Azərbaycan memarliq və İNŞaat universitetiYüklə 0,95 Mb.
səhifə1/6
tarix05.02.2018
ölçüsü0,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6


1. İstilik texnikasında qaz vY buxarlardan nY çn işmaddY kimi istifadY edilir?

A) Qızdırıldıqda vY soyudulduqda  hYcmlYrini 輟x bk hYcmdY dYyişdiyinY gY

B) İstilik tutumu 輟x olduğuna gY

C) ヨzllyaz olduğuna gY

D) Qızdırıldıqda sıxlığı azaldığına gY

E) İstilikke輅rmY Ymsalı 輟x olduğuna gY2. Hansı cavabda qazların yalnız hal parametrlYri verilmişdir (- qazın hYrYkYt srYti, -qazın tYzyiqi, - qazın hYcmi, - qazın ktlYsi, - qazın temperaturu)?

A)

B)

C)

D)

E)3. Qazların molekulyar kinetik nYzYriyyYsinY gY tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur (- vahid hYcmdY olan molekulların sayıdır; - molekulun ktlYsidir; - molekulların irYlilYmY hYrYkYtinin orta kvadratik srYtidir)?

A)

B)

C)

D)

E)4. temperaturda civYli barometrin gtYrişini, 0 temperatura uyğun gtYrişinY hansı ifadY ilY virmYk olar?

A)

B)

C)

D)

E)5. Hansı cavablarda yalnız tYzyiqin vahidlYri verilib?

1 - Nm2

2 - N/m3

3 - N/m2

4 - mm civY stunu

5 - kq/m2

6 - Bar

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 6

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 6

E) 2, 1, 56. Hansı cavablarda yalnız tYzyiqin vahidlYri verilib?

1 - Bar

2 - Nm2

3 - N/m3

4 - MPa

5 - Nmm

6 - mm civY stunu

7 - kq/m3

A) 1, 4, 6

B) 7, 2, 4

C) 2, 4, 6

D) 1, 3, 7

E) 2, 3, 57. Hansı cavablarda tYzyiqin vahidi verilmYmişdir?

1- Pa

2 - N/m2

3 - kq/m2

4 - Pa

5 - Nm

6 - m su stunu

7 - N/m3

8 - Barel

A) 5, 7, 8

B) 1, 3, 5

C) 6, 7, 2

D) 5, 6, 3

E) 1, 4, 58. Hansı cavablarda tYzyiqin vahidi verilmYmişdir?

1 - mm civY stunu

2 - Pa/m2

3 - Pa

4 - Nm

5 - Bar

6 - kq/m2

7 - N/m3

8 - N/m2

A) 2, 4, 7

B) 1, 5, 6

C) 3, 5, 1

D) 5, 6, 3

E) 1, 3, 79. Qazın mtlYq tYzyiqi necY hesablanır (pman-manometrik tYzyiq, pbar-barometrik tYzyiq, pvak-vakuum tYzyiqi)?

A) pmt=pman+pbar

B) pmt=pman-pbar

C) pmt=pbar+pvak

D) pmt=pvak+pman

E) pmt=pman10. Qazın mtlYq tYzyiqi necY hesablanır (pman-manometrik tYzyiq, pbar-barometrik tYzyiq, pvak-vakuum tYzyiqi)?

A) pmt=pbar-pvak

B) pmt=.pbar+pvak

C) pmt=pvak-pbar

D) pmt=pvak+pman

E) pmt=pvak-pman11. Atmosfer tYzyiqindYn aşağı olan tYzyiq necY adlanır?

A) Vakuum tYzyiq

B) MtlYq tYzyiq

C) Nisbi tYzyiq

D) Barometrik tYzyiq

E) Manometrik tYzyiq12. Atmosfer tYzyiqindYn yuxarı olan tYzyiq necY adlanır?

A) İzafi tYzyiq

B) MtlYq tYzyiq

C) Nisbi tYzyiq

D) Vakuum tYzyiqi

E) Manometrik tYzyiq13. Maye stununun yaratdığı tYzyiq stunun en kYsik sahYsindYn asılıdırmı?

A) Xeyr


B) BYli

C) SahY azaldıqca tYzyiq artır

D) SahY artdıqca tYzyiq artır

E) SahY artdıqca tYzyiq azalır14. Atmosfer tYzyiqi 750 mm civY stunu, manometrin gtYricisi 1 MPa olarsa qazın mtlYq tYzyiq neçY bar olar?

A) 11


B) 2

C) 9


D) 1,1

E) 10


15. Atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa, manometrin gtYricisi 3 bar olarsa, qazanda buxarın mtlYq tYzyiqi neçY bar olar?

A) 4 bar

B) 3,1 bar

C) 2 bar

D) 6 bar

E) 0,4 bar16. 735,6 mm civY stunu neçY texniki atmosferdir?

A) 1


B) 2

C) 2,5


D) 1,5

E) 0,5


17. 760 mm civY stunu neçY fiziki atmosferdir?

A) 1,0


B) 1,5

C) 4


D) 5

E) 4,5


18. 1 fiziki atmosfer neçY texniki atmosferY uyğundur?

A) 1,0332

B) 2,035

C) 4


D) 5

E) 1,5


19. Normal şYraitY uyğun olan 1 fiziki atmosfer neçY mm.civY stununa bYrabYrdir?

A) 760


B) 750

C) 850


D) 860

E) 550


20. 1 texniki atmosfer neçY mm civY stununa bYrabYrdir?

A) 735,6

B) 760

C) 750


D) 650

E) 850


21. TYzyiqin vahidi 1 bar neçY mm civY stunudur?

A) 750


B) 735,6

C) 740


D) 760

E) 755


22. 1 texniki atmosfer neçY m su stununa bYrabYrdir?

A) 10


B) 12

C) 10,5

D) 2

E) 100


23. TYzyiqin vahidi 1 bar neçY m su stunudur.

A) 10,2

B) 10

C) 11


D) 9,8

E) 10,324. Normal şYraitY uüğun olan 1 fiziki atmosfer neçY m su stunudur.

A) 10,3


B) 10

C) 11


D) 9,8

E) 10,2


25. Atmosfer tYzyiqi 765 mm civY stunu, qapalı qabda olan qazın vakuummetrik tYzyiqi 300 mm civY stunu olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY mm civY. stunu olar?

A) 465


B) 1065

C) 365


D) 760

E) 265


26. Atmosfer tYzyiqi 1 bar, qapalı qabda olan qazın seyrYklik tYzyiqi 450 mm civY. stunu olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY mm civY. stunu olar?

A) 300


B) 310

C) 1200


D) 760

E) 200


27. Qazın izafi tYzyiqi 0,02 MPa, atmosfer tYzyiqi 100 kPa olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY bar olar?

A) 1,2


B) 100,2

C) 102


D) 10,2

E) 120


28. Qazın izafi tYzyiqi 3,3 bar, atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY bar olar?

A) 4,3


B) 3,2

C) 3,4


D) 13,3

E) 2,3


29. Qazın mtlYq tYzyiqi 0,95 MPa, izafi tYzyiqi isY 850 kPa olduqda atmosfer tYzyiqi neçY MPa olar?

A) 0,1


B) 0,15

C) 0,85


D) 0,095

E) 1,8


30. traf mhitin tYzyiqi 765 mm. civY. stunu olduqda, qapalı qabdakı qazın vakuummetrik tYzyiqi 400 mm. civY stununa bYrabYrdir. Bu zaman qazın mtlYq tYzyiqi neçY mm. civY. stunu olar?

A) 365


B) 975

C) 285


D) 735

E) 165


31. traf mhitin tYzyiqi 1 bar, qapalı qabda olan qazın seyrYklik tYzyiqi 350 mm. civY stunu olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY mm civY stunu olar?

A) 400


B) 350

C) 200


D) 720

E) 150


32. Qazın izafi tYzyiqi 4,5 bar, atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa olduqda qazın mtlYq tYzyiqi neçY bar olar?

A) 5,5


B) 3,5

C) 3,2


D) 10,3

E) 1,3


33. Manometrin gtYricisi 3 bar olarsa, qazanda buxarın mtlYq tYzyiqi neçY bar olar?

A) 4 bar

B) 3 bar

C) 2 bar

D) 6 bar

E) 4,2 bar34. ManometrlY qazın hansı parametri lr?

A) Qazın tYzyiqi

B) Temperaturu

C) Nisbi rtubYti

D) TYzyiq qvvYsi

E) Qazın sıxlığı35. Qazların kinetik nYzYriyyYsinY gY mtlYq temperatur nYyY deyilir?

A) MtlYq temperatur molekulların orta irYlilYmY hYrYkYtinin kinetik erercisini xarakterizY edYn parametrdir

B) Molekulların irYlilYmY hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

C) Molekulların rYqsi hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

D) Molekulların fırlanma hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

E) Molekulların srtnmY qvvYsini xarakterizY edYn parametrdir36. Atmosfer tYzyiqini mm civY stunu ilY çYn cihaz necY adlanır?

A) Barometr

B) Manometr

C) Vakuummetr

D) Termometr

E) Psixrometr37. Kelvin şkalasında hansı temperatur 17 0C-yY uyğundur?

A) 290 K

B) 273 K

C) 17 K


D) 256 K

E) 317 K38. Kelvin şkalasında hansı temperatur 7 0C-yY uyğundur?

A) 280 K

B) 273 K

C) 7 K


D) 266 K

E) 307 K39. 2 kmol oksigenin ktlYsi nY qYdYrdir?

A) 64 kq

B) 96 kq

C) 8 kq

D) 32 kq

E) 50 kq40. Qaz sabitinin (R) qiymYti nYdYn asılıdır?

A) Qazın nndYn

B) Xsusi hYcmdYn

C) Temperaturdan

D) TYzyiq vY temperaturdan

E) TYzyiqdYn41. Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.), arqon qazının atom ktlYsinin 40 olması nYzYrY alınmaqla arqon qazının qaz sabiti neçY C/(kqdYr) olar?

A) 208


B) 416

C) 104


D) 802

E) 401


42. Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.) vY hidrogenin atom ktlYsinin 1 olması nYzYrY alınmaqla hidrogen qazının qaz sabiti neçY C/(kqdYr) olar?

A) 4157


B) 4175

C) 8314


D) 8324

E) 7314


43. Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.), karbon qazının molekul ktlYsinin 44 olması nYzYrY alınmaqla karbon qazının qaz sabiti neçY C/(kqdYr) olar?

A) 189


B) 94,5

C) 378


D) 387

E) 873


44. Hansı cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiş qiymYtlYri normal fiziki şYraitY uyğundur?

A) p=760 mm civY stunu vY T=273 K

B) p=750 mm civY stunu vY t=2730C

C) p=760 mm civY stunu vY T=0 K

D) p=750 mm civY stunu vY t=200C

E) p=670 mm civY stunu vY t=40C45. Hansı cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiş qiymYtlYri normal fiziki şYraitY uyğundur?

A) t=0 0C, p=760 mm civY stunu

B) t=273 0C, p=1,013 bar

C) T=0 K, p=760 mm civY stunu

D) T=273 K, p=1,1 bar

E) t=0 0C, p=750 mm civY stunu46. Hansı cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiş qiymYtlYri normal fiziki şYraitY uyğundur?

A) T=273 K, p=1,013 bar

B) t=20 0C, p=750 mm civY stunu

C) T=273 K, p=1 bar

D) t=5 0C, p=760 mm civY stunu

E) t=0 0C, p=1 bar47. Hansı cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiş qiymYtlYri normal fiziki şYraitY uyğundur?

A) t=0 0C, p=1,013 bar

B) t=20 0C, p=750 mm civY stunu

C) T=273 K, p=1 bar

D) t=5 0C, p=760 mm civY stunu

E) t=10 0C, p=1 bar48. Hansı cavabda yalnız 1 fiziki atmosfefY bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 750 mm civY stunu

2 - 10,2 m su stunu

3 - 760 mm civY stunu

4 - 1 bar

5 - 10 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10 m su stunu

9 - 10,3 m su stunu

A) 3, 6, 9

B) 2, 3, 7

C) 1, 4, 6

D) 5, 6, 9

E) 3, 6, 849. Hansı cavabda yalnız 1 texniki atmosfefY bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 750 mm civY stunu

2 - 10,2 m su stunu

3 - 760 mm civY stunu

4 - 0,98 bar

5 – 10.5 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10 m su stunu

9 - 10,3 m su stunu

A) 4, 7, 8

B) 2, 3, 4

C) 1, 5, 4

D) 8, 6, 9

E) 4, 7, 650. Hansı cavabda yalnız 0,1 MPa-a bYrabYr bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 1 bar

2 - 10,3 m su stunu

3 - 750 mm civY stunu

4 - 760 mm civY stunu

5 - 10 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10,2 m su stunu

9 - 10 bar

A) 1, 3, 8

B) 1, 5, 4

C) 3, 4, 6

D) 5, 2, 7

E) 8, 9, 351. Universal qaz sabitinin vahidi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)52. 1 kq ideal qaz çn hal tYnliyi hansıdır (-qazın xsusi hYcmi vY tYzyiqi; -qazın Selsi vY Kelvin şkalaları zrY temperaturu, 0C, K; -qaz sabitidir)?

A)

B)

C)

D)

E)53. m kq ideal qaz çn hal tYnliyi hansıdır (V, Vμ -qazın mtlYq hYcmi, mol hYcmi, xsusi hYcmi vY tYzyiqi; -qazın mtlYq temperaturu, K; -qaz sabitidir, m-qazın ktlYsıdır; M-qazın mol ktlYsıdır)?

A)

B)

C)

D)

E)54. 1 kmol ideal qaz çn hal tYnliyi hansıdır (V, Vμ -qazın mtlYq hYcmi, mol hYcmi, xsusi hYcmi vY tYzyiqi; -qazın mtlYq temperaturu, K; -qaz sabitidir; m-qazın ktlYsıdır; M-qazın mol ktlYsıdır; - Van-Der-Vaals sabitlYridir):

A)

B)

C)

D)

E)55. Dsturlardan hansı 1 kq real qaz çn Van-Der-Vaals tYnliyidir (-qazın tYzyiqi, xsusi hYcmi vY mtlYq temperaturu; - Van-Der-Vaals sabitlYridir)?

A)

B)

C)

D)

E)56. Qaz qarışığının tabe olduğu qanunlar hansılardır?

A) Dalton, Amaqa

B) Dalton, Nyuton

C) Amaqa, Nyuton

D) Faradey, Nyuton

E) Furye, Amaqa57. Qaz qarışığı çn Dalton qanununun riyazi ifadYsi hansıdır (V-qazın mtlYq hYcmi, p-qazın tYzyiqi, -qazın mtlYq temperaturu, K; C-istilik tutumu, E-şalanma intensivliyidir)?

A)

B)

C)

D)

E)58. Qaz qarışığı çn Amaqa qanununun riyazi ifadYsi hansıdır (V-qazın mtlYq hYcmi, p-qazın tYzyiqi, -qazın mtlYq temperaturu, K; C-istilik tutumu, E-şalanma intensivliyidir)?

A)

B)

C)

D)

E)

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə