 8] olduqda z=x funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 1,12


B) 1,9

C) 1,4


D) 4,12

E) 9,12


411. m=2; y=Range[1, 5, 3]; x=Range[2, 6, 3] olduqda f=yx+m funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 4,22


B) 2,5

C) 1,53


D) 2,20

E) 4,20


412. c=2; x=Range[1, 5, 3]; y=Range[1, 4, 2] olduqda f=cx+y funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3,11


B) 1,3

C) 1,4


D) 1,11

E) 4,11


413. Verilənlər bazası ilə işləməyə imkan verən proqram hansıdır?

A) Access

B) Word

C) Excel

D) Paint

E) Power Point414. Verilənlər bazasında formalar hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Verilənlərin daxil edilməsi

B) Verilənlərin axtarışı

C) Verilənlərin ötürülməsi

D) Verilənlərin yoxlanması

E) Heç biri415. mdb genişlənməli fayllar hansı proqrama məxsusdur?

A) Access

B) Word

C) WordPad

D) Power Point

E) Paint416. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır?

A) Cədvəl formatında

B) Qrafik formatda

C) Mətn və səs formatında

D) Səs formatında

E) Qrafik və səs formatında417. Aşağıdakı proqramlardan hansı verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərinə aiddir?

A) MS Access

B) MS Word

C) MS Excel

D) MS Power Point

E) Netscape418. Hansı sahə tipi MS Access proqramına aid deyil?

A) Düstur tip

B) Ədədi tip

C) Məntiqi tip

D) Ole tip

E) Mətn tip419. MS Access proqramında multimedia tipli məlumatları bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

A) Ole tip

B) Ədədi tip

C) Memo tip

D) Hiper istinadlı tip

E) Mətn tip420. MS Access proqramında 256-dan çox simvoldan ibarət olan mətnləri bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

A) Memo tip

B) Ədədi tip

C) Ole tip

D) Hiper istinadlı tip

E) Mətn tip421. MS Access proqramında cədvəl yaratmaq üçün hansı obyekti seçmək lazımdır?

A) Tables(таблицы)

B) Queries(запросы)

C) Makros(макросы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)422. MS Access proqramında hansı obyekt deyil?

A) Message(сообщение)

B) Tables(таблицы)

C) Queries(запросы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)423. MS Access proqramında verilənlərin adı hansı sütuna yazılır?

A) Name of the data (имя данных)

B) Type of the data (тип данных)

C) Description (описание)

D) General (общие)

E) Support (подставка)Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə