Geografiya ta’limi metodikasining shakllanishi va rivojlanish tarixi Reja


Ilmiy geografik tadqiqotlar davrida geografiya ta’liminingYüklə 38,27 Kb.
səhifə3/6
tarix15.05.2023
ölçüsü38,27 Kb.
#110380
1   2   3   4   5   6
2. Geografiya ta’limi metodikasining shakllanishi va rivojlanish tarixi

Ilmiy geografik tadqiqotlar davrida geografiya ta’limining
rivojlanishi
XVII-asrdan boshlab Yer yuzasi tabiatini o’rganish bo’yicha maxsus ekspeditsiyalar uyushtirila boshlandi. Geografik ma’lumotlarni yiqilishi va ularni umulashtirish asosida yirik ilmiy va amaliy natijalar olindi. XVII- asrning o’rtalarigacha geografiya alohida predmet sifatida o’qitilmas edi. Geografik bilimlar mamlakatshunoslik kurslari tarkibida berilar edi. Buyuk geografik kashfiyotlar va ilmiy geografik tadqiqotlar bosqichi natijalari ta’sirida geografiya faniga bo’lgan e’tibor kuchaydi. Natijada XVII-asrning ikkinchi yarmidan boshlab G’arbiy Yevropa davlatlari maktablarida geografiya alohida predmet sifatida o’quv dasturiga kiritildi. XVIII- asrdan boshlab esa geografiya barcha maktablarda o’qitiladigan bo’ldi. XVIII-asrning boshlarida maktablarni ixtisoslashiga ko’ra geografiyaning ma’lum bir tarmog’i o’qitilar edi. Matematik - navigatsiya maktablarida matematik geografiya, boshqlarida esa siyosiy geografiya o’qitilar edi. Siyosiy geografiya asosan mamlakatlar tavsifidan iborat bo’lgan. XVIII asrning boshlarida I.Gyubner (1719) tomonidan“Yer sharini qisqacha tavsifi” nomli darslik nashr qilindi. Ushbu davrda yirik Golland olimi Vareniy “Bosh geografik ” nomli mashhur asarini yozdi.

 1. asming birinchi yarmida geografiya o’qitish metodikasi Gollandiya va Germaniyada rivojlandi. Juda ko’p darsliklar e’lon qilindi. Ammo mazkur darsliklarning mazmuni asosan geografik nomlar, ma’lumotlar va sonlardan iborat bo’lgan. O’quvchilar faoliyati ularni yodlab olishdan iborat edi.

Rossiyada geografiya fanini va uni o’qitish metodikasini rivojlanishida M.V.Lomonosov X.Chebotarevlar katta xizmat qilishdi. XVIII- asrning ikkinchi yarmida X.Chebotarev “Rossiya imperiyasini geografik va metodik tavsifi” nomli darsligini nashrdan chiqardi. Mazkur davrda geografiya ikkita sinfda o’qitilgan: III-sinfda umumiy geografiya, IV- sinfda Rossiya geografiyasi.
XIX- asrning boshlarida Yevropa davlatlari va Rossiyada barcha o’quv muassalarida geografiya ta’limi joriy qilindi. 7-yillik gimnaziyalarning 3-sinfidan IX-sinfigacha geografiya predmeti o’rganilgan. Geografiya predmeti bo’yicha haftalik soatlar miqdori 14 soatni tashkil qilingan. Mazkur davrda Ye.F. Zavyalov, K.P.Arsenov darsliklari bo’yicha geografiya predmeti o’rganilgan.

 1. asrning ikinchi yarmida geografiya ta’limining rivojlanishida K.D. Ushinskiy, D.D.Semenov ishlari muhim o’rin tutgan. K.D.Ushinskiy geografiya o’qitishni bir necha tamoillarini ishlab chiqdi. D.D.Semenov “Уроки географии” ( Geografiya darslari) nomli darslik yozgan.

 1. asrning oxirida geografiya tia’limini rivojlanishda nemis olimi Oberlenderning metodikasi katta o’rin tutadi. U ”Oberlender georafiya metodikasi” deb nomlangan darslik yozgan. Mazkur darslikda quyidagi metodlar ajratilgan:

 • analitik-avval Yerni umuman o’rganib so’ngra uni qismlarini o’rganish;

 • sintetiya- avval alohida joylarni o’rganib so’ngra Yerni butunlay o’rganish;

 • konstruktiv-o’quvchilar harita chizish mobaynida Yer yuzasining asosiy shakllari bilan tanishadi;

 • bog’lovchi (assotsiativ) o’rganilayotgan voqea va hodisalar o’rtasidagi o’zaro aloqalarga katta e’tibor berildi;

 • guruhlashtiruvchi bir xil geografik obyekt, hodisa va jarayonlarni guruhlarini qiyoslashga asoslanadi.

 1. asrning boshlarida geografiya o’qitish metodikasini rivojlanishida D.N.Anuchin, N.Revskiy, A.Sokolyev, E. Petri, Ya.Rudnev, V.Budanov,

S.Arjanov va boshqalarning ishlari katta ahamiyatga ega bo’ladi. Mazkur olimlar tomonidan Oberlender metodikasi yanada takomillashtirildi va rivojlantirildi.
XX-asrning 20-yillaridan boshlab Rossiya va hamdo’stlik mamlakatlarida 9- yillik mehnat maktablari tashkil qilindi (1-bosqich I-IV sinflar, ikkinchi bosqich VI-IX sinflar) geografiya ta’limining maqsadi va mazmuni o’zgaradi. 1921 yil D.N. Anuchin tomonidan yagona geografiya dasturi ishlab chiqildi, bungacha har bir tuman va maktab o’zini dasturiga ega bo’lgan. D. N. Anuchin dasturiga binoan III-sinfda o’z qishlog’i, shahri, tumani geografiyasi; IV sinfda mamlakat turli mintaqalarining tabiati; V sinfda “Qit’alar geografiyasi”, VI - VII sinflarda Rossiya geografiyasi, VIII sinfda iqtisodiy geografiya, IX sinfda astronomiya va astrologiya o’tilgan.
XX-asrning 25-30 yillarida geografiya ta’limiga e’tibor yana pasaydi. 1924 yildan maktablar yangi dasturga o’tdi, bu dastur bo’yicha alohida fanlar o’tilmas, balki tabiiy va ijtimoiy fanlar asosi majmuasi o’tilar edi. 1927 -28 yildan boshlab geografiya yana alohida fan sifatida o’qitila boshlandi. 1934-yil 15 mayda geografiya fanini o’qitish bo’yicha davlat qarori chiqdi. Unda geografiya o’qitishni sifati o’ta pastligi qattiq tanqid qilindi. Mazkur qarorga muvofiq geografiya fani uch bo’g’inga bo’lib o’qitila boshlandi: boshlang’ich 3-sinfda o’z turar joyining tabiiy geografiyasi, 4-sinfda tabiat zonalari, 5- sinfda umumiy tabiiy geografiya, 6-sinfda qit’alar tabiiy geografiyasi, 7-sinfda mamlakat iiqtisodiy geografiyasi soatlar miqdori ko’paytirildi. “Географиya в shnme ” jurnali nashr qilina boshlandi. 1958- yil dekabrda davlat tomonidan maktab haqida qaror qabul qilindi. Unda o’z o’lkasi geografiyasini o’rganishga katta e’tibor berildi. Ilmiy tekshirish institutlari tashkil qilindi,ularda geografiya metodikasi laboratoriyalari tashkil qilindi.
Geografiya o’qitish metodikasi bo’yicha qator darsliklar A.V.Darinskiy, I.S.Matrusov, L.M.Pancheshnikova va boshqalar tomonidan nashr qilindi.
Xorijda geografiya ta’limi
Keyingi o’n yilliklarda geografiya o’qituvchilarini tayyorlash va ularni malakasini oshirish tizimi ancha yuqori pog’onaga ko’tarildi. Hozirgi kunda geografiya ta’limi jahonning ko’pgina mamlakatlarida uchta yo’nalishda olib borilmoqda:

 1. Barcha o’quvchilar uchun yagona o’quv rejasi va dasturi asosida (Sharqiy Yevropa va sobiq SSSR o’rnida vujudga kelgan davlatlardir);

 2. Bir necha asosiy fanlar qatorida ayrim kurslarni fakul’tativ tarzda o’rganish (AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Yevropaning ko’pchilik mamlakatlarida);

 3. Barcha o’quvchilar uchun o’rganish majburiy bo’lgan fanlar qatorida qo’shimcha fakul’tativ mashg’ulotlar (Filippin, Fransiya, Yaponiya va ko’pchilik mamlakatlarda) o’tkazish.

Birinchi guruhga kiruvchi mamlakatlarda geografiya ta’limi asosan tabiiy va iqtisodiy geografiya kurslaridan tashkil topgan. Shahar va qishloq joylardagi barcha maktablarda yagona o’quv rejasi asosida o’tkaziladi.
Ikkinchi guruh mamlakatlarida geografiya bilimlari maxsus fanlar tarzida emas, balki integratsiya (birikma) tarzida bo’lib, boshqa fanlar tarkibiga qo’shilib ketgan. Bunda geografiyani chuqur o’rganishni xoxlovchilar maxsus fakul’tativ mashg’ulotlar orqaligina o’z bilimlarini oshirish mumkin.
Shu tufayli ham bu guruhdagi davlatlarda geografiya ta’limi bo’yicha yagona davlat rejasi yo’q, har bir o’qituvchi maktab sharoiti nuqtai nazaridan kelib chiqib, o’quv dastursini tuzish mumkin. Masalan; AQSHda 1700 dan ortiq okrug mavjud bo’lib, ularning barchasida o’ziga xos bo’lgan geografik ta’lim mavjud va bir- biriga o’xshamaydigan dasturlar bo’yicha ish yuritiladi.
Uchunchi guruh mamlakatlarida geografiya majburiy o’rganiladigan fanlar qatoriga kirmaydi va uni fakul’tativ mashg’ulotlar orqali o’rganish asosiy o’rinni egallaydi. Umuman olganda Yevropa va Amerikaning rivojlangan mamlakatlarida barcha o’quvchilar uchun majburiy bo’lgan fanlar qatorida xilma-xil murakkablikdagi fakul’tativ kurslar turi keng tarqalgan.
Jahon tajribasida 3 bosqichli ta’lim tizimi asosiy hisoblanadi, ya’ni: boshlang’ich maktab 1-4 sinf, o’rta bosqich 5-9 sinf, yuqori bosqich 10-12 sinf.
Har bir bosqichda geografiya ta’limi o’ziga xos maqsadga ega. Masalan, birinchi bosqich maktablarida geografiya ta’limining asosiy maqsadi atrof- muhtni o’rganish. Ikkinchi bosqichda o’z mamlakatining hayotini o’rganish va zarur kasblar haqida ma’lumotlar olish, ta’limiy ko’nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.Uchinchi bosqichdagi maktablarda insoniyatning global muammolarini va jahon xo’jaligini o’rganishdan iborat.
Jahon tajribasida geografiya o’qitishning ahvoli muhim emas. Shu tufayli uni o’quvchilarga o’rgatish bo’yicha ikki fikr (yo’nalish) tarafdorlari bor.
Birinchi yo’nalish tarafdolarining fikri o’quv rejalarida geografiyani mustaqil fan sifatida muntazam o’qitishni amalga oshirish bo’lsa, ikkinchi yo’nalish tarafdorlari geografiyani boshqa o’quv fanlari bilan itegratsiya (birikma) tarzida qo’shib o’qitishni isbotlab berishga urinadilar.
O’quv fanlarini biriktirish borasida AQSH jahonda yetakchi bo’lib, 40-50- yillardagi ta’lim islohatida ko’pgina fanlar qatori geografiya majburiy o’rganiladigan fanlar qatoridan chiqarib tashlandi, tarix va jamiyatshunoslik bilan birlashtirildi. Geografiyani bunday o’qitish o’quvchilarga talay qiyinchiliklarni tug’diradi. Natijada geografiya ta’limining sifati juda pasayib o’quvchilar zarur ko’nikma va malakaga ega bo’lmay qoldilar. Masalan, Michigan universitetining Geografiya fakultetida o’qish uchun ariza bergan 400 o’quvchining yarmi geografiyani faqat boshlang’ich sinflarda o’qiganlari ma’lum bo’ldi. Shu tufayli ham hozirgi kunda AQSHda geografiyani mustaqil fan sifatida tiklash uchun kurash ketayapti.
Jahonning ko’pgina mamlakatlarida fanlarni o’rganish ixtiyoriy bo’lib, o’quvchilar istak hohishlari ostida amalga oshiriladi. Bu guruhga kiruvchi mamlakatlar majburiy fanlar soni 7-8 tadan oshmaydi. Masalan, Finlandiya va Shvetsiyada fin va shved tili, iqtisodiy va sotsologiya, geografiya, kimyo, ingliz tili, din va sport majburiy fan hisoblanadi.
Fin mamlakatlarida 9-yillik majburiy ta’limdan keyin sinfsiz gimnaziyalar keng tarqalgan. Bunday gimnaziyalarda o’quvchi yoki o’quvchilar guruhi o’ziga yillik o’quv rejasi tuzadi. Bundayyillik o’quv reja gemnazilarda kurs rahbarlari va ma’muriyat tomonidan tasdiqlanadi.
Gimnaziyada o’quv yili 6 davrga bo’linadi. Har bir davr 6 haftadan iborat bo’lib, kurslar 32 soatdan tashkil topadi. Har bir kursda bittadan fan kuniga bir soatdan o’qitiladi. Gimnazist kuniga 4-7 soat o’qiydi. Sport darslari mashg’ulotdan keyin o’tkaziladi. Har davr yakunida o’quvchilar bilimi baholanadi.Agar o’quvchi qoniqarsiz baho olsa, u shu kursni qaytadan tanlaydi.
Deyarli ko’pchilik mamlakatlarda geografiya ta’limi tizimi davlatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tizimi bilan bog’liq.
Tabiiy va iqtisodiy geografiyani o’rganish asos qilib olingan sobiq SSRda va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida tabiat va xo’jalikning rivojlanish qonuniyatlari, jamiyat va tabiat o’rtasidagi munosabatlar, atrof muhit muammolari geografiya ta’limining asosini tashkil qiladi.
Rivojlangan davlatlarda geografiya ta’limining mazmuni sifat jihatidan yuqori bo’lib, o’quvchilarda ma’lum ko’nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu davlatlarda geografiya ta’limi ko’proq muammolarni, turli nazariya va qonunlami, kategoriyalarni o’rganishga bag’ishlangan bo’lib, o’quvchilarga o’zlashtirishda bir muncha qiyinchiliklar tug’diradi.
Rivojlangan g’arb mamlakatlarida geografiya ta’limida ta’limning ruhiy jabhalari asosiy o’rinni egalagan. O’quvchi ruhiyati, uni bilish faoliyatini o’rganishga katta e’tibor beriladi. Geografiya ta’limi tadqiqotlari psixologlar ishtirokisiz deyarli amalga oshirilmaydi.
Geografiya ta’limida turli matnlar, o’yinlar, imitatsiya keng qo’llaniladi. Masalan, o’quvchi biror kompaniyani prezidenti sifatida fikrlaydi, ish yuritadi, biror muammoni hal qiladi, o’zi xulosalar chiqaradi. Umuman bunday ta’limning asosiy maqsadi o’quvchilarni kelgusi hayotga, ya’ni ishbilarmonlikka tayyorlashdan iborat.
Turli mamlakatlardagi geografiyadan o’quv darsliklari va qo’llanmalarini tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, ularda bitta kursni o’qish uchun bir necha qo’llanma chiqariladi. Ko’pchilik hollarda ular qiziqarli ma’lumotlarga boy bo’lib, axborot xususiyatiga ega. Bunday qo’llanmalarda matn 20-30 % ni, tasvir 20 % ni, statistika 20 % ni, savol va topshiriqlar 20 % ni tashkil etadi. Kitobdagi tasvirlar nihoyatda sifatli. Quyi sinflar qo’llanmalarida esa deyarli harita yo’q, ular o’rnini harita sxemalar egallagan. Matnda raqamli sonlar deyarli uchramaydi, mavjudlari ham taqqoslash harakteriga ega bo’lib, ular eng past, eng yuqori, eng kichik, eng baland, eng uzun kabi tarzlarda berilgan.
Mavzu yoki bo’limdan keyin qo’yiladigan savollar va topshiriqlar mavzu mazmunini aks ettirmasligi ham mumkin. Qo’yiladigan savollarning aksariyati muammoli topshiriqlar, diskussiya savollari, amaliy o’yinlar tarzida berilgan. O’quvchilar uchun chiqarilgan geografiya darsliklarida kompyuterlar bilan ishlash uchun maxsus savollar, qizqarli topshiriqlar, matematik statistika usullari, turli o’yinlar, testlar tarzida geografik bilimlarni egallashga keng o’rin berilgan. O’quvchilar ularni mustaqil bajarishlari jarayonida tadqiqotchi rolini o’ynaydilar.
Angliya geografiya ta’limining kuchli tomonlari quyidagilardan iborat:

 • ta’limning nazariy tomonlarini kuchaytirish, ya’ni unda hozirgi zamon geografiya tadqiqot metodlarini ko’proq o’rgatish;

 • gegrafiya ta’limi jarayonida psixologik-pedagogik tadqiqot metodlaridan unumli foydalanish, o’quvchilarni gipotezalar tuzishga o’rgatish;

 • darslarda turli mazmundagi ekasperementlar uyushtirish ya’ni tassavur, tushuncha va turli xil qarashlarni shakllantirish metodlariga keng o’rin berilgan;

 • o’tilayotgan maummoni muallif fikri asosida va unga qarshi asosda o’rganish;

 • 5 - 8 sinflarda geografiyaga haftada ikki soat vaqt ajratilgan. Bu sinflarda asosan Yevropa va Yevropadan tashqari mamlakatlar geografiyasi o’rganiladi. Topografiya va kartografiya asoslari bo’yicha ham bilimlar beriladi.

O’qituvchilar diqqatiga bir nechta variantdagi darsliklar tavsiya etiladi. “Mamlakatlar va xalqlar”, “Yer va inson”, “Yangi geografiya”, “Yer bilimi” va h.k.

 1. - 10 sinflarda geografiya mustaqil fan sifatida o’rganilmaydi desa ham bo’ladi. Ayrim yerlardagina qiziquvchi o’quvchilar bilan Yevropa va Germaniya geografiyasi chuqur o’rganiladi. Bu kurslarda mamlakatlar iqtisodi, siyosiy va davlat tuzimiga oid bilimlar yetakchi o’rinni egallaydi. Keyingi paytlarda geografiya, tarix, sotsialogiya, iqtisod bilimlari birgalikda birlashgan kurslar orqali o’qitishga e’tibor kuchaymoqda.

Gimnaziyada (11-13-sinflar) ayrim joylardagina geografiya qisman mustaqil fan sifatida o’qitiladi. Ba’zi geografik bilimlar birlashgan kurslar turkumidagi fanlarda ham beriladi.
Yuqori sinflarda geografiya fanlarida mujassam muammolarni o’rganishga ko’proq e’tibor beriladi. Masalan, “Insoniyatning ko’payishi”, “Ocharchilik muammolari”, “Transport muammosi”, “Sanoat markazlarida inson hayoti”, “Sanoat iqtisodi” va h.k.
Fransiya maktablarida geografiya ta’limi bir muncha yaxshi yo’lga qo’yilgan. Geografiya o’qitishning maqsadi va vazifalari juda aniq belgilab qo’yilgan.
Fransiya geografiya dasturi ikki bosqichli maktablarga mo’ljallangan. Shunisi qiziqki Fransiyada sinflar tezkari hisob bilan yuritiladi. 1- bosqich maktab 6,5,4,3 (o’quvchilar yoshi 11- 15 yoshgacha). Oliy ma’lumot olish faqat litseylarda amalga oshiriladi.
2-bosqich, 2,1 va bitiruvchi (15-17yosh) sinflardan iborat Geografiya ta’limi 6-sinfdan boshlanadi, bunda “Umumiy geografiya va Afrika materigi” o’rganiladi.

 1. snifda Amerika, Osiyo, Avstraliya, Antarktida, 4- sinfda Yevropa (Fransiyadan tashqari), 3- sinfda Fransiya geografiyasi o’qitiladi. Litseyda o’qishni davom ettirish 2,1 va bitiruvchi sinflarga to’g’ri keladi.

2-sinfda geografiya dasturi kollejda olgan (6-5-4-3) bilim va ko’nikmalar chuqurlashtiriladi.
Litseyning birinchi sinfida Fransiya geografiyasi bo’yicha o’quvchilar 2- bosqich maktabida olgan bilimlari chuqurlashtiriladi. Bitiruvchi sinflarda to’rtta yirik davlat-AQSH, Rossiya, Xitoy, Yaponiya geografiyasi chuqur o’rganiladi.
Fransiya geografiya darsliklarining ustun tomoni shundaki, ular muammoli qilib yozilgan. Barcha muammolar “inson -tabiat” mazmunidan kelib chiqadi.
Finlandiya maktablarida ham geografiya ta’limi o’ziga xos xususiyatga ega bo’lib, geografiya o’qitilishi rivojlangan mamlakatlarga qaranganda birmuncha yuqori pog’onada turadi. Ta’lim ikki bosqichdan iborat: 1- bosqich 9 yillik majburiy ummuta’lim xalq maktabi, 2- bosqich gimnaziyalardan iborat.
Birinchi bosqich maktabda geografiya ta’limi 3-sinfdan boshlanadi va 9- sinfda tugaydi, 3-4 sinfda o’z mamlakati va qo’shni Shimoliy davlatlarni tabiati va xo’jaligiga oid muammolar beriladi.
Gimnaziyaning birinchi yilida geografiya majburiy fan sifatida o’rganiladi, boshqa sinflarda esa o’quvchilar xoxishiga ko’ra maxsus kurs sifatida o’rganish mumkin. Finlandiyada o’quv rejasi tez-tez almashtirib turiladi.
Vengrya maktablarida geografiya ta’limi 7-yil davom etadi. 4 yil asosiy (5-8 sinf) va 3 yil (9-10-11 sinf gimnaziyada) darslar haftada 2 soat. Geografiya ta’limi jarayonida 65% vaqt yangi mavzuni bayon qilishga 3% sayohatga, 29% amaliy mashg’ulotlarga ajratiladi. Keyingi paytlarda Vengriya gimnaziyalarida geografiyaga ajratilgan soatlar kamayishi kuzatilmoqda.
Rivojlanayotgan mamlakatlarda xalq maorifiga keyingi yillarda katta e’tibor berilmoqda. Masalan, Osiyoning ko’pgina mamlakatlarida 1985 yillargacha xalq ta’limi uchun ajratilgan mablag’ 20 barobardan ortiq o’sdi. Ayniqsa Malayziya, Saudiya Arabistoni, Iordaniya, Singapur, Janubiy Koreya, Tailand, Suriya,
Hindiston, Pokiston, Turkiya kabi mamlakatlarda xalq maorifi rivojlanishi ancha yuqori bo’ldi.
Osiyodagi ko’pchilik mamlakatlarda majburiy ta’lim 5 yildan 10 yilgacha, o’rta maktabda o’qishni davom ettirish 4 yildan 8 yilgacha.
Geografiya o’quv dasturlari ko’pchilik davlatlarda bir xil bo’lib, mamlakatning tabiiy va iqtisodiy geografiyasini o’rganishga bag’ishlanadi.
Keyingi paytlarda rivojlanayotgan mamlakatlarda o’quv dasturlari geografiya darslari mamlakat xalq xo’jaligi ehtiyojini e’tiborga olgan xolda tuzilmoqda va yaratilmoqda.
Chet el davlatlarida geografiya ta’limida eng ko’p qo’llaniladigan usullar quyidagilar hisoblanadi:

 1. Evristik suhbat metodi. Bunda asosiy e’tibor o’quvchilarni ko’proq mustaqil bilim olishga, kichik tadqiqotlar qilishga o’rgatishdan iborat. Kartinalar, turli xil xujjatlar, vositalar asosida muammolar va savollar o’quvchilar diqqatiga havola etiladi. Bunday usul ko’proq AQSH, Buyuk Britaniya, Yangi Zillandiya, G’arbiy Yevropa davlatlarida keng tarqalgan.

 2. Tarqatma kartochkalar usulida turli chizmalar, jadvallar, haritalar turlicha xatoliklarga yo’l qo’yib tuziladi va tarqatiladi, o’quvchilar yo’l qo’yilgan o’sha xatolarni mustaqil topishlari talab qilinadi. Turli xil misollar va masalalar yechish ham o’quvchilarni darsga bo’lgan qiziqishlarini oshirish tufayli ulardan keng qo’llaniladi, o’quvchilarda ishbilarmonlik, uddaburonlik hislatlarini shakllantirish uchun ham ko’proq misol va masalalardan foydalaniladi. Tayyor mahsulotni qayerda sotish, transport harajatlarini aniqlash, mehnat resurslaridan unumli foydalanish kabi misol va masalalar yechishsiz amalga oshmaydi.

 3. Matnlar, ya’ni javoblar to’g’ri, noto’g’ri tarzda aralashtirilib berilishi shulardan to’g’risini raqamlar bilan belgilab ajratish keng tarqalgan usullardan hisoblanadi.

 4. Statistik manbalar bilan ishlash, kartografik qo’llanmalardan foydalanish, matematik modellashtirish keng tarqalgan o’qitish usullari hisoblanadi. Ayniqsa diskussiya, tortishuvlar kapitalistik mamlakatlar geografiya ta’limida keng tarqalgan.

O’zbekistonda geografiya ta’limining rivojlanishi


O’zbekistonda jumladan, O’rta Osiyoda geografiya ta’limining rivojlanishi uzoq tarixga ega. O’rta asrlarda geografiya ta’limining markazi sharqqa ko’chgan. Mazkur davrning buyuk geograflarini asosiy qismini yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk o’zbek olimlari tashkil qiladi. Ularga Ahmad Farg’oniy, Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ulug’bek, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalar kiradi.

Yüklə 38,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə