Directiva …/…/ue a comisiei din XXX de modificare a Directivei 75/324/cee a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la RegulamentulYüklə 20,71 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü20,71 Kb.
#9810
DIRECTIVA …/…/UE A COMISIEI

din XXX

de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli1, în special articolul 5,întrucât:

  1. Directiva 75/324/CEE stabilește o clasificare a generatoarelor de aerosoli în trei categorii („neinflamabile”, „inflamabile” sau „extrem de inflamabile”), în conformitate cu criteriile de clasificare prevăzute în anexa la aceasta. În cazul în care un generator de aerosoli este clasificat drept „inflamabil” sau „extrem de inflamabil”, acesta trebuie să includă simbolul unei flăcări, precum și frazele de prudență S2 și S16 prevăzute în Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase2.

  2. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor3 prevede armonizarea clasificării și a etichetării substanțelor și a amestecurilor în cadrul Uniunii. Acesta cuprinde, la nivelul Uniunii, criteriile de clasificare și etichetare a substanțelor și amestecurilor, prevăzute de Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a chimicalelor, care a fost adoptat la nivel internațional, în cadrul structurii Națiunilor Unite.

  3. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 va abroga și va înlocui Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase4, de la 1 iunie 2015. Prin urmare, este necesar să se adapteze la respectivul regulament dispozițiile privind etichetarea din Directiva 75/324/CEE.

  4. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ar trebui să se facă o distincție între data de aplicabilitate a dispozițiilor naționale de transpunere pentru generatoarele de aerosoli care conțin o singură substanță și data de aplicabilitate a dispozițiilor naționale de transpunere pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri. Cu toate acestea, ar trebui să li se permită producătorilor de generatoare de aerosoli care conțin amestecuri să aplice în mod anticipat și pe bază de voluntariat cerințele în materie de etichetare prevăzute în prezenta directivă.

  5. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în scopul evitării impunerii unor sarcini inutile întreprinderilor, este prevăzută o perioadă de tranziție pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri, etichetate în conformitate cu dispozițiile aplicabile înainte de 1 iunie 2015 și introduse pe piață până la acea dată, care să permită comercializarea lor fără a face obiectul unei reetichetări.

  6. Masurile prevăzute în această directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivei privind generatoarele de aerosoli,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări la Directiva 75/324/CEE

(1) La articolul 8, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) Teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, fiecare generator de aerosoli sau, în cazul în care indicațiile nu pot fi înscrise pe generatorul de aerosoli din cauza dimensiunilor mici ale acestuia (capacitate maximă de cel mult 150 ml), o etichetă atașată acestuia trebuie să conțină următoarele indicații, în mod vizibil, lizibil și de neșters:”

(b) Litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) mențiunile enumerate la punctul 2.2 din anexă,”

(2) Anexa la Directiva 75/324/CEE se modifică după cum urmează:

(a) La punctul 1, se inserează următoarele puncte 1.7a și 1.7b:

„1.7a. Substanță

«Substanță» înseamnă substanță, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

1.7b Amestec

«Amestec» înseamnă amestec, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.”

(b) Punctele 2.2 – 2.4 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.2. Etichetarea

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, fiecare generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicații lizibile și de neșters:

(a) indiferent de conținut:

(i) fraza de pericol H229: «Recipient sub presiune: poate exploda dacă se încălzește»;

(ii) frazele de precauție P210 și P251 prevăzute în partea 1 tabelul 6.2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iii) frazele de precauție P410 și P412 prevăzute în partea 1 tabelul 6.4 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iv) fraza de precauție P102 prevăzută în partea 1 tabelul 6.1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care generatorul de aerosoli este un produs de consum;

(v) orice frază de precauție suplimentară în ceea ce privește utilizarea care să atenționeze consumatorii asupra pericolelor specifice prezentate de produs; dacă generatorul de aerosoli este însoțit de instrucțiuni de utilizare separate, acestea trebuie sa reflecte, de asemenea, respectivele măsuri de precauție în ceea ce privește utilizarea.

(b) dacă aerosolul este clasificat drept «neinflamabil» conform criteriilor enunțate la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Avertisment».

(c) dacă aerosolul este clasificat drept «inflamabil» conform criteriilor de la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Avertisment» și celelalte elemente de etichetare pentru «aerosoli inflamabili de categoria 2» prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(d) dacă aerosolul este clasificat drept «extrem de inflamabil» conform criteriilor de la punctul 1.9, mențiunea de avertizare «Pericol» și celelalte elemente de etichetare pentru «aerosoli inflamabili de categoria 1» prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.”

2.3. Volumul fazei lichide

La 50°C, volumul fazei lichide nu trebuie să depășească 90% din capacitatea netă”.Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

1. Prin derogare de la dispozițiile celui de-al treilea paragraf al articolului 3 alineatul (1), generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri pot fi etichetate în conformitate cu articolul 1, înainte de 1 iunie 2015.

2. Prin derogare de la dispozițiile celui de-al treilea paragraf al articolului 3 alineatul (1), pentru generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri și care sunt introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 nu este necesară reetichetarea în conformitate cu articolul 1, până la 1 iunie 2017.

Articolul 3

Transpunere

1. Statele membre adoptă și publică până la [12 luni de la data adoptării] cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Ele aplică aceste dispoziții de la [3 luni de la data la care se face referire în primul paragraf] în ceea ce privește generatoarele de aerosoli care conțin o substanță.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iunie 2015 în ceea ce privește generatoarele de aerosoli care conțin amestecuri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,Pentru Comisie

pentru Președinte,
Antonio TAJANI


Vicepreședinte

1JO L 147, 9.6.1975, p. 40.

2JO L 196, 16.8.1967, p. 1.

3JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

4JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

RO   RO


Yüklə 20,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə