1 Aşağıdakılardan hansı Hərbi mənşəli fövqəladə hallara aiddir? A geoloji xarakterli fövqəladə hallar b texnogen xarakterli fövqəladə hallar c dəniz hidrolojiYüklə 423,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix21.05.2018
ölçüsü423,55 Kb.
#45154
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

288

 Radiasiya zədələnməsinin səbəbi nə ola 

bilər?  A) Nüvə partlayışı zamanı 

meydana çıxan qamma şüalar və neytron 

seli, radioaktiv maddə hissəçiklərinin 

saçdığı alfa, betta, qamma şüalar B) 

Uçan düşmən təyyarəsinin ardınca 

yaranan qara, tez aşağı çöküb yayılan 

zolaq, qəza rayonunda meydana çıxan 

ağ bulud  C) Xarici təbii amillərin, o 

cümlədən təbii fəlakətlərin, qurğuların, 

onların istismarı qaydalarının və 

texnoloji prosesinin pozulması  D) Qaz-

hava partlayışının yerin səthində 

bilavasitə təsiri E) Hava zərbə 

dalğasının təsiri    289

 Bakterioloji silahın əsasını nə təşkil 

edir?  A) Zəhərləyici maddələrin 

təsirinin qarşısını alan maddələr  B)  

Xəstəlik-törədən mikroblar və toksinlər  

C) Adsorbsiya prosesinə səbəb olan 

maddələr  D) Bakteriya əleyhinə 

maddələr  E) Radiasiyanın təsir 

dərəcəsini zəiflədən maddələr  

290

 Yerüstü nüvə partlayışı nəticəsində 

əmələ gələn radioaktiv buludun izi hansı 

formada olur?  A) Ellips formalı zolaq  

B) Dairəvi formalı C) Düzgün olmayan 

formalı zolaq   D) Uzununa formalı  E) 

Qarışıq formalı  

291

 Əhalinin bakterial vasitələrlə yoluxması 

nə zaman baş verir?  A)   

Ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanma 

zamanıB) Zəhərli hava ilə nəfəs aldıqda, 

dərinin üzərinə , gözlərə və paltara 

zəhərləyici maddələrin damcıları 

düşdükdə    C) Radioaktiv maddələrin 

təsiri mühitdə uzun müddət qaldıqda D) 

Ətrafa külli miqdarda qamma kvantlar 

və neytronlar yayıldıqda E) Yoluxmuş 

hava ilə nəfəs aldıqda, korlanmış ərzağı 

və suyu işlətdikdə292

 Yandırıcı silahın əsasını hansı yandırıcı 

maddələr təşkil edir?  A) Elektronların, 

protonların cəmlənmiş dəstəsidir B) 

Lazerlər C) Yüksək sürətlə, qovulmuş 

yüklü və ya neytral hissəciklərdir  D) 

Elektronların, protonların cəmlənmiş 

dəstəsidir  Yoluxmuş hava ilə nəfəs 

aldıqda, korlanmış ərzağı və suyu 

işlətdikdə E) İstilik enerjisindən, 

tüstüdən və yanma zamanı əmələ gələn 

zəhərləyici maddələr əşkil edir  293

. Yandırıcı maddə olan napalm nədir?  

A) Tezalışan qara rəngli qatı maddədir, 

düşdüyü yerə yapışaraq 800-12000 

istilik verməklə yanır  B) O, havada özü-

özünə alışa bilər, yandıqda ağ 

zəhərləyici tüstü buraxır  C) 1-3 dəqiqə 

ərzində yanır, insanların dərisinə və 

paltarına düşdükdə dərin yanıqlar əmələ 

gətirir  D) İnsanların dərisində çox dərin 

yanıqlar əmələ gətirir və 2-3 ay davam 

edir  E) Birinci 30-60 saniyə 

müddətində insanlar şok vəziyyətinə 

düşürlər  294

Trotil  A) Normal güclü əsas partlayıcı 

maddədir B) Normal güclü əsas 

yandırıcı maddədir C) Normal güclü 

əsas islanan maddədir D) Normal güclü 

əsas sürüşən maddədir E) Normal güclü 

əsas çirklənən maddədir  

295

Xilasedici dəstə neçə komandadan ibarədir?  

A) 3 komandadan  

B) 1-2 komandadan  

C) 2-3 komandadan  

D) 2 komandadan  

E) 2-4komandadan  
296

Mülki müdafiə xidmətlərinin yaradılmasının 

əsas məqsədi:  

A) Xüsusi tədbirləri yerinə yetirmək, xilasetmə və 

b. işlər aparılarkən mülki müdafiə qüvvələrinin 

fəaliyyətini təmin etmək  

B) Mülki müdafiə tədbirlərini planlaşdırmaq, 

həmin plandan irəli gələn vəzifələrin yerinə 

yetirirlməsini təşkil etmək  

C) Fəhlə, qulluqçu, gəncləri, tələbələri, şagirdləri 

qabaqcadan müasir qırğın vasitələrindən 

mühafizəyə hazırlamaq  

D) Fövqəladə halların nəticələrindən əhalinin və 

xalq təsərrüfatının mühafizə etmək  

E) Mülki müdafiənin mühəndis-texniki və digər 

tədbirlərinin hazırlanmasında, həyata 

keçirilməsində iştirak etmək  

297

Təsir dairəsinə və nəticələrin ağırlığına görə 

fövqəladə hallara aiddir:  

A) Lokal, yerli, regional, milli, qlobal  

B) Təbii, texnogen, sosial-mədəni  

C) Texnogen, sosial-mədəni  

D) Ekoloji, siyasi  

E) Sosial-siyasi, təbii  298

 Nəqliyyat vasitələrində yanğın və partlayışlar hansı fövqəladə hallara aiddir?  

A)Təbii  fövqəladə hallara aiddir  

B) Ekoloji fövqəladə hallara aiddir  

C) Iqtisadi fövqəladə hallara aiddir  

D) Texnogen fövqəladə hallara aiddir  

E) Kimyəvi fövqəladə hallara aiddir  299

Regional fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

A) Regional fövqəladə hallar bir neçə sənaye və ya 

kənd təsərrüfatı rayonlarının, bütünlüklə şəhəri və 

onun ətrafını əhatə edir  

B) Maddi sərvətlərin məhv olması ilə gedən 

kortəbii hadisələrdir  

C) İş yerindən iş sahəsindən, mənzildən kənara 

yayılmır  

D) Qonşu dövlətlərin də ərazisinə yayılır  

E) Ölkənin xeyli ərazisini əhatə edir, lakin onun 

inzibatı sərhədlərindən kənara çıxmır  300

Lokal fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

A) Lokal hadisələr iş yerindən, iş sahəsindən 

mənzildən kənara yayılmır;  

B) Bir neçə sənaye və ya kənd-təsərrüfatı 

rayonlarını əhatə edir;  

C) Bir ölkənin ərazisində məhdudlaşmır;  

D) Ölkənın xeyli ərazisini əhatə edir, lakin 

sərhəddən kənara çıxmır;  

E) Bir şəhərin və ya kənd təsərrüfatı müəssisəsinin 

ərazisində özünü göstərir  301

Azərbaycan Respublikası ərazisində ən çox baş 

verə biləcək texnogen xarakterli fövqəladə hallar 

hansıdır?  

A) Tez alışan maddələr istehsal, emal olunan və 

saxlanılan obyektlərdə yanğınlar  

B) Atom elektirik stansiyalarında (AES-də) qəza  

C) Uran şaxtalarından radon qazının sızması  

D) Radioaktiv maddələrin ətrafa yayılması ilə baş 

verən qəzalar  

E) Sumqayıt kimyəvi kombinatda qəza başverdikdə 

kimyəvi zəhərləyici maddələrin sızması  

302

Atmosferdə “ozon dəliyi” hansı fövqəladə 

hallara aiddir ?  

A)  Geofizikxarakterli fövqəladə hallara  

B) Texnogen xarakterli fövqəladə hallara  

C) İqtisadi xarakterli fövqəladə hallara  

D) Hidroloji xarakterli fövqəladə hallara  

E) Ekolojii xarakterli fövqəladə hallara  303

Zəlzələ zədələnmə ocağı hansı formada olur?  

A)  Zolaqvariformada  

B) Oval formada  

C) Dairəvi formada  

D) Dağınıq formada  

E) Qarışıq formada304

Sel zədələnmə ocağı hansı formada olur?  

A) Zolaqvari formada  

B) Dairəvi formada  

C) Oval formada  

D) Dağınıq formada  

E) Qarışıq formada  
305

Yanğının intensivliyi nə ilə xarakterizə olunur?  

A)  Rentqenlə 

B) Izafi təzyiqlə  

C) Işıq impulsu ilə  

D) Istilik impulsunun gücü ilə  (kilokalori) 

E) Paskalla  306

Körtəbii yanğınlara aiddir?  

A) Zəmi və çöl yanğınları  

B) Məişt yanğınları  

C) Tez alışan maddələr istehsal olunan obeyktlərdə 

yanğınlar  

D) Mənzil yanğınları  

E) Neft-qaz mədənlərində yanğınlar  

307

 Nəqliyyatdakı texnogen xarakterli Fövqəladə 

hallara aiddir:  

A) Aviasiya, avtomobil,gəmi qəzaları  

B) Metroda, avtomobildə baş verən Fövqəladə 

Hallar  


C) Vertoletda, qayıqda baş verən Fövqəladə Hallar  

D) Elektriçkada, trolleybusda baş verən Fövqəladə 

Hallar  

E) Atlı ərəbədə, maşında baş verən Fövqəladə 

Hallar  

308

Milli miqyaslı fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

A) Ölkənin xeyli ərazilərini əhatə edən, lakin 

dövlətin inzibatı sərhədlərindən kənara çıxmayan 

hadisələrə deyilir  

B) Bir ölkənin ərazisində məhdudlaşmır, qonşu 

dövlətlərin də ərazilərinə yayılır;  

C) Bütünlüklə şəhəri və onun ətrafını əhatə edir;  

D) İş yerindən, iş sahəsindən, mənzildən kənara 

yayılmır  

E) Yalnız yaşayış məntəqəsinin, bir şəhərın və ya 

kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ərazisində özünü 

göstərir  
309

Qlobal fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

A) Qlobal fövqəladə hallar bir ölkənin ərazisində 

məhdudlaşmır və qonşu dövlətin də ərazisinə 

yayılır  

B) Dövlət böhranı, informasiya və digər əlamətlər 

üzrə baş verir  

C) Ölkənin xeyli ərazisini əhatə edir  

D) Yalnız yaşayış məntəqəsinin, bir şəhərin və ya 

kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ərazisində özünü 

göstərir  

E) Respublikanın ərazisini əhatə edir  

310

Fövqəladə halların onların yaranmasına səbəb 

olmuş konkret proses və hadisələrin xarakterinə 

görə təsnifi:  

A)  Refional, milli  

B) Lokal, yerli, qlobal  

C) Texnogen, təbii, ekoloji və sosial- siyası 

fövqəladə hallar 

D) Geofiziki, geoloji  

E) Milli, hidrodinamik  

311

Geofiziki təhlükəli hadisələrə hansılar aiddir?  

A) Sürüşmə, sel, torpaq uçqunları

B)  Zəlzələ, vulkan poüskürməsi  

C) Sunami, güclü dalğalanma  

D) Atmosferin “ozon” qatının pozulması  

E) Şəhərlərdə kəskin “oksigen aclığı”  312

Hidroloji təhlükəli hadisələrə hansılar aiddir?  

A) Daşqın, quraqlıq, subasma  

B) Sunami, güclü dalğalanma  

C) Dəniz səviyyəsinin sürətlə dəyişməsi  

D) Sürüşmə, sel  

E) Torpaq uçqunları, tozlu qasırğa  313

Təhlükəli geoloji hadisələrə hansılar aiddir?  

A) Sürüşmə, sel, marxal, tozlu qasırğa, torpaq 

uçqunları  

B) Sunami, güclü dalğalanma  

C) Daşqın, yeraltı qurunt suların səviyyəsinin 

qalxması  

D) Vulkan püskürməsi, zəlzələ  

E) Fırtına, qasırğa  
314

Təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin surətlə geniş 

halda insanlar arasında yayılması:  

A) Epifitotiya

B) Epizootiya  

C) Epidemiya 

D) Panfitotiya  

E) Enzootiya  315

Nəqliyyat qəzalarına hansı hadisələr aiddir?  

A) Yük və nəqliyyat qatarlarında, gəmi qəzaları, 

aviasiya, avtomobil qəzası  

B) Təhlükəli geoloji hadisələr  

C) Təhlükəli hidroloji hadisələr  

D) Geniş ərazilərdə yerin bitki örtüyünün məhv 

olunması  

E) Torpaqda həddən artıq zərərli maddələrin olması  316

 Radioaktiv maddənin ətrafa yayılması ilə baş 

verən qəzalara aiddir:  

A) AES də, atom gəmilərindəki qəzalar  

B) Güclü təsirli zəhərli maddələr istehsal, emal 

olunarkən baş verən qəzalar  

C) Kimyəvi döyüş sursatlarından baş verən qəzalar  

D) Kosmik aparatlarda baş verən qəzalar  

E) Kömür və filiz mədənlərində yeraltı qəzalar  

317

 Ekoloji xarakterli fövqəladə hallara aiddir:  

A) Atmosferin, hidrosferin, biosferin vəziyyətinin 

dəyişməsi ilə əlaqədar fövqəladə hallar  

B) Meteoroliji xarakterli fövqəladə hallar  

C) Hidroloji təhlükəli fövqəladə hallar  

D) Körtəbii yanğınlar  

E) Dənizdə hidroloji təhlükəli hallar  
318

  Sosial-siyası xarakterli fövqəladə hallar hansı qruplara bölünür?  

A) Lokal xarakterli fövqəladə hallar  

B) Qlobal xarakterli fövqəladə hallar  

C) Yerli xarakterli fövqəladə hallar  

D) Milli xarakterli fövqəladə hallar  

E) Sosial-mədəni və siyasi xarakterli fövqəladə 

hallar  

319

Bitkilər arasında xəstəliyin geniş yayılması necə 

adlanır?  

A) Karantin

B) Epizootiya  

C) Epidemiya  

D) Pandemiya  

E) Epifitotiya  320

 Fövqəladə hall dedikdə nə başa düşülür:  

A) Hər hansı sahədə baş verən elə hadisələrdirki, o, 

əhalinin və istehsalatın uzun illər boyu öz həyat 

fəaliyyətində vərdiş etdiyi hadisə və proseslərin 

normal parametrlərinin pozulmasına səbəb olur  

B) FH demək olar ki, narahatlıq doğulmur, onlardan 

bəziləri, məsələn iri şəhərlərin küçələrindən axan 

qısa müddətli leysan suları hətta maraqlı bir epizod 

kimi qəbul edilir  

C) Əhalinin əksəriyyətində bəd hadisə hesab 

edilməklə narahatlıq, əsəbilik və s. kimi pis əhval-

ruhiyyə yaradır  

D) Ümumi ümidsizlik yaradır, sosial çaxnaşmalara 

səbəb olur  

E) Salamat qalmış insanların yadında onların 

həyatını pozmuş hadisə kimi həmişə qalmasına 

səbəb olur  
321

 Azərbaycan Reshublikasını ərazisində təhlükəli 

dağıdıcı təsirə malik təbii hadisələr hansılardır?  

A) Daşqın, zəlzələ, sürüşmə, sel, qasırğa, burulğan 

və s.  

B) Məişətdə işlədilən qaz balonlarının partlayışları yanğınlar törədir, insanlar məhv olur  

C) Kömür və filiz mədənlərində kömür tozunun və 

qazların partlayışı nəticəsində qəzalar olur, adətən 

yanğınlar, üçqunlar və s. törədir  

D) Dəyirmanlarda unun , şəkər zavodlarında şəkər 

tozunun ağac emalı kombinatlarında mişar tozunun 

və lak- boyaq buxarlarının partlayışları  

E) Çayların zəhərli maddələrlə çirklənməsi ətraf 

mühit üçün təhlükə törədir  

322

 Respublika əhalisinin əksəriyyəti ən çox hansı təbii fəlakətli, təhlükəli ərazilərdə yaşayır?  

A)  Marxaclar (qar uçqunları)  

B)  Sel təhlükəli

C) Çöl-meşə yanğınları  

D) Urqunlar  

E) Vulkan püskürməsi  323

 Hal-hazırda hansı fövqəladə hadisələr 

beynəlxalq xarakter daşıyır?  

A) Nəqliyyat qəzaları

B) Yanğın və partlayışlar  

C) Təbii fəlakətlər 

D) Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr  

E) Sosial siyasi hadisələr  324

 Yeraltı yanğınlar ən çox harada təsadüf olunur?  

A) Yeralı yanğınlar torflu meşələrdə baş verir 

B) Yeralı yanğınlar qurumuş meşələrdə baş verir 

C) Yeralı yanğınlar yarpaqlı meşələrdə baş verir 

D) Yeralı yanğınlar iynəyarpaqlı meşələrdə baş 

verir 


E) Yeralı yanğınlar şam ağacı meşələrdə baş verir 


325

 Güclü təsirli zəhərləyici maddələr yayılmaqla 

baş verən qəzalar:  

A)  radioaktiv zəhərlənmə

B) Texnogen qəzalar 

C) Məişət qəzaları 

D) Zəhərləyici şərait 

E) kimyəvi zəhərlənmə  326

Zəlzələ gözlənilmədən başlandıqda nə etməli?  

A) Mənzildən çıxmağa imkan tapmadıqda qapı və 

pənçərə yerində dayanmalı, ilk təkanlar ara verən 

kimi cəld küçəyə qaçmalı 

B) Uşaqları, qocaları geyindirmək, lazımı şeyləri 

götürüb xiyabanlara getmək 

C) Tələsmədən qızdırıcı cihazları, və qazı 

söndürmək, meydançalara getmək 

D) Lazimi şeyləri, bir qədər ərzaq ehtiyatı götürüb 

isənilən yerlərə getmək 

E) Lazımı sənədləri götürüb evi tərk etmək lazımdır  

327

Fəlakət zonası  

A) Fəlakət zonası ən çox zərər çəkmiş və fəlakət 

nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maddi ehtiyat 

və yardım tələb olunan sahədir  

B) Fəlakət zonası şəhərdənkənar zonadır 

C) Fəlakət zonası mühafizə qurğu sahəsidir 

D) Fəlakət zonası ehtiyat zonasıdır 

E) Fəlakət zonası köçürülmə zonasıdır  328

Epidemiya  

A)  Şüa xəstəliyinin yayılması 

B) Zəhərləyici maddələrin yayılması  

C) Radiasiya xəsarətlərinin yayılması  

D)Müəyyən regionda insanlar arasında yoluxucu 

xəstəliyin kütləvi surətdə yayılması

E) Bakterioloji rejimlərin tətbiqi  

329

Dənizdə təhlükəli hidroloji hadisələr;  

A) yeraltı qurunt sularının səviyyəsinin qalxmaa 

B) torpaq uçqunları, tozlu qasırğa 

C) sunami, güclü dalğalanma

D) su səviyyəsinin düşməsi  

E) su səviyyəsinin qalxması  
330

Yeraltı mədən və metropoliten sahələrində 

yanğınlar hansı fövqəladə hallara aiddir?  

A) Texnogen 

B) Təbii 

C) Siyasi 

D) Sosial mədəni 

E) Ekoloji  331

Zəhərli maddələrin yayılması vasitələri :  

A) Kimyəvi aviasiya, təyyarələr bombaları  

B) Istilik – nüvə silahı  

C) Atom və hidrogen bombası  

D) Qəsdən yoluxdurulmuş həşərat, gənələr  

E) Gənələr və gəmiricilər  332

 Zəlzələlərin hansı növləri mövcuddur?  

A) Tektonik, vulkanik, sualtı  

B) Sürüşmə zəlzələ, subasma zəlzələ  

C) Dağ yamacları zəlzələri  

D) Düzənlik ərazilərdə zəlzələlər  

E) Litosfer, troposfer zəlzələlər  333

 Meşə yanğınlarının hansı növləri vardır?  

A) Mədən yanğınları  

B) Yayılmış meşə yanğınları  

C) Kolluq yanğınları  

D) Yeraltı, tezyayılan aşağı yanğın 

E) Qarışıq yanğınlar  

334

 Zəlzələ ocağının dərinliyi:  

A) Müxtəlif seysmik rayonlarda 0 dan 700 km-dək 

dəyişilə bilər  

B) Müxtəlif seysmik rayonlarda 100 dən 520 km-

dək dəyişilə bilər  

C) Müxtəlif seysmik rayonlarda 50 dən 320 km-dək 

dəyişilə bilər  

D) Müxtəlif seysmik rayonlarda 120 dən 220 km-

dək dəyişilə bilər  

E) Müxtəlif seysmik rayonlarda 200 dən 400 km-

dək dəyişilə bilər  
335

Zəlzələ enerjisinin intensivliyi:  

A) Zəlzələ enerjisinin intensivliyi on iki ballıq şkala 

üzrə ölçülür  

B) Zəlzələ enerjisinin intensivliyi on ballıq şkala 

üzrə ölçülür:  

C) Zəlzələ enerjisinin intensivliyi on doqquz-iyirmi 

ballıq şkala üzrə ölçülür:  

D) Zəlzələ enerjisinin intensivliyi bir-üç ballıq 

şkala üzrə ölçülür:  

E) Zəlzələ enerjisinin intensivliyi sıfır-beş ballıq 

şkala üzrə ölçülür:  

336

 Leysan nəyə deyilir?  

A)Davamlı şiddətli yağışa  

B) Uzun müddətli şiddətli yağışa  

C) Qısa müddətdə yağan şiddətli yağışa

D) Su səviyyəsinin artmasına  

E) Yağış nəticəsində sürüşmələrə  

337

 Fırtına nədir?  

A) Uzun müddət ərzində əsən və sürəti orta hesabla 

20 m/san olan küləklər  

B) Uzun müddət ərzində əsən və sürəti orta hesabla 

10 sm/san olan küləklər  

C) Uzun müddət ərzində əsən və sürəti orta hesabla 

3 sm/san olan küləklər  

D) Uzun müddət ərzində əsən və sürəti orta hesabla 

7sm/san olan küləklər  

E) Uzun müddət ərzində əsən və sürəti orta hesabla 

4 sm/san olan küləklər  338

Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa 

sızması harada baş verir?  

A) Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa 

sızması atom elektrik stansiyasında, atom 

gəmilərində, mühəndis tədqiqat mərkəzlərində 

qəzalar nəticəsində baş verir  

B) Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa 

sızması zədələnmiş ərazilərdə qəzalar nəticəsində 

baş verir  

C) Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa 

sızması su basma ərazilərdə qəzalar nəticəsində baş 

verir  

D) Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa sızması tikintilərdə qəzalar nəticəsində baş verir  

E) Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa 

sızması tikintilər nəticəsində baş verir  339

Qar uçqunlarının səbəbləri:  

A) Qarın intensiv yağması və dağların yamaclarında 

sutka ərzində 10 sm qalınlığında qar qatının 

yaranmasıdır  

B) Qarın intensiv yağması və dağların yamaclarında 

sutka ərzində 22 sm qalınlığında qar qatının 

yaranmasıdır  

C) Yağışın intensiv yağması və donması  

D) Qarın dağ yamaclarında buzlaşması  

E) Qarın dağ təpəsində yığılması  340

Zəlzələnin gücü hansı meyyarla ölçülür?  

A) Çoxballı şkala ilə    

B) Rixter, MSK-64 (Beynəlxalq seysimik şkala), 

Merkalli və s. şkalalar ilə 

C) Dağıntıların dərəcəsinə görə  

D) Zəlzələnin miqyasına görə  

E) Zəlzələ ərazisinin ölçüsünə görə  

341

Ərazinin su basması hansı fəlakətin növüdür?  

A) Ərazinin su basması daşqının bir təhlükəli 

növüdür  

B) Ərazinin su basması su səviyyəsinin qalxmasının 

bir növüdür  

C) Ərazinin su basması leysanın bir növüdür  

D) Ərazinin su basması yağmurun bir növüdür  

E) Ərazinin su basması qasırğanın bir növüdür  342

 Zərbə dalğası adamlara necə təsir göstərir?  

A) Adamlar müxtəlif dərəcəli zədələnmələrə məruz 

qalır  


B) Adamların bədənində müxtəlif dərəcəli yanıqlar 

əmələ gətirir  

C) Bədənin dəri örtüyünü tamamilə ölgünləşdirir  

D) Şüa xəstəliyi törədir  

E) Adam mənliyini itirir, güclü qorxu hiss edir, onu 

qara basır  Yüklə 423,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə