Issn: 2148-6026. Yakın Doğu Üniversitesi Adına Sahibi Owner on Behalf of Near East UniversityYüklə 3,32 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə87/92
tarix17.09.2017
ölçüsü3,32 Kb.
#205
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

“Kur’an Ve Tarihselcilik” Üzerine Bir Değerlendirme
 
191
nuya ilişkin ifadelerinden çıkaracağımız, “her âdetin farklılık arzettiği 
zaman yeni bir şer’i asla dönmesi ve onun hükmünü alması” gerçeği 
de, ahkâmın değişmesine dair tarihselci görüşlere prim vermemekte-
dir. (s.322) Kur’an’da genel olarak Allah’ın hükümlerini ifade etmekle 
birlikte, “Allah’ın haklarına karşı işlenen suçların cezası” olarak ıstı-
lahlaşan hududullah kavramı, asıl itibariyle insan- Allah, insan-insan 
ve insan-âlem ilişkisini düzenlemek üzere Allah tarafından belirlenmiş 
esaslardır.  Dolayısıyla  bu  kavramı  sadece  hukukî  alanla  irtibatlan-
dırıp, tarihselliğinden bahsetmek söz konusu değildir. (s.337) Zaten, 
ayetlerin  itikad,  ahlak,  ibadet,  muamelat,  ukûbat  olarak  bölümlen-
dirilmesi teknik bir çalışmadır. Aksi halde gerçek bir bölümlendirme 
olarak telakkisi, hem İslam’ın hem de insan zihninin parçalanmasına 
neden olur ki, bu İslam’ın tevhid esasını ve âlemdeki tevhidi kavraya-
bilme imkânını ortadan kaldırır. (s.345)
Kur’an, insana bir tarih bilinci sunmaktadır. Teklif ve önerilerini, 
tarihi  dikkate  alarak  tedricen  açıklamış  olması  ve  nesh  düşüncesi, 
-ister bazı kuralların isterse önceki vahiylerin bazı hükümlerinin nes-
hedilmesi olarak alınsın - tarih bilincini harekete geçiren ve Kur’an’ın 
hükümlerinin  değil,  insanın  tarihselliğinin  göstergeleri  olarak  kabul 
edilmelidir. (s.354) Kur’an’ın belli bir tarihte ve bazı ayetlerinin de çe-
şitli soru ve sorunlara cevap olarak inzali yani nüzul sebepleri, tarihin 
inşa edici gücünü temsil eder. Ulema, tarih bilincinin sonucu olarak, 
“tarihsel arka planı” ortaya çıkaran her unsura Kur’an’ı anlama yo-
lunda değer vermiştir. 
Hiçbir  kitaba  nasib  olamayacak  ölçüde  sürdürülmüş  ve  sürdü-
rülmekte olan Kur’an’ı anlama faaliyeti yani fıkıh ile - ki hermenötik 
tartışmalarda kastedilen anlamanın mukabili olarak Kur’an’da böyle 
adlandırılır- kalb arasında direkt bir ilişki sözkonusudur. Kur’an’, an-
lama- yı takvâya, takvâyı da “belirlenmiş ahkâmını hürmetle yaşama” 
yla  ilişkilendirmiştir.:  “İşte  böyle,  kim  Allah’ın  şiarlarını  yüceltirse, 
şüphesiz bu, kalblerin takvası sebebiyledir.”
3
 (s.385) Ve Kur’an açıkça 
anlamanın  bir  kalb  işi  olduğuna  defalarca  dikkatleri  çekmiştir:  “Ey 
iman edenler, Allah’tan korkup sakınırsanız (takvâ), size doğruyu yan-
lıştan ayıran bir anlayış (furkan) verir.”
4
 (s.384)
Müslümanların  geçmişte  daha  meşru  bir  anlama-yorumlama  an-
layışı  ortaya  koymuş  olmalarına  dikkat  çekmesinin  nedenini  Kotan, 
bunu, çağdaş müslümanlar için hem kendi kaynaklarında (Kur’an ve 
Sünnet), hem de kültür ve geleneklerinde, Kur’anı tarihe müdahil kı-
labilecek ve çağdaş tarihsellikte sorunlarını çözmelerine imkan tanı-
yacak temellerin mevcudiyetini göstermeyi hedeflemesine ve bu temel-

Hacc, 22/32.

Enfal, 8/29. Bkz.Talak,65/2;Maide,5/8;Şems,91/8.


192
 
Y
akın
 D
oğu
 Ü
nİversİtesİ
 İ
lahİYat
 F
akÜltesİ
 D
ergİsİ
lerin, insanlığın ve özellikle Batı’nın tarihsel birikiminden – kendimize 
ait  olanı  ötekileştirmemek  kaydıyla-  faydalanılarak  geliştirilebileceği 
sonucuna bağlar. (s.386)
Bir bakıma Antik Çağ’dan modern döneme kadar çıkardığı düşün-
sel yolculuktan geride kalması umulanların kısa özeti mahiyetindeki 
sonuç 
bölümüyle nihayete eren eserin, özellikle birinci bölümü, konu-
nun kendine özgü kavramlarına aşina olmayanlar için aşılması gere-
ken zorlu bir engel olarak görülebilirse de, kitabın sonuna ulaşmayı 
başaranlar, çektikleri zahmete değdiğini itiraf etmek durumunda ka-
lacaklardır.


Y
akın
 D
oğu
 Ü
nİversİtesİ
 İ
lahİYat
 F
akÜltesİ
 D
ergİsİ
,
 Yıl 2, Cilt 2, Sayı 1, Bahar 2016 (193-210)
 
رّوطتلاو  ُّيوحنلا : ُبيكرتلا
1
يميمتلا ينغلا دبع ليعامسإ .د
Özet:
Bu araştırma nahvi gelışmenın bır takım boyutlarını arzetmektedır. 
Ama  bır  çok  avaştırmacı  ve  dileinin  özetgöstermesine  nail 
olamamıştır.  Oysaki  bu  nahvi  gelişmenin  boyutlarını  ihmal  et-
mek, ilerleme arzusu olan ınsanların, bunlarla oynamasınaileri, 
geri konuşmasınave bu konuları hakimiyeti altına almasına izin 
verecelıtir.  Böylece  karışıklık  alanı  genişleyecek,  dal  asıl  kökten 
koparılacak,  koparılan  bu  dal,  ayrı  bir  dil  olacak  neredeyse  hıç 
bir şey bu ikisini bir araya getiremeyecektir. İşte bu şekilde diller 
doğar, ğelişir, nihayet yavaş yavaş kaybolup gider. Bu araştırma 
nahvi  tevkipteki  gelişme  boyutlarını  ortaya  koyar  ki,  okuyucu 
böylece bunların yaygın hatalar cümlesinden olduğunu anlar. An-
cak dikkatli bir incelemeden sonar bunların terkip yapılarındaki 
hatalar  olduğunu  görür.Binaenaleyh  bu  hataların  bir  kısmını 
zikredip,  işaret  etmek;  anlam  ve  fenotik  gelişmeden  bağımsız 
olarak  tavsif  etmek  icap  ederki,  araştırmacılar  bu  gibi  hataları 
takip etmekte gerekli özeni göstersinler.
Summary:
Search  displays  dimensions  of  grammar  development  had  gone 
unheeded by many researchers and linguists, although neglected 
it allows the evolution of the tampering with them, broadened the 
gap until the branch differs from its origin, to become a language-
independent, hardly unites them something, as well as the estab-
lished  languages    and  grow  even  decay.  The  research  shows  the 
dimensions of development in the syntax the reader knows it is 
among the common mistakes, but it -After checking- finds errors 
in compositional structures, it should be mentioned together and 
referred to the characterization of isolation from the semantic evo-
lution or voice; even directed learners their care in tracking such a 
mistake; to be stripped of his right to continue the bifurcation.
:صخلملا
 نم ريثك مامتهاب َظحت مل يوحنلا روطتلا نم اداعبأ ثحبلا ضرعي
 نأ روطتلا ِدَيِلحمسي اهلامهإ نأ نم مغرلا ىلع ،نييوغللاو نيثحابلا
 عرفلا خلسني ىتح ةوجفلا عسّتتف ،اهتوطس اهيلع طّلستو ،اهب ثبعت
 أشنت اذكو ،ءيش امهعمجي داكي لا ،ةلقتسم ةغل ريصتل ،هلصأ نع
00905488741020 :فتاهلا مقر ،صربق ،ةشوقفل ، KISBUةيعامتجلاا مولعلا ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ  1
ismael_tamimi@yahoo.com :ليميإ


Yüklə 3,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə