1 mavzu. Inson va tabiat. Fanning predmeti va obyekti, obyekti va mohiyati. Boshqa fanlar bilan aloqadorligi. RejaYüklə 35,24 Kb.
tarix16.04.2023
ölçüsü35,24 Kb.
#105853
1 mavzu. Inson va tabiat. Fanning predmeti va obyekti, obyekti v


1 MAVZU. Inson va tabiat. Fanning predmeti va obyekti, obyekti va mohiyati. Boshqa fanlar bilan aloqadorligi.


Reja

  1. Fanning o’rganish obyekti va predmeti.

  2. Fanning maqsad va vazifalari.

  3. Inson va tabiat fanining boshqa fanlar bilan aloqasi.

Tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi munosabatlarning tobora jiddiylashuvi va buning oqibatida kelib chiqayotgan tabiiy, ekologik hamda ijtimoiy-iqtisodiy salbiy oqibatlar bir tomondan, tabiatning, ikkinchi tomondan esa insonning qashshoqlanishiga sabab bo’lmoqda. Inson ishlab chiqarish kuchlarini keng miqyosda taraqqiy ettirish orqali tabiii muhitga ta’sir etar ekan, uning o’zi ham «aks ta’sirga» duch kelmoqda. Chunki inson ta’siri ko’pincha tabiat qonunlariga e’tibor bermaslik natijasida sodir bo’lmoqda. Bunday ko’ngilsiz hodisaning oldini olish va tabiat mahsuldorligini muntazam ko’paytirib borish hozirgi kunning dolzarb muammosi bo’lib qolmoqda. Mazkur muammoning yechimida boshqa fanlar qatori geografiya ham faol qatnashmoqda va o’zining munosib hissasini qo’shmoqda. Shuni alohida qayd qilish lozimki, tabiatni geografiya fanidek keng qamrovda o’rganadigan (tabiiy va ijtimoiy jabhalari bo’yicha) fanning o’zi yo’q.
Geografiya tabiatning bir bo’lagini (yoki komponentini) emas, balki uni bir butun, yaxlit holda o’rganadi, hodisalarni majmuali tahlil qiladi. Binobarin, u Yer sharining barcha sayyoraviy, hududiy, mahalliy qonuniyatlari va qonunlarini yaxshi biladi, ularni tushuntira oladi. Shu jihatdan qaraganda, geografiya fanining tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni mustahkamlash va tabiatni boyitib borish, inson hayotini har qanday xavf-xatardan saqlab qolishga qaratilgan bu xususiyati tabiat va jamiyat qonunlarini yaxshi bilishi va yillar davomida amalda qo’llashi natijasida shakllangan.
Joylarda tabiat boyliklaridan noto’g’ri foydalanish tufayli yuzaga kelgan noxush holatlarni bartaraf qilish, buzilgan ekologik muvozanatni qayta tiklash, tabiat g’o’zalligini saqlab qolishda geografiya fanining xizmatlari katta. Bu borada fan va texnika taraqqiyoti jadallashgan hozirgi davrda inson tomonidan tabiatning boshqariladigan geotizimlarining yaratilishi (konstruksiya qilinishi) muhim amaliy ahamiyatga ega.


Jamiyat bilan tabiat o’rtasidagi o’zaro ta’sir vaqt va makonda turlicha bo’lib kelgan. Ushbu ta’sirning joylardagi ko’lami har xil bo’lganligi tufayli tabiatda ma’lum darajada o’zgarishlar sodir bo’lgan. Mazkur o’zgarishlarni diqqat bilan tadqiq qilish natijasida tabiat bilan jamiyat o’rtasida yuz berib kelgan o’zaro ta’sirning qanchalik maqsadga muvofiq, yoki inson ta’siri ko’p-kam bo’lganligini bilish mumkin. Inson faoliyati maqsadga to’g’ri yo’naltirilgan joyda tabiatdan oqilona foydalanilgan, natijada o’lka, shahar va qishloqlar yashnagan, aksincha bo’lgan holda esa quruq cho’l, eroziya tufayli chuqur, tashlandik yerlar tarkib topgan.
Kishilik jamiyatiningdastlabki bosqichlarida tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi o’zaro munosabatlar. Inson hayoti mobaynida o’z ehtiyojlari uchun zarur bo’lgan moddiy narsalarning barchasini tabiatdan oladi. Ya’ni u tabiat bilan ma’lum munosabatda – o’zaro ta’sirda bo’ladi.
Tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi o’zaro ta’sirni tarixiy jihatdan o’rganish ularning munosabatlari mazmunini to’g’ri tushunishga va kelajakdagi o’zgarishlarni aniqrok bashoratlashga imkon beradi.
Inson bilan tabiat o’rtasidagi o’zaro ta’sir kariyb 3,5 mln yildan beri davom etib kelmokda. Eng qadimgi odamlar – arxantroplarning ilk hayot belgilarini tasdiqlovchi turli qurollar, ayniqsa toshdan ishlangan qurollarning Sharqiy Afrikada topilganligi bundan darak beradi. Sayyoramizning boshqa hududlarida undan yoshrok, lekin nisbatan katta yoshdagi (250 ming yildan 1 mln. yilgacha) arxantroplarning qoldiqlari – Yava orolida – pitekantroplar, Xitoyda – sinantroplarning tosh qurollari topilgan. Arxeologlarning fikricha, Janubiy Farg’onadagi paleolit davriga oid Seluntur g’oridan 1980 yilda topilgan turli xil oddiy tosh qurollar (chuqmorlar va boshq.) ni tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, bu tosh qurollar 1,4-2,5 mln. yil qadimiylikka ega bo’lgan Olduvay (Sharqiy Afrika) va Ubaydiya (Yaqin Sharq) tosh qurollariga uxshaydi. Solishtirma tahlillar hamda Seluntur g’ori qatlamlarini mufassal o’rganish natijalaridan kelib chiqib, ushbu mintaqada bundan 1,1 mln. yil muqaddam ibtidoiy odamlar yashagan, deb taxmin qilish mumkin.
Albatta, shunchalik uzoq vaqt davomida insonning tabiat bilan bo’lgan munosabatlari kuchli darajada o’zgarib borgan. Birlamchi davrlarda, ya’ni ushbu munosabatlar endigina vujudga kela boshlagan bosqichlarda tabiiy omil inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo’lib, qadimgi odamlarning tabiatga karamligi katta bo’lgan. Lekin vaqt o’tishi bilan inson o’zining aqliy va jismoniy qobiliyatlari, moddiy madaniyatini takomillashtirib, tabiatga o’z ta’sirini o’tkaza boshladi.
Tabiat, tabiat unsurlari va tabiatdan foydalanishdagi omillar
Har bir sohaning o’ziga xos atama va ilmiy tushunchalari mavjud. Shuning uchun ham har bir mutaxassis o’ziga yoqqan yoki o’zicha to’g’ri deb hisoblagan atama va tushunchalardan foydalana bilishga ma’suliyat bilan qarashi kerak. Har bir atama va tushuncha ilmiy asoslangan bo’lishi bilan bir qatorda sodda, tushunarli bo’lishi zarur.
Quyida amaliyotda qo’llanilayotgan ba’zi ekologik, tabiatdan foydalanish va tabiatni muhofaza qilish sohalariga oid atama, tushunchalarga izoh beriladi.
Tabiat insoniyatning yashashi uchun, uni o’rab turib bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatadigan tabiiy sharoit. Tabiat – cho’l, adir, tog’, yaylov, o’rmon, dala, tevarak-atrof va shu kabilarning tabiiy sharoiti, manzarasi. Tabiat – tabiiyot fanlarining (fizika, astronomiya, mexanika, kimyo, biologiya, geografiya, geologiya va boshqalar) o’rganadigan obyekti. Tabiat – biror narsaning xususiyatlari va o’ziga xos belgilari. Tabiat insonni fe’li, xulq-atvori, kayfiyati, ruhiy holati, didi va farosati, hatto yaratuvchi, ilohiy kuch hisoblanadi.
Insonni o’rab turuvchi borliq insoniyat mavjudligining zaruriy asosidir. Tabiat barcha ijtimoiy-iqtisodiy bosqichlarda insonlar faoliyatining moddiy asosi bo’lib kelgan. Inson va tabiat bir-biridan ajralmas va o’zaro uzviy bog’liqdir. Chunki tabiat har bir odam va butun jamiyat uchun zaruriy hayot muhiti va moddiy resurslarniig yakkayu-yagona manbaidir. Tabiat va tabiiy resurslar kishilik jamiyati vujudga keladigan va rivojlanadigan asos, kishilarning moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondiradigan birinchi manbadir. Tabiat va jamiyat, bir-biri bilan bog’liq holda bir butunlikni tashkil etadi. Shu sababli, kishilik jamiyatining o’zi ham, ma’lum ma’noda tabiatning bir qismi bo’lib, atrofini o’rab turuvchi tabiiy muhit bilan modda almashinishida muhim rol o’ynaydi. Odam, ayni vaqtda, ham biologik, ham ijtimoiy hodisadir. Tabiat insonga boshqa tirik organizmlar qatori ta’sir o’tkazadi. Biroq, insonning tabiatga bo’lgan ta’siri esa, ongli ta’sir bo’lib, ijtimoiy mazmun kasb etadi.
Shunday qilib, inson mehnati tufayli, hayvonlardan farq qilib, tabiiy muhitning biologik nazorati ostidan chiqdi va o’zining elementar fiziologik funksiyalari ehtiyojini katta doirada qondirish imkoniyatini oldi. Mehnat, aql-idrok va ijtimoiy faoliyat insonni evolyusiyaning eng yuqori darajasiga ko’tardi va uning tabiatga ko’rsatadigan ta’sirining oqilona bo’lishini belgilab berdi.
Tabiat jamiyatga xom ashyo, energiya va hatto estetik boyliklar beradi, uni o’zining tashkil topishi, tuzilishi, rivojlanishi qonuniyatlari to’g’risidagi ma’lumotlar bilan qurollantiradi, ishlab chiqarishga va ijtimoiy jarayonlarning borishiga faol ta’sir ko’rsatadi.
Tabiatda unsurlarni o’zaro nisbati o’zgarsa, joy tabiati va landshafti o’zgarishi mumkin. Masalan: suvga tanqis, cho’lli hududda ba’zi sabablar bilan suv ko’payib ketsa, yangi botqoqliklar, sho’r yerlar vujudga keladi va joyning mikroiqlimi, tuproq-o’simlik qoplami, hayvonot dunyosi, ya’ni tabiati o’zgaradi. Shuning uchun tabiat unsurlariga ta’sir ko’rsatishdan oldin oqibatda paydo bo’ladigan natijalarni oldindan ko’ra olish va bashorat qila bilish kerak.
Tabiatdan foydalanish – tabiat va tabiiy resurslar imkoniyatini hisobga olgan holda, ulardan to’g’ri foydalanishining turli shakllari, jamiyatning moddiy va madaniy talablarini qondirish uchun tabiatdan va uning resurslaridan to’g’ri foydalanish, tabiat qonunlarini hisobga olgan holda kishilik jamiyati manfaatlarini ko’zlab, tabiatni o’zgartirish, kishilik jamiyatini Yerning geografik qobig’iga ta’siri majmuasi va tabiat, tabiiy resurslaridan to’g’ri foydalanish va uni muhofaza qilish to’g’risidagi fandir.
Tabiatdan foydalanishdagi omillar – tabiat boyliklaridan foydalanish jarayoniga ta’sir ko’rsatadigan omillar (abiotik, biotik va antropogen) hamdir. Omillar quyidagi uch guruhga bo’linadi: tabiat boyliklariga ta’sir ko’rsatadigan, ishlab chiqarishga ta’sir (muhit ifloslanishi) ko’rsatadigan, tabiatdan foydalanuvchi insonga ta’sir
ko’rsatadigan.
Ekologik omil – tirik organizmlarni turli joylarda moslashishi amalga oshuvchi muhitning jami tabiiy va sun’iy sharoitlaridir. Ekologik omillar kelib chiqishi (genezis) bo’yicha quyidagilarga bo’linadi: koinot, abiotik, biotik, antropogen, biologik va boshqalar.
Tabiat omili – turli tabiiy hodisa va jarayonlarning harakatdagi kuchining ta’siri. Ular ta’siri oqibatida tabiiy, landshaftlar o’zgarishi mumkin.
Tabiatni muhofaza qilish – davlat, xalqaro, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma’muriy tashkilotlar tomonidan tabiatni ilmiy asosda insoniyat manfaatlarini ko’zlab saqlashga, tabiatdan va uning resurslaridan to’g’ri foydalanishga, ongli ravishda o’zgartirishga, uning mahsuldorligini saqlab qolishga va atrof-muhitni iloji boricha tabiiy hamda toza saqlashga qaratilgan tadbirlar majmuasidir. Tabiatni muhofaza qilish asosan quyidagicha olib boriladi:
1) alohida ajratilgan hududlarda tabiat tabiiy holda saqlanadi va ko’paytiriladi;
2) tabiatga ta’sir etib, undan to’g’ri foydalanib madaniy
landshaftlar hosil qilinadi.
Tabiatni muhofaza qilishning dastlabki bosqichida yo’qolib borayotgan alohida o’simlik va hayvon turlarining muhofazasi amalga oshirilgan. Insoniyatning ehtiyojlari o’sib, tabiiy resurslardan foydalanish kuchayganidan keyin, tiklanadigan va tiklanmaydigan resurslarni muhofaza qilish va ulardan to’g’ri foydalanish bosqichi vujudga kelgan. XIX asrning o’rtalaridan boshlab tabiiy resurslar bilan bir qatorda, tabiiy hududiy komplekslar – alohida noyob hududlarni muhofaza qilish bosqichi ajratildi.
Atrof-muhitni hozirgi zamon ekologik muhofazasi bosqichi, insonning tabiatga ta’siri umumsayyoraviy masshtabga yetgan XX asr o’rtalaridan boshlangan. Bu bosqichning asosiy vazifasi ekologik sistemalarni muhofaza qilish, ularning o’z-o’zini tiklash qobiliyatini ta’minlash va biosferadagi muvozanatni saqlashdir. Bunda tabiatdan oqilona foydalanish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Kishilik jamiyati va tabiat bir butundir. Jamiyat rivojlangan sari insonning tabiatga ta’siri ortib boradi. Tabiiy omillar bilan antropogen omillar o’zaro uyg’unlashib tabiiy landshaftlarning o’rniga antropogen landshaftlar vujudga keladi. O’zgartirilgan tabiiy muhit, landshaftlarga inson aralashib turmasa, ular o’z tabiiy holatiga qaytishga moyil bo’ladi.
Insonning tabiatdan foydalanishi zaruriy ehtiyoj, inson tabiatdan qancha ko’p foydalansa, tabiatda shuncha ko’p o’zgarishlar ro’y beradi. Bunga qator misollar keltirish mumkin.Tabiatning bir butunligi tabiiy boyliklardan kompleks foydalanish zaruriyatini tug’diradi. Chunki, tabiat unsurlari (iqlim, yer-suv, o’simlik va hayvonot dunyosi, foydali qazilmalar) tabiatning ajralmas tarkibiy qismlaridir. Tabiiy resurslarning har biri kompleks foydalanishni talab etadi. Masalan: daryodan elektr energiyasi manbai, turli baliq, suv qushlari va boshqa hayvonlarning makoni, qishloq xo’jalik yerlarini sug’orish manbai, transport vositasi, chuchuk suv – manbai, rekreasiya – turizm obyekti va boshqa sohalarda foydalanish mumkin.
Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilishda har xil katta kichik hududlar, hatto kichik joyning mahalliy sharoiti, tabiiy boyligining holati hisobga olinadi va bu bilan regionallikka amal qilinadi.
Tabiiy fanlar (biologiya, geografiya, geologiya, fizika, astronomiya, matematika, kimyo va boshqalar) ekologiya, tabiatdan
foydalanish va uni muhofaza qilish bilan bevosita bog’liqdir.
Bunga qator misollar keltirish mumkin. Masalan: tabiiy muhit – qator tabiiy fanlarning ilmiy-tadqiqot predmeti hisoblanadi. Barcha ilmiy va ilmiy-texnologik ishlab chiqarishlar tabiiy fanlarning ilmiy, amaliy xulosalariga tayanish kerak.
Tabiat boyliklaridan to’g’ri foydalanish va uni muhofaza qilish faqatgina tabiiy fanlari o’rganadigan obyekt bo’libgina qolmasdan, ijtimoiy fanlarni ham o’rganadigan asosiy obyektlaridan hisoblanadi. Uning ilmiy, texnologik, iqtisodiy, tabobat, yuridik, madaniy, tarbiyaviy va boshqa qirralari bir butun majmua jarayon bo’lib, aniq ifodalangan fanlararo xarakterga ega.
Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilishda juda ko’p, xilma-xil jihatlar mavjud: ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-falsafiy, sog’lomlashtirish-gigiyena, yuridik, estetik, ta’lim-tarbiyaviy, ilmiy va boshqalar. Yuqoridagi jihatlarini o’nlab fanlar va ularning tarmoqlari o’rganadi.
Hozirgi vaqtda tabiiy boyliklarga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Shu sababli, har bir yoshda ijtimoiy ongni shakllantirish va taraqqiy ettirish kerak. Ijtimoiy ong shakllari xilma-xilligi, obyektiv olamning – tabiat va jamiyatning boyligi, serqirraligi va turli-tumanligidan kelib chiqadi.
"Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish" kursi ishlab
chiqarishning geografik joylashishi, uning turli davlatlar va hududlarda rivojlanish sharoiti va xususiyatlarini o’rganadigan ijtimoiy-iqtisodiy geografiya bilan chambarchas bog’liqdir. Ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning asosiy tarmoqlaridan hisoblangan joyning tabiiy boyliklariga xo’jalik nuqtai nazaridan baho berish ham kiradi. Chunki, tabiiy sharoit xo’jalikka, mehnat unumdorligiga, aholi va aholi joylarining tarqalish xususiyatlariga katta ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun, soha tadqiqotlarida hududning tabiiy boyliklarini iqtisodiy baholash katta ahamiyatga ega.
“Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish” kursi “Iqtisodiy nazariya”, “Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish”, “Milliy iqtisodiyot”, “Mintaqaviy iqtisodiyot”, “Statistika” va boshqa iqtisodiy fanlar bilan uzviy bog’liqdir. Masalan: ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirishda jumladan, ayrim davlat yoki hududlarda sanoat, qishloq xo’jaligi, transportning taqsimlanishida tabiiy sharoit va resurslarning aholining soni, tarkibi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqaruvchi kuchlar, o’z navbatida, tabiiy boyliklardan foydalanishga, ijtimoiy mehnat unumdorligiga, ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayoniga ta’sir ko’rsatadi.
Ilmiy-texnika taraqqiyoti mehnat vositalarining takomil-lashishiga va o’z navbatida muhitga ishlab chiqarish ta’sirining kuchayishiga va uning ifloslanishiga olib kelmoqda. "Demografik portlash", ya’ni yer yuzi aholisi sonining keskin oshishi ham tabiatga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Antropogen ta’sir global ekologik sistema biosferaning faoliyatiga ham jiddiy ta’sir yetkazib, umumsayyoraviy ekologik halokat xavfini keltirib chiqarmoqda.
Tabiatni muhofaza qilishning ilmiy, iqtisodiy, sog’lomlashtirish, tarbiyaviy, estetik maqsadlari adabiyotlarda yetarlicha yoritilgan.
Insoniyatning tabiatga, turli bosqichdagi tabiiy majmualarga turlicha ta’siri yuqori darajaga ko’tarilgan vaqtda, ekologik muvozanat buzilishining oldini olish muammosi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lmoqda.
Ekologik vaziyatni o’rganish, tabiatdan foydalanish va tabiatni muhofaza qilishni to’g’ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.
Ekologik vaziyatni o’rganish tabiiy muhit holatini kuzatish va to’g’ri boshqarish, ya’ni monitoringni tashkil qilishga bog’liq. Monitoring ba’zi obyekt yoki hodisalarni kuzatishni, ya’ni tabiiy muhitdagi antropogen o’zgarishlarni kuzatishni, baholashni hamda bashorat qilishni o’z ichiga oladi.
Hozirgi kunda xalq xo’jaligining turli jabhalarida, tuman, shahar, viloyatlarning tabiiy muhitga ta’sirini nazorat qilish uchun ekologik pasportlashtirish amalga oshirilmoqda. Ekologik pasport barcha chiqindilar manbalari to’g’risida va ularning ta’sir darajasi haqida ma’lumot beradi.
Tabiatdan foydalanish, tabiatni muhofaza qilish prinsiplari O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida o’z aksini topdi. Davlat tashkilotlarining bu sohadagi faoliyati ham Konstitusiyada belgilandi. Har bir davlatda tabiat muhofazasi bo’yicha alohida qonun qabul kilinadi. Tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan qonunlarni buzgan shaxslar ma’muriy, moddiy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ekologiya va madaniyat tushunchalari uzviy bog’langan. Aholining madaniyat saviyasi qanchalik yuqori bo’lsa, o’sha joyda ekologik sharoit shunchalik qulay, yashash muhiti sof bo’ladi. Har bir mutaxassis, qaysi jabhada faoliyat ko’rsatishidan qatiy nazar aholining umumiy ekologik madaniyati saviyasini yuksaltirishga o’z hissasini qo’shishi kerak. Milliy madaniy qadriyatlar, urf-odatlarni tiklash ham muhim ahamiyatga ega.
Yüklə 35,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə