Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning yosh davrlari va o’ziga xos xususiyatlari kamardinova Shaxlo Baxtiyor qiziYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix11.12.2023
ölçüsü0,52 Mb.
#146295
  1   2
ZDPP17069289 
«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» 
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 
MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING YOSH DAVRLARI VA 
O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 
Kamardinova Shaxlo Baxtiyor qizi 
O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 
e-mail: kamardinovashaxlo@gmail.com
https: //doi.org/10.5281/zenodo.6636001 
Maqolada Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning rivojlanish yoshi va o’ziga 
xos xususiyatlarinig ahamiyati yoritilgan. Bunda Maqolada Maktabgacha ta’lim 
yoshidagi bolalarning rivojlanish yoshi va o’ziga xos xususiyatlar haqida
muhum tavsiyalar berilgan.
Kalit so’zlar: Maktabgacha ta’lim yoshi, tarbiyalanuvchi, tarbiyalash, yoshga 
bog’liq xususiyatlari, yosh davrlari, psixologik xususiyatlari.
Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning muayyan bir yosh davriga xos bo’lgan 
anatomik, fiziologik (jismoniy) va psixologik xususiyatlar yosh xususiyatlari deb 
ataladi. Ana shu yosh xususiyatlarni hisobga olgan holda ta’lim va tarbiya ishi 
tashkil etiladi. Shunda bola rivojlanishiga tarbiya ta’siri kuchli bo’ladi.
Bolalarning tarbiyasiga to’g’ri yondashish, uni muvaffaqiyatli o’qitish uchun bola 
rivojlanishidagi turli yoshdagi davrlariga xos xususiyatlarni bilish va uni hisobga 
olish muhimdir. Chunki bola organizmining o’sishi ham, rivojlanishi ham, psixik 
taraqqiy etishi ham turli yosh davrlarida xilma-xil bo’ladi. Abu Ali Ibn Sino, Yan 
Amos Komenskiy, K.D.Ushinskiy, Abdulla Avloniylar ham bolani tarbiyalash 
zarurligini uqtirib o’tganlar.
Bolaning o’ziga xos xususiyatini hisobga olish juda murakkab. Chunki bir xil 
yoshdagi bolalar ham psixik jihatdan turlicha bo’lishi mumkin. Masalan, ko’rish 
va eshitish qobiliyati, faolligi, tez anglash, sust fikr yuritishi, hovliqma yoki 
vazminligi, sergap yoki kamgapligi, serg’ayrat yoki g’ayratsizligi, yalqov yoki 
tirishqoqligi, pala-partish va chala ishlaydigan, yig’inchoqligi yoki ishga tez 
kirishib ketishi kabilar nerv faoliyati tizimining ta’siri bo’lib, tarbiyachi ularni 
bilishi zarur.
Asosiy qisim: Bolaning individual – o’ziga xos xususiyatini bilish uchun 
temperamentning umumiy tiplari va bolaning o’ziga xos xususiyatini o’rganish 
metodikasini bilish muhim. Temperament – lotincha “temperamentum”, ya’ni 
“qismlarning bir-biriga munosabati” ma’nosini anglatib, shaxsning individual 
psixologik xususiyatlari majmuidir.
Shuningdek, turli yosh davrlarining o’ziga xos rivojlanish qonuniyatlari ham 
mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy va psixik kamoloti shartli 
ravishda quyidagi davrlarga bo’linadi:
Go’daklik (1 yoshgacha);
Ilk yosh (1-2 yosh);


290 
«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» 
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 
Ilk yosh guruhi (2-3 yosh);
Kichik yosh (3-4 yosh);
O’rta yosh (4-5 yosh);
Katta yosh (5-6 yosh);
Maktabga tayyorlov davri (6-7 yosh).
Ilk yosh davri bolalarining rivojlanishidagi o’ziga xosliklar. Insonning rivojlanish 
davri ona qornidan boshlanadi. Bola ona qornida to’qiz oy mobaynida juda tez 
rivojlanish jarayonini va murakkab taraqqiyot davrini o’taydi. Bu davrda ham 
bola ma’lum darajada tashqi muhit ta’sirida bo’ladi. Shuning uchun ham bu 
ta’sirning ijobiy bo’lishini ta’minlash lozim. Go’dakning vazni tug’ilgan paytda 
3,5 kg, bo’yi 50 sm bo’lgan bo’lsa, uch oylik davrida uning vazni taxminan 5 kg, 
bo’yi 60 sm, 6 oylik bo’lganda esa taxminan 7 kg, bo’yi 64 sm bo’ladi.
Bir yoshgacha bo’lgan davrda bolaning rivojlanishi asosan oila muhiti ta’sirida 
bo’lib, u ona suti bilan oziqlanishi lozim. Bola bu davrda nutqqa ega bo’lmasa 
ham nutqni tushunish, anglash, harakatlarni idrok etish, oila a’zolarini tanish 
qobiliyatiga ega bo’ladi. Shuning uchun ham go’daklik davridan boshlab uch 
yoshgacha bo’lgan davrda bolaning nutqi va tafakkuri jadal rivojlanadi. Bola bir 
yoshgacha bo’lgan davrda dastlabki so’zlarni ayta boshlaydi. Bu davrda kattalar, 
asosan, oila a’zolari go’dakni to’g’ri parvarish qilishni yo’lga qo’yishlari lozim. 
“Bola tushunmas ekan” deb, unga befarq bo’lmasliklari, atrof-muhitdagi 
buyumlarning nomini to’g’ri talaffuz qilib, ularning nutqini to’g’ri rivojlantirish 
uchun keng yo’l ochishlari kerak.
Oilada bolani tarbiyalashda ota-ona bilan bola o’rtasida qalban yaqinlikka
erishish lozim. Ota-onalar hech qachon tarbiyani o’z holiga tashlab qo’ymasligi, 
ya’ni bolaning ilk yoshligidan bu jarayonga kirishish talab etiladi. Chunki, bola 
oilada birinchi hayotiy tajribani o’rganadi, kuzatadi va o’zini turli xil vaziyatlarda 
qanday tutish kerakligini o’rganadi. Biz bolani nimaga o’rgatsak uni aniq, hayotiy 
misollar bilan mustahkamlashimiz zarur, ya’ni bola kattalar aytgan gaplariga 
amal qilishlari, shaxsan tarbiyaning samaradorligini ta’minlaydi.
Ilk yosh guruh (2-3 yoshli bolalar)ning rivojlanish xususiyatlari. Bu davr o’ziga 
xos xususiyatlarga ega. Bir yoshdan ikki yoshgacha bo’lgan davr mobaynida 
bolaning nutqi va o’zgalar tomonidan aytilgan so’zlarni tushunish qobiliyatlari 
jadal rivojlangan bo’lsa, 2-3 yoshga kelib, o’zgalar nutqiga taqlid qilish jarayoni 
boshlanadi, bola musiqa, badiiy so’z ta’siriga tez beriladi.
Shuning uchun ham unga xuddi shu davrdan boshlab she’rlar aytish hamda 
raqsga tushishni o’rgatish lozim. Ularda kattalarga jo’r bo’lib qo’shiq aytish, 
musiqaga muvofiq harakat qilish, ohangni his etish ko’nikmasi shakllanadi.


291 
«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» 
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 
Bu yoshdagi bolalarni bir joyga jamlaganda ular orasida o’zaro muloqotga 
kirishish ko’nikmalari shakllana boshlaydi. Ta’lim- tarbiyaviy ishlar bolalarda 
shakllana boshlagan xuddi ana shu ko’nikmalarni rivojlantirishga va ularni 
malakalarga aylantirishga yo’naltirilmog’i lozim.
Kichik guruh (3-4 yoshli bolalar)ning rivojlanish xususiyatlari. Bola 3 yoshga 
qadam qo’yganda jismoniy o’sishi bir qadar sekinlashadi. Bu davrda uning 
og’irligi 14-15 kg., bo’yi 90-95 smga yetadi. Bola jismonan ancha chiniqib, asab 
tizimi taraqqiy etadi. Tayanch harakat organlari takomillashib boradi. 3 yoshli 
bolalar qisqa muddat davomida o’z hatti-harakatlarini idora qilish ko’nikmasiga 
ega bo’ladilar. Ulardagi mustaqillik ortib boradi, hissiyot hamda sensor idroki 
rivojlanib boradi. Jamoa bo’lib o’ynash ko’nikmalari shakllanadi. O’yin asosida 
amalga oshiriladigan mehnat faoliyatini farqlash imkoniyati kengayadi. Tasviriy 
faoliyat hamda qurish-yasash faoliyatining dastlabki ko’rinishlari namoyon 
bo’ladi. Uch yoshli bolalarning diqqati qisman markazlashadi, xotirasi 
mustahkamlanib boradi, moddiy borliqni idrok etish jarayoni boshlanadi, faraz 
qilish imkoniyatlari vujudga keladi. Bunda o’yin faoliyati yetakchi rol o’ynaydi. 
Mazkur dastur xuddi mana shu faoliyatni kengaytirishga va rivojlantirishga keng 
yo’l ochadigan ta’limiy mashg’ulotlar tizimini belgilab berishga yo’naltirilgan.
O’rta guruh (4-5 yosh bolalar)ning rivojlanish xususiyatlari. Bola to’rt yoshga 
yetgach, uning jismoniy o’sishi bir muncha jadallashadi, bu davr mobaynida 
bo’yi 105-108 sm gacha o’sadi, og’irligi esa 18-19 kg bo’ladi. Bu davrda bolaning 
miyasi tez rivojlanadi. Katta yarim sharlar po’stlog’ining faoliyati takomillashib 
boradi. Boladagi asosiy harakatlarning rivojlanishida jiddiy-sifat o’zgarishlar 
sodir bo’ladi, ularni bajarishda tabiiylik ortib boradi, bolalarda qiyoslash 
ko’nikmasi shakllanadi. Bu yoshdagi bolalarning nutqi ravon, xotirasi ancha 
teran, mustaqil fikrlash darajasi bir qadar rivojlangan bo’ladi. Barcha harakat va 
faoliyatlarni o’zi mustaqil bajarishga intiladi. Bu yoshda bola nihoyatda 
serharakat, o’yinqaroq, o’ta qiziquvchan bo’ladi. U har qanday tadbirga bajonidil 
qatnashadi. Shuning uchun ham ularni to’g’ri ovqatlantirish, o’z vaqtida uxlatish, 
salomatligini muhofaza qilish, ruhiy holatini nazorat qilib borish, quvnoq 
kayfiyatda bo’lishini ta’minlash muhim ahamiyatga ega. Ular bilan olib 
boriladigan mashg’ulotlarning mazmunini xuddi mana shunga yo’naltirish 
maqsadga muvofiqdir.
Katta guruh (5-6 yosh bolalar)ning rivojlanish xususiyatlari. Bu davrda bolaning 
bo’yi bu davrda 7-8 sm ga o’sadi. Uning oyoqlari gavdasiga nisbatan tezroq 
rivojlanadi, og’irligi 20-22 kg ni tashkil etadi. Bolalarning umurtqa suyaklari 
qotmaganligi tufayli tez qiyshayib qolishi mumkin. Shuning uchun ham 
suyaklarning to’g’ri o’sishini ta’minlashga alohida e’tibor berish kerak. Ularning 


292 
«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» 
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 
yuragi chaqaloq yuragiga nisbatan 4-5 barobar kattalashgan, biroq muskullari 
hali yetarli darajada mustahkamlanmagan bo’ladi. Olti yoshga yetganda miya 
po’stlog’ining asab katakchalari rivojlanib, og’irligi va tashqi ko’rinishidan 
kattalarnikiga yaqinlashadi. Shuning uchun ham bolaning asablariga juda 
ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish talab etiladi. Uning talaffuzi aniq, nutqi 
ravon bo’lishini ta’minlash kerak. Bolaning bu faoliyatida nuqson bo’lgan 
taqdirda uning oldini olish choralarini ko’rish lozim. Bu yoshdagi bolalarning 
so’z boyligining rivojlanishiga alohida e’tibor berish lozim. Ularning nutqidagi 
so’zlar bolaning fikr ifodalash ehtiyojlarini to’la qondirishi kerak. Bu davrda 
bolalarning matematik tafakkuri, hisoblash ko’nikmalarini rivojlanishi lozim. 
Dastlabki iqtisodiy tushunchalarga ehtiyoj seziladi. Bolaning faraz qilish 
qobiliyatini jadal rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.
Maktabga tayyorlov guruhi (6-7 yosh bolalar)ning rivojlanish xususiyatlari. Bola 
hayotining yettinchi yilida undagi harakatlar ko’lami kengayadi va aniqlashadi, 
uning jismida harakatlarning o’zaro moslashuvi boshlanadi. 6-7 yoshli bolalar 
o’zini idora qilish va o’z harakatlarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo’la 
boshlaydi. Bu yoshdagi o’g’il bolalarda mustaqil faoliyat ko’rsatish, 
tashabbuskorlik rivojlanadi hamda kattalar fikrini tinglash ishtiyoqi shakllanadi. 
Bu davrda bolaning bo’yi 120sm ga yetadi, og’irligi 22-24 kg bo’ladi. Bu yoshda 
bola chiniqadi, qiziquvchanbo’ladi, o’z salomatligini nazorat qila oladi. Uning 
idrok kuchi va tafakkuri jadal rivojlanadi, moddiy borliqni bilishga intila 
boshlaydi. Bolalarda gigienik malakalar shakllana boradi.
Bolani maktabga tayyorlash jarayonida ularda faoliyatning yangi turi bo’lgan 
ta’lim olishga o’qishga ishtiyoq uyg’otish lozim. Bu o’rinda bolalarni ruhan ta’lim 
jarayoniga kirishishga tayyorlash maqsadida dastlabki o’quv elementlarini 
o’rgatish lozim.
Har qanday olti yoshli bola maktabga qabul qilinishi mumkin. Buning uchun u 
jismonan, ruhan hamda aqliy jihatdan ta’lim olishga tayyor bo’lishi kerak. 
Bolalarni maktabga tayyorgarlik darajasini aniqlashda tashxis markazlarining 
xulosalariga tayanish lozim. Shu bilan bir qatorda maktabning moddiy-texnik 
bazasi olti yoshli bolalarga ta’lim berish imkoniyatiga ega bo’lishi shart. 
Tarbiyachining pedagogik-psixologik bilim darajasi, axloq-odobi va shaxsiy 
sifatlari olti yoshli bolalarga ta’lim va tarbiya berish uchun loyiq bo’lganda, u 
olti yoshli bolalarni o’qitish huquqiga ega bo’ladi. Shuning uchun ham 6-7 yoshli 
bolalar, ularni qabul qiladigan maktablar hamda bu bolalarni o’qitadigan 
o’qituvchilar pedagogikpsixologik nuqtai nazardan alohida-alohida diagnostika 
qilinishi va shundan keyingina ta’lim jarayoniga kiritilishi kerak.


293 
«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» 
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 
Xulosa: Demak, maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida 
rivojlanishining yoshiga bog’liq xususiyatlar juda ko’p va ahamyatli. Bolaning 
rivojlanishida qanday rivojlanayotganligi yoshiga yarasha vazni, bo’yi, psixologik 
xarakteri, qobilyati, tashqaridagi ma’lumotlari qay darajada qabul qilishi, 
nuqtining o’sishi, so’z boyli bularning hammasi juda katta ahamiyat kasb etadi. 
Bola tug’ilganidan to maktabgacha ta’lim yoshiga yetguniga qadar har 
tomonlama me’yor jihatidan rivojlanishi kuzatuv ostida bo’lishi lozim. Chunki , 
har tomonlama sog’lom bola davlatimiz kelajagi demakdir. 

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə