"Ёш даврлари ва педагогика психология"


? Maktabgacha davrda bolaning idroki qanday rivojlanishi nimaga bog’liq bo’ladi?Yüklə 188,5 Kb.
səhifə2/3
tarix17.09.2017
ölçüsü188,5 Kb.
#395
1   2   3

? Maktabgacha davrda bolaning idroki qanday rivojlanishi nimaga bog’liq bo’ladi?

+Xayolga? Boshlang’ich sinfda bolaning nutqining rivojlanishida nima ko’proq yordam beradi?

+O’qish, yozish? Kichik maktab yoshida diqqatning chalg’uvchanligining sababi nimada?

+Ko’zg’alish va tormozlanish tez yuzaga qilganligi sababli? “Sensor” so’zining mazmunini aniqlang.

+Lotincha “tuyg’u, idrok, sezgi” degani? Syujetli, harakatli o’yinlar qaysi davrda o’ynala boshlaydi?

+Bog’cha yoshida?O’smirlik davrini (bolalarning) aniqlang?

+12 – 16 yosh? Bu o’smirlik davri bolalarning asosiy intilishini aniqlang?

+ Mustaqil bo’lish?O’smir shaxsining tarkibi topishida qaysi faoliyat yetakchi hisoblanadi?

+Mehnat, o’qish faoliyati?O’smirlarda qaysi xarakter xislatlari rivojlanadi?

+Mustaqillik qat’iylik, matonat?O’smirlarning psixik rivojlanishi qanday bo’ladi?

+Psixik rivojlanish jadal o’ish bosqichini bosib o’tadi?O’smir tafakkurining rivojlanishi nimaga bog’liq?

+O’qish protsessining murakkabligiga?O’smirlarda qanday xotira yetakchi o’rinda turadi?

+Mantiqiy xotira? O’smirlarda mexanik xotira ustun bo’lsa nima bo’ladi?

+O’smir ta’lim olishda ma’lum qiyinchiliklarga uchraydi?O’smirlarning xayoli necha ko’rinishda bo’ladi?

+2 xil


?O’smirlarda qanday salbiy hislatlar paydo bo’ladi?

+Norozilik, nafratlanish, g’azab?O’spirinlik yoshini aniqlang?

+15 -18 yosh? O’spirinlar nechanchi sinf o’quvchilari hisoblanadi?

+8 – 11 sinf?O’spirinlarda jismoniy yetuklik nima bilan yakunlanadi?

+Balog’atga yetish bilan?O’spirin ko’proq nimaga intiladi?

+Jamiyatda o’z o’rnini tiklashga


?O’spirinlik davri, o’smirlikdan nimasi bilan farqlanadi?

+O’qish faoliyatining murakkabligi bilan?Bolaning psixik rivojlanishi ta’minlovchi omillar va shart - sharoitlar qaysi javobda berilgan?

+Tabiiy va sotsial muhit, maktabgacha tarbiya muassasalaridagi tarbiya va maktabdagi ta’lim;?Bolalar psixik taraqqiyotini o'rganishda qo'llaniladigan metodlar qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan?

+kuzatish, suhbat, test, ekspriment, faoliyat mahsulini o'rganish metodi;

?Chaqaloqlarda dastavval qaysi sezgi turlari shakllangan bo'ladi?

+muskul harakat;

?Maktabgacha yoshdagi bolalar idrokining xarakterli xususiyati qaysi variantda to'gri ko'rsatilgan?

+ narsalarni idrok qilishda ko'zga tashlanib turadigan belgilarga asoslanadi;

?Bir yoshgacha bola psixikasi o'sishining o'ziga xos xususiyatlari qaysi variantda to'gri ko'rsatilgan?

+kattalar so'zini tushunish va dastlabki so'zlarni talaffuz qilishi, xatti - harakatlarni so'z bilan boshqara olish, so'z bilan idrok qilish faoliyatini boshqarish;

?Bolalar qaysi psixik jarayonlar orqali tevarak atrofdagi narsalarning shaklini katta - kichikligi va ranglarini bilib oladilar?

+sezgi va idrok;

?Ixtiyoriy diqqatning alomatlari odatda bolalarda qaysi davrda paydo bo'la boshlaydi?

+1-2 yoshda.?Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning psixik taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etuvchi omillar?

+o'yin faoliyati;

?Uch yoshgacha bo'lgan davrning o'ziga xos xususiyatlari?

+nutq va nutq faoliyatini eng oqilona namoyon qilish va to'g'ri, maqsadga muvofiq rivojlantirish bosqichi hisoblanadi;

?Rolli o'yin faoliyatini vujudga keltiruvchi eng zarur omillardan biri?

+ bolada o'z xatti-harakatini kattalar harakati bilan solishtirish, nusxa olish, unga o'xshatish tuyg'usining mavjudligi;

?Maktabgacha yoshidagi bolalar ta'lim - tarbiyasini uyushtirishdagi eng xarakterli xususiyat qaysi?

+o'quv mashg`ulotlariga o'yin elementlarini kiritish;

?Chaqaloqning asosiy xususiyatlaridan biri qaysi?

+inson zotiga xos barcha xulq - atvor shaqllarini va avlodlar tajribalarini o'zlashtirish imkoniyatiga egaligi;

?Akademik I.P. Pavlov ta'limotiga ko'ra analizator necha qismdan iborat bo'ladi?

+uch qismdan;

?Chaqaloq bolalar nerv sistemasining qaysi qismlari birinchi bo'lib rivojlanadi?+orqa miya, uzunchoq miya;

?Bolalik davrida yetakchi faoliyat turini aniqlang?

+predmetli faoliyat;

?To'gri javob variantni aniqlang?

+bolaning chaqaloqlik davri jismoniy jihatdan juda tez rivojlinish davridir;?Bolalar psixologiyasining nazariy vazifalari nima deyiladi?

+turli yoshdagi bolalarga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni, bolalar psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash;

?Normal tug'ilgan bolaning o'rtacha og'irligi qancha bo'ladi?

+2800-3500 gr.

? Bolaning maktabdagi ta'lim jarayoniga tayyorgarligini ko`rsating?

+jismoniy, aqliy, ijtimoiy, shaxsiy;

?Sensor tarbiyaning mohiyati nima?

+sensor tarbiya aqliy tarbiyaning bir bo'lagi bo'lib sezgi a'zolari va idrokni maqsadga muvofiq rivojlantirish, mukammaltirishdir;

?Bola psixik taraqqiyotiga faol ta'sir etuvchi omillar qaysi variantda to'gri ko'rsatilgan?

+ijtimoiy muhit, ta'lim - tarbiya va tug'ma ravishda beriladigan nasliy xususiyatlar;

?Kichik yoshdagi bolalarda xayolning o'sishida ahamiyat kasb etuvchi omillar qaysi?

+tarbiyachining nutqi, ta'lim - tarbiya berishda turli ko'rgazmalardan foydalanishi;

?Bolalarning psixik jarayonlarini takomillashtiruvchi o'yinlar nima deyiladi?

+harakatli intelektual o'yinlar.

? Bola faoliyati va xulqining dinamik va emotsional hissiy tomonlarini xarakterlovchi individual xususiyatlar majmui nima deyiladi?

+temperament;

?Bolaning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo'ladigan barqaror individual xususiyatlari majmui nima deyiladi?

+xarakter;

?Biogenetik nazariyada insonning qaysi jihati bosh omil sifatida qabul qilingan?

+ bolaning shaxs sifatida rivojlanishi va unda tasawurlarning hamda xulq - atvor haqidagi bilimlarning shakllanishi.

?Bolaning psixik rivojlanishini ta'minlovchi omillar va shart - sharoitlar qaysi javobda berilgan?

+irsiyat, muhit, bolaning shaxsiy faolligi, tarbiya va ta'lim;

?Ilk bolaiik davrida shakllanadigan muhim sifatlar nimalardan iborat?

+tik turib yura olish, predmetli faoliyat va nutqni egallash;

?Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning psixik taraqqiyotiga xos xususiyatlar bayon etilgan javobni aniqlang?

+bola rivojlanishiga ta'sir etuvchi yangi ijtimoiy sharoitini kelib chiqishini, bu sharoitning bola syujetli - rolli o'yinlarida ifodalanishi; o'z - o'zini tushunish va o'z - o'zini baholashning o'sishi; harakat motivlari va shaxsiy xulq - atvorini boshqalar talabiga moslashtirilishi, o'quv faoliyati elementlarini o'zlashtirilishi.

?Uch yosh krizisi (inqirozi) qanday xatti - harakatlarda ifodalanadi?

+o'zini o'zgalardan farqlay (ajrata) olish, o'z imkoniyatlarini tushunish, mustaqillikka intilish, o'z istaqlarini katta yoshdagi odamlar xohish istagiga qarama - qarshi quyish va kattalarni bolaga munosabatida eski tipdagi munosabatini saqlab qolishi;

? 0'quv faoliyati motivlari nimalardan iborat?

+qiziqish, intilish, ustanovka, e'tiqod va dunyoqarash bilan belgilanadigan insonning faollik manbalari bilan bog'liq o'qish faoliyatiga bo'lgan turtkidir.

?Ta'lim jarayoniga ta'sir etuvchi omillar qaysilar?

+yod olinayotgan materiallarda insonning hayotiy tajribasi, tushuncha va bilimlarida aks etishi mumkin bo'lgan, u yoki bu darajada aniq qonuniyatlarning mavjudligi hisoblanadi.

?«Go`daqlik davri» nomli asarning muallifini aniqlang?

          1. +L.S. Vigotskiy;

?I1k bolaiik davrida «affektiv» holat qay sababdan yuzaga keladi?

+bola kattalar bilan muloqotda psixik jihatdan qoniqmasiligi vaqtida;

?Maktabgacha davrning qaysi yosh bosqichida dialogik nutq paydo bo'ladi?

+3 - 4 yoshda

?Bolalarni chizgan rasmlari, yasagan o'yinchoqlariga qarab uning psixik rivojlanishi haqida xulosa chiqarisbda qaysi metod qulay keladi?

+faoliyat mahsulini o'rganish metodlari;

?Bilim yoki ko'nikmalarni o'zlashtirishdan iborat bo'lgan faoliyat turi nima deyiladi?

+o'qish faoliyati;

?Bolanning maktabda ta'lim olishga tayyorgarligi qanday xususiyatda ifodalanadi?

+bola hissiyot va irodasi rivojlanishidagi ma'lum darajaning shakllanganligi va irodasi rivojlanishidagi ma'lum darajaning shakllanganligi va shu asosida ixtiyoriy ongli o'sish ehtiyojining shakllanganligi, o'z xatti-harakatlarini ixtiyoriy boshqara olishning shakllanganligi;

?Chaqaloqning o'z harakatlarini idora qilishi ya'ni harakat sezgilarining rivojlanishi qaysi davrdan boshlanadi?

+bolaning 2-3 oylik davridan;

?Bilim olish huquqi O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'grisidagi Qonunining nechanchi moddasiga kiritilgan?

+ 4-moddasi;

?Maktabgacha davr bolalari uchun xarakterli bo'lgan bilish jarayonlari ifodalangan variantni aniqlang?

+ko'rgazmali harakat va ko'rgazmali obrazli tafakkur asosiy tafakkur turi hisoblanadi;

?Bolalarning yoshlari ulg'aygan sari diqqatning qaysi sifatlari o'sib boradi?

+ko'lami, ko'chuvchanligi, kuchi, barqarorligi;

?Chaqaloqlik davridan go`daklik davriga o'tishning o'ziga xos xususiyatlari nima?

+ diqqatning muayyan ob'yektga qaratish, shartli reflekslar hosil bo'lishi katta yoshdagi odamlarga nisbatan emotsional reaksiyalarning paydo bo'lishi;

?Qaysi davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi va shaxsiy individual xususiyatlari tarkib topa boshlaydi?

+ ilk bolalik.

?Bolalar qaysi jarayonlarda fazoviy tushunchalarni to'gri idrok qila boshlaydilar?

+bolalar o'zlaridadan uzoq va yaqin, baland va past joylashgan narsalar bilan bevosita munosabatda bo'lish jarayonida.

?“Yosh davrlar” o’z ichiga qaysi davrlarni qamrab oladi?

+inson tug’ilishidan to umrining oxirigacha bo’lgan davr?Ilk bolalik davri qaysi yoshlarni o’z ichiga oladi?

+1 yoshdan to 3 yoshgacha?V.A.Krutetskiy insonning ontogenetik davrini nechta bosqichga bo’ladi?

+8

?"O’spirinlik davri psixologiyasi"ni qaysi olim chuqur tadqiq qilgan?

+V. Krutepkiy

?3 yoshdan to 5 yoshgacha bo’lgan davr qaysi davr hisoblanadi?

+ bog’cha davri?"Tafakkur kichik maktab yoshida o’qish bilan bog’liq tarzda rivojlanadi" degan fikr qaysi olimga tegishli?

+ Blonskiy?B.G. Ananev metodlarni nechta guruhga ajratgan?

+ 4


?Tashkiliy metodlar nechta guruhga bo’linadi?

+ 3


?Ma’lum bir yoshdagi kishilarning toifalarini taqqoslash qaysi metodda qo’llaniladi?

+ qiyoslash?Sotsiometrik metodda nima o’rganiladi?

+ emotsional munosabatlar?Shaxsning diqqati, nerv sistemasining tashqi ifodalari, mimikasi, xulq-atvori qaysi metod turida o’rganiladi?

+ kuzatish?"Eng ahamiyatli harakat - hamkorlikdagi harakat" degan fikr kimga tegishli?

+V. Shtern?F.Myuller va E.Gekkel kashf qilgan qonun qaysi?

+ biogenetik?"Rekapitulyatsiya qonuni" kimga tegishli?

+ S.Xoll


?Yovvoyilikning oxiri va sivilizatsiyaning boshlanishidagi davr qaysi yoshda vujudga keladi?

+8-11


?E.Erikson bo’yicha 3-davr nima deb nomlanadi?

+ o’yin yoshi?Shaxsning psixik jarayonlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

+ sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol?Shaxsning psixik holatlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

+ stress, affekt, depressiya?Individual psixik xususiyatlarni toping?

+ temperament, xarakter, qobiliyat?Yosh davrlari psixologiyasi fani o’zining rivojlanishida qaysi fanlar bilan chambarchas bog’lik bo’ladi?

- tabiat, sotsiologiya, pedagogika - tabiat, falsafa

- sotsiologiya, pedagogika, falsafa + hamma javoblar to’g’ri

?Maktab yoshidagi bolalardagi asosiy o’zgarishlar?

- tashabbus tuyg’usi, ishlarni amalga oshirish

- uddaburonlik, tirishqoqlik - noaniqlik, qat’iyatsizlik

+ hamma javoblar to’g’ri?Tadqiqotchi psixologlardan kim go`dakning nutqni idrok qilishini tekshirib undagi turli analizatorlarning roliga baho beradi?

+ Z.I.Barabanova?Psixolog T.E.Konnokova ma’lumotlariga qaraganda 1 yoshli bolada ko’pincha qapday holatlar yuzaga kelishini aytib o’tgan?

+ Bezovtalanish, xatti —harakatidagi «portlash»,qahri qattiqlik?Insonning qaysi yosh davrlari orasida inson faoldiyatida va kattalar bilan muloqotida jiddiy olg’a siljish bilan ajralib turadi?

+ Ilk maktab yoshidan o’smirlikka?O’smirning psixik o’sishini harakatga keltiruvchi asosiy kuch nima?

+ uning faoliyatini vujudga keltirgan ehtiyojlar bilan uni qondirish?Amerikalik psixolog R.Kulli o’smirlik davri haqidagi yosh davrlarni tabaqalash nazriyalardan qaysi birini qattiq tanqid qilib o`zi ijtimoiy-axloqi kategoriyami kiritadi?

+ Biogenetik?Qaysi psixolog olim o’smirlarni o’rganishda ularni xatti-harakatlariga qarab 4 guruhga ajratgan?

+ A.I.Maliovanov?Psixofiziologik qonuniyatlarga binoan miyaning funksiyasi qanday hollarda nimalarni o’zaro bog’lanishi va faoliyati ta’sirida hosil bo’ladi?

+ muvaqqat nerv bog’lanishlar, analizatorlar faoliyati mexanizmi?Yosh davrlar psixologiyasi fanining ham o’z tadqiqot metodlari mavjud. Qaysi atoqli psixolog metodlarni klassifikatsiyalashni tavsiya qilgan?

+ B. G. Ananev?Test so’zi qaysi tildan olingan va u qanday ma’noni anglatadi?

+ inglizcha sinash, tekshirish?Qaysi olimlar insonning aqliy o’sish va iste’dod darajalarini o’lchash imkoniyati borligini aytib o’tishgandan so’ng test metodi qo’llanila boshlandi?

+ A.Bine va uning shogirdi A.Simon?Insonni kamol topishini yosh davrlariga bo’lishda motivlarni asos qilib olgan olimning ismi?

+ A.I.Bojovich?Bosh suyakning peshona va tepa qismlari o’rtasida qalin parda va teri bilan qoplangan oraliq mavjud bo’lib, u qanday nomlanadi?

+ liqildoq?Bolaning shiddatli sur’at bilan o`sishi ko’proq organizmning qaysi faoliyatiga bog’liq?

+ vegetativ nerv sistemasi, ichki sekretsiya bezlari?Bolaning tug’ilganidan qancha vaqt o’tgach unda tovush ta’siriga berilish vujudga keladi?

+ 2-3 haftaligida


?Mutaxassis olimlarning fikrlaricha birinchi qichqiriq qanday turdagi his tuyg’uning bo’lishini anglatishini ko’rsatib o’tishgan.

+ noxush his —tuyg’u?Bola bir oyga to’lgach o’zini parvarish qilayotgan odamiga intiladigan, kishilar orasida «o’z» kishisini ajrata oladi. Mazkur holatni Figurin va Denisovalar qanday nom bilan atashgan?

+ Jonlanish?O’zaro muloqot jarayonida jismlarni ushlashga o’rgatish, mashqlar jarayonida go’dakda qo’l cho’zish, rang farqini, shaklini ajratish boshlanadi bu holatni yana qanday atash mumkin?

+ talpinish?A.V.Yarmolenko qaysi yosh davrini o’rganib, shu yoshdagilar jozibali narsalarning o’zaro qiyoslab ular (jismlar) orasida insonni (katta yoshdagi odamlarni) aniq ko’rishnni aniqlagan. Ushbu yosh davrini ko’rsating?

+ go`daklik?M.Yu.Kistyakovskaya fikricha qaysi davrda bolada katta yoshdagi odamlar bilan tanlab munosabatda bo’lish vujudga keladi?

+ 3 oylikdan 6 oylikkacha?Bolaning 7 oylik vaqti, ya’ni ayni predmetni idrok qilish va ushlab olish payti vujudga kelish vaqti qaysi yosh davri sanaladi?

+ go`daklik?Bola 2 yoshga to’lganda unda qanday davr boshlanadi?

+ nutqning rivojlanishida yangi davr?Qaysi olimlarning mulohazalariga qaraganda, bolalardagi injiqliklarning bosh omili aqrofidagi odamlarning ular shaxsiga adolatsiz, mensimasdan munosabatda bo’lishdan iborat ekanligi keltirilgan?

+ N.A.Menchiskaya, V.S.Muxina?Mazkur davrda nutq mazmunliroq, nutq faoliyati esa grammatik, morfologik va sintaksistik nuqtai nazardan to’g’ri tuzilishga ega bo`ladi. Mazkur ta’rif qaysi yosh davrga taaluqli?

+ maktabgacha yosh davri?Psixologiyada qabul qilinganidek, rolli o’yin faoliyati nimalardan tashkil topadi?

+ syujet va mazmundan?Kichik maktab yoshi qaysi davri yoshdagi bolalar belgilangan?

+ 6— 10 yoshli?Bolalarni o’qishga salbiy munosabatni kelib chiqishiga asosiy sababni ko’rsating?

+ aka — opalarining maktabdagi kechinma va vaziyatlar, ularni bolani dars tayyorlashga majbur qilish

?Boshlang’ich sinflardagi bolalarni miya og’irligi qancha grammni tashkil qiladi?

+1250 - 1400 gr?Qaysi olim fanga 3-4 sinf o’quvchilari o’z diqqatlarini butun dars davomida saqlab turishlari hamda ularga qisqacha tanaffuslar foydali ekanligi ta’kidlangan?

+ P.F.DobrininYüklə 188,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə