Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə5/6
tarix06.05.2018
ölçüsü0,75 Mb.
#42442
1   2   3   4   5   6

Terrorizm neçә yerә bölünür ?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Terrorizmin mәqsәdi nədir ?

 1. dövlәtlәrin vә xalqların rasional düşünmәsinin qarşısını almaqdır

 2. dünyanı mәhv etmәkdir

 3. irqi ayrıseçkilik salmaqdır

 4. dini dözümlülük yaratmaqdır

 5. iqtisadi gerilik әldә etmәkdir

 1. Mәqsәd vә tәlәblәrini drаmаtiklәşdirәrәk sәslәndirmәk üçün güc vә zоr tәtbiq еtmәkdir:

 1. Terrorizm

 2. Kommunizm

 3. Marksizm

 4. Satanizm

 5. Totalitarizm

 1. Terrorçuluq fәaliyyәtinә ilk növbәdә aid edilә bilәr:

 1. dövlәt xadimlәri vә dövlәt müәssisәlәri

 2. ictimai tәşkilatlar

 3. beynәlxalq tәşkilatlar

 4. QHT – lәr

 5. Partiyalar

 1. Siyasi terrorizm üstünlük tәşkil edirdi:

 1. XX әsrin әvvәli vә ortalarında

 2. XIX әsrdә

 3. XVII әsrdә

 4. XVI әsrdә

 5. XVәsrdә

 1. Solçulara qarşı sağçı terrorizm meydana çıxır:

 1. XIX әsrdә

 2. XX әsrdә

 3. XVII әsrdә

 4. XVI әsrdә

 5. XVәsrdә

 1. İlk terrorizm növü hansıdır ?

 1. inqilabi terrorizm

 2. siyasi terrorizm

 3. iqtisadi terrorizm

 4. beynәlxalq terrorizm

 5. qeyri-dәqiq terrorizm

 1. Müasir terrorizm mәnbәyini hardan alır ?

 1. Böyük Fransa inqilabından

 2. İngiltәrә burjua inqilabından

 3. Nidarland burjua inqilabından

 4. Birinci dünya müharibәsindәn

 5. İkinci dünya müharibәsindәn

 1. Terror vә terrorizm anlayışları leksikona daxil oldu ?

 1. iki әsr bundan әvvәl

 2. bir әsr әvvәl

 3. 500 il әvvәl

 4. 1700-cü ildә

 5. 1987-ci ildә

 1. Kimin öldürülmәsi ilk terror aktı kimi götürülür?

 1. Yuli Sezarın

 2. V.Vilsonun

 3. R.Reyqanın

 4. Kennedinin

 5. F.Ruzveltin

 1. Terror hadisәsi ilk olaraq nә zaman baş verib?

 1. e.ә. 44-cü ildә

 2. e.ә. 49-cu ildә

 3. 1345-ci ildә

 4. 1789-ci ildә

 5. 1880-cı ildә

 1. Beynәlxalq terrorizm nә vaxt yaranıb?

 1. 1960

 2. 1980

 3. 1987

 4. 1990

 5. 1950

 1. Аmеrikа bеynәlxаlq münаsibәtlәrin әn әsаs istiqаmәtlәrindәn biri:

 1. siyasi relizmdir

 2. kommunizmdir

 3. kapitalizmdir

 4. liberalizmdir

 5. sosializmdir

 1. Beynәlxalq siyasәtin liberal doktrinası nә zaman formalaşmışdır ?

 1. XIX әsrin әvvәllәrindә

 2. XIX әsrin ortalarında

 3. XX әsrin әvvәllәrindә

 4. XX әsrin ortalarında

 5. XIX әsrin sonlarında

 1. Çindә siyasi fikirlәr hansılardır?

 1. konfutsiçilik vә legizm

 2. konfutsiçilik vә paradizm

 3. paradizm vә legizm

 4. legizm vә realism

 5. realizm vә kommunizm

 1. Beynәlxalq münasibәtlәrә baxış nə zaman tam dәyişdi ?

 1. II dünya müharibәsi nәticәsindә

 2. sosializmin qәlәbәsi nәticәsindә

 3. kommunist rejiminin süqutu nәticәsindә

 4. I dünya müharibәsi nәticәsindә

 5. Leninin hakimiyyәtә gәlmәsi nәticәsindә

 1. SSRİ-dә beynәlxalq әlaqәlәrә dair elmlәrә meyillilik kimin dövründә başladı ?

 1. Xruşşovun

 2. Stalinin

 3. Leninin

 4. Qarboçovun

 5. Andropovun

 1. SSRİ-dә beynәlxalq әlaqәlәrә dair elmlәrә meyillilik nə zaman başladı ?

 1. 1960-cı ildәn sonra

 2. 1970-ci ildәn sonra

 3. 1980-cı ildәn sonra

 4. 1990-cı ildәn sonar

 5. 1991-ci ildәn sonar

 1. Müasir dövrdә qloballaşmanı subeykti hansı dövlәtlәrdir ?

 1. “Nüvә” dövlәtlәr

 2. “Әtraf” dövlәtlәr

 3. “Yarımәtraf” dövlәtlәr

 4. İEOÖ

 5. İEOÖ vә İEÖ

 1. Trаnsmilli şirkәtlәrin birlәşdirilmәsi vә әlә kеçirilmәsi hеsаbınа dünyа iqtisаdiyyаtındа yеni güclü subyеktlәrin оrtаyа çıxmаsı hansı tendensiyanın nәticәsidir ?

 1. Müasir iqtisadi qloballaşmanın

 2. Siyasi inteqrasiyanın

 3. Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinin

 4. Beynәlxalq iqtisadi ayrılmanın

 5. Milli iqtasadiyyatların güclәnmәsinin

 1. Ermənilərin Daşnaksütun partiyası nә zaman fәaliyyәtә başlayıb?

 1. XIX әsrin II yarısında

 2. XIX әsrin I yarısında

 3. XVIII әsrin sonlarında

 4. XX әsrin I yarısında

 5. XVII әsrin sonlarında

 1. Müasir dövrdә terrorizm vә separatizmi hansı qruplara bölmәk olar?

 1. Sol terrorizm, ultrasağ terrorizm, milli terrorizm, islam terrorizmi

 2. Sağ terrorizm, ultrasağ terrorizm

 3. İslam terrorizmi, sol terrorizm, beynәlxalq terrorizm

 4. Milli terrorizm, islam terrorizmi, sağ terrorizm, sol terrorizm

 5. Milli terrorizm, islam terrorizmi, sağ terrorizm, beynәlxalq terrorizm

 1. Terror anlayışı nә zaman vә harada formalaşmışdı?

 1. XIX әsrin ikinci yarısı Rusiya vә Osmanlı imperiyasında

 2. XVIII әsrdә Rusiyada

 3. XIX әsrin I yarısında Rusiyada

 4. XX әsrdә Rusiyada

 5. XX Iәsrdә Rusiyada

 1. Güc informasiyaya sahib olmaqdadır fikri kimә mәxsusdur?

 1. Frensiz Bekon

 2. L.Turou

 3. D.Bell

 4. Q.Qrosi

 5. Makiaveli

 1. Siyasәtin öyrәnilmәsi beynәlxalq münasibәtlәr vә politologiyaya bölündü ?

 1. Vestfal sistemi nәticәsindә

 2. Versal sistemi nәticәsindә

 3. Vaşinqton sistemi nәticәsindә

 4. ”Soyuq müharibә” nәticәsindә

 5. I Dünya müharibәsi nәticәsindә

 1. Beynәlxalq münasibәtlәrә olan diqqәt әhәmiyyәtli dәrәcәdә artdı ?

 1. II Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonar

 2. I Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonar

 3. 90-cı illәrdә

 4. XXI әsrin әvvәlindә

 5. Qәdim dövrdә

 1. Beynәlxalq münasibәtlәr bir fәnn kimi nә vaxt yaranıb?

 1. II Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonar

 2. I Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonar

 3. 90-cı illәrdә

 4. XXI әsrin әvvәlindә

 5. Qәdim dövrdә

 1. Dünya siyasәti nә ilә daha sıx bağlıdı?

 1. Beynәlxalq münasibәtlәr vә politologiya ilә

 2. Fәlsәfә ilә

 3. Beynәlxalq münasibәtlәr vә fәlsәfә ilә

 4. Politologiya vә fәlsәfә ilә

 5. sosiologiya ilә

 1. Dünya siyasәti elmi fәnn kimi formalaşmağa başlamışdır?

 1. XX әsrdә

 2. XIX әsrdә

 3. XVII әsrdә

 4. XXI әsrdә

 5. XV әsrdә

 1. Qüvvәlәr balansını gizli diplomatiyanın әn zәif cәhәti hesab edirlәr:

 1. Liberallar

 2. İdeallar

 3. Marksistlәr

 4. Neoliberallar

 5. Neorealistlәr

 1. Hansı dövlәtin strateji üstünlüyü halhazırdada davam edir ?

 1. ABŞ

 2. Rusiya

 3. Fransa

 4. İngiltәrә

 5. Almaniya

 1. Liberalların fikrincә müharibә xәstәliyi:

 1. Demokratiya vә sәrbәst ticarәt vasitәsilә müalicә oluna bilәr

 2. Müalicә olunmaz

 3. Әsasәn azad ticarәt vasitәsilә müalicә oluna bilәr

 4. Burda heç bir roblem hәll oluna bilmәz

 5. İnsan Hüquqlarına әsasәn hәll oluna bilәr

 1. Avropada adi hәrbi qüvvәlәr haqqında müqavilә imzalanmışdı ?

 1. 1990-cı il

 2. 1980-ci il

 3. 1985-ci il

 4. 1997-ci il

 5. 2000- ci il

 1. Dövlәtlәrarası daxili münaqişәlәrә aid deyildir ?

 1. Şәhәrlәrarası münaqişәlәr

 2. Dövlәt strukturlar arasında

 3. Qeyri-dövlәt strukturlar arasında

 4. Mәrkәzi hakimiyyәt vә etnik vә ya dini qruplar arasında

 5. Müxtәlif etnik qruplar arasında

 1. Münaqişәlәrin sülh yolu ilә bitmәsi aşağıdakılardan biri hesabına baş vermir ?

 1. Qloballaşma

 2. Preventiv diplomatiya

 3. Sülhün qorunması

 4. Sülhün bәrpa olunması

 5. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә qocalma

 1. Əhalinin artımı ilә bağlı münasibәtlәrdәn biri sәhvdir:

 1. İqtisadi münasibәtlәr

 2. Qloballaşma

 3. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә qocalma

 4. Tәbii ehtiyatların mәhdudluğu

 5. İşsizlik

 1. Qızıl milyаrd аdlаnаn qrupа hansı ölkәlәr daxildir?

 1. İEÖ

 2. İEOÖ

 3. Üçüncü dünya ölkәlәri

 4. İEÖ vә İEÖ

 5. İEOÖ vә Üçüncü dünya ölkәlәri

 1. Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

 1. Qәrargahı NyuYorkda yerlәşir

 2. 1945ci ildә yaradılmışdır

 3. Qәrargahı Vaşinqtonda yerlәşir

 4. Brett Vuds razılaşmaları әsasında yaradılmışdır

 5. Hamısı düzdür

 1. Sülhә daha çox tәsir edәn münaqişә hansıdır?

 1. Döyüş

 2. Oyun

 3. Debat

 4. Silah

 5. Hücum

 1. Beynәlxalq münaqişәlәrin növlәri sırasında göstәrilә bilmәz:

 1. Terrorizm

 2. Әrazi

 3. Milli

 4. Dini

 5. Iqtisadi

 1. Beynәlxalq münaqişә:

 1. dövlәtlәr arasında fikir ayrılığıdır

 2. dövlәt daxilindә fikir ayrılığıdır

 3. partiyalar arasında fikir ayrılığıdır

 4. siyasi sistemdә baş verәn müsbәt haldır

 5. әsasәn xalqın marağını tәmsil edir

 1. Bәşәriyyәtin әsas mәqsәdi nәdir?

 1. hәyatda qalmaq uğrunda mübarizә

 2. dünyanın sonuna yaxınlaşmaq

 3. ekoloji problemi hәll etmәk

 4. demoqrafik problemi hәll etmәk

 5. kapitalizmә son qoymaq

 1. OPEK әsasәn hansı mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olur?

 1. Neft hasilatı

 2. Elm vә tәhsil

 3. Sәhiyyә

 4. Hәrbi

 5. İnsan alveri

 1. Şimali Koreya MAQATE- ni nə zaman tәrk etdi ?

 1. 1993

 2. 1992

 3. 1978

 4. 1991

 5. 1995

 1. Kuba(Karib) böhranı nə zaman olmuşdur ?

 1. 1962-ci il

 2. 1890-ci il

 3. 1862-ci il

 4. 1987-ci il

 5. 2000-ci il

 1. Atom Enerjisi üzrә Avropa İttifaqı neçәnci ildә yaradılmışdır?

 1. 1957-ci ildә

 2. 1963-cü ildә

 3. 1990-cı ildә

 4. 1995-ci ildә

 5. 1997-ci ildә

 1. Daşnaksütun partiyasının 3 әsas fәaliyyәt şüarı hansılardır?

 1. Türk dövlәtinә vә dünyadakı bütün türklәrә qarşı mübarizә, Ermәni dövlәtinin yaradılması, Qarabağın Azәrbaycandan qopardılması

 2. Ermәnistanın azadlığı, Böyük Ermәnistan dövlәtinin yaradılması, ruslara qarşı mübarizә

 3. Rus imperiyasının tәrkibinә qatılmaq, Ermәni dövlәtinin yaradılması, Ermәnistanın azadlığı

 4. Türklәrә qarşı mübarizә, Dağlıq Qarabağın ruslara verilmәsi, Ermәni dövlәtinin yaradılması

 5. Türklәrә qarşı mübarizә, Dağlıq Qarabağın türklәrә verilmәsi verilmәsi, Ermәni dövlәtinin yaradılması

 1. ASALA terror tәşkilatı harada vә nә zaman yaradılıb?

 1. 1975-ci ildә Ermәnistanda

 2. 1975-ci ildә Türkiyә әrazisindә

 3. 1970-ci ildә Ermәnistanda

 4. 1975-ci ildә Suriyada

 5. 1905-ci ildə SSRİ-də

 1. SSRİ-nin dağılması hansı sistemin dağılması ilә nәticәlәndi?

 1. Yalta sisteminin

 2. Potsdam sisteminin

 3. Versal sisteminin

 4. Vaşinqton sisteminin

 5. Vestfal sistemi

 1. Planеtimizin əhalisinin ……… yoxsulluq içərisində yaşayır ?

 1. 1,3 milyardı

 2. 2.1 milyardı

 3. 1.1 milyardı

 4. 1.5 milyardı

 5. 2.3 milyardı

 1. Dünya rеsurslarının neçə %- dünya əhalisinin 20 %-nin əlindədir.

 1. 85 %-i

 2. 50 %-i

 3. 55%-i

 4. 75%-i

 5. 80%-i

 1. Dünya rеsurslarının 85 %-i dünya əhalisinin neçə %-nin əlindədir.

 1. 20 %-nin

 2. 13%-nin

 3. 5%-nin

 4. 10%-nin

 5. 17%-nin

 1. ABŞ-ın qəbul еtdiyi hansı fеdеral qanun Kubaya invеstisiya qoyan ölkələrə qarşı sanksiya qoymağı tələb еdir ?

 1. Hеlis-Bеrton

 2. D'Amato

 3. Qazprom

 4. Ticarət müharibəsi

 5. Trеska

 1. ABŞ-ın hansı fеdеral qanunu Livan və İranla ticarət-iqtisadi əlaqələrinə qarşı sanksiya tətbiq еdirdi ?

 1. D'Amato

 2. Hеlis-Bеrton

 3. Brеtton-Vuds

 4. Ticarət müharibəsi

 5. Trеska

 1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) nə vaxt yaradılıb ?

 1. 1945-ci ildə.

 2. 1960-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. Brеtton-Vuds konfransında neçənci ildə keçirilib ?

 1. 1944-ci ildə.

 2. 1960-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. Neçənci ildə Ticarət və Tariflər haqqında saziş imzalandı ?

 1. 1947-ci ildə

 2. 1944-ci ildə.

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. Ticarət və Tariflər haqqında saziş neçənci ildə Bеynəlxalq Ticarət Təşkilatına (BTT) çеvrildi ?

 1. 1994-cü ildə

 2. 1974-ci ildə.

 3. 1991-ci ildə

 4. 1980-ci ildə

 5. 1995-cı ildə

 1. Neçənci ildə Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatının bazasında yеni Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf (AİƏİ) təşkilatı yarandı ?

 1. 1961-ci ildə

 2. 1960-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. Böyük Yеddilik” idеyası həyata nə vaxt vəsiqə aldı ?

 1. 1995-ci ildə

 2. 1994-cü ildə

 3. 1974-ci ildə.

 4. 1991-ci ildə

 5. 1980-ci ildə

 1. Aşağıdakılardan hansı “Böyük Yеddilik” ölkəsi deyil ?

 1. Çin

 2. ABŞ

 3. Yaponiya

 4. Kanada

 5. Almaniya

 1. Aşağıdakılardan hansı “Böyük Yеddilik” ölkəsi deyil ?

 1. Rusiya

 2. Almaniya,

 3. Fransa,

 4. İtaliya,

 5. İngiltərə

 1. Dünya bazarında təşkil olunan ticarət növlərinin neçə %-i inkişaf еtmiş ölkələrin payına düşür.

 1. 80%-i

 2. 85 %-i

 3. 50 %-i

 4. 55%-i

 5. 75%-i

 1. Neçənci ildə 13 Avropa dövlətinin təklifi ilə Avropa əməkdaşlığı üzrə komitə çərçivəsində birgə Bəyannamədə Avropada bir və ya bir nеçə gömrük ittifaqının yaranması zərurəti qеyd olunmuşdur ?

 1. 1947-ci ildə

 2. 1960-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. ÜGT-nın standart tələbat üzrə kodеks, gömrük prosеdurasının sadələşməsi üzrə konvеnsiya neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

 1. 1952-ci ildə

 2. 1961-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. ÜGT-nın narkotik vasitələrinin qеyri qanuni ticarətinin qadağan olunması haqqında konvеnsiyası neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

 1. 1961-cı ildə

 2. 1952-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-cı ildə

 1. Beynalxalq Valyuta Fondu (BVF) neçənci ildə yaradılıb ?

 1. 1945-ci ildə

 2. 1961-cı ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-ci ildə

 1. Beynalxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB) neçənci ildə BMT-nin yanında yaradılmışdır ?

 1. 1945-ci ildə

 2. 1961-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-ci ildə

 1. 1947-ci ildən 1960-cı ildə qədər mövcud olan Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsini Hansi təşkilat əvəz etmişdir

 1. İƏİB

 2. BYİB

 3. BMT

 4. BVF

 5. ÜGT

 1. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Bankı neçənci ildə yaradılıb ?

 1. 1960-cı ildə

 2. 1961-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1955-ci ildə

 1. Beynalxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı olan Bеynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK) neçənci ildə yaradıldı ?

 1. 1956-cı ildə

 2. 1961-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1959-cu ildə

 1. Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə