Bakı Avrasiya Universiteti “Fәlsәfә” fәnnindәn fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya qәbul imtahanı suallarıYüklə 16,31 Kb.

tarix06.02.2018
ölçüsü16,31 Kb.


Bakı Avrasiya Universiteti 

 “Fәlsәfә” fәnnindәn fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya qәbul imtahanı 

sualları 

 

1. Fәlsәfәnin әsas mәrhәlәsinin ikinci tәrәfi: Aqnostisizm vә onun nümayәndәlәri 

2. Dialektikanın qanunları: әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanunu 

3. Elmi idrakın metod vә formaları 

4. Dialektikanın qanunları: imkan vә gerçәklik 

5. Fәlsәfәdә varlıq vә mövcudluq 

6. Fәlsәfi dünyagörüşünün xüsusiyyәtlәri: elmi vә fәlsәfi dünyagörüşü 

7. Dövlәtin әlamәt vә tiplәri 

8. İnkar vә onun formaları 

9. Klassik alman fәlsәfәsinin nümayәndәlәri  

10. Fәlsәfәnin mәnşәyi, predmeti  

11. İntibah dövrünün fәlsәfәsi  

12. Ziddiyyәtlәr vә onların formaları 

13. Dünyagörüşü anlayışı. Dünyagörüşünün formaları. 

14. Alman klassik fәlsәfәsi  

15. Dialektika әn ümumi әlaqәlәr vә inkişaf haqqında tәlimdir 

16. Fәlsәfәnin әsas mәsәlәsi  

17. Milet mәktәbinin nümayәndәlәri: Fales, Anaksimandr, Anaksimen 

18. XIII-XV әsrlәrdә Azәrbaycanda dini - fәlsәfi cәrәyanlar 

19. Fәlsәfәdә mәdәniyyәt anlayışı  

20. İctimai şüur  formaları  

21. Dialektikanın kateqoriyaları: tәkcә, xüsusi, ümumi 

22. Heraklitin vә Demokritin fәlsәfi baxışları 

23. Yeni dövr fәlsәfәsi: F.Bekon, C.Lokk 

24. Materiyanın hәrәkәt formaları 

25. Marksizm fәlsәfәsinin nәzәri mәnbәlәri 

26. Dialektikanın kateqoriyaları: tәsadüf vә zәrurәt 

27. Qәdim şәrq fәlsәfәsi: Hindistan, Çin 

28. Yeni dövr fәlsәfәsi: R. Dekart, B. Spinoza 

29. Dialektikanın kateqoriyaları: mәzmun vә forma 

30. Fәlsәfәnin predmeti vә cәmiyyәtdә rolu 

31. Dialektikanın qanunları – inkarı inkar qanunu 

32. Sosial gerçәklik vә onun dәrk olunmasının spesifikası  

32. İdrak, idrakın subyekti vә obyekti 

33. Fәlsәfi dünyagörüşü. Dünyagörüşünün formaları 

34. Aristotelin fәlsәfi baxışları  

35. Fәlsәfәnin әsas mәsәlәsinin ikinci tәrәfi 

36. Orta әsrlәr fәlsәfәsi: relizam, nominalizm 

37. Dialektikanın kateqoriyaları: imkan vә gerçәklik 

38. Qәdim Misirdә, Hindistanda fәlsәfi fikir 

39. L.Feyerbaxın antropoloji materializmi 

40. Fәlsәfәdә insan problemi 

41. İntibah dövrünün fәlsәfәsi 

42. Fәlsәfә ictimai şüurun forması kimi 

43. Antik yunan fәlsәfәsi: Heraklit vә Aristotel 

44. Qanun anlayışı. Qanunun formaları  

45. Fәlsәfәdә tәbiәt vә cәmiyyәt anlayışları 

46. XIII-VII әsrlәrdә Azәrbaycanda dini-fәlsәfi fikir: sufilik,hürufilik 

47. Siniflәrin tәrifi. Әsas vә qeyri - әsas siniflәr  48. Qәdim Babilistanda fәlsәfi fikrin yaranması 

49. İctimai ideologiya vә ictimai psixologiya anlayışları 

50. Mәdәniyyәt vә sivilizasiya anlayışları  

51. Yeni dövr fәlsәfәsi: F.Bekon, T.Hobbs 

52. Demokritin atomist materializmi 

53. Siniflәrin yaranması vә mahiyyәti  

54. Azәrbaycanda fәlsәfi fikrin yaranması vә inkişafı “Avesta”  

55. Fәlsәfәnin әsas mәrhәlәsinin birinci tәrәfi 

56. Orta әsrlәr Avropa fәlsәfәsi: nominalizm vә realizm 

57. Dialektikada kateqoriya anlayışı 

58. Milet mәktәbi, onun nümayәndәlәri: Fales, Anaksimen  

59. Dövlәtin әlamәtlәri vә funksiyaları 

60. Efesli Heraklitin vә Platonun fәlsәfi baxışları 

61. Materializmin tarixi formaları 

62. Dövlәtin yaranması vә tarixi tiplәri  

63. Fәlsәfәdә tәbiәt anlayışı 

64. Marksizm fәlsәfәsinin meydana gәlmәsi vә inkişafı 

65. Dialektikanın qanunları: kәmiyyәt dәyişmәlәrinin keyfiyyәt  dәyişmәlәrinә qarşılıqlı keçmәsi 

qanunu 

66. Dialektikanın kateqoriyaları: sәbәb vә nәticә 67. Fәlsәfәdә mәdәniyyәt anlayışı 

68. Materiyanın tәrifi vә onun hәrәkәt formaları 

69. Hissi idrak vә onun formaları 

70. Cәmiyyәtin siyasi strukturu 

71. Sinfi mübarizә vә onun formaları 

72. Fәlsәfә vә dünyagörüşü 

73. Fәlsәfәdә şüur problemi 

74. XX әsr fәlsәfәsi: neopozitivizm 

75. Cәmiyyәtin sosial tәşkili 

 

 

 

 

Tәrtib etdi:   

 

 

 

     f.ü.f.d., dos. M.Q.Rәhimov 

 

 

 

 

ӘDӘBİYYAT SİYAHISI 

 

 

1. Fәlsәfә, (Fәrrux Ramazanzadәnin redaksiyası ilә) Bakı - 2011. 

 

2. Ağalar Şükürov, Fәlsәfә, Bakı - 2002. 

 

3. Maqsud Fәrhadoğlu, Fәlsәfәnin әsasları, Bakı - 2006. 

 

4. İmanov Hәmid Rza oğlu, Fәlsәfәnin әsasları: dәrs vәsaiti H.R.İmanov; elmi red. 

İ.Rüstәmov.- B.: [Turan evi] 2010. 

 


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə