Baki avrasiya universitetiYüklə 156,06 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü156,06 Kb.
#42450


 

 

 

BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Bakı Avrasiya Universiteti Elmi Şurasının iclasında qәbul edilmişdir. 

Protokol: 29.12.2017  № EŞ04-11/17 

 

TӘSDİQ EDİRӘM: 

Rektor  ______   prof. N.Z.Hüseynli 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2017-ci il üçün fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya 

 

 

  

 

 

  

 

  

QӘBUL İMTAHAN PROQRAMI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

İxtisas: 

5901.01  Beynәlxalq münasibәtlәr 

 

 Fәnn: 

İxtisas fәnni 

 

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

BAKI-2017

 

 
 

 

  

 

 Fәnn proqramına uyğun olaraq tәrtib edәn vә rәyçilәrlә bağlı mәlumat. 

 

 

Elmi redaktor:  

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı 

 

                              siyasi elmlәr doktoru, professor 

 

 

 

Tәrtib edәn:      

Musayev Mәsud Söhbәt oğlu, 

            

 

 

                              siyasi elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru 

 

 

 

Rәyçilәr:         

Әliyeva Almaz Mәcid qızı 

 

                              siyasi elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru, dosent 

 

 

                              Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu 

 

                      

siyasi elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜNDӘRİCAT 

 

 

 

1. 

İzahat vәrәqi 

 

 

2. 

Qiymәtlәndirmә qaydaları 

 

 

3. 

Mәzmun 

 

 Qәbul imtahan sualları 

 

 

5. 

Әdәbiyyat siyahısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. İZAHAT VӘRӘQİ 

       Beynәlxalq  münasibәtlәr  ixtisası  üzrә  doktorantura  sәviyyәsi  üçün  qәbula  kömәkçi 

vәsait  olaraq  nәşr  olunan  bu  proqram,  Azәrbaycan  Respublikası  Nazirlәr  Kabinetinin  20 

dekabr  2017-ci  il  tarixli  870  nömrәli  sәrәncamı  ilә  tәsdiq  edilmiş  "Bakı  Avrasiya 

Universitetinin 2017-ci il üçün doktorant vә dissertant hazırlığı üzrә qәbul planı" vә Tәhsil 

Nazirliyinin  26.12.2017-ci  il  tarixli  04-11-5844/15  saylı  mәktubu  әsas  götürülәrәk  ilk 

dәfәdir hazırlanıb. 

    Beynәlxalq  münasibәtlәr  sosial  elmlәrә  aid  ixtisas  olmaqla  yanaşı,  tarix,  iqtisadiyyat, 

sosiologiya  vә.s.  bu  kimi  elm  sahәlәrini  "Fәnlәrarası"  kimi  әhatә  edir  vә  beynәlxalq 

tәşkilatlar,  dövlәtlәr,  şirkәtlәr  vә  qeyri-hökumәt  tәşkilatları  kimi  faktorlar  arasındakı 

әlaqәlәri  tәtqiq  edir.  İxtisas  beynәlxalq  münasibәtlәrin  nәzәri  vә  praktiki  aspektlәri  ilә 

yanaşı,  onun  coğrafi  mövqeyini  dә  araşdırır.  Beynәlxalq  münasibәtlәr  ixtisası  eyni 

zamanda beynәlxalq tәhlükәsizlik, miqrasiya, hüquq konsepsiyaları, müharibә cinayәtlәri 

vә müharibәdәn sonrakı yenidәnqurma kimi mәsәlәlәri әtraflı şәkildә tәtqiq edir. 

     Bu  gün  bir  çox  tәcrübә  vә  peşә  sahәsindә  beynәlxalq  münasibәtlәrin  bu  әsas 

anlayışlarını  dәrk  etmәdәn,  sürәtlә  dәyişәn  bir  dünyada  milli  vә  beynәlxalq  aktyorların 

strategiyalarını  anlamaq  vә  birbaşa  idarә  etmәk  mümkün  deyil.  Beynәlxalq  dinamikaları 

analiz  etmәdәn  stratejik  qәrarlar  almaq  doğru  sayılmır.  Buna  görә  bir  çox  mühüm 

tәşkilatlarda beynәlxalq münasibәtlәr mütәxәssislәrinә әhәmiyyәtli vәzifәlәr verilir. 

BAAU-da  beynәlxalq  münasibәtlәr  üzrә  doktorantura  tәhsili  almaq  isdәyәn  tәlәbәlәr  bu 

proqramdan  ixtisas  fәnni  üçün  qәbulda  hәr  tәrәfli  faydalana  bilәrlәr.  Bunun  üçün  bu 

proqramda qiymәtlәndirmә qaydaları, qәbul imatahan sualları vә әdәbiyyat siyahısı müasir 

elmi  yanaşmalar  nәzәrә  alınmaqla  tәrtib  olunmuşdur.  BAAU  beynәlxalq  münasibәtlәr 

ixtisası  üzrә,  yerli  vә  beynәlxalq  siyasәtşünas  vә  analitiklәr  ilә  birgә  fәaliyyәt  göstәrәn, 

dünya standartlarına uyğun regional tәdqiqat vә tәhsil mәrkәzi olmağı hәdәflәyir.  

 

2. QİYMӘTLӘNDİRMӘ QAYDALARI 

2.1. Biliyin qiymәtlәndirilmәsi çoxballı sistem әsasında aparılır. 

2.2. İmtahan biletinә bir qayda olaraq fәnni әhatә edәn 5 sual daxil edilir. İmtahan 

biletinә  daxil  olan  suallara  verilәn  cavabların  hәr  biri    10  bal  şkalası  ilә  (0-10) 

qiymәtlәndirilir.  

2.3. İmtahanın qiymәt meyarları aşağıdakılardır:  10 bal - keçilmiş materialı dәrindәn başa düşür, cavabı dәqiq vә hәrtәrәflidir;  

9  bal  -  keçilmiş  materialı  tam  başa  düşür,  cavabı  dәqiqdir  vә  mövzunun             

mәzmununu aça bilir;  8 bal -  cavabında ümumi xarakterli bәzi qüsurlara yol verir;  

7  bal  -  keçilmiş  materialı  yaxşı  başa  düşür,  lakin  nәzәri  cәhәtdәn  bәzi             

mәsәlәlәri әsaslandıra bilmir;  6 bal - cavabı әsasәn düzgündür;  

5 bal - cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam әhatә edә bilmir;  

4 bal -  cavab qismәn doğrudur, lakin mövzunu izah edәrkәn bәzi sәhvlәrә  

yol verir;  3 bal -mövzudan xәbәri var, lakin fikrini әsaslandırmağı bacarmır;  


1-2 bal -  mövzudan qismәn xәbәri var;  

0 bal - suala cavab yoxdur.  

2.4. Balların maksimum miqdarı 50-dir.  

2.5.  Fәnn  üzrә  toplanmış  ballara  görә  yekun  qiymәtlәndirmә  aşağıdakı  qaydada 

aparılır: 

1. 

 

46-50 bal "әla" 

"A" 


41-45 bal 

"çox yaxşı" 

"B" 

36-40 bal 

"yaxşı" 


 

"C" 


26-35 bal 

"kafi"  


"D" 

25-30 bal 

"qәnaәtbәxş" 

 

"E" 


0-24bal 

"qeyri-kafi"  

"F" 

 

2.6. Fәnn üzrә minimum keçid balı ______dır. 2.7.  Qәbul  imtahanlarının  nәticәsinә  görә  qazanılan  yekun  balın  yarısını  ixtisas 

fәnninә  görә  verilәn  balın  100  %-i,  yerdә  qalan  yarısını  isә  digәr  iki  fәnnә  ayrı-

ayrılıqda verilәn balların 50 %-nin cәmi tәşkil edir. 

 

 3. MӘZMUNU 

       Bu proqramın mәzmunu beynәlxalq münasibәtlәr ixtisası üzrә doktoranturaya qәbulda 

әsas dәrәcәlәndirmә meyarı olan İxtisas fәnnini tәşkil edir. Bu ixtisas üzrә әsas fәnlәr olan 

beynәlxalq münasibәtlәr tarixi, beynәlxalq münasibәtlәr nәzәriyyәsi vә Azәrbaycan tarixi 

fәnlәrinә aid suallar birlәşdirilәrәk İxtisas fәnni olaraq formalaşdırılmışdır. İxtisas fәnninә 

aid sualların mövzuları aşağıdakılardan ibarәtdir.  

 

BEYNӘLXALQ MÜNASİBӘTLӘR TARİXİ 

Әn  yeni  dövr.  Birinci  dünya  müharibәsinin  sonu  –  ikinci  dünya  müharibәsinin 

sonu  (1918-1945).  I  Dünya  müharibәsinin  başa  çatması  vә  beynәlxalq  münasibәtlәrin 

Versal-Vaşinqton sisteminin formalaşması. 

1920-ci  illәrdә  beynәlxalq  münasibәtlәrdә  tәzminat  vә  tәhlükәsizlik  mәsәlәsi.  Kiçik 

Antantanın

 

yaradılması. Lozanna konfransı. Lokarno konfransı. Reyn tәminat paktı. Brian-Kelloq paktı. A. Brianın “Avropa Birlәşmiş Ştatları” planı. SSRİ-nin xarici siyasәti. 

XX  әsrin  30-cu  illәrindә  beynәlxalq  münasibәtlәrin  inkişafı.  II  dünya  müharibәsinin 

sәbәblәri vә başlanması. II dünya müharibәsi illәrindә beynәlxalq münasibәtlәr. II Dünya 

müharibәsinin  başa  çatması  vә  beynәlxalq  münasibәtlәrin  Yalta-Potsdam  sisteminin 

formalaşması.  1941-1946-cı  illәrdә  beynәlxalq  münasibәtlәrdә  Güney  Azәrbaycan 

mәsәlәsi.  

 

İkinci  dünya  müharibәsinin  sonundan  soyuq  müharibәnin  bitmәsinәdәk 

beynәlxalq  münasibәtlәr  (1945-1991).  “Soyuq  müharibәnin”  başlanması.  Qәrb  vә  Şәrq 

bloklarının  tәşәkkülü.  1945-1990-cı  illәrdә  beynәlxalq  münasibәtlәrdә  “Almaniya 

mәsәlәsi”.  Çindә  vәtәndaş  müharibәsi,  ÇXR-in  yaranması.  Koreya  müharibәsi.  San-

Fransisko  sülh  müqavilәsi  (1951).  1950-1980-ci  illәrdә  Qәrb-Şәrq  münasibәtlәri. 
Müstәmlәkәçiliyin  lәğvi  prosesinin  başlanması.  Asiyada  vә  Afrikada  Milli  Azadlıq 

hәrәkatları.  Bloklara  qoşulmamaq  hәrәkatı.  Konqo  böhranı.  Beynәlxalq  münasibәtlәrdә 

Çin amili (1960-1970-ci illәr). ABŞ-ın Vyetnam müharibәsi. Hindistan Cәnubi Asiyadakı 

beynәlxalq  münasibәtlәrdә  (1960-1970-ci  illәr).  Fәlәstinin  bölünmәsi.  Yaxın  Şәrq 

münaqişәsi,  onun  beynәlxalq  münasibәtlәrә  tәsiri  (1948-1990-cı  illәr).  Karib  böhranı. 

Latın Amerikasında beynәlxalq münasibәtlәr. 

1945-1990-cı illәrdә tәrksilah problemi. Uzaq Şәrqdә beynәlxalq münasibәtlәr. Helsinki 

yekun aktı. XX әsrin 70-ci illәrinin II yarısında vә 80-cı illәrindә ümumavropa proseslәri. 

Qәrbi Avropa inteqrasiyasının başlanması vә inkişafı (1950-1990-cı illәr). Şәrqi Avropada 

mәxmәri  inqilablar.  “Yeni  Avropa  üçün  Paris  xartiyası”.  Beynәlxalq  tәhlükәsizlik 

problemlәri.  Dünya  kommunist  sisteminin  dağılması  vә  “soyuq  müharibәnin”  başa 

çatması. Postsovet mәkanında yeni müstәqil dövlәtlәrin yaranması. 

 

 

XX  әsrin  sonu-XXI  әsrin  әvvәllәrindә  beynәlxalq  münasibәtlәr.  1990-cı illәrdә bir 

qütblü beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin formalaşması. Müasir beynәlxalq münasibәtlәr 

sistemindә  siyasi-hüquqi  rejim.  Müasir  beynәlxalq  münasibәtlәr  sistemindә  hәrbi  amil. 

Şimal-cәnub  münasibәtlәrinin  yeni  ölçülәri.  Müasir  beynәlxalq  münasibәtlәr  sistemindә 

konsepsiyalar.  Soyuq  müharibәdәn  sonra  ABŞ-ın  xarici  siyasәt  strategiyası.  Müasir 

beynәlxalq  münasibәtlәr  sistemindә  geosiyasәt.  Avropada  yeni  beynәlxalq  münasibәtlәr 

sisteminin  formalaşması.  Şәrqi  Asiyada  beynәlxalq  münasibәtlәr.  Cәnubi  Asiyada 

beynәlxalq  münasibәtlәr.  Yaxın  vә  Orta  Şәrqdә  beynәlxalq  münasibәtlәr.  Müasir 

inteqrasiya proseslәrinin xüsusiyyәtlәri. Müasir dövrdә qloballaşma proseslәri. 

 

  

BEYNӘLXALQ MÜNASİBӘTLӘR NӘZӘRİYYӘSİ 

 

  

BMN  fәnninin  predmeti  vә  obyekti.  BM  nәzәriyyәsinin  metodları:  ümumi  vә  tәtbiqi metodlar.  Situasiyanın  tәhlili  metodları:  müşahidә,  sәnәdlәrin  öyrәnilmәsi,  müqayisә. 

Eksplikativ  metodlar:  kontent-analiz,  ivent-analiz,  koqnitiv-xәritәlәşdirmә,  tәcrübә. 

Prоqnozlaşdırma  metodları:  delfi  metodu,  ssenarilәrin  qurulması,  sistemli  yanaşma, 

modellәşdirmә. Qәrarın qәbul edilmәsi prosesinin tәhlili. 

Beynәlxalq münasibәtlәrin qanunauyğunluqları problemi. 

Beynәlxalq  münasibәtlәrin  sahәlәr  vә  iştirakçılar  üzrә  tәsnifatı.  BM  nәzәriyyәsindә 

mәktәblәr.  BM  nәzәriyyәsindә  әnәnәlәr.  Rasionalizmin  әsas  müddәaları  vә 

nümayәndәlәri.  

Realizmin  vә  neorealizmin  әsas  müddәaları  vә  nümayәndәlәri.  Edvard  Karrın 

konsepsiyasının  әsas  müddәaları.  Hans  Morgentaunun  nәzәri  baxışları.  Kennet  Volts 

neorealizmin banisi kimi. Samuel Hantinqton. 

Liberalizmin vә neoliberalizmin әsas müddәaları vә nümayәndәlәri. Dünya kommunist 

sisteminin  dağılması  vә  liberal  demokratiyanın  inkişafı.  Frensis  Fukuyama.  Liberalizm 

gizli  diplomatiya,  qüvvәlәr  balansı  vә  kollektiv  tәhlükәsizlik  haqqında.  İqtisadi 

liberalizmin әsasları.  Marksist  vә  neomarksist  beynәlxalq  münasibәtlәr  nәzәriyyәsinin  әsas  müddәaları  vә 

nümayәndәlәri.  

BM nәzәriyyәsindә böyük debatlar. 

Aktorların  davranış  nәzәriyyәlәri.  Qәrarın  qәbul  edilmәsi  nәzәriyyәsi.  Oyunlar 

nәzәriyyәsi. Sıfır hәcmli oyunlar (zero sum games). Qeyri-sıfır hәcmli oyunlar (non-zero 

sum games) “Cücәnin oyunu”. Mәhbus dilemması. Sövdәlәşmә nәzәriyyәsi.  

Beynәlxalq  sistem.  Beynәlxalq  münasibәtlәr  sisteminin  mühiti.  Beynәlxalq 

münasibәtlәrin  iştirakçılarının  mәqsәdlәri,  vasitәlәri  vә  strategiyaları.  Güc  BM 

nәzәriyyәsinin kateqoriyası kimi. Gücün elementlәri vә ondan istifadә edilmәsi metodları. 

Qüvvәlәrin  balansı  nәzәriyyәsi.  Kollektiv  tәhlükәsizlik  prinsipi  (nәzәriyyәsi). 

Tәhlükәsizlik dilemması. Tәhlükәsizliyin liberal konsepsiyaları: kooperativ tәhlükәsizliyi, 

insan  tәhlükәsizliyi  vә  demokratik  sülh  nәzәriyyәlәri.  Beynәlxalq  münasibәtlәrin  hüquqi 

tәnzimlәnmәsi  problemi.  Müasir  beynәlxalq  hüququnun  xüsusiyyәtlәri  vә  prinsiplәri. 

Beynәlxalq münasibәtlәrdә hüquq vә әxlaq. Milli maraqlar: anlayışı, strukturu, metodoloji 

vә siyasi rolu. Milli maraq vә ideologiya. 

Xarici  siyasәt:  mәqsәdlәri  vә  prinsiplәri.  Daxili  vә  xarici  siyasәt  arasında  qarşılıqlı 

әlaqә. Diplomatiya xarici siyasәtin hәyata keçirilmәsinin bir vasitәsi kimi. Diplomatiya vә 

beynәlxalq hüquq. 

Beynәlxalq әmәkdaşlıq: anlayışı vә tiplәri. Dövlәtlәrarası әmәkdaşlığa realist yanaşma. 

Beynәlxalq rejimlәr nәzәriyyәsi. Beynәlxalq әmәkdaşlığın tәhlil olunmasına dair sosioloji 

yanaşma. Beynәlxalq әmәkdaşlıq vә inteqrasiya proseslәri.  

Beynәlxalq nizamın sosial әsasları. 

 

 

AZӘRBAYCANIN MÜASİR TARİXİ  

Azәrbaycan XX әsrin әvvәllәrindә. Azәrbaycanda sosial-iqtisadi vәziyyәt. 1900-1903-

cü  illәr  iqtisadi  böhranının  Şimali  Azәrbaycan  iqtisadiyyatına  tәsiri.  Neft  sәnayesinin 

vәziyyәti.  İnhisarlar.  1904-cü  il  dekabr  ümumtәtili.  “Mazut  konstitusiyası”.  Sәnayenin 

başqa  sahәlәri.  Bank  idarәlәri.  Yeni  aqrar  qanunlar  vә  onların  mahiyyәti.  Azәrbaycanda 

ictimai-siyasi  fikir.  Milli  hәrәkatın  ideoloji  prinsiplәri  vә  nәzәri  әsasları.  Milli  şüurun 

oyanması. Milli hәrәkatın әsas cәrәyanları vә onların prinsiplәri. Liberal, inqilabçı-millәtçi 

vә  dini-mühafizәkar  cәrәyanlar,  onların  baxışları.  XX  әsrin  әvvәllәrindә  Rusiyada  baş 

verәn  hadisәlәrin  Rusiya  әsarәtindә  olan  millәtlәrin  milli  hәrәkatına  tәsiri.  Ümumrusiya 

müsәlmanları qurultayları. Milli demokratik hәrәkat. Milli partiyaların yaranması. Ermәni-

müsәlman davası: sәbәblәri, gedişi vә nәticәlәri. Azәrbaycan deputatlarının Rusiya Dövlәt 

Dumasında  fәaliyyәti.  1905-1911-ci  illәrdә  Cәnubi  Azәrbaycanda  inqilabi  hәrәkat. 

Sәttarxan.  Azәrbaycan  I  Dünya  müharibәsi  illәrindә.  Azәrbaycan müharibә aparan dövlәtlәrin 

planlarında.  Müharibәnin  iqtisadiyyata  tәsiri.  Azәrbaycanlıların  müharibә  cәbhәlәrindә 

iştirakı.  Azәrbaycan  Fevral  inqilabı  vә  Oktyabr  çevrilişi  dövründә.  Milli  hәrәkat. 

Azәrbaycan  Qafqaz  dövlәtçiliyi  sistemindә.  Azәrbaycanlılara  qarşı  törәdilmiş  “Mart 

soyqırımı”. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazәrbaycan siyasәti. Cәnubi Azәrbaycan 

müharibә aparan böyük dövlәtlәrin planlarında. 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti. Cәnubi Azәrbaycanda Xiyabani hәrәkatı. 1918-ci 

il  aprel-may  aylarında  Cәnubi  Qafqazda  vә  Azәrbaycanda  siyasi  vәziyyәt.  Seymin 

buraxılması.  Müsәlman  Milli  Şurasının  yaradılması.  28  may  1918-ci  il  “İstiqlaliyyәt 

Bәyannamә”si.  Azәrbaycan  XalqCümhuriyyәtinin  elan  edilmәsi  vә  ilk  diplomatik 

addımlar.Batum müqavilәsi. Azәrbaycan-Osmanlı münasibәtlәri. Azәrbaycan hökumәtinin 

Gәncәyә  köçmәsi.  Dövlәt  vә  ordu  quruculuğu.  Beynәlxalq  siyasәtdә  “Bakı  mәsәlәsi”. 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Gәncәyә hücum planı vә onun hәyata keçirilmәsi üçün 

hәrbi әmәliyyatları. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin iflasa uğraması. İngilis qoşunlarının 

Bakıya daxil olması. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqutu. Azәrbaycan hökumәtinin Bakıya 

köçürülmәsi. Mudros barışığı. Azәrbaycanın ingilis qoşunları tәrәfindәn ikinci dәfә işğal 

edilmәsi. Azәrbaycan parlamenti. Milli hökumәtin daxili siyasәti. Hökumәtin mәdәniyyәt 

sahәsindә gördüyü tәdbirlәr. Milli hökumәtin xarici siyasәtinin әsas istiqamәtlәri: Qafqaz 

dövlәtlәri  vә  İranla  münasibәtlәr.  Azәrbaycan  Paris  sülh  konfransında.  Azәrbaycanın 

istiqlaliyyәtinin de-fakto tanınması. Xaricdә diplomatik nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi. 

Aprel  işğalı  әrәfәsindә  Azәrbaycanın  beynәlxalq  vәziyyәti.  Aprel  böhranı.  XI  Ordunun 

işğalçı  yürüşü.  Azәrbaycan  Xalq  Cümhuriyyәtinin  süqutu,  tarixi  yeri  vә  әhәmiyyәti. 

Cәnubi Azәrbaycan 1917-1920-ci illәrdә. Ş. M. Xiyabani. Milli hökumәtin fәaliyyәti. 

 Azәrbaycanda  İkinci  Respublikanın-Sovet  Respublikasının  qurulması.  1920  - 

1930-cu  illәrdә  sosial-iqtisadi  vә  siyasi  vәziyyәt.  Azәrbaycan  SSR-in  yaranması,  onun 

daxili siyasәti vә “yeni xarici siyasәt xәtti”. Azәrbaycanın diplomatik nümayәndәliklәrinin 

vә Bakıdakı xarici nümayәndәliklәrin lәğvi. 1921-ci il Konstitusiyası. Аzәrbaycan-Türkiyә 

münasibәtlәri.  Sovet  rejiminә  qarşı  üsyanlar.  Azәrbaycanın  әrazi  bütövlüyünә  yeni 

qәsdlәr. Azәrbaycan SSR Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası vә SSRİ-nin 

tәrkibindә.  Beynәlxalq  konfranslar  vә  Azәrbaycan.  Naxçıvan  Muxtar  Sovet  Sosialist 

Respublikası  vә  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayәtinin  tәşkili.  Azәrbaycanda  yeni  iqtisadi 

siyasәtin  hәyata  keçirilmәsi  vә  onun  xüsusiyyәtlәri.  Tәlәsik  sәnayelәşdirmә  vә  mәcburi 

kollektivlәşdirmә.  Azәrbaycanda  kütlәvi  repressiyalar  vә  onun  ağır  nәticәlәri.  1937-ci  il 

Konstitusiyası. Mәdәni quruculuq. Әlifba islahatlarının keçirilmәsi. Azәrbaycan  II  Dünya  müharibәsi  dövründә.  II  Dünya  müharibәsinin  başlanması. 

Azәrbaycan  Almaniyanın  işğalçılıq  planlarında.  Azәrbaycan  SSR-in  mühüm  arxa  cәbhә 

kimi  әhәmiyyәti.  Azәrbaycan  milli  diviziyalarının  tәşkili.  Azәrbaycanlıların  döyüş 

cәbhәlәrindә,  partizan  vә  antifaşist  müqavimәt  hәrәkatlarında  iştirakı.  Azәrbaycan 

mühacirәti.  Milli  legionlar.  Cәnubi  Azәrbaycan  1941-1946-cı  illәrdә.  S.C.Pişәvәri.  Milli 

hökumәtin fәaliyyәti. II dünya müharibәsi illәrindә böyük dövlәtlәrin siyasәtindә Cәnubi 

Azәrbaycan mәsәlәsi. 

Azәrbaycan  1945  -  80-ci  illәrdә.  Müharibәdәn  sonra  Azәrbaycanın  sosial-iqtisadi 

hәyatı. Dinc quruculuğa keçid. Sәnayenin vә kәnd tәsәrrüfatının bәrpası. Totalitar rejimin 

sәrtlәşmәsi.  1948-1953-cü  illәrdә  azәrbaycanlıların  Ermәnistan  SSR-dәn  zorla  kütlәvi 

surәtdә  deportasiya  edilmәsi.  50-60-cı  illәrdә  SSRİ-dә  siyasi  sistemin  tәkmillәşdirilmәsi 

cәhdlәri  vә  tәsәrrüfat  islahatları.  H.  Әliyevin  hakimiyyәtә  gәlmәsi.  İqtisadiyyata 

rәhbәrliyin  güclәndirilmәsi.70-80-ci  illәrdә  sәnaye  vә  kәnd  tәsәrrüfatının  inkişafı.  Yeni 

sәnaye  müәssisәlәrinin  vә  sosial  obyektlәrin  tikilmәsi.  Kadr  hazırlığı.  Әhalinin  sosial 

strukturunda dәyişikliklәr. 1978-ci il Konstitusiyası. Müstәqil  Azәrbaycan  Respublikası.  Yenidәnqurma  siyasәti  vә  Azәrbaycan. 

Qondarma  Dağlıq  Qarabağ  problemi.  Xüsusi  idarә  komitәsi.  Azәrbaycan  әrazisinә 
Ermәnistan  Respublikasının  yeni  qәsdlәri.  Azәrbaycanda  siyasi  böhranın  dәrinlәşmәsi. 

Milli-azadlıq  hәrәkatının  genişlәnmәsi.  Azәrbaycanın  dövlәt  müstәqilliyinin  bәrpa 

edilmәsi. DQMV-nin statusunun lәğv edilmәsi. 

 H.  Әliyevin  başçılığı  ilә  Azәrbaycanın  dövlәt  müstәqilliyinin  möhkәmlәndirilmәsi 

uğrunda mübarizә. Milli dövlәt quruculuğunun әsas istiqamәtlәri. Milli ordu quruculuğu. 

1995-ci  ildә  Azәrbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasının  qәbul  edilmәsi.  Bazar 

iqtisadiyyatına  keçid  vә  dünya  iqtisadiyyatına  inteqrasiya.  “Әsrin  Müqavilәsi”.    Yeni 

parlamentin  formalaşması.  İslahatların  keçirilmәsi.  İnvestisiya  siyasәti.  Özәllәşdirmә  vә 

sahibkarlığın inkişafı. Aqrar islahat. 

2003-cü  ilin  prezident  seçkilәri.  İ.  Әliyevin  Azәrbaycan  Respublikasının  Prezidenti 

seçilmәsi vә H. Әliyev siyasi xәttinin uğurla davam etdirilmәsi. Regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı. Beynәlxalq әhәmiyyәtli neft, qaz vә nәqliyyat layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi vә 

Azәrbaycanın Cәnubi Qafqaz regionunda lider dövlәtә çevrilmәsi. 2008-ci il vә 2013-cü il 

prezident seçkilәri. İ. Әliyevin yenidәn Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmәsi. 

Azәrbaycanın sosial-iqtisadi vә mәdәni hәyatı. 

Müstәqilliyini  bәrpa  etdikdәn  sonra  Azәrbaycan  Respublikasının  xarici  siyasәti. 

Azәrbaycan  beynәlxalq  çoxtәrәfli  әlaqәlәr  sistemindә.  Azәrbaycan  Respublikasının 

xarici  siyasәtinin  vәzifәlәri,  prinsiplәri,  istiqamәtlәri  vә  prioritetlәri.  Azәrbaycanın 

beynәlxalq inteqrasiya proseslәrinә qoşulması. Azәrbaycan Respublikasının ABŞ vә Qәrbi 

Avropa  dövlәtlәri  ilә  münasibәtlәri.  Azәrbaycanın  regional  xarici  siyasәti:  Rusiya, 

Türkiyә, İran vә Gürcüstanla münasibәtlәr. Azәrbaycan xarici siyasәtinin Asiya istiqamәti: 

Çin,  Pakistan  vә  Yaponiya  ilә  münasibәtlәr.  Azәrbaycanın  MDB  dövlәtlәri  ilә 

münasibәtlәri.  Azәrbaycanın  әrәb  ölkәlәri  ilә  münasibәtlәri.  Azәrbaycan  vә  beynәlxalq 

tәşkilatlar.  Azәrbaycan  Respublikasının  BMT  Tәhlükәsizlik  Şurasına  qeyri-daimi  üzv 

seçilmәsi. 

Ermәnistanla  Azәrbaycan  arasındakı  münaqişәnin  mahiyyәti,  sәbәblәri  vә 

tәnzimlәnmәsinә  dair  beynәlxalq  sәylәr.Ermәnistan-Azәrbaycan,  Dağlıq  Qarabağ 

münaqişәsinә dair beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn qәbul edilmiş sәnәdlәr. Azәrbaycanın 

“neft strategiyası”. Azәrbaycanın xarici siyasәtindә Xәzәr dәnizi problemi. Müasir qlobal 

proseslәr vә Azәrbaycan.

 

 

 

4. QӘBUL İMTAHAN SUALLARI 

1. XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda neft sәnayesi. 

2. 1905-1911-ci illәrdә Cәnubi Azәrbaycanda inqilabi hәrәkat. 

3. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin elan edilmәsi. 

4. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin daxili siyasәti. 

5. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin xarici siyasәti. 

6. Azәrbaycan sovet rejiminin bәrqәrar olması. 

7. DQMV-nin tәşkili. 

8. Naxçıvan MSSR-in tәşkili. 

9. Azәrbaycanlılara qarşı törәdilmiş “Mart soyqırımı”. 

10. Cәnubi Azәrbaycan II dünya müharibәsi illәrindә. 

11. Azәrbaycan II dünya müharibәsi illәrindә. 12. Azәrbaycanlıların Ermәnistandan-tarixi etnik torpaqlarından kütlәvi surәtdә 

deportasiyası. 

13. Cәnubi Azәrbaycanda 21 Azәr hәrәkatı. 

14. Azәrbaycan müstәqilliyin ilk illәrindә (1991-1993-cü illәr) 

15. Milli qurtuluş. 

16. “Әsrin müqavilәsinin” imzalanması. 

17. Böyük Fransa inqilabı vә onun beynәlxalq münasibәtlәrә tәsiri. 

18. Amerika inqilabı 

19. Sәnaye inqilabı vә nәticәlәri. 

20. İmperyalizm 

21. I dünya müharibәsinә gedәn yol. 

22. İlk anti-Qәrb hәrәkatlar. 

23. Osmanlı dövlәtinin parçalanması. 

24. I dünya müharibәsinin nәticәlәri

25. Türkiyә İstiqlaliyyәt Müharibәsi. 

26. II dünya müharibәsinin  I dünya müharibәsindәn fәrqlәri.  

27. II dünya müharibәsinin  I dünya müharibәsi ilә oxşarlıqları. 

28. Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı (BMT) 

29. Soyuq müharibәnin başlanğıcı (1945-1947) 

30. Trumen doktrinası. 

31. Marşal planı. 

32. Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatı (NATO) 

33. Karib böhranı. 

34. Tәrәfsiz Dövlәtlәr Hәrәkatı. 

35. Folklend böhranı 

36. Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ATӘT) 

37. Neft İxrac Edәn Ölkәlәr Birliyi (OPEC) 

38. İran İslam İnqilabı 

39. Suriya münaqişәsi. 

40. Yumşaq güc anlayışı (Soft power) 

41. Xalq diplomatiyası (Public diplomacy) 

42. Realizm 

43. İdealizm 

44. Neorealizm 

45. Neoliberalizm 

46. Müharibәnin növlәri 

47. ABŞ Suriya strategiyasının Türkiyәyә tәsirlәri. 

48. Soyuq müharibә illәrindә beynәlxalq sistem (1947-1991). 

49. 1990-2001 arası illәrdә beynәlxalq münasibәtlәr quruluşu. 

50. 9/11 sonrası XXI әsr qlobal sistemi. 

51. BRICS 

52. Brexit 

53. Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ŞӘT) 

54. ABŞ vә Çinin Cәnubi Asiya strategiyaları. 

55. Panch Shila 56. Mәhdudiyyәti olmayan Prezident idarәetmә üsulu 

57. Hәrbi rejimli idarәetmә üsulu 

58. Mütlәq formalı idarәetmә üsulu 

59. Dövlәt quruluşu formaları 

60. Parlament idarәetmә forması 

61. Dualist idarәetmә forması 

62. İsrail dövlәtinin siyasi sistemi 

63. Gürcüstanın siyasi sistemi 

64. Fransa respublikasının siyasi sistemi 

65. Azәrbaycan respublikasının siyasi sistemi 

66. Siyasi sistem vә Konstitusiya 

67. Respublika idarәçilik sistemi 

68. Parlamentli monarxiya 

69. Unitar dövlәt quruluşu 

70. Federativ dövlәt quruluşu 

71. Konfederativ dövlәt quruluşu 

72. Azәrbaycan respublikasında qanunvericilik hakimiyyәti 

73. Azәrbaycan respublikasında icra hakimiyyәti 

74. Azәrbaycan respublikasında mәhkәmә hakimiyyәti 

75. Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi sistemi  

 

 

5. ӘDӘBİYYAT SİYAHISI (ӘSAS) 

1. Oral S. Siyasi Tarih (1918'e kadar). Ankara: İmge kitabevi yayınları, 2009. 

2. Oral S. Siyasi Tarih (1918-1994). Ankara: İmge kitabevi yayınları, 2012. 

3. Abbasbәyli A., Nәcәfov E. Beynәlxalq Münasibәtlәr Nәzәriyyәsi. Bakı: Mütәrcim, 

2007. 

4. Nuriyeva İ. Azәrbaycan Tarixi. Bakı: Mütәrcim, 2015. 5. Baxışov M.Ә. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi. (1918-2003) /Dәrs vәsaiti/ Bakı: 

AzTU, 2012. 

 

ӘDӘBİYYAT SİYAHISI (KÖMӘKÇİ) 

1. Abdullayev M.İ. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi. Bakı: ABU, 2010. 

2. Baxışov M.Ә. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi. (1871-1918-ci illәr) /Dәrslik/ Bakı: 

Şirvannәşr, 2007. 

3. Baxışov M.Ә. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi. (XVII әsrin II yarısından1871-ci 

ilәdәk) /Dәrs vәsaiti/ Bakı: Şirvannәşr, 2009. 

4. Gözәlova Y.H. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi (XVI-XVII әsrin birinci yarısı). Bakı: 

Elm, 2006. 

5. Gözәlova Y.H. Qәdim yunan diplomatiyası /Dәrs vәsaiti/ Bakı, 2010. 

6. Hacıyeva A.H. Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi /Dәrs vәsaiti/ (1871-1919). Bakı: Bakı 
Universiteti, 2003. 

7. Hәmidov S.S. Avropa ittifaqında siyasi inteqrasiya proseslәri vә Azәrbaycan. Bakı: 

ADU, 2009. 

8. Hәsәnov Ә.M. Müasir beynәlxalq münasibәtlәr vә Azәrbaycan Respublikasının 

xarici siyasәti. Bakı: Şәrq-Qәrb, 2005 

9. Mahmudov Y.M. Azәrbaycan diplomatiyası. Bakı, 2006. 

10. Mehdiyev R.Ә. Azәrbaycan: qloballaşma dövrünün tәlәblәri. Bakı, 2005. 

11. Yusifov Y. Qәdim Şәrq tarixi. Bakı: Şәrq-Qәrb, 2007. 

12. Гасанлы Дж. СССР-Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны 

(1941-1946гг.). Москва: Герои Отечества, 2006. 

13. История дипломатии. Cост. А.Лактионов. Москва: АСТ, 2010. 

14. Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с 

западноевропейскими странами. Баку: Бакинский Университет, 1991. 

15. Морис Ваисс. Международные отношения после 1945 года. / Пер. с фр. С. Ф. 

Колмакова. Москва: Городец, 2005. 

16. Нaринский М.М. История международных отношений. Москва: РОССПЭН, 

2004. 

17. Протопопов А.С., Козьменко В.М: Елманова Н.С. История международных отношений и внешняя политика России (1648-2005). Учебник для студентов 

вузов/под ред. А.С.Протопопова. Москва: Аспект Пресс, 2006. 

18. Ревякин А.В. История международных отношений в новое время . Москва: 

РОССПЭН, 2004. 

19. Системная история международных отношений. Под ред. А.Д.Богатурова. В 2-

х томах. Москва: Московский рабочий, 2007. 

20. Современные международные отношения и мировая политика. Под ред. 

А.В.Торкунова. Москва: Просвещение, 2005. 

21. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова. Москва: 

РОССПЭН, 1999. 

22. Azәrbaycan Respublikası 1991-2001. R. Mehdiyevin ümumi redaktәsi ilә. Bakı: 

XXI – Yeni Nәşrlәr Evi, 2001. 

23. Azәrbaycan tarixi. 7 cilddә, V-VII cildlәr. Bakı: Elm, 2008. 

24. Azәrbaycan tarixi. XIX-XXI әsrin әvvәli. Ali mәktәblәr üçün mühazirә kursu. 

A.Ә.Rzayevin ümumi redaktәsi ilә. Bakı: Bakı Universiteti, 2010. 

25. Hәsәnov Ә.M. Müasir beynәlxalq münasibәtlәr vә Azәrbaycan Respublikasının 

xarici siyasәti. Bakı: Şәrq-Qәrb, 2005. 

26. Hәsәnov Ә.M. Azәrbaycanın ABŞ vә Avropa dövlәtlәri ilә münasibәtlәri. Bakı: 

Elm, 2000. 

27. Hәsәnov C. P. Azәrbaycan beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә (1918-1920). Bakı: 

Azәrnәşr, 1993. 

28. Hüseynova H.K. Azәrbaycan Avropa siyasi inteqrasiya proseslәri sistemindә. Bakı: 

Hәrbi Nәşriyyat, 1998. 

29. XX әsr Azәrbaycan tarixi. II cild. T.T.Vәliyevin ümumi redaktәsi ilә. Bakı, 2009. 

30. Qasımov M.C. Azәrbaycanın xarici siyasәti (konsepsiya mәsәlәlәri). Bakı: 

Mütәrcim, 1997. 

31. Qasımov M.C. Xarici dövlәtlәr vә Azәrbaycan (aprel işğalından SSRİ yaradılana qәdәrki dövrdә diplomatik-siyasi münasibәtlәr). Bakı: Qanun, 1998. 

32. Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ: real tarix, faktlar, sәnәdlәr. Bakı: Tәhsil 

EİM, 2005. 

33. Mehdiyev R.Ә. Azәrbaycan: qloballaşma dövrünün tәlәblәri. Bakı, 2005. 

34. Mәmmәdov İ.M., Mәmmәdov Ç.İ. Azәrbaycan tarixi: XX әsr – XXI әsrin әvvәllәri. 

Mühazirәlәr kursu. Bakı: UniPrint, 2010. 

35. Musayev İ. Azәrbaycanın xarici siyasәti. I vә III hissә. Bakı: Bakı Universiteti, 

2011. 


36. Дарабади П. Г. Геоистория Каспийского региона и геополитика 

современности. Баку: Элм, 2002. 

37. Abbasbәyli A.N., Darabadi P.Q., İbrahimov Ә.G. Konfliktologiya. Bakı: BDU, 

2006. 


38. Abbasbәyli A., Nәcәfov E. Beynәlxalq münasibәtlәr nәzәriyyәsi. Bakı: 

Mütәrcim,2007. 

39. Abbasbәyli A., V.Cәfәrov. Diplomatik protokol. Bakı, 2002. 

40. “Azәrbaycan Respublikasının Konsul Nizamnamәsi” Bakı, № 782, 8 fevral 1994-cü 

il. http://www.e-qanun.az/framework/8986 

41. “Azәrbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında” Әsasnamә. Bakı, № 532, 26 

fevral 2007-ci il. http://e-qanun.az/framework/12746 

42. Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizlik konsepsiyası. Bakı, № 2198, 23 may 

2007-ci il. http://www.e-qanun.az/framework/13373 

43. “Azәrbaycan Respublikasının Sәfirliyi haqqında” Әsasnamә. Bakı, № 408, 25 may 

2006-cı il. http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/11/f_11691.htm 

44. “Azәrbaycan Respublikasının ştatdankәnar (fәxri) konsulu haqqında” Әsasnamә. 

Bakı, № 575, 21 aprel 1997-ci il. http://www.mfa.gov.az/files/file/14new.pdf 

45. Cәfәrov V.B. Diplomatik yazışma. Bakı, 2003.  

46. “Diplomatik xidmәt haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, № 137-

IIQ,8 iyun 2001-ci il.  

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2696.htm 

 

47. Әhmәdov E.İ. Ermәnistanın Azәrbaycana tәcavüzü vә beynәlxalq tәşkilatlar. Bakı: Tuna, 1998. 

48. Hәsәnov Ә.M. Geosiyasәt /Dәrslik/ Bakı: Aypara-3, 2010. 

49. Hәsәnov Ә.M. Müasir beynәlxalq münasibәtlәr vә Azәrbaycanın xarici siyasәti. 

Bakı: Şәrq-Qәrb, 2005. 

50. Mәmmәdov C. A. Geosiyasәt. Bakı, 2005. 

51. “Milli tәhlükәsizlik haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı: 29 iyun 

2004-cü il. http://www.mns.gov.az/az/pages/72-74.html 

52. Piriyev A. Siyasi strategiya vә milli tәhlükәsizlik. Bakı: Bakı Universiteti, 2005. 

53. Ulaxoviç V. Müasir diplomatiyada protokol vә etiket. Bakı 2008 

54. Arı Tayyar. Uluslararası ilişkiler ve dış politika. 8. baskı. Bursa: Mkm Yayıncılık, 

2009. 

55. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. СПб.: Питер, 2008. 56. Дипломатическая служба. Учебное пособие / Под ред.А.В.Торкунова. М: 

РОССПЭН, 2002. 
57. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. Москва: ИНФРА-М, 2008. 

58. Кулагин В.М.  Современная международная безопасность. М.:КноРус, 2012. 

59. Ланцов С.А. Политическая конфликтология. СПб.: Питер,  2008. 

60. Мамедализаде Ч. Основы дипломатической службы и дипломатического 

протокола : история-нормы-теория-практика. Баку, 2001. 

61. Нартов Н. А. Геополитика. Москва: Юнити-Дана, 2010. 

61. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Москва: Научная 

книга, 2004. 

63. Самойленко В.В. Дипломатическая служба /Учебное пособие/ Москва, 2010. 

64. Системная история международных отношений. Под ред. А.Д.Богатурова. В 2-

х томах. Москва: Московский рабочий, 2007. 

65. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова. Москва: 

РОССПЭН, 1999. 

66. Улахович В.Е. Международные организации /Справочное пособие/ Москва: 

АСТ, 2005. 

67. Фельтхэм Р. Настольная книга дипломата. Минск, 2001. 

68. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Москва: Гардарики, 2006. 

69. Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, International relations. USA: Pearson 

Education, LTD, 2013. 

70. http://www.un.org/en/index.html 

71. http://www.coe.int/en/web/portal/home 

72. http://europa.eu/index_en.htm 

73. www.nato.int  

74. www.osce.org 

75. http://www.mfa.gov.az 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ 

2017-ci il üçün fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya 

QӘBUL İMTAHAN SUALLARI 

Kafedra:      Humanitar fәnlәr vә regionşünaslıq 

İxtisas:         5901.01 Beynәlxalq münasibәtlәr 

Fәnn:           İxtisas fәnni

 

  

1. XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda neft sәnayesi. 

2. 1905-1911-ci illәrdә Cәnubi Azәrbaycanda inqilabi hәrәkat. 

3. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin elan edilmәsi. 

4. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin daxili siyasәti. 

5. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin xarici siyasәti. 

6. Azәrbaycan sovet rejiminin bәrqәrar olması. 

7. DQMV-nin tәşkili. 

8. Naxçıvan MSSR-in tәşkili. 

9. Azәrbaycanlılara qarşı törәdilmiş “Mart soyqırımı”. 

10. Cәnubi Azәrbaycan II dünya müharibәsi illәrindә. 

11. Azәrbaycan II dünya müharibәsi illәrindә. 

12.  Azәrbaycanlıların  Ermәnistandan-tarixi  etnik  torpaqlarından  kütlәvi  surәtdә 

deportasiyası. 

13. Cәnubi Azәrbaycanda 21 Azәr hәrәkatı. 

14. Azәrbaycan müstәqilliyin ilk illәrindә (1991-1993-cü illәr) 

15. Milli qurtuluş. 

16. “Әsrin müqavilәsinin” imzalanması. 

17. Böyük Fransa inqilabı vә onun beynәlxalq münasibәtlәrә tәsiri. 

18. Amerika inqilabı 

19. Sәnaye inqilabı vә nәticәlәri. 

20. İmperyalizm 

21. I dünya müharibәsinә gedәn yol. 

22. İlk anti-Qәrb hәrәkatlar. 

23. Osmanlı dövlәtinin parçalanması. 

24. I dünya müharibәsinin nәticәlәri. 

25. Türkiyә İstiqlaliyyәt Müharibәsi. 

26. II dünya müharibәsinin  I dünya müharibәsindәn fәrqlәri.  

27. II dünya müharibәsinin  I dünya müharibәsi ilә oxşarlıqları. 

28. Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı (BMT) 
29. Soyuq müharibәnin başlanğıcı (1945-1947) 

30. Trumen doktrinası. 

31. Marşal planı. 

32. Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatı (NATO) 

33. Karib böhranı. 

34. Tәrәfsiz Dövlәtlәr Hәrәkatı. 

35. Folklend böhranı 

36. Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ATӘT) 

37. Neft İxrac Edәn Ölkәlәr Birliyi (OPEC) 

38. İran İslam İnqilabı 

39. Suriya münaqişәsi. 

40. Yumşaq güc anlayışı (Soft power) 

41. Xalq diplomatiyası (Public diplomacy) 

42. Realizm 

43. İdealizm 

44. Neorealizm 

45. Neoliberalizm 

46. Müharibәnin növlәri 

47. ABŞ Suriya strategiyasının Türkiyәyә tәsirlәri. 

48. Soyuq müharibә illәrindә beynәlxalq sistem (1947-1991). 

49. 1990-2001 arası illәrdә beynәlxalq münasibәtlәr quruluşu. 

50. 9/11 sonrası XXI әsr qlobal sistemi. 

51. BRICS 

52. Brexit 

53. Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ŞӘT) 

54. ABŞ vә Çinin Cәnubi Asiya strategiyaları. 

55. Panch Shila 

56. Mәhdudiyyәti olmayan Prezident idarәetmә üsulu 

57. Hәrbi rejimli idarәetmә üsulu 

58. Mütlәq formalı idarәetmә üsulu 

59. Dövlәt quruluşu formaları 

60. Parlament idarәetmә forması 

61. Dualist idarәetmә forması 

62. İsrail dövlәtinin siyasi sistemi 

63. Gürcüstanın siyasi sistemi 

64. Fransa respublikasının siyasi sistemi 

65. Azәrbaycan respublikasının siyasi sistemi 

66. Siyasi sistem vә Konstitusiya 

67. Respublika idarәçilik sistemi 

68. Parlamentli monarxiya 

69. Unitar dövlәt quruluşu 

70. Federativ dövlәt quruluşu 

71. Konfederativ dövlәt quruluşu 

72. Azәrbaycan respublikasında qanunvericilik hakimiyyәti 

73. Azәrbaycan respublikasında icra hakimiyyәti 74. Azәrbaycan respublikasında mәhkәmә hakimiyyәti 

75. Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi sistemi 

 

 

Bakı  Avrasiya  Universiteti  Elmi  Şurasının  29.12.2017-ci  il  tarixli    EŞ04-11/17 saylı  iclasında  qәbul  edilmiş  İxtisas  fәnni  üzrә  “2017-ci  il  üçün  doktoranturaya 

qәbul imtahan proqramı“ әsasında tәrtib edilmişdir. 

 

 

 Tәrtib edәn:                                                         s.e.ü.f.d. M.S.Musayev 

 

Kafedra müdiri:                                                  s.e.ü.f.d. M.S.Musayev 

 

 Yüklə 156,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə