Ebrd europian Bank for Reconstruction and Development, Evropská banka pro obnovu a rozvoj ecuYüklə 23,35 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü23,35 Kb.
#41841

E

eben – tvrdé, těžké dřevo černé barvy s jemnou strukturou, z tropických stromů rodu tomel z čeledi ebenovitých, např: druhů Diospyros ebenum, Diospyros melanoxylon, používá se k výrobě. nábytku, částí hudebních nástrojů

EBRD - Europian Bank for Reconstruction and Development, Evropská banka pro obnovu a rozvoj

ECU - Europe Currency Unit, evropská měnová jednotka, uměle vytvořená k usnadnění finančních operací v zemích EU

edafon - soubor živých organismů v půdě,zahrnuje fytoedafon (rostliny) a zooedafon (živočichy)

EFTA – European free trade associacion, Evropské sdružení volného obchodu

efuzivní hornina – vyvřelá hornina, která ztuhla na zem. povrchu

ekliptika – zdánlivá roční oběžná dráha Slunce po obloze je kruhová a dělí se na 12 znamení

ekliptika Země – kružnice - rovina oběhu Země kolem Slunce

ekologická rovnováha – vyrovnaná bilance mezi stavem složek i prvků prostředí a přírodními nebo člověkem vyvolanými procesy v krajině

ekologická zátěž – důsledek nešetrného využívání území v minulosti,který se projevuje výrazně narušeným životním prostředím

ekologie – nauka o vzájemných vztazích mezi živými organismy a jejich životním prostředím

ekonomicky aktivní obyvatelstvo EAO – nejčastěji obyvatelstvo ve věku 15-65,zaměstnané osoby

ekosystém – geobiocenóza,,biogeocenóza – složitý systém tvořený živými organismy a jejich neživým životním prostředím

ekumena – trvale osídlená a využívaná část pevniny

ekumenismus - úsilí o sjednocení všech křesťanských církví, v širším pojetí je tento pojem chápán

ekumenopolis – vývojově poslední celek koncentrace obyvatelstva na urbanizovanému prostoru zahrnujícímu celou ekumenu (obývanou část souše) viz. ekistika – největší urbanizovaný prostor s vznikající srůstem konurbací

El dorado - bájná země plná zlata a bohatství, která se podle legendy nacházela na území Venezuely

elektromagnetický smog – zdrojem je elektromagnetické vlnění např: z vedení vysokého napětí,TV,mobilních telefonů, které negativně působí na zdraví organismů

El Niňo – anomální oteplení vod Peruánského proudu a následné anomálie počasí a výkyvy planetární cirkulace atmosféry projevující se řadou přírodních katastrof na celém světě

elipsoid – pravidelné geometrické těleso vznikající otáčením elipsy kolem její kratší osy, nahrazuje složitý geoid

eluvium – zvětralina pocházející ze současné doby uložená v místě vzniku

embargo - zákaz vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží nebo veškerého zboží do některých zemí, je prostředkem mezinárodního hospodářského nátlaku s politickým charakterem

emerze – vynoření dříve zaplavené pevniny z moře

emigrace – vystěhovalectví opak imigrace

emirát – stát jehož panovník má titul emíra ,většinou se jedná o monarchie v arabských zemích např: Kuvajt

emise – pevné, kapalné nebo plynné látky unikající v místě zdroje znečištění do prostředí

endemit – rostlina nebo živočich vyskytující se jako původní pouze na výrazně omezené, malé části zem. povrchu např: želva sloní na Galapágách

endogenní - vnitřní

enkláva - státní území nebo jeho část, které je plně obklopeno územím jiného státu. Např: Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu

environmentalismus – myšlenkový směr kladoucí důraz na ochranu životního prostředí

enviromentální výchova – ekologická výhova

eolická činnost – soubor procesů vznikajících působením větru – koraze (větrná eroze) –deflace (větrný odnos) –sedimentace (ukládání materiálu)

epicentrum – kolmý průmět hypocentra na zem. povrch,místo největších škod při zemětřesení

epifyt – druh pnoucí se rostliny,který využívá jako podpory stromy,větve např: liána

epigeneze – zařezávání se vodního toku do geologického podloží aniž by vodní tok měnil původní směr

Erathosthénes Kyrénský - (284-202) řecký filosof, matematik a astronom,z výšky Slunce a ze známé vzdálenosti dvou míst na témže poledníku vypočetl přibližně obvod Země, je považován za zakladatele geografie

erg – reg, písečná poušť v Africe

eroze – odstraňování hornin, jejich zvětralin, půd působením různých exogenních činitelů

erupce – výbuch např: sopky

escarpment – stupeň – dlouhý příkrý svah nebo skalní stěna, nad jejož horní hranou je plošina,vznikl působením eroze nebo souvisí se zlomem

esker – osar - protáhlý,klikatící se val dlouhý i mnoho km vytvořený náplavy podledovcových vodních toků

estavela – typ krasového pramene,který funguje podle stavu vody jako ponor i vyvěračka

estuárium – estuár - nálevkovité ústí řek, silné odlivové vlny neustále vyprazdňují koryto od říčních plavenin a nedochází na rozdíl delty k jejich usazování např. Labe

ESVO – Europiem free trade association - Evropské sdružení volného obchodu

etezie – silný vítr v Egejském moři a východním Středomoří vanoucí od severu nebo severozápadu v letní polovině roku

etnická čistka – fyzická likvidace příslušníků jiné lidské rasy,národa

etnikum – historicky vzniklá skupina lidí stejné rasové,jazykové, kulturní příslušnosti, která si dlouhodobě uchovává kulturní specifika a považuje samo sebe za samostatnou sociální skupinu

etnografie – národopis, věda , která se zabývá studiem kultury a způsobu života národů a etnických skupin

EU – Evropská unie, ekonomické sdružení se sídlem v Bruselu, cílem je dosažení volného pohybu zboží,kapitálu, služeb a pracovních sil

eukalyptus – eucalyptus –blahovičník,keř i strom, nejčastěji využíván ve farmacii a parfumerii

Euroasie - spojení kontinentální oblasti Evropy a Asie v jeden celek

eurocentrismus – forma centralismu v evropských podmínkách, uplatňována z centra EU

europoidní rasa – obyvatelstvo bílé pleti

euroregion – pohraniční území dvou či více států, z nichž alespoň jeden je členem UE, cílem je vzájemná pomoc a spolupráce, např: Beskydy – cestovní ruch

eustatické změny – vzestup nebo pokles hladiny světového oceánu

evaporace – viz. výpar

evoluce – dlouhodobý vývoj života na Zemi od nejjednodušších forem ke složitějším

evorze - vymílání - vířivý výmol unášenými sedimenty, vymílání skály, břehů nebo dna koryt řek podzemním i povrchovým proudem vody, vznikají např: jamky, mísy, obří hrnce

exarace – brázdění, druh ledovcové eroze, hloubení skalního podkladu ledovce unášeným ledovcovým materiálem

exfoliace – fyzikální zvětrávání – zvětšuje se objem povrchových částí, takže vzniká v hornině vnitřní pnutí např: při zahřívání horniny, hydrataci minerálů, vymrzání kapilární vody dochází k odlupování povrchových vrstev hornin, „slupky“ jsou mocné od mm až po metr

exhalace – plynné, kapalné nebo tuhé odpadní látky antropogenního nebo přírodního původu

exogenní činitelé – vnější činitelé např: působení větru,vody,člověka na georeliéf

exonyma – cizí vžitá geografická jména, domácí podoby pro cizí zeměpisný název, např: London (anglicky) - Londýn

exosféra - vnější, nejvyšší část atmosféry přecházející v zemskou korónu

exploatace - těžba, dobývání nerostných surovin např: Fe rudy

exploze - výbuch

export – vývoz, opak importu

expozice svahu – orientace svahu vůči světovým stranám

extenzívní zemědělství – zemědělský typ produkce charakteristický slabším hospodářským výnosem např: rozvojové země, méně osídlené oblasti

extinkce - zeslabování světelného paprsku při průchodu atmosférou

extremismus – krajnost - názory,hnutí prosazující krajní řešení, bez ochoty hledat a přijímat kompromisy např: levicový extremismus - komunismus

extruse – výlev magmatu z vulkanických kráterů a puklin na zem. povrch
Yüklə 23,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə