Azærbaycan RespublikasıYüklə 52,41 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.03.2018
ölçüsü52,41 Kb.
#35376


Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 2006-ci il 

üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə 

BƏYANATI  

 

 

Milli Bankın yürütdüyü pul siyasəti ölkədə makroiqtisadi stabilliyin təmin 

olunmasına və ölkənin  əlverişli beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin qorunub 

saxlanmasına yönəldilmişdir. 

Dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və aşağı inflyasiya davamlı iqtisadi artımın 

və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinin əsas şərtləridir.    

Yüksək iqtisadi artım, uğurlu neft strategiyası  və dünya neft bazarlarının 

əlverişli konyukturuna əsaslanan tədiyə balansının müsbət saldosu ölkənin maliyyə 

imkanlarını sürətlə artırır.  

Genişlənən maliyyə imkanlarının əhalinin sosial rifahının artırılması, iqtisadi 

infrastrukturun yenidənqurulması istiqamətində istifadəsinə artıq başlanmışdır. 

Artan maliyyə potensialı  nəticəsində fiskal aktivliyin yüksəlməsi cari ilin dövlət 

büdcəsinin 40%-dən çox artmasında özünü göstərimişdir. 

Məhz buna görə 2004-cü ilin ortalarından başlayaraq ölkədə yoxsulluq xeyli 

azalmış, iqtisadi infrastruktur əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmağa başlamış, qeyri-

neft sektorunda inkişaf sürətlənmişdir. 

Bütün bunlar məcmu tələbin genişlənməsinə  şərait yaradaraq pula tələbin 

əhəmiyyətli artmasına gətirib çıxarmışdır.   

Pula tələbin  əksər hissəsi valyuta bazarında yarandığından bu tələb ilk 

növbədə məzənnəyə və qiymətlərə təzyiqə səbəb olmuşdur. 

Bu təzyiq nəticəsində  məzənnənin kəskin möhkəmlənməsi və ya 

inflyasiyanın normal məcradan çıxması “holland sindromu”na gətirib çıxara bilər. 

Buna yol verməmək üçün alternativ iqtisadi sektoru – qeyri-neft sektorunda 

artımın sürətləndirilməsi əsas vəzifəyə çevrilmişdir.  Bu vəzifə çərçivəsində:   

-  iqtisadiyyatın yüksək dərəcədə diversifikasiyası, 

-  qeyri-neft sektorunda ikirəqəmli artımın təmin edilməsi, 

-  çoxsaylı yeni iş yerlərinin açılması və işsizlik probleminin həlli,  

          -  geniş sosial yardım proqramlarının həyata keçirilməsi 

kimi hədəflər müəyyən olunmuşdur.  

Bu hədəflərə isə yalnız makroiqtisadi sabitlik şəraitində nail olmaq 

mümkündür.  

2005-ci ilin ilkin yekunları Milli Bankın qarşısında duran vəzifələrin 

reallaşması üçün uğurlu başlanğıcdır.  

 

 

  

 

  

11. 2005-ci ilin iqtisadi artım dinamikası və pul siyasətinin 

ilkin yekunları  

  

İnflyasiya və iqtisadi artım.

  İqtisadiyyatın yüksək inkişaf dinamikası 

2005-ci ilin ötən dövründə də davam etmişdir. Cari ilin 11 ayında ölkədə iqtisadi 

artım tempi 25,2% təşkil etmişdir. Yüksək iqtisadi artım tempi dünya bazarlarında 

1 barrel neftin qiymətinin 55$-ı ötməsi və neft hasilatının kəskin artması şəraitində 

baş vermişdir. Bu dinamik iqtisadi artım nəticəsində 2005-ci ildə Ümumi Daxili 

Məhsulun fiziki həcminin nəinki 1990-cı ilin səviyyəsinə çatması, hətta bundan 

4,4% yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 1,335 

ABŞ dolları təşkil etmişdir.     

Ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların həcmi 4,9 mlrd.$-a çatmış, o cümlədən 

xarici investisiyaların həcmi 3,4 mlrd.$ ötmüşdür. İnvestisiyaların həcmi ÜDM-in 

təqribən yarısına bərabər olmuş, onun 40%-dən çoxu daxili mənbələr hesabına 

maliyyələşmişdir.  

İqtisadiyyatın yüksək artım sürəti xarici sektorun (tədiyə balansı) inkişaf 

dinamikasına da əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 2005-ci ilin 9 ayının yekunlarına 

görə ölkəyə xalis kapital axını tədiyə balansının cari hesabının kəsirini 2 dəfədən 

çox üstələmişdir. Beləliklə, xalis kapital axını  nəinki kəsiri tam örtmüş, həm də 

valyuta bazarına əlavə valyuta kütləsinin daxil olmasına səbəb olmuşdur.  

Cari hesabın kəsiri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə beş  dəfəyədək 

azalmışdır ki, bu da əsasən xarici ticarət balansının yaxşılaşması hesabına baş 

vermişdir. Bütövülkdə, xarici ticarət balansı 1684.3 mln.$ məbləğində və ya ÜDM-

in 19.6%-i həddində müsbət saldo ilə  nəticələnmişdir ki, bu da neft-qaz sektoru 

üzrə malların ixracının yüksək artım tempi ilə izah olunur. Belə ki, neft-qaz 

sektoru üzrə malların ixracı 2005-ci ilin 9 ayında 2 dəfə artaraq 4.5 mlrd. $-a 

çatmışdır.  

Yüksək iqtisadi artım dinamikası sosial sferaya da müsbət təsir göstərmiş, 11 

ay ərzində əhalinin pul gəlirlərinin ikirəqəmli artım tempinin (26,9%) saxlanmasını 

təmin etmişdir.  Əhalinin orta aylıq  əmək haqqının artım tempi 22,2% təşkil 

etmişdir.  

2005-ci ilin yüksək makroiqtisadi dinamikası 2004-cü ilin ikinci yarısından 

başlamış fiskal sektorda da aktivliyin davam etməsinə  şərait yaratmışdır. Dövlət 

büdcəsinin gəlir və xərc hissələri ilin ortasında korreksiya olunmuş, nəticədə budcə 

xərclərinin artım tempi 40%-i ötmüşdür ki, bu da məcmu tələbatın daha sürətlə 

genişlənməsi üçün mühüm təkanverici faktor olmuşdur.   

Yüksək makroiqtisadi dinamika, fiskal aktivlik, əhalinin pul gəlirlərinin 

davamlı olaraq artması və əlverişli xarici konyuktura məcmu tələbin, xüsusilə onun 

istehlak hissəsinin əhəmiyyətli artmasına təkan vermişdir.  

Ötən ilin sonunda və 2005-ci ilin I-ci rübündə bu proses əmtəə və xidmətlərə 

tələbatın təklifi  əhəmiyyətli üstələməsi ilə  nəticələnmiş, bazarda yeni tarazlığın 

yaranması qiymətlərin artmasına səbəb olmuşdur.  

 Nəticədə 2004-cü ilin sonundan artmağa başlamış inflyasiya  2005-ci ilin 

aprel ayında illik hesabla 15%-i ötmüşdü.  İnflyasiyanın ikirəqəmli məcraya 

 

2keçməsi ümumilikdə iqtisadi inkişafa, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafına 

mənfi təsir  ğöstərərək yeni iş yerlərinin yaranmasını  təhlükə altına qoydu, sosial 

proqramların keyfiyyətini azaldaraq əhalinin bütün təbəqələrinin gündəlik 

həyatında hiss olunmağa başladı. 

Məhz bunları  nəzərə alaraq “Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya 

tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında” Ölkə Prezidenti tərəfindən 31 may 2005-

ci il tarixli Fərman imzalandı. Bu fərmana uyğun olaraq Milli Bank hökumətlə 

birlikdə antiinflyasiya tədbirlərini həyata keçirməyə başladı və inflyasiyanın qarşısı 

alındı. 2005-ci ilin noyabr ayında inflyasiya  ötən ilin dekabrına qarşı  cəmi 3,1% 

təşkil etmişdir. Müqayisə üçün həmin dövr ərzində neft ölkələri olan Qazağıstanda 

inflyasiya 6,9%, Rusiyada isə 10% təşkil etmişdir.

  

Digər mərkəzi banklar üçün olduğu kimi, Milli Bank üçün də pul siyasətinin əsas hədəfi baza inflyasiyadır ki (inzibati qaydada tənzimlənən qiymətlərin 

dəyişməsindən və mövsümi amillərin təsirindən təmizlənmiş istehlak qiymətləri 

indeksi), bu da makroiqtisadi siyasətin inflyasiyaya real təsirini ölçməyə imkan 

verən indikatordur. Noyabr ayında orta illik inflyasiya 9,8% olduğu halda, baza 

inflyasiya 7,5% təşkil etmişdir.  

Cari ilin sonuna ictimaiyyətə  təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının 2005-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri”ndə əks olunmuş 

baza inflyasiya proqnozunun yerinə yetirilməsi təmin olunacaq.        Pul siyasətinin həyata keçirilməsi vəziyyəti.

  Monetar faktorların 

inflyasiyaya təsirinin nisbətən aşağı olmasına baxmayaraq, inflyasiyanın aşağı 

düşməsində sərt pul siyasəti mühüm rol oynamışdır.  

Tədiyyə balansının müsbət saldosu ölkəyə daxil olan valyutanın həcminin 

ölkədən çıxarılan valyutanın həcmini üstələməsi və bu fərqin daxili valyuta 

bazarına  əlavə  təzyiqi deməkdir. Lakin, Azərbaycan iqtisadiyyatının spesifikası 

ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlərin əksər hissəsi dövlət sektorunun gəlirləridir. 2004-

cü ildən başlamış  və 2005-ci ildə davam edən, mühüm sosial-iqtisadi inkişaf 

vəzifələrinin həllinə yönələn fiskal ekspansiya valyuta bazarında dollar təklifinin 

tələbi xeyli üstələməsi müşahidə olunmuşdur.  

 Belə  vəziyyətdə manatın kəskin möhkəmlənməsinə yol verməmək üçün 

Milli Bank cari ilin 11 ayı ərzində valyuta bazarına 40,9 mln. $ həcmində müdaxilə 

etmiş, nəticədə  rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi 13% artaraq 1 mlrd. $-a 

çatmışdır.  

Lakin, bununla belə, Milli Bank inflyasiya üzrə müəyyən olunmuş  hədəfə 

nail olmaq üçün valyuta bazarına çıxan əlavə təklifi tam sterilizasiya etməmişdir və 

“idarə olunan üzən məzənnə” rejimində manatın ABŞ dollarına qarşı  məzənnəsi 

6,3% möhkəmlənmişdir. 2004-cü ildə ictimaiyyətə  təqdim edilmiş “Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankının 2005-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri”ndə 

belə bir möhkəmlənmə proqnozlaşdırılmışdır.   

İlin əvvəlindən Milli Bank qeyri-neft sektoruna təsir edən digər valyutaların 

dinamikasını özündə əks etdirən manatın nominal və real effektiv məzənnələrinin 

monitorinqinə keçmiş  və 2005-ci ilin 10 ayında qeyri-neft sektoru üzrə manatın 

nominal effektiv məzənnəsi 11%, real effektiv məzənnəsi isə 9% 

möhkəmlənmişdir.  

 

3
Manatın revalvasiyası qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından adekvat 

olmasa da bu mühüm antiinflyasiya faktoru olmuşdur. Cari ildə revalvasiya baş 

verməsəydi, dövriyyəyə daha çox pul kütləsi daxil olar, daha böyük emissiya baş 

verər, daha yüksək inflyasiya olardı. Yüksək inflyasiya isə revalvasiyaya nisbətən 

daha təhlükəlidir çünki, inflyasiya həm ixracatı  həm daxili istehsalı birbaşa 

bahalaşdırır və eyni zamanda qaçılmaz  “sosial vergiyə” çevrilir. 

Eyni zamanda, uzun-müddətli dövrdə ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti 

əlverişli olaraq qalmaqdadır. Belə ki, 2005-ci ilin noyabrında 2000-ci ilin 

dekabrına nisbətən manatın real effektiv məzənnəsi 6,2% ucuzlaşmışdır və ona 

görə də cari ildəki möhkəmlənmə qeyri-neft ixracatının beynəlxalq rəqabətliliyinə 

elə bir ciddi təsir göstərməyəcəkdir.    

Milli Bank valyuta bazarına müdaxilə  nəticəsində artan pul kütləsinin 

inflyasiya yaradan hissəsini öz notları vasitəsilə sterilizasiya etmişdir.  

 

İqtisadiyyatda pul təzyiqini azaltmaq üçün Milli Bank mərhələlərlə uçot dərəcəsini 7%-dən 9%-ə qaldırmışdır. 2005-ci ildə son illər ilk dəfə olaraq uçot 

dərəcəsi 3 dəfə  dəyişdirilmiş  və uçot dərəcəsinin indiki şəraitdə iqtisadi tsiklin 

stabillləşdirməsi rolu o qədər də  təsirli olmasa da, onun dəyişdirilməsi inflyasiya 

gözləmələrinin müəyyən qədər azalmasına imkan vermiş  və maliyyə agentlərinə 

faiz dərəcələri barədə siqnal rolunda çıxış etmişdir. 

Beləliklə, sərt pul siyasətini və manatın revalvasiya tempini, eləcə də payız 

mövsümündə qiymətlərin  ənənəvi yüksəlişini nəzərə almaqla ilin sonuna baza 

inflyasiya üzrə hədəf yerinə yetiriləcək.   

2. 2006-cı ildə pul siyasətinin əsas istiqamətləri 

2006-cı il üçün hökumət tərəfindən həm iqtisadi inkişaf həm də sosial sahədə 

çoxsaylı prioritetlər müəyyənləşdirilmişdir.  

Hökumətin irəli sürdüyü prioritet məqsədlərə yalnız dayanıqlı makroiqtisadi 

sabitlik  şəraitində nail olmaq mümkündür. Milli Bank 2006-ci ildə hökumətin 

nəzərdə tutduğu təkrəqəmli inflyasiya proqnozuna nail olmaq üçün öz 

səlahiyyətləri çərçivəsində makroiqtisadi siyasətə dəstək verəcəkdir. 

 

Makroiqtisadi vəziyyət.

 2006-cı il üçün pul siyasətinin təqdim olunmuş 

əsas istiqamətləri hökumətin 2006-cı il üçün formalaşdırdığı büdcə siyasətinə, 

iqtisadi artım proqnozlarına,  makroiqtisadi sabitliyin qorunması üzrə müəyyən 

olunmuş orientirlərə (birrəqəmli inflyasiya) və qeyri-neft sektorunun inkişaf 

prioritetlərinə əsaslanır.  

Proqnozlar göstərir ki, 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında sıçrayışlı inkişaf 

dinamikası davam edəcək, iqtisadi artım tempi 30%-i ötəcək, təkcə neft sektorunda 

artımın 55% təşkil edəcəyi, onun ÜDM-də payının 43%-ə çatacağı 

proqnozlaşdırılır.  

Yüksək inkişaf dinamikası  şəraitində büdcə  gəlirlərinin 70%-dək artımı 

nəzərdə tutulur. Bu büdcəyə  əsasən gələn il neft gəlirlərinin  əhəmiyyətli hissəsi 

sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinə istifadə olunacaq və bu pul kütləsinə, 

məzənnəyə təsir edən əsas faktor olacaqdır.  

 

42006-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin təqribən 60%-i xarici valyutada olan 

neft gəlirləri hesabına maliyyələşəcəkdir. Bu isə böyük həcmdə xarici valyuta 

kütləsinin valyuta bazarına daxil olmasını proqnozlaşdırmağa əsas verir. Nəticədə 

pula tələbin  əhəmiyyətli artmasına  şərait yaranır, bu isə  məzənnə  və qiymətlərə 

təzyiqə səbəb olur. 

  

Pul və məzənnə siyasəti. 2006-cı ilə nəzərdə tutulan iqtisadi siyasət, ilk 

növbədə isə fiskal siyasət məcmu tələbin bütün komponentləri (istehlak, 

investisiya, xalis ixrac) üzrə  pula tələbın genişlənməsinə  şərait yaratsa da, Milli 

Bank təkrəqəmli inflyasiya hədəfinə uyğun olaraq bu tələbin yüksək inflyasiya 

doğurmayan hissəsini ödəməyə çalışacaqdır.   

Makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün Milli Bank pul emissiyasının məqbul 

həddini müəyyən etmişdir. Bu hədd qeyri-neft sektorunun artımına əsaslanır. Eyni 

zamanda, denominasiyanı  həyata keçirən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, milli 

valyutaya inamın güclənməsi dollarlaşma səviyyəsinin azalması ilə müşahidə 

olunur.  Milli Bank 2006-cı ildə də belə bir halı istisna etmir və bu baş verərsə pul 

kütləsi üzrə müəyyən olunmuş proqnozlara operativ təshihlər ediləcəkdir.           

Fiskal ekspansiya ilə yanaşı, 2006-cı ildə xarici investisiyaların böyük 

həcmli axınları, dövlət təminatlı və dövlət təminatı olmadan xarici kreditlərin cəlb 

olunması, daxili maliyyə bazarında faiz dərəcəsinin yüksək olması ilə bağlı 

qısamüddətli xarici kapitalın axını ehtimalı valyuta bazarına təzyiqi daha da artırar 

və manatın möhkəmlənməsini şərtləndirə bilər.  

Eyni zamanda, belə  şəraitdə inflyasiya üzrə hökumətin nəzərdə tutduğu 

hədəfin reallaşması 2006-cı ildə daxili tələbin idarə olunması siyasətində 

əhəmiyyətli korreksiyaların həyata keçirilməsini zəruri edə bilər. Bu ilk növbədə  

makroiqtisadi siyasətin, büdcə siyasətinin, xüsusilə cari büdcə  xərclərinin və 

büdcənin qeyri-neft kəsirinin ciddi monitorinqini, bu kəsirin limitinin neft və qaz 

gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiyadan irəli gələn prinsiplər 

əsasında gözlənilməsini tələb edəcək, büdcə  xərclərinin keyfiyyətinin daha da 

artırılmasını şərtləndirəcəkdir.     

2006-cı ilə Milli Bank pul kütləsinin artım tempi ilə  məzənnənin 

dəyişməsini effektiv balanslaşdırmağa çalışacaqdır. Bu məqsədlə 2005-ci ildə 

olduğu kimi məzənnə siyasətində “üzən-tənzimlənən məzənnə rejimi”nə üstünlük 

veriləcəkdir.  

Bütün bunlar 2006-cı ildə büdcə siyasətinin məqsədləri ilə pul siyasətinin 

məqsədlərinin effektiv uzlaşdırılması imkanlarını artıracaq, pul siyasətinin 

“inflyasiyanın hədəflənməsi rejimi”nə keçirilməsi üçün ilkin şəraiti təmin 

edəcəkdir.    

Milli Bank pul kütləsinə  nəzarəti gücləndirmək üçün öz notlarının 

emissiyasını genişləndirəcəkdir.  

İqtisadiyyatın həddən artıq hərarətlənməsi halında  uçot dərəcəsinin 

səviyyəsi nəzərdən keçiriləcəkdir ki, inflyasiya gözləmələrinin müəyyən azalması 

təmin olunsun.  

Başqa neft ixracatçısı olan ölkələrinin təcrübəsində olduğu kimi,  neft 

bumunun erkən dövrünün “kredit bumu” ilə müşahidə olunacağı ehtimallarını 

 

5
nəzərə alaraq Milli Bank bank sistemində risklərin minimallaşdırılması məqsədilə 

prudensial monitorinqi daha da gücləndirəcəkdir.     Struktur tədbirlər

. Təhlillər göstərir ki, cari ildə Azərbaycanda 

inflyasiyanın yalnız 40%-i monetar faktorlar ilə izah olunur. Ötən ilə nisbətən 

monetar amillərin təsirinin artmasına baxmayaraq inflyasiyaya təsir göstərən qeyri-

monetar amillərin xüsusi çəkisi  əhəmiyyətli olaraq qalmaqdadır. Qeyri-monetar 

faktorlar inzibati qaydada tənzimlənən qiymətlərin təsirini və mövcud rəqabət 

şəraitinin çatışmamazlıqlarını özündə əks etdirir.  

Bu baxımdan    makroiqtisadi sabitlik üzrə  təyin olunmuş  hədəflərə nail 

olmaq üçün 2006-cı ildə bir sıra struktur problemlərin həlli mühüm rol 

oynayacaqdır:  

- Ölkədən maliyyə kapitalının çıxması rejiminin müəyyən dərəcədə 

sərbəstləşdirilməsi, bu məqsədlə fiziki və hüquqi şəxslərin yalnız yüksək reytinqli 

xarici maliyyə aktivlərinə investisiya yerləşdirmələri rejiminin liberallaşdırılması;           

- Dövlət müəssisələrində maliyyə intizamının gücləndirilməsi, onların 

büdcələrin təsdiq olunması  və korporativ standartların tətbiqi, eləcə  də maliyyə 

planlarının və investisiya proqramlarının təhlili əsasında məsrəflərin azaldılması; 

-  Enerji, qaz, su və digər təbii inhisar məhsul və xidmətlərinə görə  yığım 

əmsalının  əhəmiyyətli artırılması proqramının hökumət səviyyəsində  təsdiq 

olunması;  

- Neft gəlirlərinin istifadəsinin artması  şəraitində dövlət müəssisələri 

tərəfindən dövlət zəmanəti ilə  və dövlət zəmanəti olmadan xarici kreditlərin cəlb 

olunmasının selektiv məhdudlaşdırılması;   

 -  Büdcə  vəsaitlərinin il ərzində aylar üzrə  bərabər proporsiyada 

xərclənməsinin təmin edilməsi, ortamüddətli dövlət investisiya proqramının tərtib 

olunması, bu proqrama iqtisadiyyatın tələb etdiyi və effektiv həyata keçirilə bilən 

investisiya layihələrinin daxil edilməsi;     2006-cı ildə bank-maliyyə sistemində islahatların daha da sürətləndirilməsi 

nəzərdə tutulur:  

- 2006-2007-ci illərdə hər fəaliyyət göstərən bank üzrə məcmu kapitalın 50 

mlrd. manata çatdırılması nəzərdə tutulur ki, bu da maliyyə resurslarının daha aktiv 

cəlb edilməsi, daha etibarlı və sağlam bank fəaliyyətinin təmin edilməsinə imkan 

verəcəkdir. 

- Neft gəlirlərinin istifadəsindən qaynaqlanan izafi pulların yığıma 

yönəltmək və bununla da istehlak bazarına təzyiqi azaltmaq üçün yığıma 

meyliliyin  stimullaşdırılması tələb olunur. Bunu nəzərə alaraq Milli Bank 2006-cı 

ildə  əmanətlərin sığortalanması mexanizminin işə düşməsi üçün səylərini 

artıracaqdır.   

           -  Kredit  bumu  şəraitində bank sistemində korporativ idarəetmə 

prinsiplərinin tətbiqi, bank nəzarətinin institusional və texnoloji inkişafı, onun  

potensialının genişləndirilməsi üzrə tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 

 -  Ölkədə maliyyə resurslarının istehlak sferasından yığıma yönəlməsini 

stimullaşdırmaq üçün maliyyə bazarının bütün seqmentlərinin hüquqi və 

institusional bazasının, onların infrastrukturunun inkişafında Milli Bank aidiyyatı 

qurumlar ilə birgə səylərini davam etdirəcəkdir.  

 

6
Milli Bank 2006-cı ildə  məqbul inflyasiya səviyyəsinə nail olmaq və 

bank sistemində sabitliyi qorumaq məqsədilə pul siyasətinin iqtisadi siyasətin 

digər istiqamətləri ilə  əlaqələndirilməsinin institusional mexanizminin 

dərinləşdirilməsində öz səylərini davam etdirəcəkdir. 

 

  

 

7Yüklə 52,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə