Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə4/6
tarix06.05.2018
ölçüsü0,75 Mb.
#42442
1   2   3   4   5   6

Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının buraxılması vә sәbәblәri hansıdır ?

 1. SSRİ süqutu olmuşdu

 2. NATO ilә rәqabәt imkanlarına malik olmaması

 3. Üzv dövlәtlәrinin tәşkilata mәcburi cәlb edilmәsisәbәb olmamışdı

 4. Keçmiş sosialist dövlәtlәrinin qәrb ilә inteqrasiya istәyi sәbәb olmamışdı

 5. SSRİ-nin dәrin böhranı (siyasi, iqtisadi) sәbәb olmamışdı

 1. Avropa Şurasının qanunverici sәlahiyyәtlәrә malik orqanı hansıdır?

 1. Nazirlәr Komitәsi

 2. Parlament Assambleyası

 3. Katiblik

 4. İctimai İnkişaf Fondu

 5. Mәhkәmә

 1. Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?

 1. 1947-ci ildə

 2. 1939-cu ildə

 3. 1995-ci ildə

 4. 1956-cı ildə

 5. 1962-ci ildə

 1. Atom enerjisi üzrә beynәlxalq agentliyin (MAQATE) baş qәrargahı hansı ölkәdә yerlәşir?

 1. Vyana

 2. Paris

 3. Roma

 4. Cenevrә

 5. Vaşinqton

 1. İNTERPOL-un Azәrbaycanda Milli Mәrkәzi Bürosu nә vaxtdan fәaliyyәtә başlayıb?

 1. 1993

 2. 1991

 3. 1995

 4. 2001

 5. 2003

 1. Aşağıdakılardan hansı BMTnin ixtisaslaşmış orqanı deyil?

 1. MAQATE

 2. Beynәlxalq әmәk tәşkilatı

 3. Beynәlxalq Dәniz tәşkilatı

 4. YUNESKO

 5. Dünya Bankı

 1. Beynәlxalq Əmәk Tәşkilatı nә vaxt yaradılıb?

 1. 1919-cu ildə

 2. 1945-ci ildə

 3. 1927-ci ildə

 4. 1992-ci ildə

 5. 1987-ci ildə

 1. Beynәlxalq әmәk tәşkilatının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?

 1. Cenevrә

 2. Paris

 3. London

 4. İstanbul

 5. Nyu York

 1. BMT-nin Ərzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılıb?

 1. 1945

 2. 1919

 3. 1927

 4. 1992

 5. 1987

 1. BMT-nin Ərzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?

 1. Roma

 2. Paris

 3. London

 4. İstanbul

 5. NyuYork

 1. Azәrbaycan neçәnci ildәn BMTnin Ərzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının üzvüdür?

 1. 1995-ci ildən

 2. 1919-cu ildən

 3. 1927-ci ildən

 4. 1992-ci ildən

 5. 1987-ci ildən

 1. BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı (YUNESKO) nә vaxt tәsis edilib?

 1. 1945ci ildә London konfransında

 2. 1919cu ildә Paris konfransında

 3. 1945ci ildә SanFransisko konfransında

 4. 1944cü ildә DumbartonOks konfransında

 5. 1987ci ildә BMTnin qәrarı ilә

 1. GUAM təşkilatının rәsmi dili hansıdır ?

 1. ingilis vә rus

 2. rus vә azәrbaycan

 3. rus vә gürcü

 4. gürcü vә azәrbaycan

 5. rus

 1. BMT-nin sülhmәramlı qüvvәlәri necә adlanır?

 1. mavi dәbilqәlilәr

 2. yaşıl dәbilqәlilәr

 3. sarı dәbilqәlilәr

 4. qırmızı papaqlılar

 5. yaşıl papaqlılar

 1. Neçәnci ildәn Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyi adlanmağa başladı?

 1. 1993-cü ildən

 2. 1991-ci ildən

 3. 1995-ci ildən

 4. 1992-ci ildən

 5. 1997-ci ildən

 1. Avropa İttifaqının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?

 1. Brüssel

 2. Cenevrә

 3. Paris

 4. London

 5. Tokio

 1. Avropa İttifaqının vahid valyutası hansıdır ?

 1. Avro

 2. Dollar

 3. Funt

 4. Marka

 5. Hamısı

 1. MDB-nin qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

 1. Minsk

 2. Moskva

 3. Kiyev

 4. Brüssel

 5. Cenevrә

 1. MDB-nin işçi dili hansı dildir?

 1. Rus

 2. Özbәk

 3. Fransız

 4. Ingilis

 5. Alman

 1. YUNESKO-nun işçi dillәrindәn deyil ?

 1. Alman

 2. Çin

 3. Әrәb

 4. Ingilis

 5. Fransız

 1. Azәrbycan nә vaxt YUNESKO-ya üzv qәbul olunmuşdur?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1996-cı ildə

 3. 2000-ci ildə

 4. 2001-ci ildə

 5. 2005-ci ildə

 1. NATO-nun Baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir ?

 1. Brüssel

 2. Minsk

 3. Vyana

 4. Paris

 5. London

 1. İNTERPOL-un Azәrbaycanda yerlәşәn Milli Bürosunun başçısı kim tәrәfindәn vәzifәyә tәyin olunur?

 1. Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Naziri tәrәfindәn

 2. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn

 3. İNTERPOL-un baş katibi tәrәfindәn

 4. Milli Mәclisin qәrarı ilә

 5. Daxili İşlər Nazirliyinin qәrarı ilә

 1. İNTERPOL-un emblemi vә bayrağı neçәnci ildәn istifadә olunur?

 1. 1950-ci ildən

 2. 1914-cü ildən

 3. 2000-ci ildən

 4. 1945-ci ildən

 5. 1924-cü ildən

 1. Aşağıda göstərilənlərdən biri İNTERPOL-un rәsmi işçi dili deyil ?

 1. Rus

 2. İngilis

 3. İspan

 4. Fransız

 5. Әrәb

 1. İNTERPOL neçәnci ildәn 24 saat iş rejiminә keçib?

 1. 2001

 2. 1996

 3. 2012

 4. 2005

 5. 1992

 1. Avropa Şurasının mәnzil qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

 1. Strasburq

 2. Paris

 3. Vyana

 4. Cenevrә

 5. London

 1. Avropa Şurasının rәsmi işçi dillәrini seçin ?

 1. İngilis vә fransız

 2. Rus vә ingilis

 3. İtalyan vә әrәb

 4. Fransız vә rus

 5. İspan vә ingilis

 1. İNTERPOL-un mәnzil qәrargahı harda yerlәşir?

 1. Lion (Fransa)

 2. Paris(Fransa)

 3. London (İngiltәrә)

 4. Cenevrә (İsveçrә)

 5. Vyana (Avstriya)

 1. Neçәnci ildә BMT İNTERPOL-u Beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilat kimi tanıdı?

 1. 1971

 2. 1996

 3. 1945

 4. 1964

 5. 1960

 1. Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatı necə adlanır ?

 1. NATO

 2. OPEK

 3. ATƏT

 4. BMT

 5. BVF

 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri daimi üzvlәri neçә il müddәtinә seçilir?

 1. 2

 2. 1

 3. 5

 4. 3

 5. 7

 1. Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA)-ya neçә dövlәt daxildir?

 1. 3

 2. 5

 3. 12

 4. 14

 5. 9

 1. BMT-nin Ətraf Mühit Üzrә Proqramı nәcә adlanır?

 1. YUNEP

 2. YUNESCO

 3. YUNİDO

 4. İSESKO

 5. FAO

 1. Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәşkil olunma tarixi hansıdır ?

 1. 1945ci il

 2. 1950ci il

 3. 1947ci il

 4. 1948ci il

 5. 1946cı il

 1. UNESCO-nun maliyyәlәşmәsi hansı yolnan baş verir ?

 1. üzv dövlәtlәrin mәcburi ödәmә

 2. tәşkilatın kommersiya fәaliyyәti

 3. yalnız könüllü ianә

 4. inkişaf etmiş dövlәtlәr tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir

 5. BMT tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir

 1. UNESCO-nun yaradılması tarixini tapın ?

 1. 1950-ci il

 2. 1960-cı il

 3. 1947-ci il

 4. 1949-cuil

 5. 1945-ci il

 1. Beynәlxalq Poçt Birliyinin yaradılması tarixi hansıdır ?

 1. 1900-cü il

 2. 1950-ci il

 3. 1874-cü il

 4. 1890-cı il

 5. 1895-ci il

 1. Beynәlxalq Valyuta Fondunun baş orqanı hansıdır ?

 1. idarәçilik şurası

 2. qurultay

 3. konfrans

 4. ümumi toplantı

 5. ümumi şura

 1. Beynәlxalq Valyuta Fondunun fәaliyyәtә başlanması tarixi hansıdır ?

 1. 1946-cı il

 2. 1947-ci il

 3. 1948-ci il

 4. 1945-ci il

 5. 1949-ci il

 1. GUAM Tәşkilatının yaradılmasının tarixi hansıdır ?

 1. 1997-ci il

 2. 1999-cu il

 3. 1966-cı il

 4. 1998-ci il

 5. 1993-cü il

 1. GUAM necə təşkilatdır ?

 1. Regional birlikdir

 2. Beynәlxalq birlikdir

 3. Transmilli birlikdir

 4. Qәrbi Avropa dövlәtlәrin tәşkilatıdır

 5. Mәrkәzi Asiya dövlәtlәrinin birliyidir

 1. GUAM-ın baş orqanı hansıdır ?

 1. Dövlәt başçılarının zirvә görüşlәri

 2. Ümumi toplantılar

 3. Qurultay

 4. Konfranslar

 5. Xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәri

 1. Avropa Birliyinin büdcәsini tәsdiq edәn orqanı hansıdır?

 1. Avropa Parlamenti

 2. Avropa Zirvәsi

 3. Avropa Komissiyası

 4. Avropa Ali Maliyyә Mәhkәmәsi

 5. İqtisadi vә sosial komitә

 1. Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır?

 1. 1992

 2. 1997

 3. 1993

 4. 2003

 5. 2001

 1. Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi neçәnci ildәn Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatına çevrilmişdir?

 1. 2003

 2. 2006

 3. 1998

 4. 2008

 5. 1995

 1. Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatının üzvü olmayan dövlәt hansıdır ?

 1. Azәrbaycan

 2. Rusiya

 3. Ermәnistan

 4. Belarus

 5. Qazaxıstan

 1. Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatını 2012-ci ildә tәrk edәn dövlәt hansıdır ?

 1. Özbәkistan

 2. Ermәnistan

 3. Belarus

 4. Qazaxıstan

 5. Rusiya

 1. Kuba böhranının başlanma sәbәbi:

 1. SSRİ-nin Kubada gizli şәraitdә orta mәnzilli raketlәr yerlәşdirilmәsi

 2. Kubada nüvә sınaqlarının keçirilmәsi

 3. ABŞ-ın Kubaya neft göndәrilmәsinin qadağan etmәsi

 4. ABŞ-ın Nikaraqua vә Qvatemalaya bir neçә hәrbi gәmi göndәrmәsi

 5. Qәrb dövlәtlәrinin Latın Amerikası regionunda mövqelәrini saxlamaq cәhdlәri

 1. Kuba böhranı zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlәtlәr:

 1. SSRİ vә ABŞ

 2. ABŞ vә Kuba

 3. Argentina vә Böyük Britaniya

 4. Böyük Britaniya vә İspaniya

 5. Kuba vә SSRİ

 1. İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ABŞ-ın SSRİ-yә qarşı siyasәti adlanırdı:

 1. "Çәkindirmә" siyasәti

 2. Bitәrәflik siyasәti

 3. Amerikan hәyat tәrzinin tәbliğatı

 4. Müttәfiqlik münasibәtlәri

 5. Xüsusi münasibәtlәr

 1. XX әsrin 70-ci illәrindәn dünyada hansı meyllәr getdikcә güclәnirdi?

 1. İnteqrasiya

 2. Qloballaşma

 3. Qeyri-dövlәt beynәlxalq tәşkilatların çoxalması

 4. Müstәmlәkәçilik

 5. Terrorçuluq

 1. Marşal planı nəyi nәzәrdә tuturdu ?

 1. Avropa ölkәlәrinә maliyyә yardımının göstәrilmәsini

 2. İşçi qüvvәlәrinin tam mәşğulluğunu

 3. Sosial tәminat üçün geniş şәraitin yaranmasını

 4. Qәrb ölkәlәrinin SSRİ ilә әmәkdaşlıq proqramını

 1. Kuba böhranının nәticәsi nə idi ?

 1. Sovet nüvә başlıqlı raketlәri Kubadan, amerikan nüvә başlıqlı raketlәri Türkiyәdәn çıxarıldı.

 2. ABŞ Kuba mühacirlәrinә kömәk göstәrәcәyini vәd etdi

 3. nüvә sınaqlarına qadağa haqqında müqavilәnin bağlanmasından imtina edildi

 4. Kubaya iqtisadi sanksiyalar tәtbiq edildi

 5. Kubada kommunist rejimi zәiflәdi

 1. Beynәlxalq münasibәtlәrdә "әlaqәlәr" kateqoriyasında әsas yer hansı anlayışa mәxsusdur?

 1. Xarici siyasәt

 2. Daxili siyasәt

 3. Milli maraqlar

 4. Dövlәt

 5. Münasibәtlәr

 1. Beynәlxalq münasibәtlәr sahәsindә әsas actor hansıdır ?

 1. Dövlәt

 2. İnsan

 3. Xalq

 4. Tәşkilat

 5. Sistem

 1. Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt hansıdır?

 1. Türkiyә

 2. Pakistan

 3. Rumıniya

 4. Gürcüstan

 5. İran

 1. Hansı tәşkilat Ermәnistanı ilk dәfә tәcavüzkar dövlәt kimi tanımışdır?

 1. İslam Konfransı Təşkilatı

 2. BMT

 3. ATӘT

 4. GUAM

 5. Avropa Birliyi

 1. İlk dәfә beynәlxalq münasibәtlәrdә tәcavüzkar müharibәlәrin qadağan olunması hansı sәnәddә әksini tapmışdır?

 1. Brian Kelloq paktında

 2. Eyzenhauer doktrinasında

 3. Helsinki Yekun Aktında

 4. Marşall planında

 5. Münhen sazişindә

 1. Versal sülh müqavilәsini tәsdiq etmәdilәr:

 1. ABŞ, Çin

 2. Almaniya, İngiltәrә

 3. SSRİ, Çin

 4. ABŞ, İtaliya

 5. Fransa, İngiltәrә

 1. 1919-cu ildә Avstriya hansı sülh müqavilәsini imzaladı?

 1. SenJermen

 2. Versal

 3. Paris

 4. San-Stefano

 5. London

 1. Brest Litovsk sülhü nə zaman imzalanmışdır ?

 1. 1918-ci ildә

 2. 1915-ci ildә

 3. 1917-ci ildә

 4. 1916-cı ildә

 5. 1919-cu ildә

 1. Millәtlәr Cәmiyyәti ideyasını kim irәli sürmüşdür:

 1. V. Vilson

 2. J. Klemanso

 3. T. Ruzvelt

 4. Lloyd Corc

 5. Marşal

 1. Kosovo münaqişәsinin hәllindә hansı tәşkilat hәlledici rol oynadı?

 1. NATO

 2. BMT

 3. ATӘT

 4. AB

 5. Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı

 1. İslam Konfransı Tәşkilatı nә zaman tәsis edildi ?

 1. 1969

 2. 1959

 3. 1949

 4. 1954

 5. 1975

 1. Aşağıdakılardan biri BMT TŞ-nın daimi üzvü deyil ?

 1. Almaniya

 2. Rusiya

 3. ABŞ

 4. Böyük Britnaiya

 5. Çin

 1. Kolektiv tәhlükәsizlik hansı tәşkilatın fәaliyyәtin әsasını tәşkil edir ?

 1. BMT

 2. ATӘT

 3. NATO

 4. AB

 5. MDB

 1. 1997-ci ildәn bәri ATƏT-in Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik edir ?

 1. ABŞ, Rusiya, Fransa

 2. ABŞ, Rusiya, Türkiyә

 3. ABŞ vә Rusiya

 4. Rusiya, İngiltәrә, Fransa

 5. Rusiya vә Türkiyә

 1. 1994-1997-ci illәr әrzindә ATƏT-in Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik etmişdir ?

 1. Rusiya vә Finlandiya

 2. ABŞ vә Rusiya

 3. Türkiyә vә Fransa

 4. İsveç vә Finlandiya

 5. İsveçrә vә Rusiy

 1. İlk inqilabçı terrorçulara aid deyil:

 1. Demokratlar

 2. Anarxistlәr

 3. Blankistlәr

 4. Babuvistlәr

 5. inqilabi xalqçılar

 1. Terrordan zәrәr çәkәn Misir prezidenti ?

 1. Әnvәr Sadat

 2. Nehru

 3. Sezar

 4. İohan Pavel

 5. Qandi

 1. Terrordan zәrәr çәkәn kimi göstәrilәnlәrdәn biri yanlışdı:

 1. B.Obama

 2. Sezar

 3. Aldo Moro

 4. İohan Pavel

 5. Qandi

 1. Terror çoxt vaxt:

 1. zәif hәdәflәrә qarşı istiqamәtlәnir

 2. güclü hәdәflәrә qarşı istiqamәtlәnir

 3. böyük dövlәtlәrә qarşı istiqamәtlәnir

 4. iqtisadiyyata qarşı istiqamәtlәnir

 5. heç bir variant doğru deyil

 1. Müasir terrorizmin әsas xüsusiyyәti hansıdır ?

 1. tez-tez meydana çıxması

 2. sakit şәraitdә olması

 3. az xәsarәtli olması

 4. mәnfi nәticәsinin azlığı

 5. bütün cavablar doğrudur

 1. Terrorizmin növlәrini göstәrin ?

 1. fәrdi vә dövlәt himayәli

 2. qrup vә fәrdi

 3. toplu vә qrup

 4. dövlәt himayәli vә qrup

 5. dövlәt himayәli vә toplu

 1. Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə