Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ыYüklə 121 Kb.
səhifə1/9
tarix07.04.2023
ölçüsü121 Kb.
#104518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Market.-tedqiqat.


AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASЫ TЯHSИL NAZİRLИЙИ


AZЯRBAYCAN DЮVLЯT ИQTИSAD UNИVERSИTETИ
Бакалавр щazırlыьы цчцн

MARKETİNQ TƏDQİQATLARI”
фяннинин


Т Я Д Р И С П Р О Г Р А М Ы


BАКЫ – 2015


AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASЫ TЯHSИL NAZİRLИЙИ


AZЯRBAYCAN DЮVLЯT ИQTИSAD UNИVERSИTETИ
Маркетинг кафедрасы
Бакалавр щazırlыьы цчцн

MARKETİNQ TƏDQİQATLARI”
фяннинин


Т Я Д Р И С П Р О Г Р А М Ы
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин
06.07.2015-ъи ил тарихли 732 сайлы ямри иля гриф
верилмишдир.


Bakı – 2015
Tяртиб едянляр: i.e.n., dos. İ.M.Xeyirxəbərov
и.f.d., dos. L.A.Hacıyeva
Rяй верянляр:
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
Игтисади нязяриййя-2” кафедрасынын профессору
и.е.д., проф.,Г.Н.Манафов


Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын
Йанаъаг-енержи комплеки сащяляринин игтисадиййаты
вя менедъмент” кафедрасынын профессору
и.е.д., проф.,M.M.Fяrzяliyev

Rедактор: i.e.n., dos. T.İ.İmanov


İZAHAT VƏRƏQİ
İstehsal-satış fəaliyyətini marketinq prinsipləri əsasında təşkili edən müəssi-sələrin rəqabət mübarizəsində əlverişli mövqelərinin təmin olunması həmin müəs-sisələr tərəfindən bazar tədqiqatlarının aparılması və bu tədqiqatların nəticələrindən istifadə etməklə inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması əsasında mümkündür. Müəssisələr marketinq mühitində baş verən dəyişikliklər haqqında zəruri informa-siylar əldə etməklə öz fəaliyyətlərini həmin mühitə uyğunlaşdıra və marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldə bilirlər. Bu baxımdan marketinq tədqiqatların müəssisəni xarici mühitlə əlaqələndirən kommunikasiya kanalı hesab edilir.
Marketinq tədqiqatları müəssisənin marketinq fəaliyyətinin bu və ya digər aspekti üzrə əsaslandırılmış qərar qəbulu üçün məlumatların müntəzəm olaraq yığılması, işlənməsi, əks etdirilməsi, təhlili və tövsiyyələrin çıxarılması prosesidir. Marketinq üzrə menecer marketinq tədqiqatları vasitəsi ilə getdikcə mürəkkəbləşən və qeyri-müəyyənlik səviyyəsi artan mühitdə itsehsal-satış fəaliyyətinə dair əsas-landırılmış qərar qəbul edə bilir. Bu tədqiqatlar vasitəsi ilə müəssisənin çıxacağı məqsəd bazarının müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək, sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə cəlbedici istiqamətləri aşkarlamaq və həmin istiqamətlər üzrə marketinq fəaliyyəti-nin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan verə biləcək strategiyalar işləyib hazırla-maq mümkün olur.
Marketinq tədqiqatlarının aparılması marketinq planlarının işlənib hazırlan-masının əsası hesab olunur. Müəssisənin marketinq fəaliyyəti üzrə yüksək göstəri-cilərin əldə olunması həmin planların tərtibi zamanı tələb olunan informasiyaların gerçəkliyindən, planların reallaşdırılmasının təşkilindən və ona nəzarətdən asılıdır.
Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdə müəssisələr müxtəlif istiqamətlər üzrə marketinq tədqiqatları aparırlar. Bazarın potensial imkanlarının müəyyənləş-dirilməsi və onun xarakteristikalarının öyrənilməsi, məhsulların satış problemlərinin və işgüzar fəallığın dəyişmə meylinin öyrənilməsi,rəqiblərin fəaliyyətlərinin tədqiqi, bazarın yeni əmtəələrə reaksiyasının aşkarlanması, qiymət siyasətinin tədqiqi, bazarın parametrlərinin proqnozlaşdırılması və s. istiqamətlərdə marketinq tədqi-qatlarının aparılmasına müəssisələr daha çox fikir verirlər.
Azərbaycanda istehsal-satış faliyyətlərini marketinq prinsipləri əsasında təşkil edən müəssisələrin mütəxəssisləri tərəfindən marketinq tədqiqatlarının aparılması, ilk növbədə, həmin tədqiqatın proses kimi düzgün təsəvvür olunmasını tələb edir. Deyilənlər nəzərə alınmaqla, proqramın tərtibi zamanı marketinq tədqiqatları prosesinin aйrı-ayrı mərhələlərinin öyrənilməsinə daha çox yer verilmişdir.
“Marketinq tədqiqatları” ölkəmizdə fənn kimi yaxın dövrlərdən etibarən tədris olunur. Hələlik bu sahədə elmi ədəbiyyatlar və təcrübə azdır. Ona görə də proqramın tərtibçiləri onun mükəmməlliyi iddiasında deyillər və tərtib olunmuş proqramın təkmilləşdirilməsi üzrə işləməyi zəruri hesab edirlər.
Müəlliflər proqramın təkmilləşdirilməsinə dair özlərinin rəy və təkliflərini bildirəcək mütəxəssislərə irəlicədən minnətdarlıqlarını bildirirlər.Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə