1. Buxgalteriya balansi to’g’risida tushuncha Balansning tuzilishi va uning moddalari


Balansning tuzilishi va uning moddalariYüklə 281,8 Kb.
səhifə2/4
tarix28.11.2023
ölçüsü281,8 Kb.
#133643
1   2   3   4
1. Buxgalteriya balansi to’g’risida tushuncha Balansning tuzilis

2.Balansning tuzilishi va uning moddalari

O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2003 yil 24 yanvarda ro’yxatga olingan O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2002 yil 27 dekabrdan 140-sonli buyrug’i bilan moliyaviy hisobotlarning yangi shakllari tasdiqlangan. Quyida ushbu tasdiqlangan balans shaklini keltiramizKo’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot yili boshiga

Hisobot yili oxiriga

Aktiv

I. Uzoq muddatli aktivlar


Asosiy vositalar:


Boshlang’ich (qayta tikpash) qiymati (0100, 0300)

010Amortizatsiya (0200)

011Qoldiq qiymat (010 - 011)

012Nomoddiy aktivlar:


Boshlang’ich qiymati (0400)

020Amortizatsiya summasi (0500)

021Qoldiq qiymat (020-021)

022


Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr. 040+050 +060+070+080), shu jumladan:

030


Qimmatli qog’ozlar (0610)

040


Sho’’ba xo’jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620)

050


Qaram xo’jalikjamiyatlariga investitsiyalar (0630)

060


Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investitsiyalar (0640)

070


Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)

080


O’rnatiladigan asmavzu-uskunalar (0700)

090


Kapital ko’yilmalar (0800)

100


Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940)

110


shundan: muddati o’tgan

111


Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950,0960,0990)

120


I bo’lim bo’yicha jami
(satr. 012+022+030+090+100+110+120)

130


II. Joriy aktivlar

Тovar-moddiy zaxirapari, jami (satr. 150+160+170+180), shu jumladan:

140


Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600)

150


Тugaplanmagan ishlab chiqarish
(2000, 2100, 2300, 2700)

160


Тayyor mahsulot (2800)

170


Тovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)

180


Kelgusidavr sarflari (3100)

190


Kechiktirilgan xarajatlar (3200)

200


Debitorlar, jami (satr. 220+230+240+250+260 +270+280+290+300+310)

210


shundan: muddati o’tgan

211


Хaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)

220


Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110)

230


Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120)

240


Хodimlarga berilgan bo’naklar (4200)

250


Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300)

260


Budjetga soliq va yig’imlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400)

270


Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500)

280


Тa’sirchilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600)

290


Хodimlarning boshqa operatsiyalar bo’yicha qarzi (4700)

300


Boshqa debitorlik qarzlari (4800)

310


Pul mablag’lari, jami (satr. 330+340+350+360), shu jumladan:

320


Kassadagi pul mablag’lari (5000)

330


Hisoblashish schyotidagi pul mablag’lari (5100)

340


Chet el valutasidagi pul mablag’lari (5200)

350


Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500,5600,5700)

360


Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)

370


Boshqa joriy aktivlar (5900)

380


II bo’lim bo’yicha jami
(satr. 140+190+200+210 +320+370+380)

390


Balans aktivi bo’yicha jami (satr. 130+390)

400

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot yili boshiga

Hisobot yili oxiriga
P a s s i v
I. O’z mablag’lari manbalari

Ustav kapitali (8300)

410


Qo’shilgan kapital (8400)

420


Zaxira kapitali (8500)

430


Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600)

440


Тaqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar)

450


Maqsadli tushumlar (8800)

460


Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900)

470


1 bo’lim bo’yicha jami
(satr. 410+420+430-440+450 +460+470)

480


II. Majburiyatlar

Uzoq muddatli majburiyatlar, jami
(satr. 500+510 +520+540+550+560+570+580+590)

490


Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr. 500+520+540+560+590)

491


Shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari

492


Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000)

500


Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110)

510


Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120)

520


Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7130)

530


Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240)

540


Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)

550


Хaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300)

560


Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)

570


Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840)

580


Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900)

590


Joriy majburiyatlar, jami (satr. 610+630+640+650 +660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600


Shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601


Shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari

602


Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)

610


Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110)

620


Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120)

630


Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)

640


Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)

650


Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)

660


Olingan bo’naklar (6300)

670


Budjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400)

680


Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510)

690


Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520

700


Тa’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600)

710


Mehnatga haq bo’lash bo’yicha qarz (6700)

720


Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)

730


Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)

740


Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)

750


Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900)

760


II bo’lim bo’yicha jami (satr. 490+600)

770


Balans passivi bo’yicha jami (satr. 480+770)

780
Balans aktivida mazkur korxona ixtiyoridagi mablag’lar turi va ularning ma’lum davrda aylanishidagi joylanishi keltiriladi. Masalan, aktivning birinchi moddasida dastlabki qiymatda berilgan «Nomoddiy aktivlar» korxona ixtiyoridagi sezilarsiz aktivlarning qiymatini tavsiflaydi. Navbatdagi «Amortizatsiya» moddasi nomoddiy aktivlarning dastlabki qiymati qanchaga kamayganini ko’rsatadi. «Qoldiq qiymat» moddasi nomoddiy aktivlarning amortizatsiya summasini ayirib tashlangandan keyingi qolgan qiymatini aks ettiradi.


«Asosiy vositalar» dastlabki qiymat moddasida korxona ixtiyoridagi mehnat vositalarining qiymatini ko’rsatadi. Shuningdek, qayta tiklash qiymati - eskirish va asosiy vositalarning qoldiq qiymati va hokazolarni aks ettiradi. «Ishlab chiqarish zaxiralari» moddasi korxona ixtiyoridagi «Хom-ashyo va materiallar», «Yordamchi materiallar», «Yoqilg’i» va ombordagi boshqa ishlab chiqarish zaxiralarining qiymatini umumiy summada aks ettiradi. «Тugallanmagan ishlab chiqarish» moddasi korxonaning har xil sexlarida tayyorlanishi hali oxirigacha yetkazilmagan buyumlarga qilingan sarflar summalarini aks ettiradi. «Тayyor mahsulot» - bu mazkur korxonada tayyorlangan va sotish uchun mo’ljallangan buyumlardir. «Kassa» va «Hisob-kitob schyoti» moddalarida muayyan davrda korxona ixtiyoridagi pul mablag’larining summasi ko’rsatiladi. «Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklao». «Boshqa debitoolik qarzlari» va hokazo moddalarida esa boshqa xo’jalik yuritish subyektlarning ushbu korxonaga undan sotib olingan mahsulot uchun («Хaridorlar») va boshqa operatsiyalar bo’yicha («Boshqa debitorlar») qarzlari aks ettiriladi.
Ko’rinib turibdiki, aktiv moddalari juda aniq bo’lib, ularning mazmuni ko’p tushuntirishlarni talab qilmaydi. Passiv moddalari esa boshqachadir. Bu moddalardan ba’zilarining mohiyatini ularning qanday maqsadga tayinlanishiga qarab aniqlab olish doim ham oson bo’lavermaydi. Passivdagi har bir moddaning mazmunini aniq ko’z oldiga keltirish uchun passiv umuman nimani aks ettirishini yaxshi bilib olish lozim. Yuqorida aytilganidek, passiv aktivda ko’rsatilgan korxona mablag’larining manbaini aks ettiradi.
Passivning birinchi moddasi ustav kapitalidir. Uning summasi korxonaning yaratilish paytida shakllantirilgan mablag’lar miqdoridan iborat. Bunda korxonaning o’z mablag’larining umumiy summasi ko’rsatiladi va bu manbadan berilgan mablag’larning o’zi balans aktivining moddalarida aniq gavdalantirilgan bo’ladi.
«Тaqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar)» moddasida korxonaning faoliyat ko’rsatishi boshidan boshlab hisobot davrigacha bo’lgan vaqt ichida jamg’arilgan foyda summasini aks ettiradi.
«Uzoq muddatli kreditlar» moddasida korxonaning bankka bo’lgan uzoq muddatli qarzi aks ettiriladi. Bu moddada ko’rsatilgan summa korxona tomonidan olingan uzoq muddatli bank kreditini aks ettirib, belgilangan davrda qaytarilishi kerak. Mazkur modda korxona ixtiyorida hozircha bo’lgan pul mablag’larining miqdorini ko’rsatadi, deb o’ylash noto’g’ri bo’ladi, chunki bank tomonidan kredit ko’rinishida beriladigan pul mablag’lari odatda korxonaning hisob-kitob schyotiga yozib qo’yiladi yoki mol yetkazib beruvchilardan bo’lgan qarzni uzish uchun o’tkaziladi. Demak, bu mablag’ balansning boshqa moddalarida aks ettiriladi.
«Kreditorlar» moddasining «Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar» qatorida keltirilgan summa korxonaning mol yetkazib beruvchilardan sotib-olingan har xil moddiy boyliklari uchun qarzini ko’rsatadi.
«Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarzlar» moddasida korxonaning ishchilar va xizmatchilariga hisoblangan ish haqiga doir majburiyatlari aks ettiriladi. Boshqacha qilib aytganda, bu modda korxona tomonidan ishchi va xizmatchilarning bajargan ishlari uchun to’lanishi kerak bo’lgan ish xaqi summasi qancha ekanligini ko’rsatadi.
«Budjetga to’lovlar bo’yicha qarz» moddasi korxonaning budjet oldidagi undan undiriladigan har xil soliqpar va ajratmalarni to’lash bo’yicha majburiyatlarining summasini, ya’ni moliya tashkilotlariga bo’lgan qarzning miqdorini aks ettiradi. Тo’lanishi lozim bo’lgan summa aniqlanganidan keyin, korxona o’z balansining passivida shu modda bo’yicha uning summasini ko’rsatadi. Buxgalteriya balansi quyidagi belgilariga qarab tasniflanadi:
1. Тuzish vaqtiga qarab: kirish balansi; joriy (davriy) balans; tugatish balansi; ajralish balansi; qo’shilish balansi; sanatsiya balansi.
2. Тuzish manbalariga qarab: inventar balanslari. Faqat inventar vositalari asosida tuziladi; ular qisqartirilgan variantda hisoblanadi. Bunday balanslar mavjud mulk asosida yangi korxonalar vujudga kelganda yoki xo’jaliklar o’z shaklini o’zgartirganda talab qilinadi; daftar balansi - inventarizatsiya o’tkazish yo’li bilan oldindan tekshirilmasdan faqat daftarlardagi yozuvlar asosida tuziladi; bosh balans - hisob va inventarizatsiya ma’lumotlariga asosan tuziladi.
3. Axborot hajmi bo’yicha: yakka balans - faqat bir korxona axborotini aks ettiradi; yig’ma balans - barcha korxonalar mablag’larining umumiy holatini aks ettiruvchi summalarni mexanik qo’shish yo’li bilan tuziladi; konsolidallashgan balans.
4. Faoliyat xarakteri bo’yicha: asosiy balans - korxonaning asosiy faoliyat turi va ustaviga to’g’ri keladigan balans; asosiy bo’lmagan balans - korxonaning boshqa faoliyat turlari bo’yicha tuziladigan balans.
5. Mulk shakli bo’yicha: davlat korxonalari balansi; aksioner jamiyatlari balansi; munitsipal balansi; qo’shma korxonalar, kichik va xususiy korxonalar balansi.
6. Aks ettirish obyekti bo’yicha: huquqiy shaxs bo’lgan korxonaning mustaqil balansi; alohida balans.
7. Тozalanish usuli bo’yicha: brutto-balansi - bu barcha tartibga soluvchi moddalarni o’z ichiga oluvchi balans; netto-balans - bu barcha tartibga soluvchi moddalarni chiqarib tashlab tuzilgan balans. Bizning Respublikamizda netto-balansi qo’llaniladi.Yüklə 281,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə