İnsan resurslari departamentiYüklə 70,79 Kb.

tarix17.10.2017
ölçüsü70,79 Kb.


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

KOMPÜTER BİLİKLƏRİ ÜZRƏ  

TEST MÖVZULARI 

 

 İnformasiya: 

İnformasiya  anlayışı.  İnformasiyanın  növləri  və  təqdimolunma  formaları.  İnformasiyanın  emalı. 

İnformasiyanın  ölçü  vahidləri.  İnformasiya  texnologiyaları  və  onların  növləri.  İnformasiya 

prosesləri. 

 

Fərdi kompüterlər: 

Fərdi  kompüterin  növləri,  quruluşu  və  iş  prinsipi.  Fərdi  kompüterin  əsas  qurğuları  və  onların 

təyinatı. Yaddaş qurğuları. Periferiya qurğuları (printer, skaner, proyektor və s.), onların təyinatı. 

 

Fərdi kompüterlərin proqram təminatı: 

Sistem və tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatının elementləri: əməliyyat sistemləri, 

xidməti  proqramlar,  arxivatorlar,  antiviruslar  və  s.  Tətbiqi  proqram  təminatının  elementləri: 

mətn  prosessorları,  cədvəl  prosessorları,  elektron  təqdimat  proqramları,  verilənlər  bazasını 

idarəetmə  sistemləri,  şəbəkə proqramları və s. Piratçılıq. 

 

Windows əməliyyat sistemi: 

Windows  əməliyyat  sisteminin  tərkib  hissələri,  əsas  anlayışları.  Sistemin  əsas  obyektləri. 

Sistemin  qrafik  istifadəçi  interfeysi.  İş  masası.  İdarəetmə  paneli.  Sistemin  əsas  və  kontekst 

menyusu.  Qısayol  (shortcut).  Düymələrin  kombinasiyaları.  Disklər,  qovluqlar  və  fayllar,  onlar 

üzərində  əməliyyatlar.  Pəncərə  tipləri,  onların  quruluşu  və  təyinatı.  Ümumi  təyinatlı  standart 

proqramlar.  Mübadilə  buferi.  Resurslardan  istifadə hüquqları. 

 

Microsoft Office Word: 

Sənəd,  onun  quruluşu.  Sənədin  yaradılması,  saxlanılması,  çapı  və  mühafizəsi.  Səhifə,  onun 

quruluşu. Mətnin  daxil  edilməsi  və  redaktə  edilməsi.  Mətn  fraqmentləri  ilə  iş.  Mətnin  tərtibatı. 

Mətndə  orfoqrafik  səhvlərin  yoxlanması.  Abzaslarla  iş.  Cədvəl,  onun  tərtibatı.  Düymələrin 

kombinasiyaları.  Obyektlər.  Qrafik  imkanlar.  Menyu.  Nişanlanmış  (bullet)  və  nömrələnmiş 

siyahılar,  onların  tərtibatı.  Səhifələrin nömrələnməsi. 

 

Microsoft Office Excel: 

İş  kitabı,  onun  quruluşu.  İş  kitabının  yaradılması,  saxlanılması,  çapı  və  mühafizəsi.  İş  vərəqi, 

onun  quruluşu.  İş  vərəqləri  üzərində  icra  olunan  əməliyyatlar.  Düymələrin  kombinasiyaları. 

Obyektlər.  Qrafik  imkanlar.  Diaqramların  qurulması.  Düsturlar,  funksiyalar  və  onlardan  istifadə 

qaydaları. Verilənlərin tipləri. Xanaların və cədvəlin tərtibatı. Menyu. Süzgəc, çeşidləmə (sorting). 

 

Microsoft Office Power Point: 

Təqdimat,  onun  quruluşu.  Təqdimatın  yaradılması,  saxlanılması,  çapı  və  mühafizəsi.  Şablonlar. 

Slaydlarla  iş.  Mətnin  tərtibatı.  Obyektlər.  Qrafik  imkanlar.  Cədvəllərlə  iş.  Slaydların 

canlandırılması  (animation). Təqdimatların nümayişi. Menyu.  

Kompüter şəbəkələri: 

Şəbəkə  növləri.  Əsas  şəbəkə  qurğuları.  İnformasiya  təhlükəsizliyi.  Şəbəkədə  informasiya 

təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsi  üsulları  və  vasitələri.  Lokal  şəbəkələr.  Şəbəkə  resurslarından 

istifadə. Qlobal şəbəkələr. 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

İnternet: 

İnternet  şəbəkəsinə  qoşulma  üsulları  və  vasitələri.  WWW  xidməti.  Əsas  anlayışlar.  Veb  - 

bələdçi.  Elektron  poçt.  Telekonfrans.  Ani  məlumat  mübadiləsi  (Instant  Messaging). 

İnformasiya  axtarışı  sistemləri.  Sosial şəbəkələr. 

 

 

  

 

  

 

ƏDƏBİYYAT: 

 

1.S.Ə.Əhmədov.  İnformatika  və  kompüter  biliklərinin  əsasları.  Nəzəriyyədən  praktikaya. 

Nəzəri materiallar və testlər toplusu. Bakı-2017 

 

2.N.Ə.Quliyev, Z.Ə.Şamilov. İnformatika . Bakı-2013  

3.Vəlizadə E.T., Əmirov Z.M. Microsoft Office 2007 paketi. Bakı-2012 

 

4.Seyidli H.S., Tağıyev H.N. Şəbəkə sistemləri. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı-2012  

5.Леонтьев  В.  П.  Новейшая  энциклопедия.  Компьютер  и  Интернет.  Санкт-Петербург  

2014. 

 

6. Н.Д.Угринович. Информатика и ИКТ. Лаборатория знаний. Москва 2008  

7. Александр Левин. Самоучитель работы на компьютере. Питер-2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

TEST TAPŞIRIQLARI NÜMUNƏLƏRİ 

 

1.İnformasiyanın əldə olunması, saxlanması, ötürülməsi, emalı və istifadəsi necə adlanır? 

A) Prosessor       

B) Yaddaş      

C) İnternet     

D) Kontroller     

E) İnformasiya prosesləri 

 

2.ASCII sistemində neçə simvol kodlaşdırıla bilər? 

A) 64          B) 256       C) 128      D) 1024      E) 32 

 

3.Bir bayt nəyə bərabərdir? 

A) 8 bit 

B) 1 bod 

  C) 10 Кbayt   D) 10 bit 

   E) 18 bit 

 

4.Aşağıdakı  variantların  hansında  göstərilənlərin  hamısı  kompüterin texniki vasitələri hesab olunur? 

A) Word, Access, Internet, WordPad 

B) Excel, CD-ROM, NotePad 

C) Klaviatura, Printer, Monitor, Maus 

D) Scaner, Maus, Paint, Photoshop 

E) MP3; CD-ROM 

 

 

5.Kompüterin  imkanlarını  daha  da  genişləndirmək  üçün  ona  qoşulan  qurğular  necə adlanır? 

A) Texniki qurğular 

B) Periferiya qurğuları 

C) Əsas qurğular 

D) İdarəetmə qurğuları 

E) Elektron qurğular  

6.Kompüterlərin nəsilləri necə müəyyən olunur? 

A) Kompüterlərin ölçülərinin dəyişməsi ilə        

B) Element bazasının dəyişməsi ilə 

C) Prosessorun modelinin dəyişməsi ilə          

D) Əməliyyat sisteminin  yeni versiyaları ilə 

E) İstehsal illəri ilə 

 

7.Keş yaddaş harada yerləşir? 

A) HDD –də         

B) RAM –da              

C) ROM –da              

D) Ana platada 

 

E) CD və DVD –də 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

8.Portlar hansı məqsədlə istifadə olunur? 

A) Əlavə qurğuların (slotların) qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

B) Daxili yaddaş qurğularının şəbəkəyə qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

C) Xarici yaddaş qurğularının sistem blokuna qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

D) Daxili  və  xarici  yaddaş  qurğularının  şəbəkəyə  qoşulmasının  təmin  edilməsi üçün 

E) Periferiya qurğularının qoşulmasının təmin edilməsi üçün  

9. Windows  əməliyyat  sistemində  göstərilən  element  hansı  məqsədlə  istifadə oluna bilər? 

 

A) Müəyyən bir qovluğu açmaq üçün; 

B) Müəyyən bir faylın axtarışını aparmaq üçün; 

C) Müəyyən faylın yerdəyişməsini həyata keçirmək üçün 

D) Müəyyən bir qovluğun adını dəyişdirmək üçün; 

E) Müəyyən bir qovluq yaratmaq üçün. 

 

10.Windows    əməliyyat    sistemində    bəzi    fayllar    nə    üçün    solğun    rənglərə 

malikdir? 

A) Onlar üçün “Paste” əmri seçilib 

B) Onlar üçün “Copy” əmri seçilib 

C) Onlar üçün “Delete” əmri seçilib 

D) Onlar üçün “Close” əmri seçilib 

E) Onlar üçün “Cut” əmri seçilib  

 

 

11.Windows 7 əməliyyat sistemində faylı açmaq üçün “mouse” -un hansı düyməsindən istifadə 

oluna bilər? 

A)Hər ikisi  ilə          B)Yalnız sol        C)Heç biri        D)Yalnız sağ     E)Diyircək 

 

12.Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün işçi masadakı hansı obyektə daxil olmaq lazımdır? 

  A)


        B) 

           C)

        D)

 

  

 

 

 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

13.Faylın qısa yolunu(Shortcut) sildikdə ... 

A) Fayl və shortcut, hər ikisi silinir    

B) Fayl silinir     

C) Sadəcə shortcut silinir      

D) Heç biri silinmir 

E) Qısa yolu silmək mümkün deyil 

 

14.Windows Explorer (Проводник/ Windows Bələdçi) proqramında qovluqlar ağacında kiçik 

üçbucaq “►” işarəsi nəyi bildirir? 

A) Bu qovluq boşdur      

B) Qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz   

C) Bu qovluqda sistem faylları yerləşir 

D) Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilər    

E) Bu qovluğu pozmaq olmaz  

15. Proqram təminatı komputer sistemində hansı termin ilə işlədilir? 

A) Hardware      

B) Software   

 

C) Windows    

D) Wave-file   

E) OLE 

 

16.MS    Word    proqramında    mətni    başqa    adla    yadda    saxlamaq    üçün hansı əmrdən istifadə olunur? 

A) İnsert 

B) Save as 

C) Page up 

D) Delete 

E) Paste 

 

17.MS  Word  proqramında  sənədi  yadda  saxlamaq  üçün  hansı  düymədən  istifadə  etmək 

lazımdır?  

A)2 düyməsindən 

B)3 düyməsindən 

C)4 düyməsindən 

D)1 və 2 düyməsindən 

E)1 düyməsindən 

 

 

 

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

18.MS  Word  proqramında  sənədi  bir  neçə  nüsxədə  çap  etmək  hansı  əmri  yerinə  yetirərkən 

mümkündür? 

 

A)File/Page Setup                 

B)Home/Print page                

C)İnsert/ Page Number         

D)File/Print                           

E)File/Document/Print page 

 

19.MS  Word proqramında  sənədi  çapa vermək üçün klaviaturanın hansı  düymələrindən 

istifadə etmək lazımdır?  

 

A) Ctrl+A B) Ctrl+S 

C) Ctrl+U 

D) Ctrl+P 

E) Ctrl+B  

20.Aşağıda  göstərilən  fayllardan  hansı  MS  Word  proqramı  vasitəsilə  açıla bilmir? 

 

A) *.txt B) *xsl 

C) *.htm 

D) *.mp3 

E) *.doc 

 

 

21.MS Word proqramında sətiraltı qırmızı dalğalı xətlər nəyi göstərir?  

A) Qrammatik səhvləri 

B) Sintaksis səhvləri 

C) Müəyyən səhvləri 

D) Orfoqrafik səhvləri 

E) Simvolları 

 

22.MS  Word  proqramında  sənədin  sonuna  sürətlə  keçmək  üçün  hansı  düymələr 

kombinasiyası vurulur? 

 

A) Ctrl+ PgDn              

B) Ctrl+Home           

C) Shift+End            

D) Ctrl+End               

E) End 


 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

23.MS  Excel  proqramında  hər  hansı  xana  üzərində  “ Backspace”  düyməsini  işə 

saldıqda nə baş verir? 

 

A) Kursor sağdakı xanaya keçir B) Kusor həmin xana üzərində hər hansı simvolları daxil etmək üçün hazır olur 

C) Kursor soldakı xanaya keçir 

D) Kursor səhifənin ən axırıncı xanasına keçir 

E) Kursor yuxarı xanaya keçir 

 

24.Microsoft  Excel    cədvəl  proqramında  hansı  düymələrinin  kombinasiyasından  istifadə 

etməklə yeni səhifə əlavə etmək olar?  

 

A) Alt+F11 düymələrinin 

B) Shift + F10 düymələrinin         

C) Shift+Alt+F11 düymələrinin 

D) Ctrl+F11 düymələrinin               

E) Shift+F11 dümələrinin.  

25.Microsoft Excel cədvəl proqramında düstur sətrində yazılmış =SUM(В2:В10) nəyi bildirir?  

 

A) B3-dən B9-a qədər olan xanaların cəmini 

B) B2-dən B10-a qədər olan xanaların ədədi ortasını 

C) B2 və B10 xanalarının cəmini 

D) B2-dən B10-a qədər olan xanaların cəmini 

E) B2 və B10 xanalarının nisbətləri cəmini 

 

26.Elektron cədvəldə A1:B3 xanalar qrupu seçilib. Bu qrupa neçə xana daxildir? 

A) 6         

B) 13           

C) 2               

D) 5           

E) 4 


 

27. Elektron təqdimat  faylı əsas hansı genişlənməyə malik olur (PowerPoint 2010)? 

A) *.powx 

 

 

B) *.pptx     

C) *.pwtx              

D) *.pttx 

         

E) *.potx 

 

  

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

28.Təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)? 

 

A) Home (Главная/Ev)        

B) Insert (Вставка/Əlavə et)      

C) Design (Конструктор/Tərtibat)                    

D) Slide Show (Показ слайдов/Slayd Göstərilməsi)         

E) Transitions (Переходы/Keçidlər)     

 

29.Elektron   məktub   yazarkən   aşağıdakılardan   hansını   mütləq   göstərmək lazımdır? 

 

A) Qoşma faylı B) Məktubun adını 

C) Ünvanı 

D) Göndərilən faylların sayını 

E) Göndərilən faylların tipini  

 

30.İnternetdə istifadəçini təmin edən təşkilat necə adlanır?  

A) provayder    

B) domen       

C) host       

D) server         

E) Heç biri düz deyil  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə