Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603Yüklə 209,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix06.05.2018
ölçüsü209,03 Kb.
#42231
1   2   3   4   5   6   7

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603

9

lanmaktadır.  Christie  ve  Huang’ın  (1995)  yönte-minde yatay kesit sapma hisse senedinin piyasa-

dan ne kadar farklı hareket ettiğinin bir ölçütüdür. 

Sürü davranışının olması durumunda stresli gün-

lerde hisse senedi piyasayla benzer hareket edece-

ğinden  yatay  kesit  sapma  da  azalacaktır.  Hwang 

ve Salmon’a (2004) göre kullandıkları ölçüt bel-

li grupların sürü davranışına değil tüm piyasanın 

sürü davranışına odaklanmaktadır ve geçmiş getiri 

verileriyle hesaplandığından da kolay bir yöntem 

olarak değerlendirilebilir.

Piyasa  yönlü  bir  sürü  davranışının  olması  duru-

munda,  tahmin  edilen  betaların  yatay  kesit  var-

yansları azalacak, böylece de sürü davranışı tespit 

edilebilecektir.  Kendi  çalışmalarının  orijini  ola-

rak kabul etmelerine rağmen yazarlar Christie ve 

Huang’ın  (1995)  çalışmasındaki  piyasa  stresiyle 

ilgili, bu durumun mutlak surette negatif ya da po-

zitif getirilere yol açamayabileceğini ileri sürmüş-

lerdir. Bunun yanında yazarlara göre büyük çaplı 

fiyat hareketlerinin olmaması durumunda da sürü 

eğilimleri  gerçekleşebilir.  Kukla  değişkenlerin 

kullanımının da bazı sakıncalar oluşturduğunu ile-

ri süren araştırmacılar aynı zamanda adı geçen me-

todun gösterilen “aynı” davranışın gerçekten sürü 

davranışından mı yoksa temel verilerden mi kay-

naklandığı  ayırt  edememesinin  en  büyük  eksik-

liklerinden olduğu belirtmişlerdir. Ayrıca bireysel 

hisse senetlerinin yatay kesit standart sapmalarını 

kullanmak bunu zaman serilerinin volatilite prob-

lemlerine açık hale getirmektedir.

Burada r

i,t

 ve rmt

 i varlığının ve piyasanın t zaman-

daki aşırı getirilerini β sistematik risk ölçütünü ve 

E

t

(.)ise  t  zamanındaki  beklenti  değerini  ifade  et-

mektedir. Denge durumunda iken piyasanın bakış 

açısını (Et

(rmt

)) bilinmesi durumunda varlığını fi-

yatlamak için β

imt

’nin bilinmesi gerekir.

Geleneksel CAPM’in betanın zamana bağlı olarak 

değişmeyeceğini ileri sürmesine karşın betanın de-

ğişebildiğini ortaya koyan birçok çalışma mevcut-

tur (Harvey, 1989; Ferson and Harvey,1993; Fer-

son ve Korajczyk, 1995; Hwang Salmon, 2004). 

Yazarlara göre buna şirket ile ilgili temel-yapısal 

sebeplerin yanında yatırımcı duyarlılıkları da ne-

den olabilmektedir.

Piyasa portföyünü takip ederek sürü davranışı gös-

terilmesi durumunda CAPM’in denge ilişkileri bo-

zularak hem beta hem de varlığın beklenen getiri-

si sapar. Araştırmacılar Et

(rmt

)’nin piyasadaki ge-

nel görüş olduğunu ve yatırımcıların önce piyasa-

nın genel görüşünü değerlendirdiklerini ve birey-

sel varlık fiyatını bundan sonra tahmin ettiğini ile-

ri sürmüşlerdir. Buna göre yatırımcıların davranış-

ları E

t

(rmt

)’ye koşulludur ve bu durum gözlemle-

nen βimt’nin en azından kısa vadede sapmalı ol-

masına neden olur.

Hwang ve Salmon’a (2004) göre piyasa yönünde 

sürü davranışının varlığı durumunda denge mode-

lindense aşağıdaki ilişki geçerlidir:

Burada 


 ve  , i varlığının kısa vadedeki ko-

şullu ve sapmalı beklenen aşırı getirisini ve betası-

nı,   ise zamana bağlı olarak değişen sürü davra-

nışı parametresini ifade etmektedirler.   sıfıra eşit 

olduğunda   ve   birbirine eşit olur ve CAPM 

geçerliliğini korur. Eğer 

 ve 

 olursa pi-yasa yönlü mükemmel sürü davranışından söz edi-

lebilir. 0< <1 olması durumunda farklı kademe-

lerde sürü davranışı ortaya çıkar.

i  varlığının  beklenen  aşırı  getirisinin  ve  betası-

nın doğru ve sapmalı değerleri arasındaki ilişkinin 

açıklanması aşağıdaki gibidir. 

>1 olması duru-

munda 


>

’dır.    Hisse  senedinin  piyasa 

yönlü hareket etmesi durumunda 

’ye yaklaşır ve 

>

 olur. Bu durumda  <  olduğundan hisse senedi olduğundan daha az risk-

li görünür. Diğer taraftan <1 ise 

<

’dir.  Sürü  davranışı  durumunda 

’ye 

yaklaşır ve  olur. Bu durum 

ise 


 olduğu için varlığın olduğundan daha 

riskli  değerlendirilmesine  sebep  olur.  Son  olarak 

ise 

=1  olması  durumunda  hisse  senedi  sürü davranışına nötr kalacaktır. 

Sürü  davranışı  kavramı  aynı  zamanda  ters  yön-

lü sürü davranışı olgusunu da içinde barındırmak-

tadır  ve  bu  durum  <0  ile  ifade  edilmektedir. 

Ters  sürü  davranışında

>1  olması  durumunda 

 olacak 

<1 olması duru-

munda ise 

 olacaktır.

Piyasa  yönlü  sürü  davranışının  hesaplanmasında 

kullanılan 

’nin  yatay  kesit  ortalaması  her  za-

man  1’e  eşit  olduğundan  aşağıdaki  eşitlik  oluş-

H. DOĞUKANLI - B. ERGÜN
10

turulabilir. Formüldeki 

 ve 

 yatay kesit beklenen değer ve standart sapmayı göstermekte-

dir.


Yazarların 

’yi hesaplarken,  ’nin ken-

dine  has  değişimlerinin  ortaya  çıkaracağı  prob-

lemleri  çözmek  için  fazladan  varlık  kullanmala-

rı, 

’nin denge betasındaki değişimlerinin gözlenebilmesine  olanak  sağlayacak  şekilde  sto-

kastik olmasını da sağlamaktadır. 

Hwang  ve  Salmon  (2004)  işlemlerine 

’yi  çekebilmek  için  denklemin  logaritması-

nı  alarak  devam  etmişlerdir.  Ardından  denklemi 

  varsayı-

mını kullanarak yeniden yazmışlardır.

Burada  =

’dir. Bu şekilde  ’nin zaman 

içinde değişebilme özelliği (sıfır ortalamalı AR(1) 

süreci) sağlanmış olur. Bu şekilde model aşağıda-

ki gibi ifade edilebilir. 

Belirtilen model bu şekliyle Kalman Filtresi ile çö-

zülebilir hale gelmiştir. Anlamlı çıkan bir  , sürü 

davranışının olduğu, anlamlı çıkan bir   ise bunun 

otoregresif bir süreç izlediği anlamına gelecektir. 

Yazarlar açıklanan sürü davranışı ölçüm yöntemi-

ni farklı makro verilerle ölçülebilmesi için de ge-

liştirmiştir. 

3. LİTERATÜR ÖZETİ

Çalışmanın  bu  bölümünde  Hwang  ve  Salmon 

(2004)  yöntemini  kullanarak  dünya  sermaye  pi-

yasalarında ve BIST’te sürü davranışını araştırmış 

olan çalışmalara yer verilmiştir.

Hwang  ve  Salmon  (2004)  yukarıda  anlatılanlar 

doğrultusunda  analizlerini ABD  ve  Güney  Kore 

hisse senedi piyasalarında yapmışlar ve sürü dav-

ranışını destekler sonuçlara ulaşmışlardır. Bulgu-

lara  göre  makro  faktörlerdense  piyasa  portföyü 

sürü davranışını açıklamıştır. Sürü davranışı hem 

boğa hem de ayı piyasalarında tespit edilebilmiş-

tir. 1997-1998 Asya ve Rusya krizleri, beklenenin 

aksine, piyasayı dengeye getirici etkilerde bulun-

muştur.

Caparrelli,  D’Arcangelis  ve  Cassuto  (2004)  ça-lışmalarında  diğer  yöntemlerin  yanında  Hwang 

ve Salmon’un (2004) yöntemini de kullanmışlar-

dır.  01/09/1988-01/08/2001  arasındaki  araştırma-

sında sürü davranışı tespit etmişlerdir. Ayrıca ya-

zarlar adı geçen yönteme göre sürü davranış ölçü-

tü olan H(m,t)’nin aynı zamanda Sermaye Varlık-

ları Fiyatlama Modeli uyarında tahmin edilen reg-

resyonun β katsayılarının t değerlerinin yatay kesit 

sapmaları olduğunu da ortaya koymuşlardır.

Kallinterakis  (2006) Avusturya,  Belçika,  Fransa, 

Almanya, Hong Kong, Hollanda, Portekiz ve İs-

viçre borsalarında sürü davranışını araştırmak için 

Hwang ve Salmon’un (2004) geliştirdiği yöntemi 

kullanmıştır. Örneklem dönemi ülkelere göre de-

ğişmekle birlikte 1980’lerden 2005’e kadar uzan-

maktadır  ve  günlük  verilerden  oluşmaktadır. Ya-

zar özet olarak çalışmasında bazı finansal düzen-

lemelerin (sermaye geliri vergileri, açığa satış kı-

sıtlamaları ve endeks vadeli sözleşmeleri gibi fak-

törler) bu ülkelerin sermaye piyasalarındaki sürü 

davranışı üzerine etkilerini ortaya koymayı amaç-

lamıştır.  Buna göre sermaye geliri vergisi uygula-

yan ve uygulamayan ülkelerin anlamlı olarak fark-

lı sürü davranışları sergilediklerini, diğer düzenle-

melerin ise ülkeler arası sürü davranışına etki et-

mediklerini ileri sürmüştür.

Kallinterakis, Gavriilidis ve Micciullo (2007) Ar-

jantin finansal krizini de içeren 2000 ve 2006 yılla-

rı arasındaki günlük verileri kullanarak Buenos Ai-

res Borsası’nın piyasa endeksi olan MERVAL’de 

sürü  davranışını  Hwang  ve  Salmon’un  (2004) 

yöntemi yardımıyla araştırmışlardır. Anlamlı sürü 

davranışı sonuçları elde eden yazarlar, dönemleri 

kriz (2000-2002) ve kriz sonrası (2003-2006) ola-

rak ayırdıklarında da durum değişmemiştir.

Wang  (2008)  çalışmasında  temel  olarak  Hwang 

ve Salmon’un (2004) yöntemini kullanmış olma-

sına rağmen yazarların modelindeki betaların ya-

tay kesit standart sapmalarının statik ortalamalı ve 

BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma
Yüklə 209,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə