Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603Yüklə 209,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/7
tarix06.05.2018
ölçüsü209,03 Kb.
#42231
1   2   3   4   5   6   7

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603

13

rak ilk β hesaplaması yapılmıştır. Sonraki β kat-sayıları ise 745 sayısı sabit tutulmak kaydı ile bi-

rer gün sonraki veriler yardımıyla tahmin edilmiş-

tir. Yukarıda belirtildiği şekliyle tüm hisse senetle-

ri için kendi beta katsayılarından oluşan zaman se-

rileri elde edilmiştir.

Hwang ve Salmon (2004) doğrudan yukarıda he-

saplanan β katsayılarının kullanılmasının, bazıla-

rının istatistiksel olarak anlamsız çıkacağını belir-

terek, doğru olmadığını belirtmiş ve bu sakıncayı 

ortadan kaldıracak sürü davranışı ölçütü H(m,t)’yi 

aşağıdaki gibi hesaplamışlardır:

burada 


 i hisse senedinin t zamanındaki beta 

katsıyısını;  , hisse senedi betasının varyansını ve 

son olarak da   ise piyasa betasının varyansını 

ifade etmektedir. Ancak Caparrelli, D’Arcangelis 

ve  Cassuto  (2004)  H(m,t)’nin,  yukarıda  belirti-

len  regresyonun  β  katsayılarının  t-test  değerleri-

nin yatay kesit varyansı olduğunu ortaya koymuş-

tur. Bu doğrultuda öncelikle her bir hisse senedi 

için tahmin edilen β katsayılarının t-test değerle-

rinden oluşan zaman serileri oluşturulmuş, bunun 

ardından ise bu t-test değerlerinin yatay kesit var-

yansları hesaplanarak sürü davranışını ölçütü olan 

H(m,t)’ye ulaşılmıştır.

Bu bağlamda 

 ve 

 olarak 


gösterilerek 

 regresyonu üzerin-

den t-test değerlerine ulaşılmıştır. Bunun için aşa-

ğıdaki  formüller  kullanılmıştır  (Gujarati,  2004, 

s.62-78). Burada   regresyonun bağımlı değişke-

ni,   bağımsız değişkeni,   regresyonun sabit te-

rimi,    bağımsız  değişkenin  katsayısı  (sermaye 

varlıkları fiyatlama modeline göre ise hisse sene-

di betası) ve   hata terimini ifade etmektedir. Aşa-

ğıdaki formüllerde ise   tahmin edilmiş sabit te-

rim,   bağımsız değişkenin tahmin edilmiş katsa-

yısı,   tahmin edilmiş hata terimi,   hata terimle-

rinin standart sapması, n hisse senedi sayısı, 

standart hata ve son olarak da t t-test değerlerini 

ifade etmektedir.

Hwang ve Salmon’a göre piyasalarda görülen sürü 

davranışı  mutlak  değil  görecelidir.  Bu  bağlamda 

yazarlar sürü davranışından bahsedilebilmesi için 

H(m,t)’nin değerinin hesaplanan tüm H(m,t)’lerin 

ortalamalarından  düşük  olması  durumunu  sürü 

davranışı olarak tanımlamışlardır. 

4.2. Bulgular

Hwang  ve  Salmon’un  (2004)  ve  Caparrelli, 

D’Arcangelis  ve  Cassuto’nun  (2004)  hisse  sene-

di piyasalarında sürü davranışını ölçmeye yönelik 

yöntemleri  bir  önceki  bölümde  açıklandığı  üze-

re  Borsa  İstanbul’da  işlem  gören  hisse  senetleri-

ne uygulanmıştır. Daha açık bir ifade ile hisse se-

netleri sektörel olarak gruplandırılmış ve bunlara 

ait günlük, haftalık ve aylık düzeltilmiş kapanış fi-

yatları kullanılarak bu hisse senetlerinin β katsa-

yılarına ait t-test değerlerinin yatay kesit varyans-

ları  hesaplanarak  sürü  davranışının  ölçütü  olan 

H(m,t)’ye ulaşılmıştır.

Çalışmanın  bu  kısmında  belirlenmiş  sektörler 

için  aylık,  haftalık  ve  günlük  veriler  yardımıyla 

hesaplanmış  olan  H(m,t)’ler  grafikler  yardımıy-

la  gösterilmiştir.  Grafiklerde  hesaplanmış  olan 

H(m,t)’lerin  yanında,  sürü  davranışının  olup  ol-

madığına  karar  verilmesine  yarayacak  ortalama 

H(m,t)’ler  de  belirtilmiştir.  Hatırlanacağı  üzere 

gözlemlenen sürü davranışı ölçütleri kendi ortala-

masının altında kaldığı dönemlerde sürü davranı-

şından söz edilebilecektir.

H. DOĞUKANLI - B. ERGÜN
14

Şekil 1. Tüm Hisse Senetlerine ait H(m,t) değerleri

Şekil  1’de Tüm  Hisse  Senetlerine  ait  aylık,  haf-

talık ve günlük verilerle hesaplanmış olan H(m,t) 

değerleri görülmektedir. Bu bağlamda aylık veri-

lerle oluşturulan grafik incelendiğinde H(m,t) de-

ğerlerinin  bazı  dönemlerde  ortalamanın  altında 

seyrettiği, diğer bir deyişle sürü davranışı göste-

rildiği anlaşılmaktadır. Daha açık ifade etmek ge-

rekirse  H(m,t)  değeri  Ocak  2006-Ağustos  2009, 

Şubat  2011-  Haziran  2011  ve  son  olarak  da  Ka-

sım  2011’den  sonra  ortalamanın  altında  seyret-

miştir.  İncelenen  dönemde  H(m,t)  minimum  de-

ğerlerini  Ağustos  2007’de,  maksimum  değerini 

ise Eylül 2004’te almıştır. Haftalık verilerle oluş-

turulan  grafiğe  göz  atıldığında  ise  28/10/2005- 

24/07/2009, 07/10/2011-02/12/2011 haftaları ara-

sında sürü davranışının olduğu anlaşılabilir. Araş-

tırmanın yapıldığı dönemde H(m,t) minimum de-

ğerlerini  03/08/2007  haftasında,  maksimum  de-

ğerini  ise  09/05/2003  haftasında  almıştır.  Gün-

lük değerlerle hazırlanan grafiğe bakıldığında ise 

07/11/2005-04/02/2009,  07/05/2009-11/08/2009, 

08/03/2011-15/04/2011  aralığındaki  günlerde  ve 

05/09/2011’dan  seçilen  veri  döneminin  sonuna 

kadar  olan  günlerde  H(m,t)  ortalama  H(m,t)’nin 

altında seyretmiş, diğer bir deyişle sürü davranı-

şı gözlemlenmiştir. İncelenen dönemde H(m,t) mi-

nimum değerlerini 12/06/2007’de, maksimum de-

ğerini ise 05/06/2003’te almıştır.

Şekil 2. Sanayi Hisse Senetlerine ait H(m,t) değerleri

Sanayi Hisse Senetlerine ait H(m,t) değerlerini gös-

teren Şekil 2’de göre aylık verilerle yapılan araştır-

mada H(m,t)’nin Ocak 2006’dan sonra Eylül 2011 

dışındaki aylarda ortalamanın altında kaldığı ve bu 

dönemlerde sürü davranışı görüldüğü tespit edil-

miştir. Analiz döneminde H(m,t) minimum değer-

lerini Eylül 2007’de, maksimum değerini ise Eylül 

2004’te almıştır. Haftalık verilerle yapılan araştır-

mada ise aynı durum 09/12/2005-18/03/2011 ara-

lığındaki haftalar ve 16/09/2011’den sonraki haf-

talar  için  geçerlidir.  İncelenen  dönemde  H(m,t) 

minimum değerlerini 17/08/2007 haftasında, mak-

simum değerini ise 09/05/2003 haftasında almış-

tır. Şekil 2 aynı zamanda günlük hisse senedi ge-

BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma
Yüklə 209,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə