Elektromagnetna zračenjaYüklə 500 b.
tarix24.12.2017
ölçüsü500 b.
#18058ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA

 • ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA

 • TALASNO – KORPUSKULARNE PRIRODE

 • Pitanje prirode svetlosti privlačilo je pažnju istraživača još od najranijih vremena.

 • Međutim, prve naučne teorije o prirodi svetlosti datiraju iz XVIIveka.

 • Shvatanja o prirodi svetlosti znatno su menjala s razvojem nauke, tako da se ni danas taj problem ne smatra potpuno okončanim.

 • Izučavajući prirodu svetlosti Isak Njutn je postavio 1675. godine teoriju, po kojoj se svetlost svodi na kretanje veoma malih i brzih čestica, tzv.korpuskula, čije se kretanje pokorava zakonima klasične mehanike.

 • Time je Njutn postavio tzv. korpuskularnu teoriju o prirodi svetlosti.Prema ovoj teoriji, svetlost se od svetlosnog izvora prostire u vidu čestica na sve strane.

 • Prema ovoj teoriji, svetlost se od svetlosnog izvora prostire u vidu čestica na sve strane.

 • Odbijanje svetlosti tumačeno je kao odbijanje elastičnih lopti od prepreke. Različite boje tumačene su kao postojanje čestica različite veličine.

 • Holandski naučnik Kristijan Hajgens postavio je, skoro u isto vreme, talasnu teoriju o prirodi svetlosti.

 • Prema ovoj teoriji, svetlost je talasne prirode.Odbijanje svetlosti objašnjava se isto kao i odbijanje svakog drugog talasa,dok su boje svetlosti opisivane postojanjem svetlosti različitih talasnih dužina.

 • Međutim, kada je Maksvel 1863. godine postavio teoriju elektromagnetnih talasa, mnogi naučnici su smatrali da je Hajgensova teorija o talasnoj prirodi svetlosti jedina ispravna.

 • Talasna priroda svetlosti kasnije je potvrđena interferencijom, difrakcijom i polarizacijom svetlosti.Ova teorija nije mogla da prevagne u to vreme, jer  je Njutn još uvek bio jak autoritet u odnosu na Hajgensa.

 • Ova teorija nije mogla da prevagne u to vreme, jer  je Njutn još uvek bio jak autoritet u odnosu na Hajgensa.

 • Međutim, kada je Maksvel 1863. godine postavio teoriju elektromagnetnih talasa, mnogi naučnici su smatrali da je Hajgensova teorija o talasnoj prirodi svetlosti jedina ispravna, a da Njutnovu korpuskularnu teoriju treba odbaciti.

 • Posle ovoga prevagu je dobila talasna teorija svetlosti, tim pre što su se njome lako opisivale mnoge svetlosne pojave – odbijanje, prelamanje, poralrizacija, interferencija i difrakcija svetlosti.

 • Dalja istraživanja svetlosti pokazala su da svetlost ima identična svojstva kao i ostali elektromagnetni talasi i da je među njima jedina razlika u talasnoj dužini - za vidljivu svetlost ona iznosi od 380 - 760 nm.Talasna teorija nije mogla da objasni neke pojave vezane za EM talase vrlo visokih frekvencija - infracrveno zračenje, vidljiva svetlost, ultraljubičasto zračenje, X-zraci, -zraci.

 • Talasna teorija nije mogla da objasni neke pojave vezane za EM talase vrlo visokih frekvencija - infracrveno zračenje, vidljiva svetlost, ultraljubičasto zračenje, X-zraci, -zraci.

 • Zatim :

  • zakon zračenja apsolutno crnog tela,
  • fotoefekat,
  • pojavu atomskih spektara itd...
 • Nedostaci Maksvelove teorije su doveli do razvoja kvantne fizike.Nemački naučnik Plank 1900. godine, proučavjaući problem zračenja apsolutno crnog tela, postavio je teoriju kvanta.

 • Nemački naučnik Plank 1900. godine, proučavjaući problem zračenja apsolutno crnog tela, postavio je teoriju kvanta.

 • On je pretpostavio da se zračenje tela vrši u strogo određenim količinama energije, tzv. kvantima.

 • Ova teorija kao da ide na ruku Njutnovoj korpuskularnoj teoriji i pored toga što se kvanti energije ne zamišljaju kao čestice u mehaničkom smislu , već kao fotoni svetlosti , koje prvenstveno karakteriše energija kojom raspolažu.

 • Koristeći kvantnu teoriju, Ajnštajn je uspeo da objasni fotoelektrični efekat1905. godine i za to je dobio Nobelovu nagradu.

 • Istraživači su bili u dilemi.

 • Za koju se teoriju opredeliti?

 • Pokazalo se da su i jedna i druga teorija pogodne za objašnjenje nekih svetlosnih pojava.

 • Ovu dilemu rešio je 1924. godine francuski naučnik Luj de Brolj. On je uveo pretpostavku da se svetlosti pa i svakoj čestici u kretanju može pripisati i talasna i korpuskularna priroda.

 • Kasnije je to nepobitno dokazano.ZAKONI ZRAČENJA APSOLUTNO CRNOG TELA

 • ZAKONI ZRAČENJA APSOLUTNO CRNOG TELA

 • Usled termalnog kretanja molekula i atoma, svako telo na temperaturi iznad apsolutne temperature zrači elektromagnetne talase.

 • Sa porastom temperature raste intenzitet termalnog kretanja i količina zračenja koje ono emituje.

 • Promena temeprature tela u znatnoj meri utiče i na vrstu zračenja.

 • Eksperimentalno je utvrđeno da telo na temperaturi oko 500⁰C zrači vidljivu crvenkastu svetlost.

 • Spektralna raspodela emitovane svetlosti menja se sa promenom temperature.

 • Na istim temeraturama bolje zrače tela koja bolje apsorbuju toplotno zračenje.

 • Glavni faktor koji utiče na ovaj proces je boja tela.Tela crne boje više zrače od tela drugih boja.

 • Tela crne boje više zrače od tela drugih boja.

 • Tela crne boje takođe više i apsorbuju toplotu od tela drugih boja.

 • Takvo telo koje predstavlјa idealni apsorber i emiter zračenja zove se - apsolutno crno telo.

 • Približno crno telo se može napraviti pomoću šupljine sa unutrašnjim zidovima obloženim (metalom) materijom koja savršeno reflektuje elektromagnetne talase i koje ima veoma malu rupu na površini.

 • Zračenje ulazi kroz rupu i biva zarobljena unutar šupljine, koja ga apsorbuje kao crno tijelo.

 • Sa druge strane, kada se šupljina zagreva do temperature T na površini tijela, zračenje napušta šupljinu koja time postaje savršen emiter.

 • Sa porastom temperature šupljina počinje da isijava.Kirhofov zakon

 • Kirhofov zakon

 • Eksperimentalno utvrdio da je ukupna izračena energija nekog zagrejanog tela E srazmerna njegovoj emisionoj moći I (intenzitet), površini tela S i vremenu zračenja t:

 • Emisiona moć zagrejanog tela – količina energije koju zrači telo sa jedinične površine u jedinici vremena:

 • Energija koja sa jednog tela padne na drugo telo se apsorbuje, reflektuje ili propušta, te je:

 • Odnosno:

 • gde su: α- koef. apsorpcije,

 • r - koef. refleksije,

 • τ – koef. transmisijeAko je:

 • Ako je:

  • α = 1 – apsolutno crno telo – apsorbuje svu energuju koja padne na njega
  • r = 1 – apsolutno belo telo – reflektuje svu energuju koja padne na njega
  • τ =1 – dijatermičko telo – apsolutno propustljivo telo.
 • Proučavajući odnose apsorpcione i emisone moći Krihof je došao da važnih zaključaka – objedinjenih u Kirhofovom zakonu.

 • Kirhofov zakon: odnos između emisionih moći ma kojih dveju površina na datoj temperaturi jednak je odnosu njihovih koeficijenta apsorpcije, tj.:

 • Odnos emisione i apsorpcione moći nekog tela zavisi od njegove prirode.

 • Što je veća sposobnost tela da aporbuje zračenje, veća mu je i sposobnost da emituje isto.

 • Kirhof je eksperimentalno dokazao da emisona moć jednod tela zavisi od talasne dužine emitovanog zračenja i njegove aposlutne temeprature:Eksperimentalno se pokazalo se da u stanju ravnoteže emitovano zračenje ima dobro definisanu, neprekidnu distribuciju energije: da svakoj talasnoj dužini (frekvenciji) odgovara neka gustina energije koja zavisi od hemijske strukture objekta ali ne zavisi, recimo, od njegovog oblika, već samo od temperature, kao na slici.

 • Eksperimentalno se pokazalo se da u stanju ravnoteže emitovano zračenje ima dobro definisanu, neprekidnu distribuciju energije: da svakoj talasnoj dužini (frekvenciji) odgovara neka gustina energije koja zavisi od hemijske strukture objekta ali ne zavisi, recimo, od njegovog oblika, već samo od temperature, kao na slici.

 • Spektralna raspodela

 • gustine energije za

 • različite temperature

 • crnog tela.Kvantna svojstva elektromagnetnog zračenja.

 • Kvantna svojstva elektromagnetnog zračenja.

 • "Ultravioletna katastrofa".

 • Rejli i Džins su pokušali da objasne eksperimentalnu krivu gustine energije zračenja apsolutno crnog tela u(ν) (zagrejanog tela) u vidu elektromagnetnih talasa tako da su njegove atome poistovetili sa oscilatorima (naelektrisane čestice – električnim dipolima) koji pri svom oscilatornom (ubrzavajućem) kretanju stvaraju elektromagnetno zračenje.

 • Energija oscilatora kontinualno

 • zavisi od temperature:

 • - Bolcmanova konstanta

 • Rezultat je kriva koja pokazuje

 • poklapanje sa eksperimentom samo

 • u oblasti niskih frekvencija

 • (velikih talasnih dužina).Plankov zakon zračenja

 • Plankov zakon zračenja

 • Pokušaji teorijskog odredjivanja emisione moći zračenja apsolutnog crnog tela sa aspekta klasične fizike nisu bili uspešni.

 • Maks Plank (1900.) uzima da se energija oscilatora (rezonatora) ne menja kontinualno, već diskretno, u koracima – kvantima (tj. da je kvantovana veličina).

 • Energija kvanta je funkcija frekvencije ν.

 • Energija može da im se promeni samo za tačno određen iznos energije:

 • gde je n=0,1,2,3.. –kvantni broj

 • (celobrojne vrednosti)

 • - Plankova konstanta.Plankov zakon zračenja : Plankov zakon zračenja definiše gustinu energije zračenja crnog tela kao funkciju temperature T i frekvencije ν:

 • Plankov zakon zračenja : Plankov zakon zračenja definiše gustinu energije zračenja crnog tela kao funkciju temperature T i frekvencije ν:

 • Ona se tačno uklapa u rezultate raznih eksperimenata distribucije zračenja, prikazanih na prethodnoj slici (graf. 1b).Štefan-Bolcmanov zakon

 • Štefan-Bolcmanov zakon

 • Eksperimenti pokazuju da je brzina gubitka toplote direktno poroporcionalna četvrtom stepenu njegove temeprature i da je za crna tela veća nego za bela, kao i za tela veće površine:

 • gde su :

 • σ – Štefan - Bolcmanova konstanta,

 • S – površina tela, a e – emisivnost:

 • za crna tela e=1, za bela e=0.

 • Ts – temperatura okoline;

 • Tt – temperatura tela.Štefan-Bolcmanov zakon: Energija koju izrači apsolutno crno telo sa jedinice površine u jedinici vremena (intenzitet ili ukupna snaga po jedinici površine isijane energije - emisiona moć) proporcionalna je četvrtom stepenu njegove apsolutne temperature:

 • Štefan-Bolcmanov zakon: Energija koju izrači apsolutno crno telo sa jedinice površine u jedinici vremena (intenzitet ili ukupna snaga po jedinici površine isijane energije - emisiona moć) proporcionalna je četvrtom stepenu njegove apsolutne temperature:

 • - Štefan - Bolcmanova konstanta

 • Emisiona moć I (sposobnost) bilo kojeg tela zavisi od relativne emisione sposobnosti tela e (0 < e < 1), koja je karakteristika materijala i strukture površine tela koje zrači.

 • Iz Plankovog zakona

 • zračenja Štefan –

 • Bolcmanov zakon :Vinov zakon: talasna dužina koja odgovara maksimalnoj emitovanoj energiji obrnuto je proporcionalna odgovarajućoj apsoplutnoj temperaturi:

 • Vinov zakon: talasna dužina koja odgovara maksimalnoj emitovanoj energiji obrnuto je proporcionalna odgovarajućoj apsoplutnoj temperaturi:

 • Vinova konstanta –

 • Merenjem te talasne

 • dužine možemo da

 • odredimo kolika je

 • temperatura površine

 • objekta koji zrači.

 • Iz Plankovog zakona

 • zračenja Vinov zakon:

FOTOELEKTRIČNI EFEKAT

 • FOTOELEKTRIČNI EFEKAT

 • Pojava da neki metal kada se osvetli

 • zrači elektrone – Herc 1887. godine.

 • Ovaj proces je (kao i zračenje crnog tela) bio u

 • suprotnosti sa klasičnom fizikom.

 • Eksperimentalno ustanovljene osobine:

  • Kada EM zračenje dođe na metal elektroni bivaju odmah izbačeni;
  • Menjanjem frekvencije upadnog zračenja uočava se granična frekvencija ispod koje se efekat ne ispoljava;
  • Menjanje intenziteta zračenja ne utiče na kinetičku energiju elektrona;
  • Broj emitovanih elektrona je srazmeran intenzitetu EM zračenja;
 • Osobine koje je predviđala klasična fizika:

  • Elektroni ne bi trebalo da budu izbačeni odmah – dok ne nakupe dovoljno energije;
  • Promena frekvencije zračenja ne bi smelo da utiče na proces;
  • Povećanjem intenziteta bi trebalo da raste kinetička energija elektrona a ne broj emitovanih elektrona;
 •  1905. god, fotoefekat je

 • 1905. god, fotoefekat je

 • objasnio Ajnštajn (dobio

 • Nobelovu nagradu za to 1921.

 • godine).

 • Polazna pretpostavka –

 • EM zračenje je kvantovano – sastoji se iz “čestica”.

 • Kvant EM zračenja – foton:

 • Energija se niti zrači niti apsorbuje u proizvolјnim iznosima već samo u tačno određenim.

 • Posledica: kinetička energija fotoelektrona je

 • jednaka razlici energije fotona i izlaznog rada:

 • Granična frekvencija (ispod koje

 • se on ne dešava) fotoefekta se dobija

 • u graničnom slučaju :

 •  MODELI ATOMA

 • MODELI ATOMA

 • U današnje vreme je poznato da se atom sastoji od relativno malog pozitivno naelektrisanog jezgra (≈10−15m) oko kojeg se kreću negativni elektroni na relativno velikom rastojanju (poluprečnik atoma ≈10−10m).

 • Prvi model atoma je statički model - Tomsonov model: atom jeste neutralan ali ima u sebi i + i – naelektrisanja – 1903. model “puding sa šlјivama” u kome elektroni “plivaju”-osciluju oko ravnotežnih položaja u “moru” pozitivnih naelektrisanja.Drugi model atoma je predložio Raderford(1911.) na osnovu eksperimenata sa rasejanjem α-čestica (jezgra He) na tankim metalnim folijama i saznanja da je masa atoma skoncentrisanau relativno maloj zapremini - jezgru atoma.

 • Drugi model atoma je predložio Raderford(1911.) na osnovu eksperimenata sa rasejanjem α-čestica (jezgra He) na tankim metalnim folijama i saznanja da je masa atoma skoncentrisanau relativno maloj zapremini - jezgru atoma.

 • Radefordov model- dinamički (planetarni) model atoma pretpostavlja da elektroni kruže oko jezgra, kao planete oko Sunca i da je naelektrisanje jezgra jednako naelektrisanju svih elektrona.Raderfordov model nije mogao da objasni stabilnost atoma i linijski karakter spektara, jer, prema klasičnoj fizici, ubrzano kretanje elektrona oko jezgra znači i stalnu emisiju energije u obliku elektro-magnetnih talasa (kontinualni spektar) i stalno smanjenje radijusa putanje.

 • Raderfordov model nije mogao da objasni stabilnost atoma i linijski karakter spektara, jer, prema klasičnoj fizici, ubrzano kretanje elektrona oko jezgra znači i stalnu emisiju energije u obliku elektro-magnetnih talasa (kontinualni spektar) i stalno smanjenje radijusa putanje.

 • Eksperimentalni podaci su ukazivali da pobuđeni izolovani atomi (razređeni gas) emituju linijski spektar, karakterističan za hemijski element koji vrši emisiju.

 • Vodonikov spektar sadrži grupe linija (spektralne serije) čije se talasne dužine ređaju po određenom pravilu.Borov model atoma

 • Borov model atoma

 • Nils Bor (1913.) je kombinovao Raderfordov planetarni model atoma sa idejama Planka i Ajnštajna o kvantovanju (diskretnosti) energije atoma i elektromagnetnog zračenja, što je rezultovalo definisanjem dva postulata kojima se opisuje atom.

 • Pretpostavke i postulati na kojima se bazira Borov model atoma su sledeći:

 • I Borov postulat: Atom se može naći u nizu diskretnih stacionarnih stanja u kojima niti emituje, niti apsorbuje energiju. U tim stanjima elektron se kreće oko jezgra u atomu po kružnoj putanji pod uticajem Kulonove električne privlačne sile.

 • Moment impulsa (količine kretanja) elektro-

 • na u takvim stanjima ima takođe

 • diskretne vrednosti i zadovoljava:II Borov postulat: Atom emituje ili

 • II Borov postulat: Atom emituje ili

 • apsorbuje energiju u vidu kvanata

 • elektromagnetnog zračenja

 • prilikom promene stacionarnog

 • stanja, tj. prelaska elektrona između

 • različitih orbita:

 • Drugim postulatom se opisuje linijski karakter atomskih spektara.

 • Na osnovu ovih postulata, izračunati su poluprečnici kružnih putanja elektrona i energije elektrona E u stacionarnim stanjima (zbir kinetičke i potencijalne energije u električnom polju jezgra).

 • To su takođe veličine sa diskretnim vrednostima -tzv. kvantovane veličine. • Energija je negativna – energija veze. Isti iznos ima i energija jonizacije.

 • Poluprečnici “orbita” su kvantovani:

 • - Borov radijus.Spektar vodonikovog atoma

 • Spektar vodonikovog atoma

 • Prema Borovoj teoriji, energija

 • elektrona u stacionarnom stanju

 • zavisi samo od jednog, glavnog

 • kvantnog broja n.

 • R= 1.097 x 107 m-1 – Ridbergova

 • konstantaKasnije je Borov model modifikovan i primenjen za slučaj vodoniku sličnih jona, osnosno sa jednim elektronom u omotaču atoma (He+, Li2+, Be3+).

 • Kasnije je Borov model modifikovan i primenjen za slučaj vodoniku sličnih jona, osnosno sa jednim elektronom u omotaču atoma (He+, Li2+, Be3+).

 • - Z – nalektisanje jona

 • Neuspesi Borovog modela atoma: spektri (položaj i intenzitet linija) višeelektronskih atoma.

 • Modifikacija Borovog modela od strane Zomerfelda uvodi pretpostavku o eliptičnosti orbita elektrona i novi kvantni broj -orbitalni kvantni broj l, koji karakteriše stanje elektrona u različitim orbitalama sa istom vrednošću n:TALASNA SVOJSTVA MATERIJE

 • TALASNA SVOJSTVA MATERIJE

 • Luj De Brolji (1924. god.) je postavio obrnuto pitanje: Ako svetlost osim talasnih poseduje i čestična svojstva, da li onda česticama supstance, kao što su, na primer, elektroni, treba takođe, osim čestičnih, pridružiti i talasna svojstva?

 • Njegovu teoriju su potvrdili Džermer i Dejvison 1927. god. u eksperimentu, kojim je dokazana difrakcija elektrona na kristalima.

 • - De Broljeva talasna dužina, p – impuls čestice.

 • Borov kvantni uslov za moment impulsa koji je bio “veštački” uveden je zapravo posledica talasnih osobina elektrona!Kvantno-mehanički model atoma

 • Kvantno-mehanički model atoma

 • Za razliku od Borovog shvatanja strukture atoma koje pretpostavlja postojanje jednog kvantnog broja n kojim se određuje orbita i energija elektrona, savremena kvantna mehanikaje u fiziku atoma uvela 4 kvantna broja pomoću kojih opisuje stanje elektrona ne samo u atomu tipa vodonika veći u višeelektronskim atomima:

  • n - glavni kvantni broj - određuje ukupnu energiju e atoma - (n=1, 2..)
  • l - orbitalni kvantni broj - određuje moment impulsa(količine kretanja) koji elektroni poseduju zbog orbitalnog kretanja -(l=0, 1, 2, …, (n−1))
  • ml -orbitalni magnetni kvantni broj - određuje ponašanje elektrona u atomskoj orbiti u primenjenom spoljašnjem magnetnom polju, i može imati vrednosti: ml= −l, …, −2, −1, 0, 1, 2, …, l
  • ms - spinski magnetni kvantni broj - određuje spinski moment impulsa koji elektroni poseduju zbog spina, i uzima vrednosti dve projekcije: (ms= −½, + ½)


Kvantno mehanički model atoma

 • Kvantno mehanički model atoma

 • Prema kvantno-mehaničkom pristupu, u atomu položaj elektrona se ne može potpuno sigurno odrediti, već se može govoriti samo o većoj ili manjoj verovatnoći nalaženja elektrona u nekom delu prostora oko jezgra.

 • Položaj elektrona se uobičajeno predstavlja oblakom verovatnoće, čija se gustina menja postepeno od tačke do tačke.Problem poretka elektrona po elektronskim ljuskama (omotačima, karakteriše ih glavni kvantni broj n) i podljuskama (karakteriše ih orbitalni kvantni broj l) kod atoma sa više elektrona u osnovnom (stabilnom) stanju rešio je Pauli (1925.) definisanjem tzv. Paulijev princip isključenja: U atomu dva elektrona ne mogu imati iste vrednosti sva 4 kvantna broja (n, l, ml, ms) ili dva elektrona u atomu se ne mogu naći u istom kvantnom stanju.

 • Problem poretka elektrona po elektronskim ljuskama (omotačima, karakteriše ih glavni kvantni broj n) i podljuskama (karakteriše ih orbitalni kvantni broj l) kod atoma sa više elektrona u osnovnom (stabilnom) stanju rešio je Pauli (1925.) definisanjem tzv. Paulijev princip isključenja: U atomu dva elektrona ne mogu imati iste vrednosti sva 4 kvantna broja (n, l, ml, ms) ili dva elektrona u atomu se ne mogu naći u istom kvantnom stanju.

 • Raspored elektrona po

 • kvantnim stanjima naziva

 • se elektronska konfiguracija

 • atoma. • Otkriće atomskog jezgra (Raderford, 1911.,

 • rasejanje α-čestica) – skoro celokupna masa

 • atoma je skoncentrisana u prostoru

 • dimenzija 10−15 m.

 • Jezgro sadrži protone - Z i neutrone - N.

 • Broj protona Z određuje redni broj elementa u Periodnom sistemu, a zbir broja protona (Z) i neutrona (N) daje atomski broj A:

 • Nelektrisanje jezgra: Ze,

 • e - elementarno naelektrisanje:Izotopi nekog hemijskog elementa su atomi čija jezgra imaju jednak redni broj Z , a različit broj neutrona N.

 • Izotopi nekog hemijskog elementa su atomi čija jezgra imaju jednak redni broj Z , a različit broj neutrona N.

 • Izotopi istog hemijskog elementa se u prirodi nalaze u veoma različitom međusobnom odnosu, a nekih čak ni nema u prirodi, već se u veštačkim (laboratorijskim) uslovima pojavljuju – kao rezultat nuklearnih reakcija.

 • Primer: ugljenik : , , a postoje jos i: i

 • Izobari jednak atomski broj A a različito Z i N.

 • Izotoni jednak broj N

 • a različito Z i A.Poluprečnik jezgra - se odredjuje eksperimentalno ili modelom tečne kapi:

 • Poluprečnik jezgra - se odredjuje eksperimentalno ili modelom tečne kapi:

 • Zavisi od atomskog broja jezgra.

 • - zavisi od ekperimentalnih merenja ili

 • detalja modela.

 • Gustina jezgra je konstantna veličina ( model tečne kapi) za sva jezgra i ne zavisi od vrste atoma.Defekt mase jezgra i energija veze

 • Defekt mase jezgra i energija veze

 • Ukupna masa jezgra nije jednaka zbiru masa protona i neutrona koji ga sačinjavaju, već je uvek nešto manja:Razlika u masi jezgra i njegovih sastavnih delova se naziva defekt mase Δm i odgovara energiji veze Ev nukleona u jezgru :

 • Razlika u masi jezgra i njegovih sastavnih delova se naziva defekt mase Δm i odgovara energiji veze Ev nukleona u jezgru :

 • Energija veze Ev je energija

 • koju je potrebno uložiti za razlaganje

 • jezgra, odnosno energija koja se oslobodi pri stvaranju jezgra.

 • Prema Ajnštajnovoj relaciji o ekvivalentnosti mase i energije, zbog čega defektu mase Δm odgovara energija veze Ev izražena preko relacije:

 • Što je energija veze veća, veća je i stabilnost jezgra.

 • Energija veze po nukleonu , je konstantna veličina u Periodnom sistemu elemenata, što je posledica karakteristika nuklearnih sila.

 • Za sva jezgra u periodnom sistemu kreće se od 6-9 MeV, osim za Helijum – oko 2,09MeV.Infracrveno (toplotno) zračenje

 • Infracrveno (toplotno) zračenje

 • Vidljivo zračenje (svetlost)

 • Ultravioletno zračenje
Yüklə 500 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə