İnformatika və Kompyuter qrafikası I” Düzgün cavab: a bəndiYüklə 346,95 Kb.
səhifə1/5
tarix26.09.2018
ölçüsü346,95 Kb.
#70557
  1   2   3   4   5İnformatika və Kompyuter qrafikası - I
Düzgün cavab: a) bəndi

Kafedra – “Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya”

Fənni tədris edən müəllim: baş müəllim - Sadıxova Nəhayət Aqranom

Qrup: 1317a1a2

Testin sayı – 600 ədəd


 1. İnformatika” sözü elmi bir anlayış kimi ilk dəfə elmi ədəbiyyata kim tərəfindən

daxil edilmişdir?

  1. Fransız mütəxəssisləri tərəfindən.

  2. Amerika alimləri tərəfindən.

  3. Çin mütəxəssisləri tərəfindən.

  4. Azərbaycan alimi tərəfindən.

  5. İngiltərə mütəxəssisləri tərəfindən.
 1. İnformatika” elmi bir elm kimi neçənci əsrdə elmə daxil edilmişdir?

  1. XX əsrin 60-cı illərində.

  2. XIX əsrdə.

  3. XV əsrin 60-ci illərində.

  4. XVİ əsrin 20 – ci illərində.

  5. XVİİ əsrin 50 – ci illərində.
 1. İnformatika sözü hansı söz birləşməsindən əmələ gəlmişdir?

  1. İnformasiya və avtomatika.

  2. İnformasiya və matematika.

  3. İnformasiya və elm.

  4. Kibernetika və telematika.

  5. Avtomatika və matematika.
 1. İnformatikanın predmetini nə təşkil edir?

  1. İnformasiya texnologiyası.

  2. Proqramlaşdırma.

  3. İnformasiyanın axtarışı.

  4. Tətbiqi proqramlar.

  5. İnformasiyanın verilməsi.
 1. Aşağıdakılardan hansını informatikanın predmetinə aid etmək olmaz?

 1. İnformasiya bazalarının yaradılması.

 2. Aparat və proqram vasitələrlə insanın qarşılıqlı əlaqə vasitələri.

 3. Aparat və proqram təminatı vasitələrinin qarşılıqlı əlaqə vasitələri.

 4. Hesablama texnikasının vasitələrinin aparat təminatı.

 5. Hesablama texnikasının vasitələrinin proqram təminatı
 1. İnformatika elminin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) Hardware, Software və Brainware

B) Hardware, Software

C) Software və Brainware

D) Software

E) Brainware


 1. Hardware informatikanın hansı sahəsini öyrənir?

A) hesablama texnikası, aparat vasitələrinin işlənməsini, EHM – lər və onların quruluşunu, qurğular və onlardan istifadə qaydalarını

B) proqram tənimatını

C) alqoritmik dillər vasitəsilə məsələnin kompüterdə həll üsulunu

D) hesablama texnikasını

E) heç birini


 1. Software informatikanın hansı sahəsini öyrənir?

A) proqram təminatının işlənməsini

B) hesablama texnikası, aparat vasitələrinin işlənməsini, EHM – lər və onların quruluşunu, qurğular və onlardan istifadə qaydalarını

C) proqram tənimatını

D) alqoritmik dillər vasitəsilə məsələnin kompüterdə həll üsulunu

E) hesablama texnikasını


 1. Brainware informatikanın hansı sahəsini öyrənir?

A) alqoritmik dillər vasitəsilə məsələnin kompüterdə həlli üçün alqoritmlərin işlənilməsini, onların qurulması üçün metodları öyrənir.

B) hesablama texnikası, aparat vasitələrinin işlənməsini, EHM – lər və onların quruluşunu, qurğular və onlardan istifadə qaydalarını

C) proqram tənimatını

D) proqram təminatının işlənməsini

E) hesablama texnikasını


 1. Siqnal nədir?

A) məlumatı - informasiyanı ötürməyi təmin edən hər hansı fiziki kəmiyyətin zamana görə dəyişməsidir.

B) amplituddur

C) parametrin ala biləcəyi mümkün qiymətlərdir.

D) proqram tənimatını

E) heç biri


 1. İnformasiya parametrlərinin strukturundan asılı olaraq siqnalın hansı növləri vardır?

A) diskret, kəsilməz, diskret - kəsilməz

B) diskret

C) diskret - kəsilməz

D) kəsilməz

E) diskret – diskret


 1. İnformasiyanın xassələri hansılardır?

A) tamlıq, obyektivlik, adekvatlıq, aydınlıq, birqiymətlilik, aktuallıq

B) tamlıq, obyektivlik

C) diskretlik və kəsilməzlik

D) analoq və rəqəmsalE) müəyyənlik, sonluluq və nəticəvilik, kütləvilik


 1. İnformasiyanın verilmə üsulları hansılardır?

  1. mətn, qrafiki, səs, kombinasiyalı, ədədi

  2. qrafiki, səs, rəqəmsal

  3. analoq və rəqəmsal

  4. video, mətn, multimedia

  5. heçbiri

 2. ASCİİ kodlaşdırmasında 1 simvol neçə baytdır?

  1. 1 simvol =1 bayt

  2. 1 simvol = 2 bayt

  3. 1 simvol = 8 bayt

  4. 1 simvol = 1 bit

  5. 1 simvol = 4 bayt

 3. UniCode kodlaşdırılmasında 1 simvol neçə baytdır?

  1. 1 simvol =2 bayt

  2. 1 simvol = 1 bayt

  3. 1 simvol = 8 bayt

  4. 1 simvol = 1 bit

  5. 1 simvol = 4 bayt

 4. İnformasiyanın 8 bitli kodlaşdırılmasını hansı standartla həyata keçirilir?

  1. ASCİİ

  2. Unicode

  3. İEEE

  4. İSO

  5. OSİ

 5. ASCİİ – də verilmiş aşağıdakı məlumatda neçə simvol vardır?

01111011 11010000 01110111 11011111 01111101

  1. 5

  2. 6

  3. 40

  4. 12

  5. 11
 1. ASCİİ kodlaşdırmasında neçə simvol vardır?

  1. 256

  2. 1136

  3. 3333

  4. 2

  5. 128

 2. Unicode yığılmış mətn faylının tutumu 320 kbaytdır. Faylın hər səhifəsində 32 sətr olan kitabdan ibarətdir. Hər sətirdə 64 simvol var. Faylda kitabın neçə səhifəsi var?

  1. 80

  2. 160

  3. 128

  4. 320

  5. 640

 3. Unicode kodlaşdırma sistemində yığılmış Kosmonavt sözünün informasiya miqdarı nə qədərdi?

  1. 18 bayt

  2. 9 bayt

  3. 18 bit

  4. 9 bit

  5. 11 bit

 4. ASCİİ – də kodlaşdırılmış mətnin saxlanması üçün yaddaşda 1536 bit tələb olunur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

  1. 192

  2. 1532

  3. 65536

  4. 64

  5. 128

 5. Onaltılıq say sistemində verilmiş AC yazılışı onluq say sistemində necə təsvir olunur?

  1. 172

  2. 162

  3. 112

  4. 128

  5. 4124

 6. İşləmə prinsipinə görə hesablama maşınları hansı siniflərə bölünür?

  1. analoq (AHM), rəqəm (RHM) və hibrid (HHM, EHM)

  2. analoq (AHM)

  3. rəqəm(RHM)

  4. hibrid (HHM)

  5. heç biri

 7. Ölçülərinə və məhsuldarlığına görə kompüterin sinifləri…………

  1. super kompüterlər, böyük kompüterlər, orta kompüterlər, mini kompüterlər, mikrokompüterlər

  2. super və mini kompüterlər

  3. böyük və orta kompüterlər

  4. mikrokompüterlər

  5. mini kompüterlər

 8. Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

  1. RAM

  2. sərt disk

  3. DVD

  4. CD

  5. maqnit disk
 1. İnsan üçün informasiyanın qeyri müəyyənlik həddi necə adlanır?

 1. Entiropiya

 2. Distopiya

 3. Kriptoqrafiya

 4. Distopiya

 5. İnterfeys
 1. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

  1. Analoq və rəqəm.

  2. Obyektiv və subyektiv.

  3. Doğru və yalan.

  4. Etibarlı və həqiqi.

  5. Tam və natamam.
 1. Aşağıdakı verilən variantlardan düzgün olanını seçin.

  1. 1kb=213 bit.

  2. 1kb=1024 bit.

  3. 1kb=256 mb.

  4. 1kb=124bayt.

  5. 1kb=213 bayt.
 1. Verilənlərin ümumi halda xarakteristikası hansılardı?

  1. Ad, qiymət, tip və struktura.

  2. Çəki, qiymət, ölçü, növ.

  3. Qiymət, uzunluq, ölçü və ad.

  4. Kəmiyyət, kefiyyət, tip və forma.

  5. Tip, uzunluq, çəki və növ.
 1. Aşağıda verilənlərdən hansılar informasiyanın xassələrinə aid deyil?

  1. Mürəkkəblilik və modelləşdirmə.

  2. Dolğunluğu və etibarlığı.

  3. Adekvatlıq və aydınlıq.

  4. İdarəlik və sadəlik.

  5. obyektivlik və izafilik.
 1. Aşağıdakılardan hansı informatikanın elmi tərifinə uyğundur?

  1. İnformasiya metodları, vasitələri və texnologiyaları haqqında elmdir.

  2. İnformasiya texnologiyaları haqqında elmdir.

  3. İnformasiyanın yaradılması və axtarışı haqqında elmdir.

  4. İnformasiyanın emalı, ğörülməsi və saxlanılması haqqında elmdir.

  5. informasiyanın axtarışı, mühafizəsi haqqında elmdir.
 1. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

  1. İnformasiyanın cari vaxtda uyğunluq dərəcəsidir.

  2. Obyekt və ya hadisə barəsində informasiyanın kefiyyətini təyin edir.

  3. İnformasiyanın axtarış və istifadə interfeysidir.

  4. Baxılan sistemə məntiqi cəhətdən bağlayan, qapayan informasiya metodudur.

  5. İnformasiyanın təhrif edilməmiş xarakteristikasıdır.
 1. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi hansıdır?

  1. Bit.

  2. Sektor.

  3. Bayt.

  4. Kbayt.

  5. Bod.
 1. Bir bayt neçə bitdir?

  1. 23 bit.

  2. 22 bit.

  3. 26 bit.

  4. 28 bit.

  5. 213 bit.
 1. Prosessor informasiyanı hansı formada emal edir.

  1. 2-lik kodda

  2. 4-lük kodda

  3. 8-lik kodda

  4. 16-lıq kodda

  5. 10-luq kodda
 1. Microsoft firması kim tərəfindən və neçənci ildə yaradılıb?

  1. 1975-ci il Bill Qeyts və Pol Alen.

  2. 1981-ci il Bill Qeyts.

  3. 1985-ci il Pol Alen və C.F. Neyman

  4. 1995-ci il Bill Qeyts

  5. 1975ci il C.F. Neyman
 1. İlk sadə hesablama maşını neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılıb?

  1. 1623-cü ildə Vilhelm Şikkard tərəfindən.

  2. 1623-cü ildə Blez Pascal tərəfindən.

  3. 1946-cı ildə P.L.Çebişov tərəfindən.

  4. 1912-ci ildə A.N.krılov tərəfindən

  5. 1939-cu ildə C.F.Neyman tərəfindən.
 1. III nəsl kompyuterlərin əsasını hansı marka təşkil edir?

  1. IBM 360 və 370

  2. ENİAK

  3. Minsk-2

  4. Ural

  5. Heç biri
 1. Müasir kompyuterlərin arxitekturasını kim təklif etmişdir?

  1. Con Fon Neyman

  2. Corc Bul

  3. Ada Lavleys

  4. Norbeil Viner

  5. Vilhelm Leybnis
 1. 14,8 ədədini sürüşkən formada təsvir edin.

 1. 14.8=14.8*100=1.48*101=0.148*102

 2. 14.8=1.48*100=14.8*101=0.148*102

 3. 14.8=14.8*100=14.8*101=0.1248*101

 4. 14.8=14.8*101=14.8*100=0.148*102

 5. 14.8=14.8*10
 1. Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir?

  1. Analoq formasından diskret formaya.

  2. Siqnal formasından əsas formaya

  3. Rəqəm formasından simvol formasına.

  4. Yalnız rəqəm formasında qalır.

  5. Heç biri.
 1. BİS(böyül inteqral sxemlər) istifadə edilir:

  1. İV nəsl kompyuterlərdə.

  2. İ nəsl kompyuterlərdə.

  3. İİ nəsl kompyuterlərdə.

  4. V nəsl kompyuterlərdə.

  5. İİİ nəsl kompyuterlərdə.
 1. İnformasiyalar formasına görə aşağıdakı növlərə bölünür:

  1. Rəqəm, simvol-rəqəm, səs, qrafiki.

  2. Rəqəm, simvol-rəqəm, məntiqi.

  3. Rəqəm, qrafiki, məntiqi.

  4. Simvol-rəqəm, qrafiki, məntiqi

  5. heç biri.
 1. ..... ildən sonra fərdi kompyuterlərin kütləvi istehsalına başlanılmışdır.

  1. 1981

  2. 1970

  3. 1960

  4. 1956

  5. 1975
 1. 1 Bit dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?

  1. Yalnız 0 və ya 1.

  2. Yalnız 0

  3. Yalnız 1

  4. (-1) və ya 1

  5. Yalnız( -1)
 1. Hansı söz kompyuter sözünü əvəz edir?

  1. Hesablama maşını.

  2. Alqoritm.

  3. Modulyator.

  4. Prosessor

  5. Sistem blok
 1. 100 kb= ? bit

  1. 100*213

  2. 100*23

  3. 100*28

  4. 100*216

  5. 100*218
 1. Aşağıdakı yazılardan hansı doğrudur?

  1. 2048 kb+2048 mb+1024 kb=2051 mb

  2. 20 kb+ 512 kb+= 2508bayt

  3. 35 mb+ 5120 kb= 40 Gb

  4. 8Gb+900 mb+ 2048 kb=8902 mb

  5. 1024 bayt + 35 mb=36 mb
 1. Aşağıdakı variantların hansında skanerin funksiyası düzgün verilmişdir?

  1. Kağız üzərində verilmiş informasiyanı kompyuterə daxil edir.

  2. kompyuterdə olan informasiyanı çap edir.

  3. Verilmiş informasiyanı yadda saxlayır.

  4. Daimi yaddaş qurğusudur.

  5. Proqram yazmaq üçündür.
 1. Sistem blokun tərkib hissələri hansılardır?

  1. Vinçestr, keş yaddaş, BİOS, klaviatura

  2. Monitor,ana plata, video kart.

  3. Ana plata, vinçestr, printer.

  4. Prosessor, plotter, skaner.

  5. Ana plata, video kart, skaner.


51. Kompüteri yenidən yükləmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

 1. Restart (Перезагрузка)

 2. Shut Down (Выключение)

 3. Hybernate (Спящий режим)

 4. Switch Users (Смена пользователя)

E) Log Off (Выход из системы
52. Kompüterdə mübadilə olunan informasiya nədir? A) Verilənlərdir

B) Xəbərdir

C) Məlumatdır

D) Anlayışdır

E) Sözdür
53. Mənbədən çıxan informasiya üzərində ilk olaraq hansı əməliyat aparılır?

A) kodlaşdırılır

B) kod açılır

C) dəqiqləşdirilir

D) yadda saxlanılır

E) rabitə kanalına göndərilir


54. Qəbuledicidən əvvəl informasiya üzərində hansı əməliyat aparılır?

A) kod açılır

B) kodlaşdırılır

C) dəqiqləşdirilir

D) yadda saxlanılır

E) rabitə kanalına gondərilir55. ”Riyaziyyat-informatika” sözlərində neçə bit vardır (ASCİİ-kodlarla)?

A) 176


B) 156

C) 256


D) 64

E) 184


56. Translyatorların hansı növləri var?

1. Assembler,

2. Kompilyator

3. Konstruktor

4. İnterpretator

5. Drayver

A) 2,4 B) 1,3,5 C) 5,3 D) 1,2,4 E) 4,5
57. BIOS nədir?


 1. Baza giriş-çıxış sistemi

 2. MS-DOS-un əsas faylı

 3. Sistem diski

 4. Əməli yaddaş qurğusu

 5. Daimi yaddaş qurğusu


58. Səkkizlik say sisteminin əsası neçədir?

   1. 8

   2. 9

   3. 10

   4. 7

   5. 16


59. Klaviaturada neçə funksional düymə var?

A) 12


B) 13

C) 15


D) 16

E) 9
60. Funksional baxımdan yaddaş hansı hissələrə bölünür?

A) daxili, xarici

B) əsas, daimi

C) əməli, daimi

D) daimi, xarici

E) əsas, əlavə
61. 40960 bit neçə Kbaytdır?

A) 5


B) 8

C) 32


D) 12

E) 4
62. 5 səhifəlik məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutur. Hər səhifədə 15 sətir olarsa, bir sətirdə neçə simvol yerləşir?

A) 117

B) 200


C) 25

D) 1755


E) 11
63. Tətbiqi proqramlara aid deyil. 
A) Əməliyyat sistemləri 
B) Mətn redaktorları 
C) Prezentasiya proqramları 
D) Qrafik redaktorlar 
E) Animasiya proqramları 
64. Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?

 1. :=

 2. =

 3. ;=

 4. =!

 5. =:


65. “Alqoritm” termini kimin adı ilə bağıdır?

 1. Məhəmməd ibn Musa əl-Xarəzminin

 2. Blez Paskalın

 3. Torriçellinin

 4. Bill Qeytsin (Bill Gates)

E) Heç biri
66. Verilmiş alqoritmdə b-nin nəticəsi nə olacaq?
a integer :=0; b integer :=4;
begin 
a:=a+8;
b:=a+b;
end;

 1. 12

 2. 4

 3. 16

 4. 8

 5. 5


67. Alqoritmin növlərindən biri səhv göstərilib:

 1. Nəticəli alqoritm

 2. Budaqlanan alqoritmlər

 3. Xətti alqoritmlər

 4. Dövri alqoritmlər

 5. Heç biri


68. Translyatorun vəzifəsi nədir? (2)

 1. Proqramlaşdırma dilində yazılan proqramı maşın dilinə çevirmək

 2. Kompüterin əsas xüsusiyyətlərinə nəzarət etmək

 3. Proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə etmək

 4. Əməli yaddaş ilə mikroprosessor arasında informasiya mübadiləsini yüksəltmək

 5. Periferiya


69. Icra olunan fayllarının tipi hansıdır?

  1. EXE

  2. TXT

  3. DOC

  4. SYS

E) COM
70. Word mətn fayllarının tipi hansıdır?

A) DOC


B) EXE

C) COM


D) XLS

E) SYS
71. İlk sadə mexaniki hesablama maşını kim tərəfindən hazırlanıb?

A) Vilhelm Şikkard

B) Blez Paskal

C) Vilhelm Leybnis

D) Çarlz Bebbicə

E) Con fon Neyman
72. Müasir kompüterlər hansı alimin prinsipləri əsasında qurulmuşdur?

A) Con Fon Neyman

B) Vilhelm Leybins

C) Alan Tyurinq

D) Blez Paskal

E) Ç. Bebbic


73. Hesablama maşını üçün ilk proqramı kim yazmışdır?

A) Ada Lavleys

B) Ç.Bebbic

C) Hovard Ayken

D) Pol Allen

E) K.Şennon


74. Fayl nədir?

A) Fayl diskin adlandırılmış hissəsidir.

B) Fayl əməli yaddaşın adlandırılmış hissəsidir.

C) Fayl iyerarxik struktura malik məlumatlar toplusudur

D) Fayl sərt diskin adlandırılmış hissəsidir.

E) Fayl daşınan yaddaşın adlandırılmış hissəsidir.


75. Alqoritmin bir məsələ üçün deyil, eyni tipli məsələlər sinfi üçün yazılması hansı xassədən irəli gəlir?

A)kütləvilik

B) müəyyənlik

C) etibarlılıq

D) diskretlik

E) xəttilik


76. Alqoritmin təsviri zamanı məntiqi blok hansı fiqurla ifadə olunur?

A) romb

B) paraleloqram

C) düzbucaqlı

D) dairə

E) altıbucaqlı


77. Yazıldığı ardıcıllıqla yerinə yetirilən mərhələlər ardıcıllığından ibarət alqoritm hansıdır?

A) xətti

B) budaqlanan

C) dövri

D) diskret

E) kütləvi


78. Alqoritmin təsvir üsulları hansılardır?

A) sözlə, blok-sxemlə, alqoritmik dillə

B) yalnız sözlə

C) yalnız qrafiki formada təsvir olunur

D) yalnız blok – sxemlə təsvir olunur

E) alqoritmik dillə
Şərt
79. Blok-sxemdə hansı tip alqoritm təsvir edilib?


operator1
A) Dövri

B) Budaqlanan

C) Xətti olunur

D) Heç biri

E) sonsuz
80. Aşağıdakılardan hansılar giriş qurğusudur?

A) klaviatura,skaner,

B) skaner, monitor, səsucaldan

C) printer, skaner, plotter

D) klaviatura, siçan,

E) monitor, siçan


81. "Num lock" klavişinin rolu nədir

A) Rəqəm klaviaturasını aktivləşdirir

B) Yazıda boş ara verir

C) Son əməliyyatın nəticəsini ləğv edir

D) Böyük hərflərlə yazma rejiminə keçirir

E) funksional düymələrə keçidi təmin edir


82. Takt tezliyi nəyə deyilir?

 1. Prosessorun sürətinə.

 2. Əməli yaddaşın tutumuna.

 3. Daimi yaddaşın tutumuna.

 4. BİOS-un sürətinə.

 5. monitorun görüntü effektinə.
 1. Aşağıdakılardan hansı periferiya qurğusudur?

  1. Printer

  2. BİOS

  3. Prosessor

  4. Klaviatura

  5. Modem
 1. İkinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

  1. Tranzistorlar .

  2. Elektron lampalar .

  3. İnteqral sxemlər.

  4. Relelər.

  5. Böyük inteqral sxemlər.
 1. Üçüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

  1. İnteqral sxemlər .

  2. Elektron lampalar.

  3. Tranzistorlar.

  4. Rrelelər.

  5. Böyük inteqral sxemlər.
 1. 216 bit neçə baytdır?

  1. 27

  2. 28

  3. 16

  4. 32

  5. 31
 1. Say sistemi -

  1. Ədədlərin yazılması və oxunması üçün müəyyən qaydalar və üsullar toplusudr.

  2. Əşyalarin sayılması nəticəsində alınan ədədlər ardıcıllığına deyilir

  3. Ədədlərin toplanmasının qayda və üsulları toplusuna deyilir.

  4. Bölmə və vurma üsulundan ibarətdir.

  5. Maşının icra edəcəyi hər bir kiçik əməliyyatın müəyyən əmrlərlə göstərilməsindən ibarətdir.
 1. 85(10) ədədi 2-lik say sistemində necə yazılır?

  1. 1010101(2)

  2. 1011101(2)

  3. 1110101(2)

  4. 1010111(2)

  5. 1010001(2)
 1. 2-lik say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 43 ədədinə uyğun gəlir?

  1. 101011(2)

  2. 110011(2)

  3. 101001(2)

  4. 110010(2)

  5. 101010(2)
 1. Keş-yaddaş harada yerləşir?

 1. Prosessorun daxilində

 2. Əməli yaddaşın daxilində

 3. CD və ya DVD disklərdə

 4. Xarici yaddaşın daxilində

 5. Sərt diskdə 1. MS Excel-də nisbi ünvanı mütləq ünvana çevirmək üçün hansı simvoldan istifadə edilir?

 1. $

 2. &

 3. #

 4. %

 5. @
 1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin müəyyənlik (determiniklik) xassəsidir?

 1. Alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birqiymətli təyin olunmalıdır.

 2. Alqoritm sonlu sayda mərhələdən sonra qurtarmalıdır.

 3. Müəyyən məsələ üçün tərtib olunmuş alqoritm, həmin tipdən (sinifdən) olan bütün məsələlər üçün yararlı olmalıdır.

 4. Alqoritmin yerinə yetirilməsi üçün ilkin verilənlər olmalıdır.

 5. Alqoritmdəki mərhələlərin yerinə yetirilməsi axtarılan nəticəyə gətirib çıxarmalıdır.
 1. Windows əməliyyat sistemində pəncərəni bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?

 1. Alt+F4

 2. Ctrl+Alt

 3. Alt+Tab

 4. Alt+Enter

 5. Alt+Esc 1. Windows əməliyyat sistemində qovluğun və ya faylın adında aşağıdakı simvollardan hansı iştirak edə bilər?

 1. +

 2. ?

 3. *

 4. >

 5. / 1. MS Excel-də düsturu yazmağa başlayarkən hansı simvoldan istifadə edilir?

 1. =

 2. :=

 3. %

 4. #

 5. Heç bir simvoldan istifadə edilmir.
 1. Aşağıdakılardan hansılar rastr qrafika üzərində işləyir?

 1. Corel Draw

 2. PhotoShop

 3. Paint

 4. Corel PhotoPaint

 5. Prolog

 1. 2, 3, 4

 2. 1, 2

 3. 2, 3

 4. 1, 2, 3

 5. 2, 3, 4, 5 1. Hansı proqram təminatı Microsoft Office paketinin tərkibinə daxildir?

 1. Power Point

 2. Promt

 3. Visual FoxPro

 4. SQL Server

 5. Yuxarıda sadalananların heç biri
 1. Alqoritmin blok-sxem vasitəsi ilə təsviri zamanı hesab bloku hansı fiqurla işarə olunur?

  1. Düzbucaqlı

  2. Paralelloqram

  3. Trapesiya

  4. Rom

  5. Altıbucaqlı
 1. Mod əməliyyatının nəticəsi nəyi verir?

  1. Qalığı tapır

  2. Mütləq qiyməti hesablayır

  3. İfadənin tipini hesablayır

  4. İfadənin işarəsini göstərir

  5. Mötərizə kimi istifadə olunur

 2. Aşağıdakı operatorlar yerinə yetirilsə, M dəyişəni hansı qiymət alacaq?

A:=28; M:=12; A:=M+1; M:=A+M;

  1. 25

  2. 41

  3. 28

  4. 12

  5. 32
 1. Microsoft Word proqramında şəkil daxil etmək üçün aşağıdakı komandaları seçmək lazımdır:

  1. İnsert-Picture

  2. Edit- Paste

  3. İnsert-Object

  4. Format-Font

  5. File – Save
 1. Excel proqramında B1: D3 diapazonu neçə xana əhatə edir:

  1. 9

  2. 12

  3. 3

  4. 15

  5. 1
 1. Əməliyyat sistemi:

 1. Hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasıni təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir.

 2. istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

 3. Kompyuterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq üçündür.

 4. İki obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur.

 5. Təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir.
 1. İnterfeys

  1. Obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur.

  2. Təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir.

  3. Ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlərdir.

  4. İstifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

  5. Ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır.
 1. Məntiqi iifadə (mülahizə)

  1. Elə nəqli cümləyə deyilir ki, onun doğru və yalan olduğunu qiymətləndirmək mümkün olur.

  2. Ancaq və ancaq bütün operandlar Doğru olduqda Doğru olur.

  3. Ancaq və ancaq bütün operandlar Yalan olduqda Yalan olur.

  4. Müasir kompüterlərin istifadəsində yeni imkanlar açan bir sistem olub, proqramın yerinə yetirilməsi üçün rahat şərait yaradır.

  5. Mümkün komandalar və atributlar siyahısına deyilir.
 1. Aşağıdakılardan hansı İnkar məntiq əməlinə aid deyil?

  1. Binar məntiq əməlıdır.

  2. Biryerli – unar məntiq əməlidir.

  3. Azərbaycanca Deyil əməli deyilir.

  4. İngiliscə NOT əməli deyilir.

  5. .
 1. Aşağıdakılardan hansı Konyuksiya(məntiqi vurma) məntiq əməlinə aid deyil?

  1. Ona azərbaycanca VƏ YA əməli deyilir.

  2. İkiyerli – binar məntiq əməlıdır.

  3. İngiliscə AND əməli deyilir.

  4. Adətən &, · və ya simvolları ilə işarə olunur.

  5. Ancaq və ancaq bütün operandlar Doğru olduqda Doğru olur.
 1. Aşağıdakılardan hansı Dizyunksiya (məntiqi toplama) məntiq əməlinə aid deyil?

  1. Ancaq və ancaq bütün operandlar Doğru olduqda Doğru olur.

  2. İkiyerli – binar məntiq əməlıdır.

  3. Ona azərbaycanca VƏ YA əməli deyilir.

  4. İngiliscə OR əməli deyilir.

  5. Adətən simvolları ilə işarə olunur.
 1. Məntiqi əməllərin üstünlük dərəcələri belədir:

  1. İnkar Konyunksiya Dizyunksiya.

  2. Konyunksiya Dizyunksiya İnkar.

  3. İnkar Dizyunksiya Konyunksiya.

  4. Dizyunksiya İnkar Konyunksiya.

  5. Dizyunksiya Konyunksiya İnkar.
 1. Inkar əməli nəticəsində mülahizənin məntiqi qiyməti...

  1. Doğrudursa yalan, yaladırsa doğru olur.

  2. Qiyməti olduğu kimi qalır.

  3. Çevrilmə zamanı 1-ə bərabər olur.

  4. Çevrilmə zamanı 0-a bərabər olur.

  5. Cavabların heç biri doğru deyil.
 1. Tapşırıqlar paneli (TASKBAR)

  1. Windows ƏS-nin İş stolunun adətən aşağısında yerləşir.

  2. Windows ƏS-nin İş stolunun adətən mərkəzində yerləşir.

  3. Kompüteri işə salmaq üçündür.

  4. İnformasiyanı emal edir.

  5. İnternetə qoşularkən istifadə olunur.
 1. MİNİMİZE düyməsi

  1. Pəncərəni müvəqqəti ekrandan yığışdırır.

  2. Proqramın və varsa sənədin adı yazılır.

  3. Proqramın işini dayandırır.

  4. Kompüteri işə salmaq üçündür.

  5. İnformasiyanı emal edir.
 1. İnformatika nəyi öyrənir?

  1. İnformasiyanın toplanması, saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi texnologiyalarını.

  2. Kompüterin quruluşunu.

  3. Kompüter proqramlarını.

  4. Yer kürəsinin quruluşunu.

  5. İnterneti.
 1. İnformasiya daşıyıcısıdır:

  1. Sinif jurnalı

  2. Naqillər

  3. Printer

  4. Qələm

  5. Klaviatura
 1. Rum rəqəmlərlə yazılmış MMMD ədədi hansı onluq ədədə bərabərdir?

  1. 3500

  2. 530

  3. 350

  4. 3501

  5. 1115
 1. Hansı say sistemi mövqeli deyil?

  1. Roma

  2. Onluq

  3. İkilik

  4. Səkkizlik

  5. Onaltılıq
 1. _________ dedikdə aparat-proqram vasitələrinin ümumi prinsipləri və müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün onların funksional imkanlarını təyin edən xarakteristikaları başa düşülür

  1. Kompüter arxitekturası.

  2. Verilənlər bazası.

  3. Yaddaş.

  4. Proqramlaşdırma dili.

  5. Servis proqramları.
 1. Alqoritm – latınca _____________ deməkdir

  1. qayda-qanun

  2. ədədləri yazmaq üçün istifadə olunan işarələr

  3. iki rəqəmli riyazi məntiq

  4. aparat - proqram vasitələrinin ümumi prinsipləri

  5. informasiya emalının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi
 1. _______________ sözü IX əsrin məşhur özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa əl-Xarəzminin (yəni Xarəzmli Musa oğlu Məhəmməd) adının latın dilindəki yazılışıyla bağlıdır

  1. Alqoritm

  2. İnformasiya

  3. Verilənlər

  4. Məntiq

  5. Konyunksiya
 1. ____________ sadə hesablama prosesini ifadə edən bir neçə ardıcıl əməliyyatlardan ibarət olur və onlar yazıldığı ardıcıllıqla da icra olunur

  1. Xətti alqoritmlər

  2. Budaqlanma alqoritmlər

  3. Dövri alqoritmlər

  4. Riyazi alqoritmlər

  5. Önşərt alqoritmləri


122. Word-də Formatlaşdırma alətlər panelində alətinin vəzifəsi nədən ibarətdir

A) Mətnin sətirləri arasındakı məsafənin müəyyənləşdirilməsi

B) Yaddaşdan lazım olan yerə qoymaq

C) Kəsib yaddaşa vermək

D) Yaddaşa köçürmək

E) Mətnin hər hansı bir formatlaşdırılmış hissəsinin formatını digər bir hissəyə mənimsədir.123. Paskal dilində necə yazılır? (1)

  1. EXP(5*LN(A))

  2. A**5

  3. A^5

  4. SQR(A)*5

  5. EXP(A*LN(5))

124. Yaradılmış sənəddə redaktə işinin və ya digər düzəlişlərin edilməsi ilə əlaqədar müəyyən mövqeyin tez tapılmasını müəyyənləşdirən əlamətin olması tələbatını hansı əmrlə yerinə yetirmək lazımdır?

 1. ВставкаЗакладка

 2. Рецензирование Примечания

 3. Вставка Символь

 4. Ссылки  Примечания

 5. Главная Закладка

125. Sənədə Word redaktorunda və ya digər redaktorda yaradılmış faylın məzmununun deyil adının qoyularaq istənilən vaxt onun xüsusi əlaqə ilə gətirilməsini təmin etmək məqsədilə hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır?.

 1. Вставка Гиперссылка

 2. Рецензирование Примечания

 3. Вставка Закладка

 4. Ссылки  Примечания

 5. Главная Закладка


126. Proqramda istifadə olunan nişanlar (metkalar) necə elan edilir?

 1. Label

 2. Uses crt

 3. Output

 4. Graph

 5. Const

127. MS Excel-də E2 xanasında 16, E5 xanasında 3, E7 xanasında 5, yerləşir. =2*E2+ 8/(E7-E5) düsturunun yazıldığı E8 xanasının qiyməti nəyə bərabərdir?

 1. 36

 2. 4

 3. 8

 4. 20

 5. 12

128. Internet nədir?

   1. Çoxlu sayda kompüterlərdən, kabellərdən, marşrutizatorlardan və şəbəkədə əlaqəni və işi təmin edən proqram təminatlarından ibarət şəbəkə sistemidir.

   2. Serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

   3. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

   4. Lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

   5. Müxtəlif qurğuları əlaqələndirən texniki vasitədir

129. Internetin dünyada ilk dəfə meydana gəldiyi tarix hesab olunu.

 1. 1969-cu il

 2. 1971-ci il

 3. 1972-ci il

 4. 1980-ci il

 5. 1965-ci il

130. İnternet əsas komponentləri nədir?

 1. Server; Şəbəkə ; Kliyent

 2. Gopher; Server;

 3. Şəbəkə; WinWord; Kliyent

 4. Brauzer; Kliyent; Server;

 5. Şəbəkə; WAİS proqramı

131. Server nədir?

 1. Lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

 2. Serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

 3. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

 4. Verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edən kompüterlər sistemidir.

 5. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

132. Kliyent nədir?

 1. Kliyent- serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

 2. Kliyent-lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

 3. Kliyent-informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

 4. Kliyent-verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edən kompüterlər sistemidir.

 5. Kliyent-paketləri ünvanlaşdırdması və onlan təyin olunan yerlərə çatdırılmasını təmin edir.

133. Kompüter şəbəkələri ümumi olaraq neçə cür təsnif edilə bilər?

 1. Lokal şəbəkələr, Qlobal şəbəkələr, Korparativ şəbəkələr.

 2. Lokal şəbəkələr, Qlobal şəbəkələr, İnternet şəbəkələr

 3. Qlobal şəbəkələr, İnternet şəbəkələr

 4. Qlobal şəbəkələr, Korparativ şəbəkələr

 5. Lokal şəbəkələr, Sistem şəbəkələr

134. Lokal şəbəkələrin əsas topologiyaları hansıdır?

 1. şin topologiyası, halqavari topologiya, ulduzvari topologiya

 2. Paralel topologiya, halqavari topologiya, şin topologiyası

 3. Ardıcıl topologiya, şin topologiyası, paralel topologiya

 4. Xətti topologiya, halqavari topologiya, ulduzvari topologiya

 5. halqavari topologiya, şin topologiyası,ardıcıl topologiya

135. WWW ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, şəbəkədən müxtəlif sənədlərin alınması, onlara baxış keçirməyə və məzmununun redaktə etməyə imkan verən tətbiqi proqram hansıdır?

   1. Brauzer

   2. Word

   3. WinWord

   4. Excel

   5. WAİS proqra


136. Turbo Paskal dilindəki hansının yazılışı doğrudur?

A) y:= exp(1/3*ln(sqr(p)+sqr(q)*cos(x)));

B) y:= ex(1/3ln(sqr(p)+sqr(q)*cos(x)));

C) y:= exp(1/3*ln(sqrt(p)+sqr(q)*cos(x));

D) y:= exp(1/3*log(sqrt(p)+sqrt(q)*cos(x)));

E) y= exp(1/3*ln(abs(p)+sqr(q)*cos(x)));


137. Proqramda hansı funksiyanın qiyməti hesablanır:

program m1; var x, y:real; begin x:=0.5;y:=sqr(sin(x))+5+x/7;writeln(y); end.


 1. y=sin2x+5 +
 1. y=sinx2+5+
 1. y=sin2x +5+
 1. y= +
 1. y=sinx2+


138. Aşağıdakı yazılışlardan hansı Pascal dilində y=(x2+m)sin4a funksiyasının yazılışıdır?


 1. y:=exp(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

 2. y:=sqr(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

 3. y:=ln(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

 4. y:= ln(x+m)*exp(ln(2+sin(a)));

 5. y:=(x+m)*exp(2+sin(x));


139. Pascal-da universal dövr operatorları hansıdır?


 1. while, repeat

 2. for, while

 3. for, repeat

 4. repeat, case

 5. until, while


140. Faylın elementlərinə müraciətə görə fayllar hansıdır?

 1. Ardıcıl müraciətli, Birbaşa müraciətli

 2. Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 3. Ardıcıl müraciətli, mətn, tipləşdirilməmiş

 4. Mətn, Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 5. Tipləşdirilmiş, mətn, ardıcıl müraciətli

141. Ord(x)-funksiyasının vəzifəsi nədir ?

   1. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

   2. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   3. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması

142. Chr(x) -funksiyasının vəzifəsi nədir ?

   1. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   2. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması

   3. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

143. Aşağıdakılardan hansı funksiyasının Pascal dilində yazılışıdır?

 1. z:=sqr(cos(arctan(1/x)))-exp((5/6)*ln(y));

 2. z:=sqr(cos(tan(1/x)))-exp(5/6*ln(y));

 3. z:=abs(cos(arctan(1/x)))-exp(5/6ln(y));

 4. z:=sqrt(cos(arctan(1/x)))-exp(5/6*log(y));

 5. z:=sqrt(cos(arct(1/x)))-exp(5/6*ln(y));


144. Paskal dilində operatorlar arasında hansı işarə qoyulur?

  1. nöqtə vergul

  2. nöqtə

  3. iki nöqtə

  4. vergül

  5. probel

145. Paskal dilində həqiqi tipli dəyişənlər necə təsvir olunur?

   1. REAL

   2. İNTEGER

   3. CHAR

   4. BOOLEAN

   5. STRİNQ

146. Paskal dilində 25 DİV 10 əməliyyatın nəticəsi hansıdır?

   1. 2

   2. 5

   3. 2.5

   4. 5.2

   5. 3

147. Həqiqi sabitlərin yazılışında tam hissə kəsr hissədən hansı işarə ilə ayrılır?

   1. Nöqtə

   2. İki nöqtə

   3. Nöqtəli vergül

   4. Vergül

   5. Probel

148. Paskal dilində məntiqi tipli dəyişənlər necə təsvir olunur?

   1. BOOLEAN

   2. STRİNQ

   3. REAL

   4. İNTEGER

   5. CHAR

149. SQRT(X) yazılışında nə təsvir olunur?

   1. x-in kvadrat kökü

   2. x-in modulu

   3. x-in tam hissəsi

   4. natural logorifmi

   5. onluq loqarifma

150. Paskal dilində işarəsi necə yazılır?

   1. SQRT

   2. ABS

   3. EXP

   4. LOG

   5. TAN

151. Paskal dilində cos2 (x3) ifadəsi necə yazılır?

   1. SQR(COS(X*X*X))

   2. COSX^2^3

   3. COS(X3)^2

   4. COS(X^2)^3

   5. COS2X^3

152. Paskal dilində tam bölmə işarəsi hansıdır?

   1. DİV

   2. ^

   3. *

   4. #

   5. /

153. Paskal dilində qalığın tapılması hansıdır?

   1. MOD

   2. DİV

   3. ABS

   4. LOG

   5. EXP

154. Paskal dilində verilmiş abs(x-y)/exp(a*ln(1+x)) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)155. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(x))-cos(x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

  1. sin2x – cosx2

  2. sin2x – cos2x

  3. sinx2 - cosx

  4. sin3x-cosx

  5. (sinx – cosx)2

156. Paskal dilində verilmiş abs(a*x+b*y+c)/sqrt(a*a+b*b) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?157. Paskal dilində verilmiş sqr(cos(x*x*x))-x/a ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

   1. cos2(x3)-

   2. cos3(x2)-

   3. cos2(x3)-xa

   4. cos3(x2)-158. cos²x³+ln(a+x²) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. SQR (cos(SQR(x)*x))+ln(a+x*x)

  2. cos^2x^3+ln(a+x^2)

  3. cos^2*x^3+ln(a+x^2)

  4. cos ^2x^3+log (a+x^2)

  5. cos(x3)^2+ln(a+x^2)

159. ifadəsini Paskal dilində ifadəsini təyin edin.

 1. sqrt(1+ln(1.3*x)+cos(a*t))

 2. sqr(1+ln1,3x+cosat) 3. sqr(1+loq(1,3x)+cos(ab))

 4. sqr(1+log(1.3*x)+cos(at)

160. esinx + ln(x2 -1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(sin(x))+ln(x*x-1)

  2. exp(sinx) +ln(x^2-1)

  3. exp(sinx)+log(x^2-1)

  4. exp(sinx) +log(x^2-1)

  5. e^sinx+log(x^2-1)

161. esin(0,5x +1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(x*x/2)*sin(0.5*x+1)

  2. e^(x^2/2)sin(0.5x+1)

  3. e^(x^2/2)*sin(0.5*x+)

  4. exp(x^2/2) sin(0.5x+1)

  5. exp(x^2/2)*sin(0,5x+1)

162. arctg(3x-2e ) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. ARCTAN(3*x-2*EXP(ABS(x-1)))

  2. tan(3x)-2*exp()

  3. tan(3*x)-2exp(abs(x-1))

  4. atn(3*x)-2*exp()

  5. atn(3*x)-2*exp(abs(x-1))

163. e-bx cos (bsin5x) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(-b*x)* cos(b*sin(5*x))

  2. e^(-bx)cos(bsin5x)^3

  3. e^(-b*x)*cos(b*sin(5x))^3

  4. exp(-b*x)*cos^3*b*sin(5*x)

  5. exp(-b*x)*cos(b*sin(5x)^3

164. cos(| ax² +b |- 1)+ ifadəsinin Paskal dilində yazılışını təyin edın.

  1. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  2. cos(ABS(a*x+x+b-1) +EXP(2*x)/(2*x)

  3. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2x)/(2*x)

  4. cos(ABS(ax*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  5. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/2*x

165. ln sinx + paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. LN(sin(x))+1/SQRT(1-x*x)

  2. Loq (sin(x))+1/SQR(1-x*x)

  3. ln(sin(x))+1/SQR(1-SQRT(x))

  4. loq (sin(x))+1/SQRT(1-x”2)

  5. loq (sin x)+1/SQRT(1-SQR(x))

166. arctg paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. ARCTAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y))+SQRT(x*y)

  2. TAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y)+SQRT(x*y))

  3. ARCTAN((x-SQRT(y))/LN(x*x-y*y)+SQR(x*y))

  4. ARCTAN((x-y*y)/LOQ(x*x-y*y)+SQR(x+y))

  5. ATN((x-SQR(y))/LOQ(SQR(x)-SQR(y))+SQR(x*y))

167. paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. (EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x))))/(1+ln(SQRT(x*x-a)))

  2. EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x)))/1+ln(SQRT(x*x-a))

  3. EXP(sin(x))+SQR(ABS(sin(x)))/1+ln(SQR(x*x-a)))

  4. EXP(sin(x)+SQRT(|sin(x)|)/(1+ln(sqrt(x*x-a)))

  5. EXP(sin(x)+SQRT(ABS(sin(x))/(1+loq(SQRT((x*x-a)))

168. paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP((m/n)*ln(a))

  2. SQR(A)*M/N

  3. A^(M/N)

  4. EXP(LNM/LNN*A)

  5. EXP(LN(M/N)*ln(A))

169. Paskal dilində dəyişənlər bölməsinin açar sözü hansıdır?

a) var


b) const

c) type


d) label

e) function170. Paskal dilində nişanlar bölməsinin açar sözü hansıdır?

  1. label

  2. type

  3. const

  4. var

  5. tunction

171. Paskal dilində tip bölməsinin açar sözü hansıdır?

     1. type

     2. function

     3. var

     4. const

     5. label

172. Paskal dilində sabitlər bölməsinin açar sözü hansıdır? (

   1. const

   2. label

   3. function

   4. type

   5. var 1. Microsoft Excel proqramında =SUM(C3;C5;B2;A5) formulunun açılışı nədir?

  1. =C3+C5+B2+A5

  2. =C3+C4+C5+B2

  3. =C3+B2+B1

  4. =C5+B2+C1

  5. =C3+C4+C5

 1. Yüklə 346,95 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə