Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimatYüklə 28,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.03.2018
ölçüsü28,23 Kb.
#33791


Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) 

 

GENTAMİSİN inyeksiya üçün məhlul. GENTAMİCİN 

 

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Gentamicin  

 

Tərkibi 

Təsiredici maddə: gentamisin (sulfat şəklində) 80 mq. 

 

Köməkçi maddələr: natrium bisulfit, aktivləşdirilmiş kömür, inyeksiya üçün su 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Sistem istifadə üçün mikrob əleyhinə preparatlar. Aminoqlikozidlər qrupundan olan antibiotik. ATC kodu: D06AX07 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri 

Aminoqlikozidlər qrupundan olan geniş təsir spektrli " bakterisid antibiotikdir. Ribosomlarm 30S 

subvahidləri ilə birləşir və nəqliyyat və məlumat RNT kompleksinin əmələ gəlməsinin qarşısını alaraq 

zülalın sintezini pozur, bu zaman genetik kodun səhv tutıişdurulub yoxlanılması baş verir və qeyri-

funksional zülallar əmələ gəlir. Preparat bakterisid təsirə malikdir- böyük konsentrasiyalarda hüceyrə 

membranlarının baryer funksiyasım zəiflədərək mikroorqanizmlərin

1

 məhvinə gətirib çıxarır. Aşağıdakı mikroorqanizmlər gentamisinə qarşı yüksək dərəcədə həssasdırlar (MTK (minimal 

tormozlayıcı konsentrasiya) 4 mq/ml-dən aşağıdır): 

qrammənfi mikroorqanizmlər- Proteus sp. (o cümlədən indolmüsbət və indolmənfi ştamlar), 

Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., 

qrammüsbət mikroorqanizmlər- Staphylococcus spp., (o cümlədən penisillinərezistent); MTK 4-8 

mq/ml olduqda həssas olanlar- Cerratia spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. (o cümlədən * 

Pseudomorıas aeruginosa), Acinebacter spp., Citrobacter spp., Providencia spp. Rezistent 

mikrorqanizmlər (MTK 8 mq/ml-dən böyük olduqda)- Neisseria meningitides, Treponema pallidum, 

Streptococcus spp. (o cümlədən Streptococcus pneumoniae və D qrupunun ştamları), Bacteroides 

spp., Clostridium spp., Providencia rettgeri. 

Mikroorqanizmlərin hüceyrə divarmın sintezinə təsir göstərən penisillinlərlə (o cümlədən 

benzilpenisillin, ampisillin, karbenisillin, öksasillinlə) kombinasiyada Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans, Enterococcus avium, Streptococcus faecalis 

bakteriyalärının praktiki olaraq bütün ştamları və onların müxtəlif variantları (o cümlədən Streptococcus faecalis liguiffaciens, Streptococcus faecalis zymogenes), Streptococcus faecium

Streptococcus durans. Mikroorqanizmlərin gentamisinə qarşı rezistentliyi tədricən inkişaf edir, lakin 

neomisinə və kanamisinə qarşı davamlı olan ştamlar gentamisinə qarşı da davamlılıq göstərə bilərlər 

(natamam çarpaz davamlılıq). Streptococcus spp., o cümlədən Streptococcus pıteumoniae, Neisseria 

meningitides, Treponema pallidum, həmçinin anaeroblara münasibətdə effektli deyil. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Gentamisin ağır sistem infeksiyalarının müalicəsi zamanı istifadə edilir (daha az toksiki antibakterial 

dərman maddələri effektsiz olduqda və ya onlar əks göstəriş olduqda): 

sepsis; 

meningit; 

peritonit; 

septiki endokardit; 

tənəffüs orqanlarınm infeksion-iltihabi xəstəlikləri (pnevmoniya, plevramn empieması, ağciyərlərin 

absesi); 

böyrəklərin və sidikqovucu yollann infeksiyaları; inyeksiyalaşmış yanıqlar və əsasən antfbiotiklərə qarşı davamlı olan qrammənfl mikroorqanizmlər 

tərəfindən törədilən xəstəliklər. 

Gentamisin leykozlu və bədxassəli törəmələri olan xəstələrdə sitostatik, şüa terapiyası fonunda və 

immunodepressantların qəbülu zamanı əmələ gələn irinli-septiki xəstəüklər zamanı da göstərişdir. 

Ağır gedişli xəstəliklər zamanı, digər müalicə metodları effektsiz olduqda preparat endolimfatik yolla 

yeridilir. Gentamisin qrammənfi bakteriyalar tərəfindən törədilən ağır bakterial infeksiyalarm və 

xəstəliyi müşayiət edən və orqanizmin müqavimətini aşağı salan infeksiyaların (neytropeniya, diabet, 

kortikosteroid terapiya və s.) müalicəsi zamanı, həmçinin ağır polimikrob infeksiyaların empirik 

terapiyası üçün beta- laktam antibiotiklərlə və ya klindamisinlə kombinasiyada seçim preparatıdır. 

 

Əks göstərişlər 

preparatm tərkib komponentlərinə qarşı allergik reaksiyalar; 

böyrək funksiyalarının ağn: pozğunluqları; 

uremiya; 

kəllə-beyin sinirlərinin 8-ci cütünün nevriti ilə bağlı olan eşitmə və vestibulyar aparatm xəstəlikləri; 

miasteniya; 

laktasiya dövrü (müalicə müddətində dayandırmaq lazımdır); 

hamiləlik, əgər bu, həyati göstərişlərlə bağlı deyildirsə. 

Gentamisin sulfat endolimfatik yolla limfanın axmınm pozulması ilə müşayiət olunan xəstəliklər 

zamanı, xoraların olduqda, limfa damarı sahəsində yara və ya iltihabi ocağın olması zamanı istifadə 

olunmamalıdır. 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

Gentamisin aminoqlikozidlərlə, vankomisinlə, sefalosporinlərlə, etakrin turşusu ilə birlikdə istifadə 

olunduqda oto- və nefrotoksiki təsirin güclənməsi mümkündür. Karbenisillinin, benzilpenisillinlərin 

və sefalosporinlərin effekti güclənir (qarşılıqlı olaraq). Indometasinlə, ilgək diuretikləri ilə (o 

cümlədən furosemidlə) birlikdə istifadə olunduqda qan plazmasmda gentamisinin konsentrasiyası 

yüksəlir, əlavə təsir riski artır. Miorelaksantlar tənəffüsün iflic ehtimalını artırır. İnhalyasİon narkoz 

üçün dərman maddələri və opioid analgetiklərlə birlikdə istifadə edildikdə sinir-əzələ blokadasının 

inkişaf riski artır (apnoenin inkişafına qədər). 

 

Hamiləlik və laktasiya dövrfində istifadəsi 

«Həyati» göstərişlər olduqda hamilə qadmlarda və laktasiya dövründə olan qadınlarda istifadə oluna 

bilər. Aminoqlikozidlər ana südünə az miqdarda keçir, lakin mədə bağırsaq traktından zəif sorulurlar 

və bununla əlaqədar olaraq südəmər uşaqlarda ağırlaşmalar qeydə almmır. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Gentamisin sulfat əzələ daxilinə, vena daxilinə (damcı üsulu ilə) və endolimfatik yolla istifadə olunur. 

Böyüklərdə və uşaqlarda maksimal gündəlik doza əzələdaxili və venadaxili yeridilmə zamanı 5 

mq/kq, endolimfatik yolla yeridildikdə 2 mq/kq təşkil edir. Sidikçıxarıcı yollarm infeksiyaları zamanı 

böyüklər və 14 yaşdan böyük uşaqlar üçün birdəfəlik doza 0,4 mq/kq, gündəlik doza 0,8-1,2 mq/kq 

təşkil edir. Infeksiyanm ağır gedişi zamam gündəlik doza 3 mq/kq-a qədər artırıla bilər. Sepsis və 

digər ağır infeksiyalar (peritonit, destruktiv pnevmoniya, ağciyərlərin absesi və s.) zamanı prosesin 

ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq böyüklər və 14 yaşdan böyük uşaqlar üçün birdəfəlik doza 0,8-1 

mq/kq, gündəlik doza 2,4- 3,2 mq/kq təşkil edir. Kiçik yaşlı uşaqlarda, xüsusilə də həyatın birinci 

həftəsində gentamisin yalnız həyati göstərişlərə görə ağır infeksiyalar zamanı (sepsis, septiki 

endokardit, meningit, peritonit) tövsiyə olunur. Gentamisinin yenidoğulmuşlarda və südəmər 

uşaqlarda gündəlik dozası 2-5 mq/kq; 1-5 yaşh uşaqlarda 1,5-3 mq/kq; 6-14 yaşlı uşaqlarda 3 mq/kq 

təşkil edir. Preparatın gündəlik dozası 2-3 qəbula yeridilir. Venadaxili yeridilmə zamanı preparatın 

böyüklər üçün birdəfəlik dozası 200 ml 5%-li qlükoza məhlulunda (uşaqlar üçün- 50-100 ml) və ya 

natrium xloridini izotonik məhlulunda həll edilir. Preparat gündə 2 dəfə olmaqla dəqiqədə 60 damcı 

sürətlə yeridilir. Məhlulda preparatın konsentrasiyası 1 mq/ml-dən çox olmamalıdır. 
Böyrək çatışmazlığı zamanı yeridilmə sxemi dozanm aşağı salmması və ya yeridilmələr arasındakı 

fasiləni uzatmaqla korreksiya edilir. Hemodializ aparılarkən əlavə olaraq antibiotikin birdəfəlik dozası 

yeridilir. 

Əzələdaxili yeridilmə zamanı müalicənin davam etmə müddəti 7-10 gün təşkil edir, vena daxili 

yeridilmə zamanı isə 2-3 gündən sonra əzələ daxili müalicəyə keçilir. Preparat endolimfatik yolla 

ayaqda və ya baldırın aşağı üçdə birində periferik hmfa düyünlərinə gündə 1-2 dəfə olmaqla 

minimum 12 saatlıq fasilə ilə yavaş-yävaş (1 dəqiqədə 0,5-1 ml sürətlə) yeridilir. Müalicə kursu 5-10 

gün ərzində 3-8 yeridilmədən ibarətdir. 

 

Əlavə təsirləri 

Həzm sisteminə: ürəkbulanma, qusma, qaraciyər transaminazalarının aktivliyinin artması, 

hiperbilirubinemiya. Qanyaranma sisteminə: anemiya, leykopeniya, qranulositopeniya, trombositopeniya. Sidikqovucu 

sistemə: oliquriya, proteinuriya, mikrohematuriya, böyrək çatışmazlığı. MSS-də və periferik sinir 

sisteminə: baş ağrısı, yuxululuq, sinir-əzələ keçiriciliyinin pozulması, eşitmənin zəifləməsi, 

vestibulyar pozğunluqlar, geriyə dönməz karlıq, uşaqlarda - psixoz. Allergik reaksiyalar: dəri səpgisi, qaşınma, məxmərək, qızdırma? nadir hallarda- Kvinke ödemi 

 

Doza həddinin aşılması 

Simptomları: sinir-əzələ keçiriciliyinin zəifləməsi (tənəffiisün dayanması). Müalicəsi: böyüklərə vena 

daxilinə antixolinesteraz dərman maddələri (prozerin), Ca

2+

 preparatları (CaCb 10% 5-10 ml, kalsium qlükonat 10% 5-10 ml) yeridilir. Prozerinin yeridilməsindən əwəl qabaqcadan vena daxilinə 0,5-0,7 

mq dozada atropin yeridilir, nəbzin sürətlənməsi gözlənilir və 1,5-2 dəqiqədən sonra vena daxilinə 1,5 

mq (3 ml 0,05%-li məhlul) yeridilir. Əgər bu dozanın effekti kifayət dərəcədə olmazsa, təkrar olaraq 

prozerinin həmin dozası yeridilir (bradikardiya meydana çıxdıqda atropinin əlavə inyeksiyası həyata 

keçirilir). Uşaqlara Ca

2+

 preparatları yeridilir. Tənəffüsün tormozlanmasının ağır hallarmda ağciyərlərin süni ventilyasiyası (ASV) lazımdır. Orqanizmdən hemodializ (daha effektlidir) və 

peritoneal dializ vasitəsilə çıxarıla bilər. 

 

Buraxılış forması 

Ampullarda inyeksiya üçün məhlul, 80mq/2ml, konturlu yuvacıqlı qablamada 10 və 100 ampul 

konturlu yuvacıqlı qablama içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qoyulur. 

 

Saxlanma şəraiti 

25 °C-dən aşağı temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır. 

 

Yararlılıq müddəti  

3 il. 

Yararlılıq müddəti başa çatmış dərman maddəsindən istifadə olunmamalıdır.  

Aptekdən buraxılma şərti  

Həkim resepti əsasında buraxılir. 

 

İstehsalçı 

“TROGE Medical GmbH”, Almaniya “Shandong Shenglu Pharmaceuticals Co. Ltd.,” Çin                 

 

Yüklə 28,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə