H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
#822
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϴ

øWDO\D *HOLEROX

7DULKL


0LOOL

3DUNÕ


7UNL\H 

.DPERo\D

$OFDWUD]

+DSLVKDQHVL

$%' 

6LQRS


&H]DHYL

7UNL\H 

dDWDOFD

0EDGHOH


0]HVL

7UNL\H  YH 6DQ -RVH 0DGHQL  ùLOL

GHVWLQDV\RQODUÕ

DUDúWÕUPD\D

GDKLO

HGLOPLúWLU *QFHO ELU ROD\D HY VDKLSOL÷L\DSPÕú

ROPDVÕ


XOXVDOXOXVODUDUDVÕ

PHG\DGD JHQLú \HU DOPDVÕ YH PXFL]HYL ELU

VRQXFD WDQÕNOÕN HWPHVL JLEL QHGHQOHUGHQ

GROD\Õ


ùLOL¶GHNL

6DQ


-RVH

0DGHQL


³DOWHUQDWLI

NDWDUVLVWLN

ELU

GHVWLQDV\RQ´RODUDN HOH DOÕQPÕúWÕU

F  7DVQLI

øQWHUQHW

]HULQGHNL

DUDPD

PRWRUODUÕDUDFÕOÕ÷Õ

LOH


K]Q

WXUL]PL


GHVWLQDV\RQODUÕQD DLW HOGH HGLOHQ YHULOHU

D\ÕNODPD VUHFLQLQ VRQXQGD WHNQRORMLN

IHODNHWOHUH GR÷DO DIHWOHUH LúNHQFHOHUH

VR\NÕUÕPODUD VDYDúODUD \RNVXOOX÷D QO

NLúLOHULQ

|OPOHULQH

WDQÕNOÕN

HGHQ


YH

KDSLVKDQHOHUH VDKLS RODQ GHVWLQDV\RQODU

RODUDN

VÕUDODQPÕúWÕU$UDúWÕUPDQÕQ

\UWOG÷ G|QHP LoHULVLQGH \DúDQDQ

PDGHQ ND]DVÕQGDQ GROD\Õ

XOXVODUDUDVÕ

EDVÕQÕQ GLNNDWLQL oHNHQ 6DQ -RVH 0DGHQL

GL÷HU GHVWLQDV\RQODUGDQ D\UÕOPÕúWÕU

G  $UDúWÕUPDGD K]Q WXUL]PL

NDSVDPÕQGD

LQFHOHQHQ

GHVWLQDV\RQODU

$ULVWR¶QXQ oDOÕúPDODUÕQGD \HU DODQ ELU

NDYUDP RODQ NDWDUVLV LOH LOLúNLOHQGLULOPLúWLU

$OWHUQDWLI NDWDUVLVWLN ELU GHVWLQDV\RQ |UQH÷L

RODQ 6DQ -RVH 0DGHQL LNLQFLO YHULOHUGHQ

\DUDUODQÕODUDN \RUXPODQPÕúWÕU 0DGHQGH

\DúDQDQ


J|oN

ROD\ÕQÕ


YH

NXUWXODQ


PDGHQFLOHUL NRQX DODQ NLWDS YH ILOPOHULQ

SL\DVDODUD

VUOPHVL

QHGHQL\OH

GHVWLQDV\RQ ILOP WXUL]PL NDSVDPÕQGD GD

HOH


DOÕQPÕú

YH

K]QWXUL]PL

LOH


LOLúNLOHQGLULOPLúWLU 'ROD\ÕVÕ\OD DUDúWÕUPDQÕQ

VRQXFXQGD ùLOL¶GHNL 6DQ -RVH 0DGHQL¶QLQ

YH $WDFDPD E|OJHVLQLQ ELU K]Q WXUL]PL

GHVWLQDV\RQX RODUDN WXUL]P KDUHNHWOLOL÷LQGH

\HU

DOPDVÕQD


\|QHOLN

|QHULOHUGH

EXOXQXOPXúWXU

 

WXUL]P VHNW|UQGH ELU EDúODQJÕo RODUDN NDEXO

HGLOHQ NLWOH WXUL]PL HQGVWUL GHYULPL\OH JHOLU

G]H\LQGHNL DUWÕú YH KDYD \ROX WDúÕPDFÕOÕ÷ÕQÕQ

WRSOXPD

VXQXOPDVÕQÕQ\DQÕQGD

ERú


]DPDQODUGDNL DUWÕú LOH úHNLOOHQPLú ELU WXUL]P

KDUHNHWL RODUDN EHOLUPLúWLU  .ÕVD 2YDOÕ 

  'HQL]NXPJQHú oOHPHVL\OH DQÕODQ NLWOH

WXUL]PL JQP]GH KDOHQ HWNLQ úHNLOGH GHYDP

HGHQ

YH

HNRQRPLNID\GD

VD÷OD\DQ


ELU

KDUDNHWOLOLN ROVD GD  7DQUÕVHYGL YH dDYXú

   JUOW oHYUH YH IL]LNVHO \DSÕODUGD

WDKULEDW YH JHOLúHQ KHUúH\ GDKLO VLVWHPLQLQ

WDWPLQ

G]H\LQL


GúUPHVL

JLEL


ROXPVX]OXNODUGDQ

GROD\Õ


\HQL

WDUWÕúPDODU

GR÷XUPDNWDGÕU  ZZZGKDFRPWU  

7DUWÕúPDODUÕQ

EDúODGÕ÷Õ

G|QHPGHQ


LWLEDUHQ NLWOH KDUHNHWOHUL DUWÕN \HULQL \DYDú

\DYDú DOWHUQDWLI WXUL]P WUOHULQH \DQL |]HO

LOJLOHUH EÕUDNPDNWDGÕU 'DKD DoÕN ELU LIDGH\OH

EHOLUOL ELU WHPD\D VDKLS RODQ WXULVWLN PHUNH]OHUL

]L\DUHW HWPHN YH EHOLUOL LOJLOHULQL JHOLúWLUPHN

DPDFÕQÕ JGHQ NLúLOHULQ ELUH\VHO \D GD JUXS

KDOLQGH NDWÕOGÕNODUÕ X]PDQODúPÕú ELU WXUL]P

WU RODUDN WDQÕPODQDQ |]HO LOJL WXUL]PL WDWLO

ER\XQFD


RWHO

KDYX]XQGD

JQHúOHQPH

IDDOL\HWLQLQ

\HULQL

DOPD\D


EDúODPÕúWÕU

7DQUÕVHYGL

YH

dDYXú
 


7DEOR  'LNNDW dHNHQ %D]Õ 7XUL]P 7UOHUL

'LDVSRUD 7XUL]PL

$YUXSD %LUOL÷L¶QLQ GR÷X\D GR÷UX JHQLúOHPHVL LOH ELUOLNWH DWDODUÕQÕQ \DúDGÕ÷Õ

\HUOHUL J|UPHN LVWH\HQ LQVDQODUÕQ JHUoHNOHúWLUGL÷L NOWUHO PLUDV DPDoOÕ

VH\DKDWOHUGLU  DODQ\DKDEHUEORJFXFRP  

+HODO 7XUL]P

0XKDID]DNkU NHVLPLQ WXUL]P WDOHSOHULQL NDUúÕODPDN LoLQ RUWD\D oÕNDUÕODQ YH

'XEDL¶GH ROGX÷X JLEL GQ\D JHQHOLQGH \D\ÕOPD J|VWHUHQ WXUL]P WUGU

HNRQRPLKDEHUWXUNFRP  

+]Q 7XUL]PL

'Q\D WDULKLQH \D GD ELU WRSOXPD E\N HWNLVL RODQ WHNQRORMLN IHODNHWOHUH

GR÷DO DIHWOHUH LúNHQFHOHUH VR\NÕUÕPODUD VDYDúODUD \RNVXOOX÷D \D GD QO

NLúLOHULQ |OPOHULQH WDQÕNOÕN HGHQ PHNkQODUD \DSÕODQ WXUODUGÕU  .ÕOÕo YH

$N\XUW   .D]DODUVND   

.RUNX YH 0DFHUD 7XUL]PL

$VNHUL NDPS WXUODUÕ EX]XOODUD GDOÕú KD\DOHW WXUL]PL KDSLVKDQH WXUL]PL YH

WHU|U WXUL]PL JLEL WUOHUL LoHUHQ |]HOOLNOH JHQoOHU WDUDIÕQGDQ WHUFLK HGLOHQ

WXUL]P WUGU  ZZZVRQVX]VLIDFRP  

8\XúWXUXFX YH 6HNV

7XUL]PL


&LQVHO WHUFLKOHULQL GDKD UDKDW \DúDPDN DPDFÕ\OD \XUW GÕúÕQD oÕNDQ NLúLOHU

WDUDIÕQGDQ |]HOOLNOH $PVWHUGDP \D GD 7D\ODQG JLEL X\XúWXUXFX YH

FLQVHOOL÷LQ JQON KD\DWD \HUOHúWL÷L ONHOHUH GR÷UX \DSÕODQ WXUL]P KDUHNHWLGLU

6DEDK  R]WXUNVXOHEORJFXFRP  
62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϵ

g]HO LOJLOHU NDSVDPÕQGD ROXúDQ \HQLWXUL]P

WUOHULQLQ

EHOLUWLOGL÷L

WDEOR
LOJLOL


WDKPLQOHULQ JHUoHNOHúPH\H EDúODGÕ÷ÕQÕ

YH

GH÷LúLPLQQH

GHUHFH


GLQDPLN

ELU


\DSÕ

oHUoHYHVLQGH

úHNLOOHQGL÷LQL

DoÕNoD


\DQVÕWPDNWDGÕU 'Q\D 7XUL]P gUJW¶QQ

7RXULVP  9LVLRQ EDúOÕNOÕ UDSRUXQGD GD

\LUPL


ELULQFL

\]\ÕOGD


WXULVW

]HYNOHULQGH

NXWXSODúPDODUÕQ

RODFD÷Õ


WXULVWOHULQ

ELU


NÕVPÕQÕQ

UDKDWOÕN


YH

NRQIRU


DUDUNHQ

ELU


NÕVPÕQÕQ GD PDFHUD SHúLQGH NRúDFD÷Õ KHQ]

NHúIHGLOPHPLú

\HUOHUH

GDKD


ID]OD

\|QHOHFHNOHUL X]D\ WXUL]PL JLEL \HQL WXUL]P

WUOHULQH YH \HUOHULQH LOJL GX\DFDNODUÕ |Q

J|UOPHNWHGLU  7DQUÕVHYGL YH dDYXú 

 

 +]Q 7XUL]PL .DYUDPÕ YH 2OXúXPGD

(WNLOL )DNW|UOHU

%X

E|OPGHK]Q

WXUL]PL


NDYUDPÕ

DoÕNODQPÕú

\DEDQFÕ

OLWHUDWUGHNLLOJLOL

NDYUDPODU LQFHOHQPLú YH K]Q WXUL]PLQLQ

ROXúXPXQGD

HWNLOL


RODQ

³SRVWPRGHUQL]P

PHG\D YH |OP LQDQFÕQGD PH\GDQD JHOHQ

GH÷LúLPOHU´ úHNOLQGHNL o IDNW|U HOH DOÕQPÕúWÕU +]Q 7XUL]PL .DYUDPÕ

øQVDQODU


|OPQ

VR÷XNOX÷XQX

GúQGNOHULQGH NXúNXVX] HWNLOHQPHNWHGLUOHU

+HUKDQJL ELU QHGHQOH |OPú ELU NLPVHQLQ

EHGHQLQL J|UGNOHULQGH PHUDN \D GD HQGLúH

JLEL


GX\JXODUÕQ

HWNLVL\OH

ELU

NDODEDOÕNROXúWXUXS

L]OH\LFL


RODUDN

RUWDPD


GkKLO

ROPDNWDGÕUODU

.D\D
 

'Q\D


WDULKLQGHNL E\N NDWOLDPODUÕQ IHODNHWOHULQ

VXLNDVWODUÕQ YH EHQ]HU úHNLOGH LoLQGH |OP

|÷HVLQL EDUÕQGÕUDQ \D GD LQVDQODUD K]Q

YHUHQ ROD\ODUÕQ JHUoHNOHúWL÷L \HUOHU |OP

GDKD

\DNÕQGDQ


KLVVHWPHN

JLEL


IDUNOÕ

PRWLYDV\RQODUÕ WDúÕ\DQ LQVDQODU WDUDIÕQGDQ

]L\DUHW HGLOPHNWHGLU  .ÕOÕo YH $N\XUW 

 .D]DODUVND    %X úHNLOGH ROXúDQ

ELU WXUL]P WU RODUDN K]Q WXUL]PL GL÷HU

WXUL]P


WUOHULQGHQ

IDUNOÕOÕN

J|VWHUHUHN

JHOLúPHNWHGLU.HGHU \D GD |OP WXUL]PL úHNOLQGH GH

ELOLQHQ K]Q WXUL]PL GH÷LúHQ PRWLYDV\RQODUD

ED÷OÕ RODUDN JHOLúHQ \DSÕVÕ\OD VRV\RNOWUHO

PLUDV WXUL]PLQH \DQL |]HO LOJL WXUL]PL WUQH

GkKLO HGLOHELOPHNWHGLU  $OLD÷DR÷OX   

gOP IHODNHW YH \RNOXN LOH LOJLOL WXUL]P úHNOL

RODUDN

¶OÕ


\ÕOODUGD

/HQRQ


YH

)ROH\


WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOHQ EX WHULP GDUN WRXULVP

PRUELG WRXULVP WKDQDWRXULVP JULHI WRXULVP

EODFN WRXULVP JUXVHO WRXULVPXV YH VKXGGH

WRXULVP JLEL NDYUDPODUOD \DEDQFÕ OLWHUDWUGH

\HU HGLQPLúWLU  (OOLV   .ÕOÕo YH $N\XUW

  

7DEOR  

'DUN 7RXULVP

)ROH\ YH /HQRQ WDUDIÕQGDQ JHUoHN YH\D WLFDUL KDOH JHWLULOPLú |OP YH \ÕNÕP XQVXUODUÕQÕQ

VXQXPX YH WNHWLPLQH LOLúNLQ RODQ ELU WXUL]P WU úHNOLQGH WDQÕPODQÕúWÕU

0RUELG 7RXULVP

%ORP WDUDIÕQGDQ JHQLú VD\ÕGDNL LQVDQODUÕ HWNLOH\HQ |OP ROD\ODUÕQÕQ JHoWL÷L \HUOHUH YH |OP

ROJXVXQXQ LúOHQGL÷L DODQODUD \DSÕODQ WXULVWLN KDUHNHWOHU úHNOLQGH WDQÕPODQPÕúWÕU

7KDQDWRXULVP

gOP NLúLVHOOHúWLUPHN LoLQ ELU $QWLN 

WRXULVP´ LOH LOLúNLOL IDNDW RQGDQ GDKD EHOLUJLQ úHNLOGH YDKúL |OPOHUH \|QHOHQ ELU WXUL]P

WUGU


%ODFN 7RXULVP

*ULHI 7RXULVP

5RMHN WDUDIÕQGDQ ³EODFN VSRW´ GL\H DGODQGÕUÕODQ PH]DU DODQODUÕ QO YH\D oRN VD\ÕGD

LQVDQÕQ DQL YH úLGGHWOL |OPH PDUX] NDOGÕ÷Õ \HUOHUH \DSÕODQ VH\DKDWOHUL LoHQ ELU WXUL]P

WUGU


.D\QDN ³7LWWD 1    0RWLYDWLRQ )DFWRUV LQ 7RXULVP &DVH +RXVH RI 7HUURU 

/DWKL8QLYHUVLW\ RI $SSOLHG 6FLHQFHV )LQODQGL\D´ LVLPOL oDOÕúPDQÕQ  YH ¶LQFL VD\IDODUÕQGDQ ID\GDODQDUDN

ROXúWXUXOPXúWXU

7DEOR

¶GHNL


WHULPOHUGHQ

GH

DQODúÕODFD÷Õ ]HUH K]Q WXUL]PL NDYUDPÕ\DNÕQ \D GD X]DN JHoPLúWH PH\GDQD JHOHQ

|OP YH ]QWQQ WXUL]P DPDoOÕ WNHWLOPHVL

DQODPÕQD JHOPHNWHGLU  6WUDQJH YH .HPSD

   %HQ]HU úHNLOGH 7XQEULGJH YH

$VKZRUWK    |OP YH úLGGHW LoHUHQ

XQVXUODUÕQ WXULVWLN UQ RODELOPHOHULQL EHú

HWPHQH ED÷ODPÕúODUGÕU %XQD J|UH 

  

 .XUEDQODU \RUXPD DoÕN YH PDVXP NLúLOHU

ROPDOÕGÕU

 *HUoHNOHúHQ

ROD\


E\N

oDSWD


YH

DOÕúÕOPDGÕN ROPDOÕGÕU

 6XoOXODU DoÕN ELU úHNLOGH WDQÕPODQDELOLU YH

NXUEDQODUGDQ D\ÕUW HGLOHELOLU ROPDOÕGÕU

 *HUoHNOHúHQ ROD\ J|UOHELOLU NÕOÕQPDOÕGÕU

 2OD\ÕQ NDOÕQWÕODUÕ JQP]H NDGDU JHOPLú

ROPDOÕGÕU
Yüklə 341,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə