ÇAnkaya üNİversitesi TÜrk diLİ BİRİMİ 1 Dİl nediR?Yüklə 64,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.11.2017
ölçüsü64,74 Kb.
#8523


 

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © DİL NEDİR? 

Dil, en basit tanımıyla bir bildirim aracıdır.   

İnsanlar arasındaki ilişkilerde kullanılan jestler, mimikler, el, kol, yüz ve vücut 

hareketleri de toplumdan topluma az çok değişen anlatım ayrılıklarına rağmen, basit bildirim 

araçlarıdır.  Aynı şekilde, trafik işaretleri, renklerin sembolik anlamlar taşıması veya 

toplumdan topluma farklı şeyler ifade etmesi de buna örnek verilebilir. 

Bildirişim, bir araç görevi gören ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden 

yararlanılarak bir bilginin, bir duygunun bir yerden başka bir yere, bir zihinden başka bir 

zihne aktarılmasıdır.  Ancak, insanlar arasındaki anlaşmayı sağlayan en gelişmiş bildirişme 

aracı dildir.  Hayvanlarda bildirişme ilkel şekilde ve bir içgüdü ile gerçekleştirildiği halde, 

insanlarda dil aracılığıyla yüksek düzeyde bir sitem haline ulaşmıştır. 

Dil, dilbilimciler tarafından, bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının, o 

toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak ögeler ve kurallardan yararlanılarak 

başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistem aracı olarak 

tanımlanmıştır.   

Dilde, insan varlığının toplum içindeki binlerce yıllık yaşayışının zaman süzgecinden 

geçerek, billurlaşmış anlam ve özü bulunabilir.  Bu bakımdan, on binlerce kelime ve şekilden 

kurulmuş olan dil, yapı ve işleyişinin ayrıntılarına doğru inildikçe; insan, toplum, millet ve 

kültür varlığına hükmeden çok yönlü ve derin anlamlı bir sistem olarak karşımıza çıkar. 

 

Her dil, kendi kuralları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlıktır.  

Dil, insanın iç dünyası ile dış dünyasını birbirine bağlayan en önemli araçtır. 

 

Dil, kuşaktan kuşağa aktarılabilen ve toplumun çeşitli özelliklerini yansıtan sosyal bir kurumdur. 

 

Kültürün koruyuculuğunu ve taşıyıcılığını yapan temel varlık, dildir.  

DİLİN ÖZELLİKLERİ 

 

Doğallık  

Canlılık 

 

Ulusallık ve sosyallik  

Seslilik 

 

Birleşme Dil, canlı bir araçtır; insanlara, bireylere hizmet eder; fakat insanların keyfine bağlı 

değildir.  İnsanlar dili istedikleri biçime sokamaz; ona değişik bir şekil veremez.  Her birey 
 

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

dilin kurallarına dikkat etmeye, onun doğasına uymaya, onun kanunlarına boyun eğmeye mecburdur. 

Dil kuralları, dilin kuruluşunu, yapısının biçimini gösterir.  Bu kurallar, bir milletin dil 

zevkinin, dil anlayışının, kendine özgü dil tutumunun, kendi dil dünyasının-düşüncesinin 

yarattığı formüllerdir.    

DİLİN DOĞUŞU 

Kavimlerin, milletlerin ayrı ayrı dillerinin olması, düşünce tarzlarının, kulaklarının ve 

hançerelerinin, zevk ve eğilimlerinin ayrılığındandır.  Her millet, kâinatı kendisine göre 

seslendirmiş, aynı eşyaya ayrı seslerle karşılık bulmuştur.  Dili meydana getiren gizli 

anlaşmaların ne zaman ve nasıl olduğu bilinmemektedir.  Dilin doğuşunda, kelimelerin ilk 

oluşumunda, doğadaki sesleri taklit etmenin önemli bir yeri olduğu sanılmaktadır.  Bugün her 

dilde ses taklidinden doğdukları açık olan bazı kelimelerin bulunması da bu düşünceyi 

güçlendirmektedir.  

TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 

Bugün yeryüzünde kaç dilin konuşulduğunu, kesin bir sayı ile belirtmek güçtür.  Bu 

güçlük, henüz bir yazı dili durumuna gelememiş bir takım dillerin varlığından ileri 

gelmektedir.  Bununla birlikte, dilbilim alanında yapılan çeşitli tespit ve sayımlara göre, 

dünyada ölü veya yaşayan üç binin üzerinde dil bulunmaktadır.  Bazı dilbilimcilere göre, dil 

ve dili oluşturan öğeler, insanın doğadaki sesleri taklidinden doğmuştur (horlamak, havlamak, 

gürlemek, kükremek, çatırdamak, şırıldamak vb.).  kimi dilbilimcilere göre ise, insanların 

çeşitli olaylar karşısında gösterdikleri beden ve ruh tepkisiyle çıkardıkları ünlemlere 

bağlayanlar da vardır.  Bazı bilginler ise, dilin doğuşuna, ortaklaşa çalışmalar ve birlikte iş 

görmeler sırasında çıkarılan ritmik seslerin temel oluşturduğunu ileri sürmüşleridir. 

Dünya üzerinde konuşulan diller, genellikle iki bakımdan sınıflandırılmaktadır: 

 

Köken  

Yapı 


 

KÖKENLERİNE GÖRE DİLLER 

1. Hint-Avrupa Dilleri 

A. Avrupa Kolu 

1. Cermen Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemenkçe, İskandinav dilleri... 

2. Roman Dilleri: Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Rumence  

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

3. Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça ve Lehçe 4. Yunanca, Arnavutça, Keltçe 

B. Asya Kolu 

Hint-İran dilleri (Hintçe, Ermenice, Farsça vb.) 2. Hami-Sami Dilleri: İbranice, Arapça 

3. Bantu Dil Ailesi: Orta ve Güney Afrika’da konuşulan diller 

4. Çin-Tibet Dil Ailesi 

5. Ural-Altay Dil Ailesi 

A.Ural Kolu: Fin-Ugor, Samoyed 

B. Altay Kolu: Mançuca, Moğolca, TÜRKÇE 

 

YAPILARINA GÖRE DİLLER 

A. Tek Heceli Diller:  Yapım ve çekim ekleri yoktur.  Anlam, kelimelerin cümledeki yeri 

ve kelimelerin birbirleriyle olan anlam bağıntılarıyla sağlanır, vurgu da bu ilişkiyi 

destekler.  Birçok kavramın ifadesi için kelime birliklerinden de yararlanılmıştır.  Örnek: 

Çince ve Tibetçe B. Eklemeli Diller:  Bu dillerde hiç değişmeden sabit kalan tek veya çok heceli kökler ile 

bunlara eklenen çeşitli ekler vardır.  Kelime köklerinin başına veya sonuna eklenen ekler, 

anlam ve görev değişikliği yaparlar.  Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca (sondan 

eklemeli) C. Çekimli Diller:  Bu dillerde de tek veya çok heceli kökler ve ekler vardır.  Yeni 

kelimeler türetirken ve çekim yaparken, kelime köklerindeki ünlüler değişir.  Böylece

köklerde bir iç kırılma meydana gelir; aynı durum, kelimelerin çokluk şekillerinde de 

görülür.  Asıl ses korunduğu için, kök ile yeni kelime arasında bir bağ vardır.  Örnek: 

Arapça 

 

ANADİLİ 

Dilin toplumsal yönüyle bireysel yönünü birbirinden ayırmak gerekir.  Dilin bireysel 

olan yanı, kişinin çeşitli özelliklerine, kültürel durumuna, düşünme yeteneğine, ruh 

yapısına ve ruhsal durumuna göre, insandan insana değişir.  Bu yüzden, aynı ailede, 

birlikte yetişmiş, aynı kültür çevresi içinden gelen, aynı eğitimi görmüş, hatta aynı sınıfta 

okuyan iki kardeşin dili, özellikle söz varlığının kullanılışı açısından, birbirinden az çok 

farklıdır.  Bu kardeşlerden biri, ruhsal durumu dolayısıyla kimi sözcükleri diğerinden daha 

sık kullanmakta, dildeki kavramları, düşündüklerini daha değişik yollardan 
 

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

anlatabilmektedir.  Kardeşlerden biri, daha çok somut kavramları yeğlerken, öteki soyutlara yönelebilir.  Kaldı ki aynı dil birliği içinden çıkan iki kişi arasında, yetiştikleri 

bölge, gördükleri öğrenim, yaşadıkları çevre, alışkanlıkları, meslekleri ve çeşitli eğilimleri 

dolayısıyla dil açısından ortaya çıkan farkların iki kardeş arasındaki farklarla 

karşılaştırılamayacak kadar büyük olması çok doğaldır.  Aynı dil içinde bir bireyin dilinden söz edilebilir. 

Dilin türleri konusu ele alınırken, önce anadilinden başlamak gerekir: 

Doğan Aksan, anadilini şöyle tanımlar: “Anadili, başlangıçta anneden ve yakın aile 

çevresinden, daha sonra da ilişkili bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına 

inen ve bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir.”  Adından da anlaşılacağı 

gibi, bu dilin anneyle ilgisi, küçümsenmeyecek niteliktedir.  Normal durumda çocuk, 

herkesten önce, annesinin ses dizgesini, annenin konuştuğu dilin ya da lehçenin çeşitli ses 

özelliklerini kazanır.  Bununla birlikte kimi bilginler, anadili kavramında annenin temel 

olarak alınmaması gerektiği görüşündedir.  Ancak bu bilginlerin de anadili tanımlarında 

yakın çevreye önem verdikleri görülür ki, annenin bu çevrenin odak noktası olarak 

düşünülmesi çok doğaldır.   

Konunun asıl önemli yanı, anadilinin, dilbilim, dil yeteneği, toplumsal sorunlar, insan-

ulus ilişkisi bakımlarından taşıdığı değerdir: 

 

Belli Bir Ses Dizgesi Olarak Anadili: Anadili, belli seslerden, belli ses eğilimlerinden 

oluşan, kendine özgü bir dizgedir.  Örneğin, dilimizdeki “ı” sesi, ancak kimi dillerde 

görülürken, Arapçadaki “ayın”, “hemze”, “gayın” gibi değişiklik sesler, dilimizde yoktur.  

Kimi dillerde ünlü, kiminde ünsüz boldur.  Küçüklüğümüzden başlayarak kazandığımız, 

kendi ulusumuza özgü dize, başka dillerle karşılaştığımızda birtakım güçlükler doğurur, 

yabancı dili kendi dilimiz ölçüsünde öğrenmemizi güç, hatta olanaksız hale getirir.  

Anlatım Yolu, Evrene Bakış Biçimi Olarak Anadili:  Çevremize, anadilimizin 

penceresinden bakar, evreni anadilimizin anlama ve anlatma yolundan giderek 

adlandırırız.  Böylece, anadilimiz bize, ayrı bir evrene bakış, evreni anlatış biçimi verir. 

 

Bir Ulusun Kültürünün Aynası Olarak Anadili: Bir ulusun diliyle, kültürü arasındaki 

bağlar o ölçüde sıkıdır ki, yalnızca dil varlığının incelenmesiyle bir ulusun yaşayış biçimi, 

inanç ve gelenekleri, çeşitli nitelikleri ve tarih boyunca içinde bulunduğu kültür  

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

hareketleri konusunda bilgi edinebiliriz.  Dil, bir toplumun kültürünün en başta gelen öğesidir. 

 

Bir Toplumu Ulus Yapan Etkenlerin En Önemlisi Olarak Anadili: Anadilinin en 

önemli özelliği, onun, ulusu ulus yapan öğelerin en güçlüsü olmasıdır.  Toplumun bir 

üyesi olarak, bizim tolumla bütün ilişkilerimiz anadili aracılığıyla sağlanır; ama biz de 

ancak anadilimizle, bir toplumun parçası oluruz.  İnsan ister birden çok dilin konuşulduğu 

bir çevrede ya da ülkede büyüsün, ister ana-babası değişik uluslardan gelmiş olsun, bu 

dillerden ancak biri anadilidir.  Anadili insanı çepeçevre sarar ve bilinçaltına iner. 

Dilbilimciler, aynı dili konuşan bir toplum, dolayısıyla aynı dil içinde bu dilin değişik 

türlerinin bulunduğuna dikkat etmiş; bunlara ayrı adlar vermiştir.  Bu türlerden dilin 

yayılışı ve zaman içindeki değişmesiyle ilgili bulunanlar, dilbilgini olamayanların da 

sezebilecekleri “lehçe” ve “ağız”lardır. 

Dilin başlıca yasalarından biri, sürekli bir değişme ve gelişme içinde bulunan bir 

varlık oluşudur.  Bu dil, ayrı alanlarda, ayrı siyasal ve kültürel etkiler altında kaldığında 

kendi doğal gelişmesine bir de siyasal ve kültürel etkiler eklenmekte ve dilden bir bakıma, 

ayrılan adına lehçe dediğimiz birlikte meydana gelmektedir.  Bir dilin kendi içinde alt 

kollara ayrılması, o dilin lehçelerini oluşturur.  Bu itibarla, lehçeler, coğrafi ve sosyal 

ayrılıklar dolayısıyla, bir dilin ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından, 

zamanla birbirinden az çok ayrılmış olan dallarına verilen addır.  Çok geniş bir coğrafi 

alana yayılmış olan Türkçe, lehçe dallanmasının belirgin örneklerini verebilmektedir: 

Türkiye Türkçesi, Kazak, Kırgız, Özbek ve Altay Türkçeleri vb. 

Lehçeden daha küçük bölgelere özgü olan ve daha küçük farklar gösteren dil türüne 

ise, ağız denir.  Lehçeler bir dile nazaran o dilin dalları, ağızlar ise budakları 

niteliğindedir.  Dolayısıyla ağızlar, lehçelerin konuşma diline dayanan kolcuklarıdır 

(Manisa ağzı, Muğla ağzı, Kastamonu ağzı, Kars ağzı vb.)  Lyons’a göre, dille yakın 

akraba lehçe arasındaki ayrımların büyük bölümü, daha çok politik ve kültürel açıdandır.  

Bu da dilde kültürün ve toplum içindeki çeşitli olayların etkisine tanıktır.  Ortak dil 

dediğimiz dil türünün doğuşu da genel olarak bu etkenler sonucunda ortaya çıkmıştır.    

ORTAK DİL 

Bir ülkede konuşulan lehçe ya da ağızlar içinden yaygınlaşan ve egemen olana verilen 

addır.  Türkiye Cumhuriyeti’nde ortak dil, İstanbul ağzı üzerine kurulmuştur.  Bir eylemin 

çekimi, bir sözcüğün söylenişi ya da kavramın anlatımı, ülkenin başka başka yörelerinde 
 

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

doğmuş, yetişmiş kişilerde değişiklik gösterebilir.  Yeryüzündeki ortak diller genellikle yönetim ve kültür merkezlerinin lehçe ya da ağzı üzerine kurulmuştur.  Bir ülkenin 

yönetim, siyaset ve kültür bakımından başta gelen kenti ya da yöresi, ülkenin öteki 

bölgeleri üzerinde etkili olmaya başlar.  Yönetim ve siyaset merkezi, çeşitli bilim 

kurumlarının, kuruluşların, üniversitelerin, sanat kurumlarının toplandığı bir merkez 

durumuna girer.  Bu merkezde, bilim ve sanat adamlarının çalışmaları ve bu merkezin 

lehçesinin kullanılması, yörenin ağzının sivrilmesine yol açar.  Örnek: İstanbul ağzı.  

KONUŞMA DİLİ - YAZI DİLİ 

Yazı hiçbir zaman, hiçbir yerde konuşma dilinin ses değerlerini bütün incelikleriyle 

saptayamaz; konuşma diliyle yazı dili arasında her zaman için ufak tefek değişiklikler, 

ayrımlar vardır.  Örneğin, geleceğiz yerine gelici:z, gelice:z; yapıyor yerine yapıyo:; bir 

yerine bi vb. 

Konuşma dilinde dizim bakımından da farklar vardır.  Bunlar, etkili olma amacıyla 

kullanılır ve Türkçenin dizim kurallarına uymaz.  Örneğin, “Gördüm neler yaptığını!”, 

“Kes sesini!” vb. Yazılı dil, konuşma diline oranla daha ölçülü ve kurallıdır.  

Konuşma Dili: Bir ulusun dil birliğinin yazıyla ilişkili olmayan ve çeşitli söyleyiş 

özellikleri taşıyan yönüdür.  Bu niteliğiyle konuşma dilini, yazı çok sonra bulunduğu için 

temel almak gerekir.  Konuşma dili, yazılı dile oranla daha hızlı bir değişme, gelişme 

içindedir.  J. Lyons, geleneksel dilbilgisi uzmanlarının, konuşma dilinin yazılı dilden daha 

aşağı bir düzeyde olduğu görüşünde bulunduklarını belirtmekte, modern dilbilimin ise, bu 

görüşün bilinçli bir karşıtı olarak konuşma dilinin temel ve daha eski olduğunu 

savunduğuna değinmektedir. 

 

Yazı Dili: Konuşma dilinin yazıya geçirilmiş şekli olarak tanımlanabilir.  Yazılı dilin bir 

geleneği, kendine özgü kuralları, biçimleri vardır.  Sözcükleri az çok farklı söylesek de 

yazıya geçirerek, yazı geleneğine uyarız.  Bir bakıma, yazılı biçimleri, sözleri tam 

karşılamamış olur.   

Bir ağız üzerine kurulan ortak dilin, yazışmalarda kullanılması, okul kitaplarının, bilim 

ve sanat yapıtlarının bununla yazılaması sonucunda ortaya çıkan yazılı dile ise,  yazı dili 

denir.  Bu niteliğiyle yazı dili, ortak dille ve kimi yazarların kullandığı edebi dille 

anlamdaş sayılabilir.  İstanbul ağzı üzerine kurulan yazılı dil, hem ortak dilimiz hem de 

yazı ve edebiyat dilimizdir.  Sanat ve bilim dili, her ülkede daha geniş, daha özel bir  

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

sözvarlığına sahip olmuştur.  Bununla birlikte,  genel olarak, edebi dil ve yazı dili eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Kimi dillerin yalnızca konuşma dili olarak yaşadıkları görülür.  Bu gibi diller, genel 

olarak ilkel toplumların dilidir.  “Türk Yazı Dili” denildiği zaman, eldeki ilk yazılı 

ürünleri VIII. yüzyıla uzanan, Asya’da ve Anadolu’da günümüze gelinceye değin her 

evrede pek çok yapıt bırakmış olan bir dil anlıyoruz.   

 

ÖZEL DİLLER 

Bir toplumda, bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen 

dillerdir.  Bireyi, bir toplum kesimine ait kılan bütün belirtilerin toplamı olarak da 

düşünülebilir.  Bir grubun bütün dil varlığı, bir grubun dili olarak da tanımlanabilir.  

Reichmann, söz konusu grupları sıralarken, toplum katmanları kadar, mezhep, cins, yaş 

grubu, aile, akrabalık, tanıdık gruplar, öğrenim, meslek grubu, siyasal grupları da göz 

önünde bulundurmaktadır.   

Aynı dil birliği içinde, kültür açısından birbirinden ayrı düzeydeki kimselerin aynı dili 

kullanışı, birbirinden çok farklıdır.  Ses özellikleri ve kurallara uyma konusu bir yana 

bırakılsa bile, kullanılan sözcüklerin seçimi ve çeşitliliği yönünden büyük ayrılıklar 

vardır.  Kültür düzeyi düşük birinin dili, genellikle daha küçük bir söz varlığından 

yararlanır; somut kavramlara ve somutlaştırmalara fazla yer verir.  Kültürel açıdan kendini 

geliştirmiş olan bir kimsede kavram, sözcük zenginliği kendini belli eder. 

 

Argo: Toplum içinde bir kesimin ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak 

amacıyla oluşturduğu özel bir dildir.  Temelde, toplumun genel olarak aşağı tabakasında 

kullanılan argo, hemen her ülkede, okumuş, yetişmiş kişiler arasında da tutunabilmektedir.  

Bunlar arasında, argonun değişik türleri de ortaya çıkmaktadır: artist, öğrenci hatta bilgin 

argosu vb. Argo, gelişmiş, oldukça sanatlı ve çoğu kez nükteli bir dildir.  Her ülkede bu 

özel dilin oluşumunda birbirine benzer eğilimler görülmekte, benzer yollara gidilmektedir.  

Argonun sözvarlığı, ortak dilin sözcüklerine özel anlamlar vermek, kimi sözcüklerde 

bilinçli değişiklikler yapmak, eskimiş öğelerden, aynı dilin lehçelerinden ve yabancı 

kökenli öğelerden yararlanmak yoluyla meydana getirilir.  Argoda, bir anlam olayı ve aynı 

zamanda bir söz sanatı olan deyim aktarmalarına çok sık rastlanır.  Argo, küçük 

değişiklikler dışında, dilbilgisi yönünden, ortak dilden ayrılmaz.  En önemli özelliği, 

sürekli değişmesidir.  Argo, toplum içindeki modalardan, önem kazanan çeşitli 
 

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

kavramlardan, ilişki kurulan yabancı ülke ve dillerden sürekli olarak yararlanmakta ve değişmektedir.  Bu da dil-toplum ilişkisini ve dilin değişkenliğini göstermektedir. 

Konuşulanlar dışındaki kimselerce anlaşılmaması için, sözcüklerin bozulmuş 

biçimlerinden oluşturulan ve yine bir zümreye özgü olan özel dil türü de jargondur. 

 

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

Bir arada yaşama ihtiyaçlarının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal 

nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir.  Millet adı 

verilen toplulukta, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak 

kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır.  Bu ortak özellikler, onların yaşayış 

biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan 

yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır.   

Millet varlığında sosyal akrabalık bağını kuran ve toplum bilincini oluşturan çeşitli 

unsurlar ve ortak değerler vardır.  Bunların hepsine birden kültür adı verilmektedir.  Bu 

yönü ile kültür, bir toplumu millet haline getiren ve milletten millete değişen değerler 

bütünü demektir.  Dil, kültürün temel taşıdır.   

 

En ilkel topluluklardan başlayarak en gelişmiş insan topluluklarına varıncaya kadar, bütün toplumların kendilerine göre birer kültürlerinin bulunduğu bir gerçektir; ancak bir 

kültür için vazgeçilmez önem taşıyan unsurlar, başka bir kültür için önemsiz sayılabilir.   

Kültür, toplumdan topluma ayırıcı bir nitelik taşıdığı halde, aynı toplum içinde fertleri 

birbiriyle kaynaştıran ve uyumlu kılan bir niteliğe sahiptir.   

 

Kültür, genel bir anlatımla, bir insan topluluğunun yüzyıllarca devam eden ortak yaşayışından doğan maddi ve manevi değerlerinin, birikimlerinin ve davranış tarzlarının 

bütünüdür.   

 

Kültür, bir milleti öteki milletlerden ayıran yaşayış tarzı, o millete has duygu ve düşünce birliğinin oluşturduğu ortak ruh olarak da tanımlanabilir. 

Kültür, doğal bir sosyal varlıktır.  Toplumun ortak malıdır ve kapsamlıdır.  Kültür, her 

toplumun kendi özel davranışlarının ve yaratıcılığının eseri olduğu için milli bir kişilik 

yapısına sahiptir.  Bundan dolayı, orijinal ve millidir.   

Kültür değişmelerinde başka bir kültürün veya kültürlerin etkisi altında kalınabilir; 

ancak bir kültürün özü asla değiştirilemez ve bütünü ile başka bir kültüre dönüştürülemez.   

Kültür milli, medeniyet milletlerarasıdır.  Örneğin Türk kültürü, İran kültürü, Arap 

kültüründen söz edebilirken, tüm bu kültürleri ortak kılan, İslam medeniyetidir.  

Medeniyet, milletlere ait bazı kültür değerlerinin birçok millet tarafından benimsenerek  

 

 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ © 

ortak duruma gelmiş durumuna verilen addır.  Medeniyet, aklın, ilmin ve tekniğin ürünüdür.  Bilimsel araştırmalar sonuçlarını teknolojiye, teknoloji de medeniyete aktarır.  

Medeniyet, insanlara daha rahat ve konforlu yaşama şartları hazırlama hedefine yönelmiş, 

teknik gelişmelerdir; yani teknolojidir.  Bundan dolayı, medeniyetin milliyeti yoktur.  

Medeniyet kültürün eseri ve sonucu olduğu için kültürde öncelik, medeniyette sonralık 

vasfı ağır basar.  Kültür ve medeniyet karşılıklı bir etkileşim halindedir; çünkü insanın ve 

toplumun eseri olan kültür geliştikçe, medeniyetin ilerlemesine yol açar.  Buna karşılık, 

medeniyet alanındaki gelişmeler, teknolojideki buluş ve yenilikler de kültür değerlerinin 

şekillenmesinde rol oynar. 

Bir toplumun sözlü ve yazılı değerleri dile aktarıldığı için, dil sosyal yapının ve 

kültürün sadık bir aynası durumundadır.  Bir şair duygu ve düşüncelerini kendi 

toplumunun fertlerine ancak dili ile ulaştırabilir.  Dil, topluma biçim veren bir sistemdir.  

Bir toplumda yaşayan insanlar, çevrelerindeki dünyayı, gerçekte olduğu gibi değil, kendi 

dillerinin kendilerine sunduğu biçimde görmektedir.   

Dil, bir milletin duygu ve düşünce tarzı, tarihi ve toplum şuuru ile birlikte yol 

almaktadır.  Bu sebeple, fertler arasındaki ortak duygu ve düşünce akımı dille 

kurulabilmekte; dolayısıyla milli birlik ve beraberlik de toplumun fertlerini birbirine 

perçinleyen dille sağlanabilmektedir. 

İlim ve sanat da dile bağlıdır.  Bu bakımdan dildeki gelişmişlik kültür gelişmişliğinin 

ifadesidir.  Bu çerçevede, dil üstünlüğü = kültür üstünlüğü; dil zayıflığı = kültür zayıflığı 

söz konusu olabilir. 

Atatürk, 1932’de başlattığı Dil Devrimi ile Türkçeyi kültürümüzün eksiksiz bir ifade 

aracı yapabilme amacını gütmüş; uzun vadede, dilimizi, çağdaş medeniyet seviyesinin 

gerekli kıldığı bütün kelime ve kavramları karşılayabilecek işlek ve zengin bir kültür dili 

durumuna getirme hedefine yönelmiştir.  Bu çerçevede,  

 

Dili Osmanlıcadan ayıklamak, yazı dilinden yabancı unsurları atmak;  

Aydınların dili ile halkın dili, konuşma dili ile yazı dili arasındaki, Osmanlıca 

nedeniyle ortaya çıkmış olan açıklığı kapatarak, dile millet varlığı içinde birleştirici ve 

bütünleştirici bir nitelik kazandırmak 

 

Türkçenin güzellik ve zenginliklerini ortaya koyabilmek ve onu dünya dilleri arasındaki değerine yaraşır bir seviyeye ulaştırabilmek için dilimizi bir bilim kolu 

olarak ele almak ve üzerinde kaynaklarına inen derinlemesine araştırma ve inceleme 

yapmak… 

gibi noktalar üzerinde durmuştur.   Yüklə 64,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə