1Dinləyişin I hissəsi Dinləyişin hissəsi on tapşırığı birləşdirirYüklə 129,34 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü129,34 Kb.
#49873 

1Dinləyişin I hissəsi Dinləyişin hissəsi on tapşırığı birləşdirir.  

1-6-cı tapşırıqlar.  

Birinci altı tapşırığa əməl edilməsində musiqi fraqmentlərinin dinlənilməsi və müvafiq 

suallara cavab verilməsi nəzərdə tutulur. Hər bir tapşırığa bir musiqi fraqmenti və iki sual 

daxildir. Hər sualı ehtimal olunan dörd cavab müşayiət edir. Bir düzgün cavabı seçin və 

cavablar vərəqində X-lə işarə edin.   

Hər bir musiqi fraqmentini iki dəfə dinləyin. Birinci və ikinci dinləyiş arasında fasilə 20 

saniyədir. 

Hər bir tapşırığa daxil olan musiqi fraqmenti dinlənilənədək tapşırığın suallarını oxumağınız 

üçün sizə 10 saniyə vaxt verilir. 

Tapşırıqlar sonrakı səhifələrdə verilib. 

 

 


 

Tapşırıq 1.  Birinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (1.1 və 1.2): 

 

1.1 Hansı guşənin mahnısıdır?

   


 

 

1.2 Mahnıda hansı formalı çoxsəslilikdir 

ა) Sameqrelo 

 

  

 

  

ა) Ostinatik 

ბ) Quriya   

 

  

 

  

ბ) Burdonik 

გ) Svaneti   

 

  

 

  

გ) Kontrastlı 

დ) Kaxeti   

 

  

 

  

დ) Kompleks halında  

 

 

  


 

Tapşırıq 2. İkinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (2.1 və 2.2): 

 

2.1 Musiqinin əsasını hansı guşənin     

 

2.2 Musiqinin müəllifi

 kimdir? qamma-harmoniyası təşkil edir  

ა) Sameqrelo 

 

 

  

 

  

ა) Otar Taktakişvili 

ბ) Svaneti   

 

  

 

  

 

ბ) Şalva Mşvelidze გ) Kaxeti   

 

  

 

  

 

გ) Andria Balançivadze დ) Pşavi   

 

  

 

  

 

დ) Aleksi Maçavariani   

 

 

 
 

Tapşırıq 3. Üçüncü musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (3.1 və 3.2): 

 

3.1 Əsər hansı formada yazılmışdır? 

3.2 Əsərdə dəyişməz halda hansı 

  

qrupun çalğı aləti səslənir? 

ა) Rondo 

 

ა) Nəfəsli ağac alət ბ) Sonata 

 

ბ) Simli alət გ) Variasiya 

 

გ) Nəfəsli metal alət დ) Üçhissəli 

   


დ) Zərb 

 

 

 

 
 

Tapşırıq 4. Dördüncü musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (4.1 və 4.2): 

 

4.1

 Verdinin operalarından hansı   

 

 

4.2 

Solo opera nömrəsinin hansı  personajın partiyası səslənir?    

 

 

 

janrıdır?   

 

 

  

ა) Hersoq   

 

 

  

 

  

ა) Ariozo 

ბ) Alfred   

 

  

 

  

 

ბ) Romans გ) Radames 

 

  

 

  

 

გ) Ariya  დ) İsmayıl  

 

  

 

  

 

დ) Ballada  

 

 

 


 

Tapşırıq 5. Beşinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (5.1 və 5.2): 

 

5.1 Hansı əsrin musiqisi səslənir? 

 

 

 

5.2 Hansı janrın fraqmentidir? 

ა) Renessans 

 

  

 

  

 

ა) Operetta ბ) Orta əsrlər 

 

  

 

  

 

ბ) Müzikl გ) XVII əsr 

 

  

 

  

 

გ) Opera დ) XX əsr  

 

  

 

  

 

დ) Balet  

 

 

 

 
 

Tapşırıq 6. Altıncı musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (6.1 və 6.2): 

 

6.1 Hansı janrın fraqmentidir? 

 

 6.2 Musiqinin müəllifi kimdir? 

ა) Simfoniya 

 

 

  

 

  

ა) Şubert 

ბ) Opera   

 

  

 

  

 

ბ) Berlioz გ) Balet 

 

  

 

  

 

 გ) Mendelson 

დ) Simfonik üvertüra   

 

 

  

 

დ) List  

 

  

  

Tapşırıq 7. Təlimat. Musiqi fraqmentini dinləyin; not yazısında verilmiş dörd variantdan dinlədiyiniz 

qammanın müvafiq variantını  seçin və cavablar vərəqində düzgün cavabı X işarəsi ilə qeyd 

edin.    

Qammanı iki dəfə dinləyin.  

Not yazısına yenidən nəzər salmaq üçün dinləyişdən əvvəl sizə 5 saniyə vaxt verilir: 

 

 
 

Tapşırıq 8. Təlimat. Musiqi fraqmentini dinləyin; not yazısında verilmiş dörd variantdan dinlədiyiniz 

ritmik fiqurasiyanın müvafiq variantını  seçin və cavablar vərəqində düzgün cavabı X işarəsi 

ilə qeyd edin.   

Ritmik fiqurasiyanı iki dəfə dinləyin.  

Not yazısına yenidən nəzər salmaq üçün dinləyişdən əvvəl sizə 5 saniyə vaxt verilir: 

 


10 

 

Tapşırıq 9. Musiqi imlası 

Təlimat. Melodiyanı dinləyin və  not sistemində yazın. Melodiya birsəsli, səkkiztaktlı və 

birtonallıdır. Dinləmək və yazmaq üçün sizə 15 dəqiqə vaxt verilir. Melodiyanı audioyazıda 

dörd dəfə dinləyin; hər sonrakı dinləyiş arasında 2 dəqiqə interval vardı.  

 

Yazılmış melodiyanı cavablar vərəqəsindəki verilmiş  not sisteminə keçirin.  

 

 

 

 

 

  


11 

 

Tapşırıq 10. Musiqi əsərinin təhlili 

Təlimat. Tapşırıqda musiqi əsərinin verilən suallar üzrə audio və not yazıları əsasında təhlili 

nəzərdə tutulur.  

Musiqi əsərinin yazısını üç dəfə dinləyin; yazını dinləməzdən əvvəl tapşırığın suallarını bir 

daha nəzərdən keçirmək üçün sizə 30 saniyə vaxt verilir. 

 

(Suallar sonrakı səhifədə verilib). 

 

 

 

 

 


12 

 

1. Verilmiş fraqment hansı musiqi janrına məxsusdur? Fikrinizi əsaslandırın. 2. Müəyyən edin:  

ა) Dinlənilmiş fraqmentin musiqi forması; 

ბ) Dinlənilmiş fraqmentin başlanğıc tonallığı;  

გ) 8-ci taktda verilmiş kadansa dövriyyəsinə daxil olan akkordların harmonik funksiyaları. 

3. Musiqi fraqmentinin bədii-emosional cəhətini, onun dəyişiklikləri ilə birlikdə səciyyələndirin

Musiqini əks etdirmə formalarından hansı xüsusiyyətlərin (hansı formalı melodiya, ritm, temp, 

tembr, harmoniya, qamma-tonallıq, faktura və s.) musiqi fraqmentinin bədii məzmununu yaratmaq 

üçün xüsusilə mühüm olduğunu təhlil və qısaca təsvir edin.    

 

 13 

 

4. Dinlənilmiş fraqmentin musiqi səciyyəsi əsasında əsərin yaradıldığı dövrü, cərəyanı və bəstəkarın kimliyini müəyyən edin. 

5. Əsərin tarixi-mədəni kontekstini müzakirə edin (bəstəkarın yaradıcılığını səciyyələndirin və onun 

yaradıcılığında bu janrın əhəmiyyətini göstərin; əsərin musiqi-bədii kontekstinin 

özünəməxsusluğunu qeyd edin).   

 

 

(Əsərin not yazısı sonrakı səhifələrdə verilib) 

 

  

 14 

 

  

 

  

 

  

 

  

 15 

 

  

 

  

 

  

 

  

 16 

 

  

 

  

 

  

 

  

 17 

 

  

 

  

 

  

 

  

 18 

 

  

 

  

 

  

 

  

 19 

 

  

 

  

 

  

 

  

 20 

 

  

 

  

 

  

 

  

 21 

 

  

 

  

 

  

 

  

 22 

 

  

 

  

 

  

 

  

 23 

 

  

 

  

 

  

 

  

 24 

 

  

 

  

 

  

 

  

 25 

 

  

 

  

 

  

 

  

 26 

 

II  hissə Tapşırıqlar 11-18.  

Təlimat. Cavablar vərəqində düzgün cavabın müvafiq xanasını X işarəsi ilə göstərin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

 

Tapşırıq 11. Gürcü musiqi mədəniyyətində Filimon Koridzenin nə kimi xidmətləri olmuşdur? 

 

ა) Gürcüstanda opera janrının əsasının qoyulması 

ბ) Gürcü zəngulələrinin toplanması və notlara yazılması 

გ) Tbilisidə musiqi məktəbinin təsis edilməsi 

დ) Gürcü xor musiqisi şah əsərlərinin yaradılması 

 

  

 

  


28 

 

Tapşırıq 12.  Qvido Daretsoeli tərəfindən yaradılmış musiqi əlifbasının əsasını nə qoymuşdur? 

 

ა) İtalyan dili əlifbasının səsləri ბ) Xristian himninin sözlərinin birinci hecaları  

გ) XV əsr madriqalının başlığı 

დ) Fransız xalq mahnısının poetik mətni 

 

 

 

  

 29 

 

Tapşırıq 13. Hansı təyinat konsert janrına uyğundur? 

 

ა) Solo aləti üçün virtuoz pyes  

ბ) Solo aləti və orkestr üçün əsərlər   

გ) İnstrumental ansambl üçün çoxhissəli pyes 

დ) Solistlər, xor və orkestr üçün əsərlər  

 

 

 

 

  


30 

 

Tapşırıq 14.  Musiqili kompozisiyanın “sekvensiya” üsulu necə müəyyən edilir?  

 

ა) Musiqi taktında güclü və zəif dörvlərin bir-birini əvəz etməsi 

ბ) Musiqili ifadənin müxtəlif yüksəklikdə təkrar edilməsi  

გ) Musiqi əsərinin personaji ilə konkret tembrin əlaqəsi 

დ) Digər musiqi materialının təzələnməsi fonunda musiqi motivinin təkrarı 

 

 

 

  

 


31 

 

Tapşırıq 15. XIX əsrin birinci yarısında gürcü musiqisinin mədəni-maarif ocağı hansı idi? 

 

ა) Konservatoriya 

ბ) Ruhani seminariyaları 

გ) Musiqi məktəbi 

დ) Kübar salonları 

 

  

 

 

 32 

 

Tapşırıq 16. Avropa musiqi klassisizminin başında hansı şəhər dururdu? 

 

ა) Roma 


ბ) London 

გ) Paris 

დ) Vyana 

 

 

  

 

 
33 

 

Tapşırıq 17.  Musiqi tempinin azaldılmasını hansı termin əks etdirir? 

 

ა) accelerando 

ბ) ritenuto 

გ) sforzando 

დ) allegro 

 

 

 

 

 

 

 34 

 

Tapşırıq 18.  

Verilmiş ritmik çertyojlardan “sinkopa” hansıdır?  

 

ა)  ბ) 

გ) 


დ) 

 

 

 

 

  


35 

 

Tapşırıq 19. Şekspirin süjetində yaradılmış baletin musiqisinin müəllifidir:  

 

ა) Andria Balançivadze   ბ) Aleksi Maçavariani 

გ) Otar Taktakişvili  

დ) Revaz Lağidze  

 

 

 

 

 

 36 

 

Tapşırıq 20. Qustav Malerin  1№-li simfoniyasının III hissəsinin əsasını hansı əsərin musiqili sitatı təşkil 

edir? 

 

ა) „Marselyoza“ 

ბ) Fransız xalq mahnısı  

გ) Avstriyanın himni 

დ) Qriqorisayağı koral 

 

  

 

 
37 

 

Tapşırıq 21. Betxovenin 9№-li simfoniyasının xor mətninin müəllifi hansı şairdir? 

 

ა) Qöte 

ბ) Bayron 

გ) Şekspir 

დ) Şiller 

 

 

 

 

  


38 

 

Tapşırıq 22. Rixard Vaqnerin opera islahatını 

səciyyələndirmir:

 

 

ა) Sonsuz melodiya prinsipi 

ბ) Fəaliyyətin inkişafının arasının kəsilməməsi 

გ) Ariyaların, ansamblların və xorların “secco” reçitativlərlə əlaqəsi 

დ) Leytmotiv sistemdə qurulmuş simfonik inkişaf 

 

 

 

 

  


39 

 

Tapşırıq 23. Musiqili ekspressionizmin yaranması ilə əlaqədar olan ölkə: 

 

ა) Fransa 

ბ) İtaliya 

გ) Almaniya 

დ) Avstriya 

 

 

 

 

 

 
40 

 

Tapşırıq 24. Təqvim janrlı mahnı deyildir: 

 

ა) „Cona“ 

ბ) „Odoya“ 

გ) „Alilo“ 

დ) „Kirialeysa“ 

 

 

 

 

 

 
41 

 

Tapşırıq 25. Yaradıcılığında Pirosmaninin bədii surətləri əks olunan bəstəkar: 

 

ა) Qiya Kançeli 

ბ) Sulxan Sinsadze 

გ) Otar Taktakişvili 

დ) Sulxan Nasidze 

 

 

 

 

 

 
42 

 

Tapşırıq 26. Nota bənzər müəyyən uzunluğu olan və qrafik əlamətlə əks olunan musiqini əks etdirən 

element hansıdır? 

 

ა) Tembr 

ბ) Fasilə 

გ) Alterasiya işarəsi 

დ) Akollada 

 

 

 

 

 
43 

 

Tapşırıqlar 27 - 30. Notdan qurma 

 

Təlimat.  Re notundan verilmiş interval, üç və dördsəsli akkordlar, qamma qurun və cavablar 

vərəqində verilmiş not sisteminə yazın:  

 

27. Böyük seksta 

 

28. Minor üçsəslilik  

29. Kiçik major kvintsekstakkord 

 

30. Lidik qamma  


44 

 

Tapşırıqlar 31 - 33.  Uyğunluğun müəyyən edilməsi 

 

Təlimat.    Tapşırıqda  siyahının  iki  sütunu  verilmişdir.  Onların  həcmləri  arasında  uyğunluğu 

müəyyən  edin.  Soldakı  sütunun  hər  göstəricisinə  (1,  2,  3)  sağdakı  sütununun  yalnız  bir 

göstəricisi uyğundur ().  Cavablar vərəqində verilmiş cədvəldə hər bir uyğunluğu X 

işarəsi ilə göstərin. 

 

 

 

 

  

 


45 

 

Tapşırıq 31.  Hadisələrin baş verdiyi ölkələrdə ölkələr və operalar arasında uyğunluğu müəyyən edin: 

 

1) İspaniya  

 

 

ა) Adameus Motsartın “Fiqaronun toyu” 2) Fransa   

 

 ბ) Rixard Vaqnerin “Loenqrin” 

3) Yunanıstan   

 

გ) Cüzeppe Verdinin  “Traviata”sı დ) Kristof Qlukun “Orfey və Evridika” 

ე) Pyetr Çaykovskinin “Yevgeniy Onegin”  

 

  

 46 

 

Tapşırıq 32. Sergey Prokofyevin “Petya və canavar” simfonik nağılının musiqili çalğı alətləri və 

personajları arasında uyğunluğu müəyyən edin: 

 

1) Qaboy   

 

 

 ა) Petya 

2) Valtorna 

 

 

 ბ) Canavar 

3) Faqot   

 

 

 გ) Quş 

დ) Ördək 

ე) Baba 

 

 

  


47 

 

Tapşırıq 33.  Simfoniyalar və bəstəkarlar arasında uyğunluğu müəyyən edin: 

 

1) “Başa çatmamış”

   

 

 ა) Hektor Berlioz 

2) “Fantastik”   

 

 

 ბ) Frans Şubert 

3) “Yeni aləmdən” 

 

 

 გ) Amadeus Motsart 

დ) Antonin Dvorjak 

ე) İozef Haydn 

 

 

 

  


48 

 

Tapşırıqlar 34–38. „Düzgündür-səhvdir“  

Təlimat. Verilən müddəanın düzgün yaxud səhv olduğunu müəyyən edin; müddəanı düzgün 

sayarsınızsa, müvafiq xananı X işarəsi ilə göstərin; belə hallarda sizdən izahat tələb 

edilməyəcəkdir; əgər müddəanı səhv sayarsınızsa, müvafiq xananı X işarəsi ilə göstərin və 

ayrılmış yerdə düzgün izahı yazın. 

 Müddəanın səhv olduğu təqdirdə, verilmiş izaha düzgün termini/sözü uyğunlaşdırın yaxud 

verilmiş termini/sözü düzgün izah edin. 

Nəzərə alın ki, verilmiş izahın müsbət forması mənfi forma ilə və əksinə dəyişdirildikdə cavab 

qəbul olunmur.  

 

 

 


49 

 

Tapşırıq 34. 

 

Concerto grosso’nun janrı klassisizm dövründə yaradılmışdır.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 50 

 

Tapşırıq 35.  

Musiqi termini 

Diminuendo tempin sürətləndirilməsi deməkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 51 

 

Tapşırıq 36.  

Orta əsrlərdə messa alman dilində ifa olunurdu.  

 

 

 

 

 

  

 

  


52 

 

Tapşırıq 37. 

 

Qərbi Gürcüstanın xalq mahnılarını təzadlı tipli polifoniya səciyyələndirir.   

 

 

 

 

  

 

  

 


53 

 

Tapşırıq 38.  

Əsasən, balet terminologiyası italyan dilindədir  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


54 

 

Tapşırıqlar 39 – 40. Xronologiyanın müəyyən edilməsi 

 

Təlimat.  Siyahını  ən  köhnədən  ən  yeniyə  doğru  xronoloji  qaydada  yerləşdirin.  Cavablar 

cədvəlində  xronoloji  ardıcıllıq  rəqəmlərlə  1-dən  4-dək  qeyd  edilmişdir.  Cavablar  vərəqində 

verilmiş  cədvəldə  seçilmiş  rəqəm  boyunca  əlifbanın  müvafiq  hərfləri  ilə  düzgün  cavabları 

yazın ().  

 

 

 

 

  

 


55 

 

Tapşırıq 39. Gürcü bəstəkarlarının soyadlarının siyahısını, onların həyat və fəaliyyət dövrü üzrə xronoloji 

qaydada yerləşdirin: 

 

ა) Qiya Kançeli 

ბ) Zaxar Paliaşvili 

გ) Aloiz Mizandari 

დ) Andria Balançivadze 

 

 

  

 


56 

 

Tapşırıq 40. Musiqi janrlarının siyahısını xronoloji qaydada yerləşdirin: 

 

ა) Motet 

ბ) Simli kvartet 

გ) Simfonik poema  დ) Opera  

Document Outline

  • TAVPURCELI-2017-MASC-Musika-AZERBAIJANULI.pdf
    • Page 1

Yüklə 129,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə