İlan bursa büYÜKŞEHİr belediye başkanliğindanYüklə 31,12 Kb.
tarix05.10.2018
ölçüsü31,12 Kb.
#72470

İLAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (I) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

 1. Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,

 2. Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım,

 3. Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,

 4. Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

 5. Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

 6. Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

 7. Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığını

 8. Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanım

ı) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürü,

 1. Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyu karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

 2. Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,

 3. Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı,


İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Ve Yasal Dayanak


MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

 1. Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı


MADDE 5- (1) Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı’na Bağlı; Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

 1. Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığında görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.

 2. Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları


MADDE 6- (1) Bağlı şube müdürlükleri bünyesinde, Kıyı alanları, Sahil şeridi ve burayla ilişkili Kara tarafında “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı” ile her tür ve ölçekte İmar planı, etüt, proje yapmak/yaptırmak hazırlanan projelerin ihale dosyalarını hazırlamak ve yapı denetim hizmetlerini yerine getirmek, Kıyıların temizliğini ve denetimini gerçekleştirmek.

 1. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konularda Başkanlıkça tespit edilen günlerde Belediye Encümen toplantılarına katılarak kararlara iştirak etmek

 2. Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil

eder.

 1. Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar,

 2. Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 3. Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 4. Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri verir ve yazılarını onaylar.

 5. Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar.

 6. Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.

 7. Mesai Saatlerinin etkin/verimi i kullanılması ve daire başkanlığı personelinin uyum içersinde çalışmasını sağlar.

 8. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

 9. Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları İzlemek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak

 10. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,

 11. Yatırımlarla ilgili, yıl içinde plan program ve bütçe taslağı yaparak ilgili Makama sunar,

 12. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir,

 13. Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanının yokluğunda, Bursa Büyükşehİr Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Olur’u ile Şube Müdürü onun yerine görevi vekâleten dönünceye kadar üstlenir

 14. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin misyon ve vizyon doğrultusunda daire başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve bütçe ve performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar.

 15. Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda düzenleyerek tanıtmak

 16. Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek


Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı’nın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.


 1. Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde kamunun kullanımına dönük proje ve yatırımlar için 3621 sayılı Kıyı Kanununda belirtilen iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 2. Kıyı ve dolgu alanları ile Sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilişkili olarak kara tarafında Kıyı kanunu ve İmar kanunu hükümlerine uygun olarak halihazır harita, Jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve İmar uygulaması, yapmak/y apt ırmak,

 3. Kıyı ve dolgu alanları ile Sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilişkili kara tarafında 3621 sayılı kanunla tariflenen kıyı yapılardan Belediyece yapımı uygun görülenlerin etüt-projelerini yapmak yaptırmak, bu projelerin ihale dosyalarını hazırlamak, ihalesi yapılan bu işlerin sözleşme eklerine, Fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak, Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak

 4. Sahillerde kamunun kullanımına dönük Belediyece yapımı uygun görülen her türlü tesisin etüt-projelerini yapmak/yaptırmak, bu projelerin ihale dosyalarını hazırlamak, ihalesi yapılan bu işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince süresinde bitirilmesini sağlamak, Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak

 5. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planlan hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek

 6. Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

 7. Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,

 8. 5216 sayılı Kanun ile belirlenmiş İlçe Belediyelerinin talepleri üzerine her türlü Teknik Hizmetler ile ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak

 9. Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar,

 10. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar,

 11. Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır,

 12. İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur,

 13. Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar,

 14. Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını

sağlar,

 1. Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.

 2. Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir

 3. Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir,

 4. Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Daire Başkanlığının bilgisine sunulur

 5. Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyon doğrultusunda birimi ile ilgili stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve bütçe ve performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar.

 6. Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin yapılması sağlamak

 7. Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar

 8. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar,

 9. Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde (İzin, Rapor vb) görevlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanmın Olur’u ile vekâleten dönünceye kadar üstlenir.

 10. Müdürlük bünyesinde yürütülecek faaliyetler kapsamında yapılacak yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili olarak ihale hazırlık işlemlerini yaparak ihale dokümanlarının (idari ve teknik şart-name, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler) hazırlanması, ihale onay belgesinin hazırlanarak onayının sağlanması, ihale birimi tarafından sonuçlanan ve sözleşmeye bağlanan İhalelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İlgili Yönetmelikler, Kamu İhale Tebliği, ilgili diğer mevzuat, sözleşme, şartnameler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve ihale mevzuatı kapsamından tamamlanan işlerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak.


Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Belediye sınırları içerisinde bulunan kıyı alanlarında kirlilikle mücadele ve denetim çalışmaları için gemi ve personel hizmeti verir veya verdirir.

 1. Halka açık kıyı alanlarında (iskeleler, yürüyüş alanları, kayalıklar vb.) ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplar veya toplattırır.

 2. Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işletmesinde yer alan plajların temizliğini yapar veya yaptırır.

 3. Müdürlük uhdesinde görev yapan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının talep ettikleri hizmetleri gerektiğinde ücret mukabili veya ücretsiz verir.

 4. Dereler vasıtası ile denize ulaşacak katı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacı ile tedbir alır ve atıkları toplar veya toplatır.

 5. Denizle birleşen dere ağızlarında biriken teressubatı (dip çamurunu) dip taraması yapar veya yaptırır.

 1. Müdürlük emrinde ve Belediye birimlerinde bulunan deniz araçları ve teçhizatlarının bakım ve onarmalarını yapmak veya yaptırır

 2. Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırır ve yürütür

 3. Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi hazırlamak ve Belediye Meclisine teklifte bulunmak

 4. Olası afet durumlarında mevcut deniz araçları ile kara yoluyla ulaşılması zor alanlara deniz yoluyla ulaşımın sağlar

 5. Olası afet ya da deprem durumunda deniz yüzeyinde oluşabilecek petrol sızıntısı, sıvı atık, katı atık vb. kirlenmelere müdahale edilmesi esnasında lojistik destek sağlar

 6. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir

 7. Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar,

 8. Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar

 9. 5216 sayılı Kanun ile belirlenmiş İlçe Belediyelerinin talepleri üzerine her türlü Teknik Hizmetler ile ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak

 10. Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar,

 11. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar,

 12. Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır,

 13. İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur,

 14. Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar,

 15. Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar,

 16. Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.

 17. Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir

 18. Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir,

 19. Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunulur

 20. Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyon doğrultusunda birimi ile ilgili stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve bütçe ve performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar.

 21. Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar

 22. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarım sağlar,

 23. Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin yapılması sağlamak

 24. Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde (İzin, Rapor vb) görevlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Oluru ile vekâleten dönünceye kadar üstlenir.

 25. Müdürlük bünyesinde yürütülecek faaliyetler kapsamında yapılacak yapım, hizmet ve mal alınılan ile ilgili olarak ihale hazırlık işlemlerini yaparak ihale dokümanlarının (idari ve teknik şart-name, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler) hazırlanması, ihale onay belgesinin hazırlanarak onayının sağlanması, ihale birimi tarafından sonuçlanan ve sözleşmeye bağlanan ihalelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İlgili Yönetmelikler, Kamu İhale Tebliği, ilgili diğer mevzuat, sözleşme, şartnameler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve ihale mevzuatı kapsamından tamamlanan işlerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 9 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve Belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
Yüklə 31,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə