1. İkili yazılışın hüquqi nəzəriyyəsinin əsasını qoyan kim olub?Yüklə 407,74 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü407,74 Kb.
növüYazı

1. İkili yazılışın hüquqi nəzəriyyəsinin əsasını qoyan kim olub?

A) Benedikt Kotruli;

B) Luka Paçolli;

C) Küqli və Şerr;

D) Sovet iqtisadçıları;

E) Amerika iqtisadçıları.2. Mühasibat uçotu fənninin predmeti:

A) Aktivlər, aktivlərin əmələgəlmə mənbələri və təsərrüfat əməliyyatları;

B) Əsas vəsaitlər və əmək predmetləri;

C) Nizamnamə kapitalı və borc alınmış vəsaitlər;

D) Pul vəsaitləri, debitor borcları və satış prosesi;

E) Əsas və dövriyyə vəsaitlər.3. Aktivlərin əmələgəlmə mənbələrinə nələr daxildir?

A) Xüsusi vəsait mənbələri, borc alınmış və cəlb edilmiş vəsaitlər;

B) Mənfəət və zərərlər;

C) Borc alınmış və cəlb edilmiş vəsaitlər;

D) Nizamnamə və əlavə kapital;

E) Xüsusi fondlar və bölüşdürülməmiş mənfəət.4. Mühasibat uçotunda ilk dəfə ikili yazılış kim tərəfindən əsaslandırılıb?

A) Luka Paçolli;

B) Küqli və Şerr;

C) Benedikt Kotruli;

D) Sovet iqtisadçıları;

E) Yapon iqtisadçıları.5. Perspektiv likvidlik necə müəyyən olunur?

A) gec reallaşdırılan aktivlərin uzunmüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

B) gec reallaşdırılan aktivlərin ortamüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

C) tez reallaşdırılan aktivlərin təcili öhdəliklərlə uyğunlaşdırılması yolu ilə

D) gec reallaşdırılan aktivlərin qısamüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

E) tez reallaşdırılan aktivlərin ortamüddətli passivlərlə uyğunlaşdırılması yolu ilə6. Müəssisənin xüsusi kapitalına daxildir:

A) ehtiyat kapitalı

B) sığorta ehtiyatları

C) yığım fondu

D) istehlak fondu

E) balans mənfəəti7. İctimai məhsulun bölüşdürülməsi üzrə öhdəliklər nədir?

A) əmək ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borc;

B) malsatanlara borc;

C) yüklənib yola salınmış mallar;

D) ssudalar üzrə banka borc;

E) təhtəlhesab şəxslərə borc.8. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin təmin olunması zəmanəti:

A) müəssisənin iqtisadi cəhətdən düzgün təşkil olunmuş siyasəti

B) iqtisadi cəhətdən düzgün təşkil olunmuş qiymət tarifləri

C) dəqiq hazırlanmış məhsul siyasətinin mövcudluğu

D) iqtisadi cəhətdən düzgün təşkil olunmuş əmək haqqı ödənişi

E) dəqiq hazırlanmış qiymət normalarının mövcudluğu9. Tikinti müəssisəsinin ödəməqabiliyyəti:

A) maliyyə sabitliyinin nəticəsidir

B) likvidliyin xüsusi xarakteristikasıdır

C) gəlirlərin müəssisənin xərclərindən çox olmasıdır

D) mənfəətli işləməyə dəlalət edir

E) maliyyə potensialı əks etdiricisidir10. Mühasibat uçotu metodunun aşağıdakı elementləri bir sıra elmlər üçün ümumi hesab olunur?

A) qiymətləndirmə, kalkulyasiya, inventarlaşma;

B) qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi;

C) balans və ikili yazılış;

D) sənədləşdirmə və inventarlaşma;

E) qiymətləndirmə və ikili yazılış.11. Mühasibat balansında hansı göstəricilər sistemi mövcuddur?

A) sintetik;

B) məqamlı;

C) məqamlı və fasiləli;

D) fasiləli;

E) sintetik və fasiləli.12. Təqribi (müvəqqəti) balans nə vaxt tərtib edilir?

A) maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün;

B) illik planın yerinə yetirilməsini planlaşdırmaq üçün;

C) təsərrüfat fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün;

D) tərtib edilmir;

E) təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etmək üçün.13. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər nədir?

A) malsatanlara borc;

B) ssuda üzrə banka borc;

C) əməyin ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borcu;

D) xüsusi təyinatlı vəsaitlər;

E) büdcəyə olan borc.14. «Kassadan fəhlələrə əmək haqqı verilmişdir» əməliyyatını hansı növə aid etmək olar?

A) üçüncü;

B) ikinci;

C) birinci;

D) dördüncü;

E) ikinci və dördüncü.15. Tikinti müəssisəsinin mənfəəti hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir?

A) 20


B) 22

C) 24


D) 25

E) 35


16. Əlavə dəyər vergisi neçə faiz götürülür?

A) 18


B) 22

C) 16


D) 20

E) 15


17. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 195 manatdır, ödənişlər çıxıldıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 171,80

B) 161,85

C) 172,35

D) 170,40

E) 156,0018. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 380 manatdır, ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 311,60

B) 315,40

C) 326,80

D) 270,80

E) 256,0019. İdarəetmə funksiyasından asılı olaraq iqtisadi informasiya aşağıdakı qruplara ayrılır?

A) uçot, normativ, sorğu və plan;

B) analitik və uçot;

C) uçot və plan;

D) analitik, uçot, plan və normativ;

E) plan və normativ.20. Təsisçinin pay haqqı hesabına əsas vəsait alınmışdır?

A) DT-01 KT-75.

B) DT-75 KT-85;

C) DT-01 KT-76;

D) DT-01 KT-08;

E) DT-01 KT-85;21. Aktiv hesablar üzrə son qalıq sıfra bərabərdir?

A) Ayın əvvəlinə olan qalıq və ay ərzində olan debet üzrə dövriyyə məbləği kredit üzrə olan dövriyyəyə bərabər olduğu halda;

B) Hesab üzrə ay ərzində vəsaitlərin hərəkəti olmadığına görə;

C) Qeyri-mümkündür;

D) Kredit üzrə dövriyyə debet üzrə dövriyyəyə bərabər olduğu halda;

E) Passiv hesabın ilk qalığı olmadığı halda.22. Əsas istehsalatı əks etdirən 20 hesabı debet üzrə aşağıdakı hesablardan hansı ilə müxabirləşir?

A) 02, 05, 10;

B) 24, 26;

C) 54, 56;

D) 91, 92;

E) 37, 39.23. Azərbaycanda fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi neçə faizdir?

A) 30%;

B) 35%;

C) 40%;

D) 20%;

E) 18%.24. Avadanlığa xidmət etməklə və təmiri ilə məşğul olan fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda mühasibat yazılışı aşağıdakı kimi aparılır?

A) DT- 25 KT- 70;

B) DT- 20 KT- 23;

C) DT- 26 KT- 70;

D) DT- 43 KT- 50;

E) DT-20 KT-70.25. 20 saylı «Əsas istehsalat» adlı hesabın debeti 69 saylı «Sosial sığorta təminat üzrə hesablaşmalar» adlı hesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı o deməkdir ki?

A) Əsas istehsalatda çalışan işçilərin əmək haqqı məbləğindən sosial sığortaya ayırmalar aparılıb;

B) Müvəqqəti iş qabiliyyətini itirən əsas istehsalatda çalışan işçilərə əmək haqqı hesablanıb;

C) Müvəqqəti iş qabiliyyətini itirmiş, əsas istehsalatda çalışan işçilərə əmək haqqı verilib;

D) Sosial sığorta orqanların payına düşən ayırmalar köçürülüb;

E) Əsas istehsalat işçilərinə əmək haqqı hesablanıb.26. Quraşdırma sexinin ümumsex xərclərinin silinməsi məqsədi ilə aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT- 20 KT- 25;

B) DT- 23 KT- 26;

C) DT- 40 KT- 25;

D) DT- 23 KT- 43;

E) DT- 23 KT- 25.27. Əsas istehsalat sexi üzrə bitməmiş istehsalatın çatışmamazlığı aşkar edildik mühasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT- 84 KT- 20;

B) DT- 10 KT- 20;

C) DT- 85 KT- 21;

D) DT- 80 KT- 84;

E) DT- 73 KT- 20.28. Debet-46 kredit-40 kimi mühasibat yazılışı hansı halda verilir?

A) Məhsul satışı;

B) Məhsul istehsalı;

C) Məhsul alıcılara göndərilib;

D) Alıcılar tərəfindən məhsul qaytarılıb;

E) Satılmış məhsulun dəyəri ödənilib.29. Satılmış yüklənib yola salınmış hazır məhsulun faktiki maya dəyəri silindikdə aşağıdakı kimi hasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT- 46 KT- 45;

B) DT- 45 KT- 40;

C) DT- 45 KT- 60;

D) DT- 46 KT- 40;

E) DT- 45 KT- 20.30. Tam faktiki maya dəyəri dedikdə, başa düşülür?

A) Məhsul istehsalı və satışının faktiki maya dəyəri;

B) Məhsulun plan maya dəyəri;

C) İstehsal və satışın smeta maya dəyəri;

D) İstehsal olunmuş məhsulun faktiki maya dəyəri;

E) İstehsal və satışın plan maya dəyəri.31. İqtisadi məzmununa görə hesabların təsnifatı aparılır?

A) İcmal informasiyanın əldə edilməsi üçün;

B) Hesabların siyahısının müəyyən edilməsi, onların bir qrupa aid edilməsi üçün gələcəkdə müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin əks etdirilməsi məqsədi ilə;

C) Analitik uçotu sisteminin qurulması məqsədilə;

D) Təsərrüfat proseslərinin əks etdirilməsi prinsiplərini birgə olmasını təmin etmək məqsədi

E) Analitik icmal məlumatların alınması üçün.32. Təsərrüfat uçotunun növləri hansılardır?

A) Statistika, mühasibat və operativ;

B) Sintetik və analitik;

C) Statistik, sintetik və analitik;

D) Mühasibat, operativ və sintetik;

E) Operativ və sintetik.33. Təsərrüfat uçotunun ölçüləri:

A) Pul, əmək və natural;

B) Natural, pul, say;

C) Miqdar, çəki və ölçü;

D) Pul, əmək və say;

E) Əmək və natural.34. Müəssisənin balansının likvidliyi nə deməkdir?

A) müəssisənin aktivlərinin pul vəsaitlərinə çevrilmə imkanıdır

B) müəssisənin öhdəlikləri ödəmək qabiliyyətidir

C) müəssisənin öhdəliklərinin aktivlərlə örtülməsi dərəcəsidir

D) müəssisənin aktivlərinin qiymətli kağızlara çevrilmə imkanıdır

E) müəssisənin öhdəliklərinin qiymətli kağızlara çevrilmə imkanıdır35. Müəssisənin aktivlərinə nələr daxildir?

A) Əsas vəsaitlər və sair dövriyyədənkənar aktivlər, istehsal ehtiyatları, pul vəsaitləri və sair aktivlər;

B) Əsas vəsaitlər və əmək predmetləri;

C) Pul vəsaitləri, debitor və kreditor borcları;

D) Yayındırılmış və əmək vasitələri;

E) Əsas vəsaitlər və dövriyyədənkənar aktivlər.36. Aktivlərin likvidliyi nədir?

A) qiymətlilərin öz vaxtında pula konversiya edilməsi qabiliyyətidir

B) öz öhdəliklərini nəğd pullarla örtmək qabiliyyətidir

C) müəssisənin mənfəətlə işləməsi qabiliyyətidir

D) müəssisənin öhdəliklərinin aktivlərlə örtülməsi tələbidir

E) öhdəliklərini öz xüsusi vəsaitlərilə ödəmək qabiliyyətidir37. Müəssisənin malsatan təşkilatlara olan borcu hesablaşma hesabından köçürülmüşdür?

A) DT-60 KT-51;

B) DT-76 KT-52;

C) DT-71 KT-50;

D) DT-60 KT-50;

E) DT-76 KT-51.38. Bankın qısamüddətli ssudası hesabına Akkreditiv hesabı açılmışdır?

A) DT-55 KT-90;

B) DT-51 KT-52;

C) DT-56 KT-51;

D) DT-55 KT-50;

E) DT-52 KT-51.39. Təmiz aktiv olan cavabı tapın?

A) 01, 06, 10, 40, 51, 52;

B) 20, 25, 42, 46, 50;

C) 12, 13, 14, 15, 16;

D) 60, 68, 71, 81;

E) 01, 02, 12, 15.40. Təmiz passiv olan cavabı tapın?

A) 60, 70, 85, 86, 90, 92;

B) 01, 04, 07, 13, 40;

C) 60, 69, 81, 96, 20;

D) 06, 09, 10, 46, 48;

E) 89, 86, 69, 04, 81.41. Təmiz aktiv-passiv olan cavabı təyin edin?

A) 46, 47, 14, 16, 48, 62;

B) 60, 70, 81, 88, 02;

C) 16, 19, 23, 29, 31;

D) 13, 14, 26, 28, 31;

E) 37, 41, 43, 51, 60.42. Mühasibat hesabları hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir?

A) İqtisadi məzmununa, təyinatı və quruluşuna görə.

B) Aktiv və passivliyinə görə;

C) İqtisadi məzmununa görə;

D) Balansa münasibətinə görə;

E) Təyinatına, quruluşuna və aktiv-passivliyinə görə;43. Əsas kalkulyasiya hesabları hansılardır?

A) 08, 20, 23;

B) 01, 03, 08, 87, 91;

C) 12, 14, 19, 36, 41;

D) 08, 10, 40, 46;

E) 40, 37, 46, 52, 57.44. Nizamlayıcı hesablar hansılardır?

A) 02, 05, 13, 42, 81;

B) 12, 03, 87, 46;

C) 40, 52, 20, 14;

D) 08, 10, 37, 23;

E) 05, 03, 46, 41.45. Toplayıcı-bölüşdürücü hesablar hansılardır?

A) 25, 26;

B) 23, 25, 28;

C) 20, 23, 40;

D) 41, 50, 52;

E) 81, 20, 23.46. Müqayisəedici (əməliyat) hesablar hansılardır?

A) 46, 47, 48;

B) 13, 02, 81;

C) 50, 47, 40;

D) 15, 16, 21;

E) 02, 41, 05.47. Məzuniyyət üçün ödəniş məzuniyyətə çıxan aydan nə qədər vaxta orta əmək haqqı ilə müəyyənləşdirilir?

A) 12 ay əvvəlki;

B) 6 ay əvvəlki;

C) 1 həftə əvvəlki;

D) 3 ay əvvəlki;

E) 1 ay əvvəlki.48. Mühasibat uçotu metodunun spesifik elementlərinə aiddir?

A) Hesablar sistemi və ikili yazılış;

B) Qiymətləndirmə və inventarizasiya;

C) Balans və kalkulyasiya;

D) Balans, hesablar sistemi və ikili yazılış;

E) Balans və inventarizasiya.49. Mühasibat uçotunun neçə forması var?

A) 5;


B) 4;

C) 6;


D) 3;

E) 8.


50. İnventarlaşmanın əsas məqsədi nədir?

A) Müəssisənin əmlakı və ona məsuliyyət daşıyan maddi məsul şəxslərin üzərində nəzarət etmək;

B) Aktivlərin əmələgəlmə mənbələri üzərində nəzarət etmək;

C) Maddi məsul şəxslər üzərində nəzarət etmək;

D) Müəssisənin əmlakı üzərində nəzarət etmək;

E) Maddi məsul şəxslər və mənbələr üzərində nəzarət etmək.51. İnventarlaşma müəssisənin aktivlərini və mənbələri əhatə etmə dərəcəsinə görə hansı növlərə ayrılır?

A) tam və qismən;

B) plandankənar və planlı;

C) cari və tam;

D) qəflətən ;

E) planlı və cari52. Çatışmayan materiallara necə yazılış verilir?

A) DT-84 KT-10;

B) DT-26 KT-10;

C) DT-25 KT-12;

D) DT-20 KT-10;

E) DT-73 KT- 10.53. Maliyyə öhdəliklərinə hansı hesablaşmalar aid edilir?

A) göstərilənlərin hamısı;

B) bank ssudalarının ödənilməsi;

C) kreditə görə faizlərin ödənilməsi;

D) sosial müdafiə üzrə hesablaşmalar;

E) büdcəyə ödəmələr.54. Kassada artıq çıxan pul məbləğinə necə yazılış verilir?

A) DT-50 KT-68;

B) DT-50 KT-51;

C) DT-68 KT-50;

D) DT-51 KT-50;

E) DT-50 KT-84.55. Mühasibat hesabları planında təsbit edilmiş hesablar uçota aldıqları obyektlərin mənsubiyyətindən asılı olaraq necə təsnifləşdirilir?

A) balans və balansarxası;

B) sintetik, analitik;

C) aktiv və passiv;

D) balans və aktiv-passiv;

E) sintetik və analitik.56. Mühasibat uçotunun hesablar planı neçə bölmədən ibarətdir?

A) 9;


B) 7;

C) 2;


D) 5;

E) 6.


57. Hesablar planındakı aktiv hesabların sayı?

A) 39;


B) 23;

C) 15;


D) 30;

E) 27.


58. Hesablar planındakı passiv hesabların sayı?

A) 23;


B) 39;

C) 41;


D) 15;

E) 10.


59. Hesablar planındakı aktiv-passiv hesabların sayı:

A) 15;


B) 17;

C) 31;


D) 13;

E) 21.


60. Əsas vəsaitlərin xidmət müddəti:

A) 1 ildən çox;

B) 5 ildən çox;

C) 10 ildən çox;

D) 4 ildən çox;

E) 3 ildən çox.61. Öz istehsalının əsas vəsaitləri (binalar) mədaxil edildikdə hansı yazılışla rəsmiləşdirilir?

A) DT-01 KT-08;

B) DT-76 KT-08;

C) DT-08 KT-23;

D) DT-08 KT-60;

E) DT-01 KT-10.62. Müəssisə təsərrüfat üsulu ilə tikdiyi binaya çəkdiyi xərclərə aşağıdakı kimi yazılış verilir?

A) DT-08 KT-10, 12, 02, 50, 70, 69 və s;

B) DT-20 KT-70, 69, 76, 80 və s;

C) DT-08 KT-20, 60, 70, 81 və s;

D) DT-10, 12, 20 KT-60, 70, 76, 90, 92 və s;

E) DT-40 KT-10, 20, 23, 25, 26 və s.63. Əvəzsiz olaraq alınmış əsas vəsaitlərin dəyərinə aşağıdakı kimi yazılış verilir?

A) DT-01 KT-87;

B) DT-12 KT-76;

C) DT-01 KT-60;

D) DT-87 KT-01;

E) DT-01 KT-08.64. Qeyri-istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir?

A) həkim məntəqəsi, yeməkxana binası, uşaq bağçası, körpələr evi və s;

B) əsas istehsal sexləri və yaşayış binaları və s;

C) inzibati bina və anbarlar və s;

D) köməkçi sexlər və yeməkxana binası və s;

E) köməkçi və əsas istehsal sahələrinin avadanlıq və binaları.65. Əsas istehsal vəsaitlərinə köhnəlmə hesablanmışdır?

A) DT-20 KT-02;

B) DT-23 KT-05;

C) DT-20 KT-43;

D) DT-02 KT-20;

E) DT-20 KT-05.66. Qeyri-maddi aktivlərə nələr daxildir?

A) torpaqdan və təbii sərvətlərdən istifadə hüququ, patentlər, broker yerlər, proqram təminatı və s;

B) əsas və köməkçi materiallar, təşkilati xərclər, ticarət markaları və s;

C) pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, NOU-HAU, və s;

D) əsas vəsaitlər, azqiymətli əşyalar, patentlər, ticarət nişanları və s;

E) dövriyyə vəsaitləri, xammal və materiallar, ticarət markaları və s.67. Qeyri-maddi aktivlər mədaxil edildikdə aşağıdakı kimi yazılış verilir?

A) DT-04 KT-08;

B) DT-04 KT-76;

C) DT-01 KT-20;

D) DT-04 KT-60 ;

E) DT-04 KT-05.68. Qeyri-maddi aktivlərə köhnəlmə hesablanmışdır?

A) DT-26 KT-05; 6;

B) DT-20, 25 KT-02;

C) DT-20, 23, 25, 26 KT-04;

D) DT-04 KT-20, 2;

E) DT-40 KT-05.69. Materiallar istehsal vasitələrinin hansı bölməsinə aiddir?

A) əmək predmetlərinə;

B) maddi aktivlərə;

C) qeyri-maddi aktivlərə;

D) əmək vəsaitlərinə;

E) azqiymətli və tezköhnələn əşyalara.70. Materiallar məhsul istehsalındakı roluna görə neçə yerə ayrılır?

A) əsas və köməkçi materiallar;

B) satın alınmış və öz istehsalının yarımfabrikatları;

C) yanacaq və ehtiyat hissələri;

D) xammal və əmək predmetləri;

E) xammal və materiallar.71. Materiallar sintetik hesabının neçə sub hesabı var?

A) 8;


B) 5;

C) 9;


D) 6;

E) 7.


72. «Malsatanlardan material alınmışdır» əməliyyatına yazılış verilir?

A) DT-10 KT-60;

B) DT-10 KT-76;

C) DT-04 KT-60;

D) DT-12 KT-60;

E) DT-12 KT-76.73. Anbardan istehsalata material buraxılmışdır?

A) DT-20 KT-10;

B) DT-25 KT-10;

C) DT-26 KT-10;

D) DT-23 KT-12;

E) DT-28 KT-10.74. Kassa əməliyyatlarının uçotunu kassir hansı uçot registrində aparır?

A) kassa kitabında;

B) 1 №-li cədvəldə;

C) işçilərin şəxsi vərəqələrində;

D) 1 №-li jurnal orderdə;

E) mədaxil və məxaric orderlərində.75. Kassaya daxil olan pul hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) kassa mədaxil orderi ilə;

B) rəhbərin əmri ilə;

C) bankın çıxarışı ilə;

D) aktla;

E) kassa kitabı vasitəsilə.76. Kassadan xərclənən pul hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) kassa məxaric orderi ilə;

B) elanla;

C) qəbzlə;

D) tələbnamə və qaimə ilə;

E) kassa kitabı vasitəsilə.77. Bankdakı hesablaşma hesabından nağd pul alınması hansı sənədlə rəsmiləşir?

A) pul çeki ilə;

B) kassa mədaxil orderilə;

C) elan və qəbzlə;

D) ödəniş tapşırığı ilə;

E) çek kitabçaları ilə.78. Kassadan əsas istehsalat fəhlələrinə əmək haqqı verilmişdir?

A) DT-70 KT-50;

B) DT-23 KT-50;

C) DT-25 KT-50;

D) DT-26 KT-50;

E) DT-69 KT-50.79. «Kassa» hesabının kredit dövriyyəsi hansı uçot registri ilə rəsmiləşdirilir?

A) 1 №li jurnal orderlə;

B) kassa məxaric orderi ilə;

C) 1 №-li cədvəllə;

D) kassa kitabı ilə;

E) dövriyyə cədvəli ilə.80. «Kassa» hesabının debet dövriyyəsi hansı uçot registri ilə rəsmiləşdirilir?

A) 1 №li cədvəllə;

B) kassa mədaxil orderi ilə;

C) kassa kitabı ilə;

D) əmək ödənişi cədvəli;

E) kassa məxaric orderi ilə.81. Əmək haqqının formaları:

A) işəmuzd və vaxtamuzd;

B) əsas əmək haqqı;

C) əlavə əmək haqqı;

D) akkord mükafatlı sistem;

E) mükafatlı sistem.82. 25 saylı hesabda qalıq qalırmı?

A) qalmır;

B) qalır;

C) 50% qalır;

D) 20% qalır;

E) 70% qalır.83. Əsas istehsalat fəhlələrinə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) DT-20 KT-70;

B) DT-23 KT-70;

C) DT-25 KT-70;

D) DT-26 KT-70;

E) DT-29 KT-70.84. Köməkçi istehsalat fəhlələrinə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) DT-23 KT-70;

B) DT-26 KT-70;

C) DT-25 KT-70;

D) DT-08 KT-70;

E) DT-20 KT-70.85. İnzibati-idarə işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) DT-26 KT-70;

B) DT-25 KT-70;

C) DT-31 KT-70;

D) DT-70 KT-26;

E) DT-29 KT-70.86. Əsas istehsalat fəhlələrinə hesablanan əmək haqqına əsasən sosial ğorta təminat fonduna ayırmalar aparılmışdır?

A) DT-20 KT-69;

B) DT-20 KT-68;

C) DT-23 KT-69;

D) DT-25 KT-69;

E) DT-26 KT-69.87. Hesablanan əmək haqqından gəlir vergisi tutulmuşdur?

A) DT-70 KT-68;

B) DT-70 KT-69;

C) DT-70 KT-76;

D) DT-70 KT-50;

E) DT-70 KT-71.88. İşçilər tərəfindən vaxtında (3 gün müddətində) alınmayan əmək haqqı deponentləşdirilmişdir?

A) DT-70 KT-76;

B) DT-50 KT-71;

C) DT-70 KT-50;

D) DT-70 KT-68;

E) DT-70 KT-69.89. Bankdakı hesablaşma hesabının kredit dövriyyəsinin uçotu hansı registr aparılır?

A) 2 №li jurnal order;

B) ödəniş tapşırığı;

C) ödəniş tələbnaməsi;

D) 2 №li cədvəl;

E) bankın çıxarışı.90. Bankdan qısamüddətli ssuda alınmış hesablaşma hesabına köçürülmüşdür?

A) DT-51 KT-90;

B) DT-51 KT-92;

C) DT-52 KT-90;

D) DT-51 KT-93;

E) DT-91 KT-51.91. Müəssisənin büdcəyə olan borcu hesablaşma hesabından köçürülmüşdür?

A) DT-68 KT-51;

B) DT-69 KT-51;

C) DT-93 KT-51;

D) DT-94 KT-51;

E) DT-95 KT-51.92. Hesablaşma hesabındakı pul vəsaiti hesabına akkreditiv hesabı mışdır?

A) DT-55 KT-51;

B) DT-57 KT-51;

C) DT-60 KT-51;

D) DT-56 KT-51;

E) DT-90 KT-5193. Əsas istehsalatdan məhsul alınmış hazır məhsul anbarına mədaxil edilmişdir?

A) DT-40 KT-20;

B) DT-37 KT-20;

C) DT-45 KT-40;

D) DT-46 KT-23;

E) DT-46 KT-20.94. Anbardan hazır məhsul yüklənib yola salınmışdır?

A) DT-45 KT-40;

B) DT-46 KT-37;

C) DT-45 KT-20;

D) DT-46 KT-40;

E) DT-40 KT-3795. Yeni yaradılan tikinti müəssisəsi təsisçiləri tərəfindən 100 min manatlıq Nizamnamə fondu yaradılmışdır?

A) DT-75 KT-85;

B) DT-50 KT-85;

C) DT-85 KT-51;

D) DT-76 KT-85;

E) DT-88 KT-8596. «Məhsul ( xidmət) satışı» hesabında mənfəət alınmış ayın axırında «Mənfəət zərər» hesabı ilə bağlanmışdır?

A) DT-46 KT-80;

B) DT-80 KT-46;

C) DT-81 KT-46;

D) DT-88 KT-46;

E) DT-87 KT-46.97. Fiziki cəhətdən köhnəlmiş əsas vəsait balansdan silinmişdir?

A) DT-47 KT-01;

B) DT-60 KT-01;

C) DT-80 KT-01;

D) DT-48 KT-01;

E) DT-02 KT-4798. Satılmış qeyri-maddi aktivin ilk dəyəri silinmişdir?

A) DT-48 KT-04;

B) DT-04 KT-05;

C) DT-46 KT-04;

D) DT-47 KT-04;

E) DT-46 KT-0199. Çatışmayan mal - material qiymətlilərin dəyəri işçinin əmək haqqından tutulmuşdur?

A) DT-70 KT-73;

B) DT-10 KT-84;

C) DT-73 KT-84;

D) DT-84 KT-10;

E) DT-75 KT-84100. Müəssisə pay səhmlər üçün hesablaşma hesabındakı vəsait hesabına uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu aparmışdır?

A) DT-06 KT-51;

B) DT-58 KT-50;

C) DT-51 KT-06;

D) DT-58 KT-51;

E) DT-06 KT-50.101. İdarəetmə funksiyasından asılı olaraq iqtisadi informasiya aşağıdakı qruplara ayrılır?

A) Uçot, normativ, sorğu və plan;

B) Analitik və uçot;

C) Uçot və plan;

D) Analitik, uçot, plan və normativ;

E) Plan və normativ.102. Bütün uçot informasiyası aşağıdakı informasiyalara bölünür?

A) İlkin uçot, maliyyə uçotu, idarəetmə uçotu;

B) Operativ, statistika və mühasibat uçotu;

C) Operativ uçot, operativ təhlil və statistika uçotu;

D) Normativ, uçot, plan;

E) Operativ və statistika uçotu.103. Mühasibat uçotu qarşısında aşağıdakı spesifik vəzifələr durur?

A) İnformasiyanın düzgünlüyü üzərində nəzarət;

B) Planın yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət;

C) Mülkiyyətin qorunması;

D) Planın yerinə yetirilməsi, mülkiyyətin qorunması, qənaət üsuluna riayət edilməsi;

E) Qənaət üsuluna riayət edilməsi, planın yerinə yetirilməsi.104. Mühasibat uçotu metodunun spesifik elementlərinə aiddir?

A) Hesablar sistemi və ikili yazılış;

B) Qiymətləndirmə və inventarizasiya;

C) Balans və kalkulyasiya;

D) Balans, hesablar sistemi və ikili yazılış;

E) Balans və inventarizasiya.105. Əsas vəsaitlər aşağıdakı qrupların hansına aiddir?

A) Əmək vəsaitləri;

B) Əmək predmetləri;

C) Hesablaşmalarda olan vəsaitlər;

D) Xüsusi mənbələr;

E) Balans və inventarizasiya.106. Müəssisənin təsərrüfat vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə aşağıda qruplara ayrılır?

A) Xüsusi və borc alınmış;

B) Təhkim edilmiş və borc alınmış;

C) Təhkim edilmiş və xüsusi təyinatlı;

D) Borc alınmış və cəlb edilmiş;

E) Xüsusi təyinatlı və cəlb edilmiş.107. İctimai məhsulun bölüşdürülməsi üzrə öhdəliklər:

A) Əmək ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borc;

B) Malsatanlara borc;

C) Yüklənib yola salınmış mallar;

D) Ssudalar üzrə banka borc;

E) Təhtəlhesab şəxslərə borc.108. Mühasibat uçotu metodunun aşağıdakı elementləri bir sıra elmlər üçün ümumi hesab olunur?

A) Qiymətləndirmə, kalkulyasiya, inventarlaşma;

B) Qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi;

C) Balans və ikili yazılış;

D) Sənədləşdirmə və inventarlaşma;

E) Qiymətləndirmə və ikili yazılış.109. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər:

A) Malsatanlara borc;

B) Ssuda üzrə banka borc;

C) Əməyin ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borcu;

D) Xüsusi təyinatlı vəsaitlər;

E) Büdcəyə olan borc.110. Mühasibat balansında hansı göstəricilər sistemi mövcuddur?

A) sintetik;

B) məqamlı;

C) məqamlı və fasiləli;

D) fasiləli;

E) sintetik və fasiləli.111. Təqribi (müvəqqəti) balans tərtib edilir?

A) maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün;

B) illik planın yerinə yetirilməsini planlaşdırmaq üçün;

C) təsərrüfat fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün;

D) tərtib edilmir;

E) təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etmək üçün.112. Müəssisələr uçotun kalkulyasiyasının hansı formalarından istifadə edirlər?

A) hamısından;

B) sifariş;

C) mərhələ;

D) sadə;

E) normativ.113. .“Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” hesabı neçə nömrəli hesabdır?

A) 70;


B) 20;

C) 60;


D) 40;

E) 30.


114. Satışın təşkili üzrə xərclər və hazır məhsul anbarlarında məmulatların tara və qablaşdırma xərcləri hansı xərclərə aiddir?

A) kommersiya xərclərinə;

B) istehsal məsrəflərinə;

C) işçilərin sosial xərclərinə;

D) əsas vəsaitlərdən istifadə xərclərinə;

E) əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclərə;115. Ləğv balansı hansı hallarda tərtib edilir?

A) Müəssisə ləğv edilərkən təsərrüfat vəsaitlərini qiymətləndirmək üçün;

B) Cari ildə təsərrüfat fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün;

C) İşçilərin illik yekunu göstəricilərinin hesablanması üçün;

D) Müasir şəraitdə tərtib edilmir;

E) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün.116. «Mənfəətin istifadəsi», «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi», «Azqiymətli tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» «Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi» madləri olmayan balans adlanır?

A) «Netto» balansı;

B) «Brutto» balansı;

C) Son balans;

D) Təqribi balans;

E) İlkin balans.117. Sintetik hesablar üzrə dövriyyə cədvəli tərtib olunur?

A) Sintetik uçotun tamamlığını yoxlamaq məqsədilə;

B) Analitik uçotun tamlığını yoxlamaq məqsədilə;

C) Hesabların müxabirləşmələrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün;

D) Hesabla üzrə yekunların hesablanması üçün;

E) Sintetik və analitik uçotun tamlığını yoxlamaq üçün.118. Cari likvidlik müəyyən olunur:

A) təcili öhdəliklərlə tez reallaşdırılan aktivlərin uyğunlaşdırılması yolu ilə

B) qısamüddətli aktivlərin uzunmüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

C) gec reallaşdırılan aktivlərin uzunmüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

D) qısamüddətli aktivlərin ortamüddətli passivərlə uyğunlaşdırılması yolu ilə

E) təcili öhdəliklərlə qısamüddətli aktivlərin uyğunlaşdırılması yolu ilə119. 69-«Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı debet üzrə hansı hesablarla müxabirləşir?

A) 50,51,52,55,70;

B) 52,55,47,70;

C) 50,51,26,29;

D) 55,47,70;

E) 50,51,26.120. Müəssisənin təsərrüfat vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır?

A) Xüsusi və borc alınmış;

B) Təhkim edilmiş və borc alınmış;

C) Təhkim edilmiş və xüsusi təyinatlı;

D) Borc alınmış və cəlb edilmiş;

E) Xüsusi təyinatlı və cəlb edilmiş.121. «Bankın ssudası hesabına malsatanlara olan borc ödənilmişdir» əməliyyatını hansı növə aid etmək olar?

A) ikinci;

B) birinci;

C) üçüncü;

D) dördüncü;

E) birinci və üçüncü.122. 71 – « Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabı debet üzrə hansı hesablarla müxabirləşir?

A) 50,51,52,55,56,76;

B) 08,31;

C) 37,38,80;

D) 36,85,86;

E) 10,12,26,29.123. «Malsatanlardan material alınmış, lakin dəyəri ödənilməmişdir» əməliyyatını hansı növə aid etmək olar?

A) üçüncü;

B) ikinci;

C) birinci;

D) dördüncü;

E) ikinci və üçüncü.124. Ləğv balansı hansı hallarda tərtib edilir?

A) Müəssisə ləğv edilərkən təsərrüfat vəsaitlərini qiymətləndirmək üçün;

B) Cari ildə təsərrüfat fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün;

C) İşçilərin illik yekunu göstəricilərinin hesablanması üçün;

D) Müasir şəraitdə tərtib edilmir;

E) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün.125. Minimal əmək haqqı hal-hazırda qədərdir?

A) 85;


B) 75;

C) 90;


D) 60;

E) 65.


126. Əmək haqqından sosial sığortaya ayırmalar hansı dərəcə ilə tutulur?

A) 3%;


B) 2%;

C) 1%;


D) 22%;

E) Cavablar doğru deyil.127. Tikinti müəssisəsi əmlak vergisini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?

A) 1%;


B) 0,5%;

C) 3%;


D) 1,5%;

E) Cavablar doğru deyil.128. Tikinti müəssisəsi ƏDV-ni hansı dərəcə ilə ödəyir?

A) 18%


B) 16%;

C) 22%;

D) 25%;

E) Tikinti müəssisəsi ƏDV ödəyicisi deyildir;129. Əmək haqqından tutulan gəlir vergisi minimum hansı dərəcə ilə tutulur?

A) 14%;

B) 18%;

C) 12%;

D) 3%;

E) Cavablar doğru deyil.130. Mühasibat uçotunun prinsipləri hansıdır ?

A) göstərilənlərin hamısı düzdür

B) mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

C) təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı

D) qiymətləndirmənin təminatı

E) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi.131. Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) mühasibat uçotunun prinsiplərinə

B) mühasibat uçotunun metoduna

C) mühasibat uçotunun predmetinə

D) mühasibat uçouon ünsürlərinə

E) heç birinə.132. Mühasibat uçotunun predmeti nəyə əsasən müəyyənləşdirilir?

A) mühasibat uçotunun prinsipinə

B) mühasibat uçotunun metoduna

C) sənədləşdirməyə

D) invertarlaşmaya

E) kalkulyasiyaya.133. Mühasibat uçotunun predmetinə aiddir?

A) müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti

B) qiymətləndirmənin təminatı

C) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

D) sənədləşdirmə

E) invertarlaşma134. Mühasibat uçotunun metodu hansılardır?

A) mühasibat uçotunun araşdırılması və öyrənilməsi qaydaları

B) qiymətləndirmənin təminatı, ehtiyatlığın təminatı

C) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi, hesabların tətbiqi

D) müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti

E) əmlakın əmələ gəlmə mənbələri və formalaşması135. Mühasibat uçotunun ünsürlərinə aiddir?

A) sənədləşdirmə, invertarlaşma, ikili yazılış

B) qiymətləndirmənin təminatı

C) müəssisənin əmlakı, onun formalaşması

D) əsas vəsaitlər, dövriyyə fondları

E) heç biri136. Müəssisə əmlakının faktiki yoxlanılması və müəyyən olunması forması necə adlanır?

A) invertarlaşma

B) ikili yazılış

C) mühasibat balansı

D) hesablar sistemi

E) sənədləşdirmə137. Əməliyyatın icra olunduğu yerdə rəsmiyyətə salınması necə adlanır?

A) sənədləşdirmə

B) invertarlaşma

C) mühasibat balansı

D) ikili yazılış

E) hesablar sistemi138. Rekvizitlər nəyə deyilir?

A) mühasibat uçotu sənədində əks olunmuş göstəricilər sisteminə

B) mühasibat uçotunda əks olunmuş əmlakın faktiki yoxlanılmasına

C) təsərrüfat əməliyyatının rəsmiyyətə salınmasına

D) əməliyyatların iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasına

E) mövcud olan bütün çeşidlərin ümumiləşdirilmiş həcminə139. Hesablar sistemi nəyə deyilir?

A) əməliyyatın iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasına

B) mühasibat uçotu sənədində əks olunmuş göstəricilər sisteminə

C) əməliyyatın rəsmiyyətə salınmasına

D) bütün çeşidlərin ümumiləşdirilmiş həcminə

E) əmlakın faktiki yoxlanlmasına140. İki tərəfli yazılış formasının quruluşu necə olur?

A) debet solda, kredit sağda

B) debet və kredit sağda, sol boş qalır

C) debet və kredit solda, sağ boş qalır

D) debet sağda, kredit solda

E) belə yazılış forması yoxdur141. Aktiv hesablarda qalıq harada yerləşir?

A) hesabın debetində

B) hesabın debetində və kreditində

C) heç birində

D) passiv hesablarda

E) hesabın kreditində142. Passiv hesablarda qalıq harada yerləşir?

A) hesabın kreditində

B) heç birində

C) aktiv hesabda

D) hesabın debetində

E) hesabın debetində və kreditində143. Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmiri hansı üsullarla aprılır?

A) təsərrüfat və podrat üsulu ilə

B) podrat üsulu ilə

C) təsərrüfat üsulu ilə

D) əsas vəsaitlər təmir olunmur

E) belə təmir üsulu yoxdur144. Müəssisə əmlakının formalaşdırılması mənbələri, onların məbləği və tərkibi, hərəkəti və öhdəliklərini göstərən mühasibat hesabları hansılardır?

A) passiv hesablar

B) heç biri

C) aktiv və passiv hesablar

D) aktiv hesablar

E) debet və kredit145. Balansın aktiv və passivində əks olunmuş maddələrin yekunu necə olmalıdır?

A) aktiv və passiv hesablar bərabər olmalıdır

B) passiv hesablar çox olmalıdır

C) aktiv hesablar çox olmalıdır

D) hər biri ola bilər

E) heç biri ola bilməz146. Mühasibat uçotunda yazılış neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) belə bir yazılış forması yoxdur147. Aşağıdakılardan hansı yazılış formasına aiddir?

A) sadə və mürəkkəb yazılış

B) geniş yazılış

C) dar yazılış

D) qısa yazılış

E) geniş və dar yazılış148. Sintetik və subhesablardakı yazılışların yekunu nəyə bərabərdir?

A) analitik hesabların yekununa

B) subhesablardakı yazılışların yekununa

C) analitik və sintetik hesabların yekununa

D) heç birinə bərabər olmamalıdır

E) sintetik hesabın yekununa149. Analitik hesabların qalıqlarının ümumi məbləğinə bərabər olmalıdır?

A) sintetik hesabın ilk və son qalığı

B) analitik hesabın ilk və son qalığı

C) subhesabların ilk və son qalığı

D) hər biri

E) heç biri150. 02 saylı hesab hansı hesabdır?

A) əsas fondların köhnəlməsi

B) əsas vəsaitlər

C) təsisçilərlə hesablaşmalarD) əlavə kapital

E) kapital qoyuluşları
: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tifuser -> files
files -> Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
files -> Empirik determinasiya əmsalı olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?
files -> 35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
files -> Test suallari
files -> İlk maliyyə münasibətləri nə vaxt yaranmışdır? XII-XIV əsrlərdə
files -> 1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
files -> 35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
files -> Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
files -> 2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə