Mavzu: Xiva xonligida davlat boshqaruv tizimi,kengash faoliyati va ijtimoiy-iqtisodiy hayot Kirish


I bob. Xiva xonligi tarixining mahalliy tarixchilar va xorijlik olimlar tomonidan o‘rganilishiYüklə 181,27 Kb.
səhifə3/9
tarix10.05.2022
ölçüsü181,27 Kb.
#86420
1   2   3   4   5   6   7   8   9
oʻzbekiston tarixi kurs ishi

I bob. Xiva xonligi tarixining mahalliy tarixchilar va xorijlik olimlar tomonidan o‘rganilishi


    1. Mahalliy tarixchilar asarlari xonlikning manbasi sifatida Mahalliy tarixchilar asarlarida Xiva xonligidagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy

va madaniy munosabatlarning yoritilishi O‘zbekiston mustaqilligining ilk paytlaridanoq asl manbalarga tayangan holda, chuqur ilmiy tahlil, yaxlit bir konsepsiya asosida xalqning haqqoniy tarixini yaratish vazifasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Zero, tarixiy voqelikni haqqoniy va to‘laqonli aks ettirishning zarurshartlaridan biri birlamchi manbalardan foydalanish, ularni ilmiy iste'molga kiritish hisoblanadi.

Xiva xonligining Qo‘ng‘irotlar sulolasi davri tarixini o‘rganishda yozma ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. Xonlik tarixi bilan bog‘liq ma'lumotlar asosan Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy (“Riyoz ud-davla”, “Zubdat ut-tavorix”, “Jome' ul-voqeoti sultoniy”, “Gulshani davlat”, “Shohid ul-iqbol”) va Muhammad Yusuf Bayoniy (“Shajarayi Xorazmshohiy”, “Xorazm tarixi”), Sayyid Homid To‘ra Kamyob (“Tavorix ul-xavonin”) singari xivalik tarixchilar asarlarida qayd qilingan bo‘lib, ular XVII asrda Abulg‘oziy Bahodirxon boshlab bergan tarixnavislik ilmini davom ettirganlar, hamda rivojlantirganlar. Ushbu mualliflar o‘zlaridan oldin o‘tgan va zamondoshlari asarlaridan ham foydalangan xolda,voqea-hodisalarga o‘zlarining fikr-mulohazalari, tanqidiy yondashuvlarini bildirganlar.Ogahiy,Bayoniy va Kamyobning tarixiy asarlari faktik ma'lumotlarning ko‘pligi va aniqligi jihatidan katta ahamiyat kasb etadi.Rus olimi akademik V.V. Bartold Munis va Ogahiy asarlarini adabiy- tarixiy asarlar deya ta'kidlagan27. Olimning ushbu fikriga qo‘shilgan xolda shuni aytish mumkinki, Ogahiy, Bayoniy va Kamyob asarlarida tarixiy voqealar bayon


27Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Л., 1927. – С. 113

etilib, faktik ma'lumotlar keng o‘rin olgan bo‘lsada, bayon etish usuli adabiy ekanligi ko‘rinadi. Ma'lumki, Xiva xoni Eltuzarxon tashabbusi bilan Munisga Xorazm tarixini yozish ishi topshirilgan. Ogahiy tomonidan yakunlangan ushbu “Firdavs ul-iqbol” asarining ahamiyati shundaki, asardan Xiva xonligining qariyib 300 yillik (1511 – 1825) tarixi, shu davr mobaynida istiqomat qilgan turli etnik guruhlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o‘rni, yer egaligi, soliq va majburiyatlar, ichki va tashqi savdo, diplomatik aloqalariga oid ma'lumotlar o‘rin olgan. Ayniqsa, Qo‘ng‘irot urug‘larining Xorazm hududiga kelib joylashishi, bu urug‘ vakillarining Xorazmdagi siyosiy voqealarda muhim ro‘l o‘ynay boshlaganlari tarixi hamda xonlik taxtiga erishish yo‘lida qilgan tadbirlari bayon qilingan.Ogahiy yashagan davrda Xivada yetti marta xon almashgan, muallif ularning faoliyati davrida bo‘lgan tarixiy voqealarni bayon etuvchi beshta tarixiy asarlarini yozishga muvaffaq bo‘lgan. Jumladan, Olloqulixon hukmronligi davrini (1825 – 1843) yorituvchi “Riyoz ud-davla” (“Saltanat bog‘lari”) asari shular jumlasidandir. Ushbu manbaning qimmati shundaki,unda Olloqulixon davrida yuz bergan voqealar, ichki va tashqi savdo, diplomatik aloqalar, xalqning turmush tarzi, madaniyati, mamlakatda hukm surgan diniy ahvol keng yoritilgan.

Ogahiyning tarixlar sarasi yoki tarixlar qaymog‘i nomini olgan “Zubdat ut-tavorix” asari Xiva xoni Rahimqulixon saltanati voqealarini(1843 – 1846) tasvirlaydi. Ushbu asar ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qism Rahimqulixonning tug‘ilishidan boshlanib, diniy, dunyoviy va harbiy ilmlarni egallashi, Hazorasp hokimi sifatidagi faoliyati, hamda xonlik taxtiga chiqquniga qadar bo‘lgan voqealar, ikkinchi qismda xonning taxtga chiqqandan vafotigacha bo‘lgan voqealarni o‘z ichiga oladi. Ushbu asar 2009 yilda Rashid Zoxid muharrirligida nashr qilindi.Tadqiqotchi Nurboy Jabborov uni nashrga tayyorlab, asarni so‘z boshi, lug‘at,izoh va ko‘rsatkichlar bilan ta’minlagan28. Bu esa, tabdilning ilmiy ahamiyatini oshiradi.
28Огаҳий Муҳаммад Ризо. Зубдат ут-таворих (Тарихлар сараси) // Нашрга тайёрловчи Н. Жабборов. – Т.: Ўзбекистон, 2009. – 240 б.

Ogahiyning “Jome' ul-voqeoti sultoniy” (“Sulton voqaealarining majmuasi») asarida 1846 – 1854 yillarda hukmronlik qilgan Muhammad Aminxon davri voqealari o‘z aksini topgan. Bundan tashqari, asarning oxirida Xiva xonlari Abdullaxon (1854) va Qutlug‘murodxon (1855) davridagi voqealarni bayon etuvchi qism ham bor29.

Xiva xoni Sayyid Muhammadxon zamoniga doir Ogahiyning “Gulshani Davlat” (“Davlat gulshani”) asari esa, xonlikning 1856-1865 yillari voqealarini o‘z ichiga oladi30.Hozirda ushbu manbalar O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi SHarqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanmoqda.Biroq, Ogahiyning “Shohid ul-iqbol” asarining muallif dastxati hisoblangan yagona nusxasi hozirda Rossiya Fanlar akademiyasi Sankt-Peterburg Sharq qo‘lyozmalari institutida saqlanmoqda.

Ogahiy esa, “Riyoz ud-davla” asarida Toshsaqo degan joyda daryogacha suv bog‘langani xususida: “Hamul bahor viloyoti maxrusa mazorig‘a suvjihatidan andak tanqisliq chekti. Ul hazrat (Olloqulixon) yurt manfaativa xosu-om behbudi uchun otlanib… hazrati Qutb-ul-avliyo Pahlavon otanahrining saqosig‘a borib, o‘tgan yil qirdan yordurg‘on saqonikim Toshsaqoderlar, yangidan hashar bila qazdurub suv joriy qildi”35, – deb xonlikdagi yop va solmalarning muntazam tozalanishi, xalqning ko‘magida “qazuv” deb, nomlangan hashar uyushtirilib, kanallarning tuproqdan tozalanishi va bu ishlarga xonlarning o‘zlari boshchilik qilishini bayon etgan.Xiva xonligi iqtisodiyotining asosini soliq va majburiyatlar tashkil qilgan. Tarixiy adabiyotlarda xonlikda aholidan olinadiga nsoliqlar, ularni yig‘ib olish yo‘llari, soliq yig‘ish maqsadida shaharlarga kimlar tayin etilgani, qaysi joylardan qanday miqdorda soliqlar olingani, ba'zida soliq to‘lashdan bosh tortgan yoki to‘lay olmagan kishilar tomonidan xon soliq yig‘uvchilarining o‘ldirilgani, natijada xon harbiy qism yordamida soliq undirganiga oid ma'lumotlar mavjud.

Jumladan, “Firdavs ul-iqbol” asarida bu haqida: «... tamomi qo‘ng‘irot elin mute va mahkum qilib, Sayyidnazar biyda ixtiyor qo‘ymadilar

Bu kabi ma'lumotlarni biz Ogahiy va Bayoniy asarlarida ham uchratishimiz mumkin. Xususan, Q. Munirov Ogahiyning “Gulshani davlat” asarida:“Va navrasfikru tozatab' shuarodin fazlu hunar ahli arosida mumtoz Pahlavon Niyozboykim, fozillar guruhi ichra taxallusi Komildur, buta'rixni nazm etibdurkim, tastir topar: Ta'rix: ... Komil zi bahri guft “azsari bashorat”“Shud voliy viloyat shoh Sayyid Muhammad”43, – deb keltirib o‘tgan, Bayoniy esa o‘zining “Shajarayi Xorazmshohiy” asarida: “... Alimahramning Ahmad otlig‘ bir o‘g‘li bor edi. Ul ham o‘zini Tabibiy taxallusibila mutaxallis etib she'r aytmoq boshladi... Tabibiy farmoni mujibibila amal qilib, ul g‘azallarni jam' qilib har g‘azalni yozmoqchi bo‘lg‘onda,masnaviy bila ul g‘azalni aytg‘on kim erkanin bayon etib, bu tariqada tamomig‘azallarni jam' qilib tamom etib ul kitobg‘a “Majmuat ush-shuaro” otqo‘yuldi. Oning itmomi ham ushbu yil voqye bo‘lub erdi. Faqir onga butarixni aytdim...”44, – deb bayon etgan. Demak, ushbu asarda xonlikda yashagan shoir va tarixchilar haqida ma'lumotlar mavjud bo‘lib, bu manbalar ularning hayoti va faoliyatini o‘rganishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ogahiy, Bayoniy va Kamyobning tarixiy asarlari XIX – XX asr boshlarida xonlikdagi bunyodkorlik ishlari tarixini yoritishda muhim o‘rin tutadi.Jumladan, Bayoniy asarida Xivadagi bunyodkorlikka oid ma'lumotlar mavjud. Unga ko‘ra: “Chun Xevaq shahrining orqa tarafi tamomi viloyat xalqining rohguzarlaridur, bag‘oyat vayron va nozirlarg‘a boisi nafrat erdi.Xohlardilarkim, ul yerlarni obod etib

Ma’lumki, XIX asrda Xiva xonligida hujjatlarni saqlash yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, Toshhovlida hujjatlar saqlanadigan maxsus joylar qurilgan. Tarixchilarning bergan ma'lumotlariga qaraganda, saroydagi arxiv hujjatlari Xazinaxonada – alohida binoda juda ehtiyotkorlik bilan maxfiy holda saqlangan.Arxiv hujjatlarini nazorat qilib turish uchun alohida kishilar ham ajratilgan.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan shu narsa ma'lum bo‘ldiki, Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Xorazmda qurilish sohasida ancha ishlar qilingan, Xiva xonlari tashabbusi bilan mamlakatda yangi masjid, madrasa,saroy va boshqa bir qator inshootlar qurishga e’tibor berilgan, hamda saroy amaldorlari ham bu ishga jalb qilingan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Xiva xonlari turkman, qoraqalpoq,Xurosonda yashovchi ba'zi bir xalqlarni Xorazm atrofiga ko‘chirib keltirib,daryo va kanallar atrofidan ularga muqim joy tayin etganlar. Shunday guruhlardan biri – eroniylar bo‘lib, Xorazmning Qo‘shko‘pir tumanining .

Bayoniy asarida xonlikning rus qo‘shinlari tomonidan katta harbiy kuch yordamida bo‘ysundirilishi manzarasi berilgan. Unda muallif rus zobitlariga nafratini, xalqqa nisbatan xayrixohligi, achinish tuyg‘ularini ifodalagan. Zero, Bayoniy o‘z asarida Mang‘it qal'asi aholisining 1500 nafarining rus qo‘shini tomonidan o‘ldirilishini aniq tasvirlagan, hamda bir so‘z bilan Rossiya O‘rta Osiyoni “tasxir etdi – ya'ni, zabt etdi,bo‘ysundirdi”, – deb qayd qilgan49.

Ushbu jumlalardan muallifning xonlikning mustamlakaga aylantirilgan bir paytda tarixiy jarayonga o‘zining dadil munosabat bildira olganligining guvohi bo‘lamiz. Zero, Bayoniyning yozishicha: “Tarix kitobi yozishning bir sharti bor. Tarixiy voqealarni yozuvchi tarafdorlik etmasdan, bo‘lgan voqealarni rostlik bilan bayon etishi kerak. Agar rostlik bilan bayon etmasa, uning so‘zlari hech bir odamga ma'qul bo‘lmaydi”50.    1. Xiva xonligi tarixiga doir xorij olimlarining asarlari    1. asrning 50-yillaridan boshlab, ingliz-rus raqobatining oshgani sayin Yevropa va Amerika diplomatlari va sayyohlarining e’tibori Xiva va Buxoroga qaratilgan, natijada xorijlik mualliflar tomonidan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar qamrovi keng bo‘lib, asosan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli yoritilgan. XIX asrning ikkinchi yarmida xorijliklar Xiva xonligidagi qulchilik munosabati, qul savdosi ishini ko‘p o‘rganganlar. Jumladan, A. Vamberi xonlikda 80 mingdan ortiqroq qul bo‘lganligi haqida ma'lumot bersa54, ingliz tadqiqotchilari Charls Mervin va Djeyms Abbotlar qullar soni – 42 ming kishi ekanligini, shundan 30 ming nafari

  • eroniylar, 12 ming nafari – hirotliklar va qolganlari ruslar ekanligini qayd qilganlar55. Bu masala yuzasidan XX asrda M. Xoldsvort ham ma'lumot bergan. Muallif 1851-yilda Xivaga sayyohat qilgan Eron elchisi Rizoqulining qullar bayrami haqidagi xotirasini keltiradi: “Ro‘za hayiti ayyomida56 Xorazmning yon-atrofi va uzoq-yaqin qishloqlarida qullikda yashab, navkarlik, aravakashlik va dehqonchilik qilayotgan eronliklar va boshqa o‘lkalik asirlar uch kun davomida bandilik ishlaridan qutulib, mamlakatning har burchagidan Xivaga keladilar va shaharni tomosha qilib, hordiq chiqaradilar...”57asr 50 yillari ikkinchi yarmidan boshlab, ingliz tarixshunosligida Xiva xonligiga oid ma’lumotlar hajmi kengayib, asarlar soni ko‘paydi. Bu davrda faoliyat ko‘rsatgan M. Xoldsvort63, Uiler64, Allworth65, Yu. Bregel66, Rambaud67, Qrauset68va boshqalar Xiva xonligi tarixi masalalariga ham o‘zlarining munosabatlarini bildirishgan.

XX asr 50 yillari ikkinchi yarmida yaratilgan asarlar tahlil etilsa, ular orasida Xiva xonligi tarixi masalalari M.Xoldsvortning ”Turkiston XIX asrda”69 asarida nisbatan kengroq yoritilganligining guvohi bo‘lamiz.Muallif Xiva

60МасалиеваО. XIX асринглиз-америкатарихшунослигида Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари тарихи.: Тарихфан. номз. … дисс. – Т., 1999. – В. 96.

61O‘sha asarda., – В. 16-17.

62O‘sha asarda., – В. 22-23.

63Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.80.

64Wheeler Y. The modern history of Soviet Central Asia.Weidenfeld and Nicolson, 1964.-p.45.

65Allworth E. The modern Uzbeks.From the fourteenth century to the present.A cultural history. Stanford. 1990.- P.15

66Bregel Y. Central Asia. VII. In the 12-13/18-19 th centuries/ Encyclopedia Iranica. – HU.1978.-Vol.Y.-P.195. 67Rambaud A. The expansion of Russian. Problems of the East and problems of the far east. – Cambride 1988. – P. 45-49.

68Qrouset r. The empire of the steppes, A history of Central Asia. –New Jersey, 1970.-P.60-687..

69Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.80.

xonligi siyosiy tarixi, ma’muriy tuzilishi, yer egaligi, iqtisodiy rivojlanishi, Rossiyaning xonlikni zabt etishi va Rossiya zabt etgandan keyingi xonlik holati kabi masalalarni yoritib berar ekan, xorijlik olim R. Pirs70 asarlaridan foydalanganligini, shuningdek Markaziy Davlat Tarix arxivi, Markaziy Davlat Harbiy Tarix arxivi, Rossiya tashqi ishlar ministrligi arxivi, O‘zbekiston Markaziy Davlat arxivi, Tojikiston Markaziy Davlat arxivi materiallaridan foydalanganligini e’tirof etadi. U 1937 yilda tashkil etilgan Xiva xonlari arxividan ham foydalanganligini yozib, o‘z asariga Osiyo bo‘limi ba’zi boshliqlari biografiyasini, Tashqi Ishlar bo‘limi boshliqlarini, Turkiston general- gubernatorligi Orenburg bo‘limi boshliqlari haqidagi ma’lumotlarni ilova qiladi.

M. Xoldsvort manba sifatida rus tarixchilari asarlaridan, oynoma va ro‘znomalardan ham foydalandi. Uning yuqorida nomi qayd etilgan asarida Xiva xonligining XIX asrdagi tarixiga asosiy e’tibor qaratiladi. Asarda Xiva xonligi tashkil etilganidan to XIX asrgacha bo‘lgan davri tarixi haqida deyarli hech narsa yozilmagan.

M.Xolsdvort Xiva xonligi aholisi haqida to‘xtalib, uning umumiy aholisi 700 ming atrofida bo‘lganligini, ulardan ma’muriyatni boshqarishni ta’minlagan va hukmdor sinflarni tashkil etgan o‘zbeklar 400 ming nafarni tashkil etganligini taxmin qiladi. Shuningdek, “shaharlarda, o‘zbeklardan tashqari ayniqsa, bosqinchilik yurishlarida asirga olingan eronlar bilan aralashib ketgan asl voha aholisi ham mavjud edi”71,-deb ta’kidlaydi.M. Xoldsvort “XVI asrning oxirida eski Amudaryo o‘z oqimini o‘zgartirganligi sababli eski Urganch suv ta’minotini yo‘qotadi va Xiva poytaxtga aylanadi”72 ,- deb yozadi.

Xuddi shu fikrni keyinroq J.Uiler73 ham takrorlaydi.

Xoldsvort yana xonlikda qullar ham mavjud bo‘lganligini yozib bu qullar turkmanlarning Eronga va bir necha marta Isfaxonga qilgan kengaytirilgan70Pierre R. Russian Central Asia. 1867-1917.- Berkeley and Los Angelos, 1960.- P.359.
71Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.21

72O‘sha adabiyot.,-P. 21.

73 Wheeler Y. The modern history of Soviet Central Asia.Weidenfeld and Nicolson, 1964.-p.45.

hujumlari vaqtida asirga olingan edi. Ular xonlik madaniyatida sezilarli ta’sir ko‘rsatganga o‘xshab tuyuladi”74 -deb ta’kidlaydi.

M.Xoldsvort o‘z asarida yana 1851 yilda Xivaga sayohat qilgan Eron elchisi Rizoqulining yo‘llar bayramini qanday tasvirlaganiga to‘xtalib o‘tadi:”Ramazon oyining navbatdagi bayramlari munosabati bilan eronliklar va uy xizmatkorlari, yuk tashuvchilar va ishchilar bo‘lib xizmat qilgan qullar, qishloqlarga hamda Xorazmning turli manzilgohlariga tarqaldilar va 3 kunni ozodlikda o‘tkazardilar. Ular barcha yerlardan Xivaga kelardilar vao‘zlarining vaqtlarini atrofda sayr qilish bilan o‘tkazardilar.Ular o‘zlarining yurtdoshlari o‘zlari kabi baxtsizlikdagi do‘stlari bilan uchrashardilar, o‘zlarining ahvoli haqida suhbatlashardilar…bir-birlariga ayanchli badarg‘alikdagi hayotidan nolirdilar”75 Haqiqatan ham, xonlikda qullar mavjud bo‘lgan bo‘lib, bu haqda mahalliy adabiyotlarda ma’lumotlar uchraydi. Masalan, ”1851 yilda Xiva xonligiga tashrif buyurgan Eron elchisi Rizoqulixon Hidoyat Lolaboshi(ba'zi adabiyotlarda qizilboshi deb yuritiladi) elchiligi fuqarolarni ozod qilish va Eronga olib ketish, shuningdek, musulmonlarni olib-sotish ya’ni qulchilikni bekor qilishga majbur etish”76 edi. M.Xoldsvort yana “XIX asrda ichki birlashtirish uchun kurash boshlandi. XVIII asrdan beri hali hamma yerda sulola tashkil etilmagan edi. Inoq Eltuzar o‘zining hokimiyati va taxt merosi tartibini o‘rnatib, oliy hokimiyatni o‘z zimmasiga oldi”,2- deb yozadi. Haqiqatan ham 1804 yildan boshlab, Xivada hukmronlik o‘rnatiladi.

M. Xoldsvort o’z asarida yana Xiva xonlari ro‘yxatini ham qayd etadi:
Inoq Eltuzar

1804

- 1806

Muhammad Rahim

1806

- 1826

Olloquli

1826 -

1842

Rahimquli

1842 -

1845

Madamin (Muhammad Amin)

1846 -

1855


74Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.21 75Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-P.21. 76 O‘sha adabiyot., p.22.

Sayid Muhammadxon

1856 -

1864

Muhammad Rahim II

1864 -

1910

Asfandiyorxon

1910

- 1918

Sayid Abdulloh

1918-

1920

Shu o‘rinda 90-yillarda E.Ollvortning asarida77ushbu xonlikni boshqargan hukmdorlar ro‘yxatini ham keltiramiz.

Rahimquli

1842-1845

Muhammad Amin

1845-1855

Sayid Muhammad

1856-1864

Muhammad Rahim II

1865-1910

Asfandiyor

1910-1918

Sayid Abdullo

1918-1920

1918-1920 yillarda Xivaning

49-xoni Sayid Abdulloh 1920 yil 1-fevral

kuni qamoqqa olingan va shu yil 12-iyulda surgun qilingan. Avvlo, Moskva, so‘ngra Ukraina qamoqxonalarida saqlangan. 1934-yilda ozod etilgan va Toshkent shahrida vafot etgan. Ingliz olimi M.Xoldsvort o‘z asarida Xiva xonligining ma’muriy tuzilishiga to‘xtaladi. “Xiva xonligi Buxoro va Qo‘qondan kuchli mahalliy va ajratuvchilik an’analariga asoslangan bekliklardan iborat emasligi bilan farq qilardi, tez-tez avtonom bo‘lgan qo‘ng‘irotlardan tashqari, ikkinchidan shaharlar kuchli mahalliy hokimiyatni namoyish etardi78. Haqiqatan ham, mahalliy adabiyotlarda yozilishicha, Xiva xonligi bekliklarga bo‘linmasdan idora etilgan.Muallif xonlikning yer egaligi masalasi to‘g‘risida esa, XX asr xorij tarixshunoslari bilan deyarli bir xil fikrga keladi: yer egaligi tadbirlari Buxoro va Qo‘qondagiga o‘xshash edi, ”hadya yerlar xon tomonidan uning xizmatchilariga ulashilardi va ular juda ortiq bo‘lgan barcha soliqlardan ozod qilinardi”79.

77 Allworth E. The modern Uzbeks.From the fourteenth century to the present.A cultural history. Stanford. 1990.-P.15

78Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.9.

79O‘sha adabiyot, - P.10.
Shuni ta’kidlash joizki, Xiva xonligida yerlarning katta qismi xon va uning yaqin qarindoshlariga qarashli edi. Bu yerlardan dehqonlarga ijara yerlar ajratilib berilardi. Xiva xonzodalariga qarashli yerlar xususiy mulk bo‘lib, ular soliq to‘lamas edi.

M. Xoldsvort ushbu masala bo‘yicha yaratilgan asarlarni tahlil etar ekan, zamonaviy sobiq sho‘ro tarixchilari xo‘jalik yerlarining yarmi xonga tegishli bo‘lib, uning ruxsati bilan yer egalariga berilardi ,-deb yozgan”80 Muallif xonlikdagi vaqf yerlar umumiy sug‘oriladigan yerlarning 4 foizini tashkil etardi, degan fikrga keladi. Uning ta’kidlashicha, ”yer soliqlari 3 ta farqli ko‘rinishda to‘planib, yer uchastkasi hajmiga bog‘liq edi. Soliqni mahsulot bilan to‘lash “diak”o‘rniga asta - sekin pul bilan soliq to‘lash (salg‘ut) kelib chiqdi. XIX asrning so‘nggi choragida bir vaqtning o‘zida ikkalasi ham mavjud edi”81.Haqiqatan ham, mahalliy adabiyotlarda ko‘rsatilishicha, Muhammad Rahim xalqning noroziligi yana kuchayib,tug‘yon ko‘tarishdan qo‘rqib, soliq solish tartiblarini o‘zgartirishga kiritdi. Xiroj deb atalgan va natura bilan olinadigan eski soliq “mahsulot solig‘i” tizimi bekor qilindi. Buning o‘rniga solg‘ut deb atalgan pul solig‘i joriy qilindi82,Xoldsvort yana“…qishloqlarda dehqonlar va hunarmand o‘zlarining mahsulotlarini sotardilar yoki o‘zlarining qo‘shnilariga xizmat qilib, haqini doimo mahsulot bilan yoki ba’zida naqd pul bilan olardilar. Shaharlarda hunarmandlar ustaxonalari tashkil etilgan bo‘lib, u yerda temirchi, teri (po‘st) va charmni ishlovchilar, kulollar, arqon tayyorlovchilar va gilam to‘quvchilar ishlardilar. Rus tovarlari bilan tanishish natijasida hunarmandchilik ayniqsa bo‘yoqchilik va kulolchilik mahsulotlarining bozori kasodga uchray boshlagan”83 ligini ta’kidlaydi.

Xiva xonligida ichki savdo haqida Meri Xoldsvort xonlikdagi ichki savdo Buxorodagi va Farg‘ona vodiysidagidek yaxshi rivojlanmagan edi, degan xulosaga keladi. Uning ta’kidlashicha, “shaharda bozor bo‘ladigan kunlar

80O‘sha adabiyot., - P.23.

81O‘sha adabiyot., - P.24.

82Holdsworth M. Turkestan in the nineteenth century. – Oxford, 1959.-p.23-24.

tashkil etilgan edi, tashqi savdo Afg‘oniston, Eron va Rossiya bilan olib borilardi. Xiva savdogarlari o‘zlarining shaxsiy mollarini Rossiya yarmarkalariga olib borardi.Tovarlar tagi yassi qayiqlarda Amudaryodan Urganchga yoki Chorjo‘yga olib borilardi, so‘ng karvon yo‘llari orqali tashib ketilardi”.Xivadan Rossiyaga, Eronga tuya karvonlari qatnaydi Buxoroga esa mollar tuyalardan tashqari suv orqali kemalarda ham jo‘natiladi”. “Kemalar faqat Shovot va Polvon kabi kanallardagina qatnamasdan hatto, Amudaryo bo‘ylab Buxoroga va Orol dengizi bo‘ylab Sirdaryoning quyilish joyigacha boradi”84.

M. Xoldsvortning xonlikdagi savdo haqidagi fikrlariga keyinroq xorijlik olim Uiler ham qo‘shiladi va o‘zining asari85da yuqoridagi fikrlarga mos fikrlar keltiradi.

Ingliz olimi M. Xoldsvort xonlikdagi pul munosabatlari U yana “qadimgi voha maydonlari intensiv sug‘orilardi va yerlar o‘g‘itlanardi”86, deb yozadi.

Uiler “xonlikda yashagan yarim ko‘chmanchi turkmanlar asosan chorvachilik bilan birga ikkinchi darajali bo‘lgan dehqonchilik bilan shug‘ullandi. Qo‘ng‘irot shimolida va Amudaryo deltasida yashaydigan qoraqalpoqlar aralashib ketgan o‘troq qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanib, u hosil yetishtirish va mol boqishga bo‘linadi”87.

Muallif yana “aholining 75 foizi o‘troq bo‘lib, hosil yetishtirish bo‘yicha har tomonlama tajribaga ega bo‘lib, shimoliy rayonlarda bug‘doy va tariq, janubiy rayonlarda bug‘doy, paxta, meva, jumladan qovunlarning turli navlarini yetishtirardi” 88Uiler yana xonlikda sug‘orish ishlari ham yaxshi yo‘lga qo‘yilganligini yozadi.

70 yillarda ingliz tarixshunosligida fransuz muallifi Kraussetning inglizchaga o‘girilgan “Dasht imperiyasi. “O‘rta Osiyo tarixi”89 asari o‘n

84 O‘sha adabiyot., - P.24.

85 O‘sha adabiyot., - P. 25.

86 Wheeler Y. The modern history of Soviet Central Asia.Weidenfeld and Nicolson, 1964.-p.46.

87O‘sha adabiyot., - P. 46.

88O‘sha adabiyot., - P. 47.

89Qrouset r. The empire of the steppes, A history of Central Asia. –New Jersey, 1970.-P.687.

uchinchi bobida ”Xiva xonligi” mavzusi bilan xonlik haqida qisqacha ma’lumot beriladi.Krausset asosan xonlikning siyosiy tarixiga e’tibor beradi. U Arab Muhammad hukmronligi davrida ruslar Urganchga yurish qilganliklari va taxminan 1613 yillar atrofida Xorazm qalmiqlarining talonchilik bilan bostirib kirib, keyinchalik tashlab ketgan bosqinidan azob chekkanligi haqida yozadi. Shuningdek, Arab Muhammadning hukmronligi davrida Amudaryo deltasining qurib qolganligi tufayli poytaxt Urganchdan Xivaga ko‘chirilganligini qayd etadi.Muallif yana ” ...Urganch va Xivaning sun’iy aholisi Eron generallariga qarshi qo‘zg‘adi... Qo‘zg‘olonga boshchilik qilgan shayboniylarga qarindosh bo‘lgan Elbars boshchiligida Xiva mustaqil xonlik barpo etildi. Shayboniylar sulolasi Xorazmda 1512 yildan to 1920 yilgacha hukmronlik qildi”90’-deb ta’kidlaydi.Krausset Xiva xonlaridan Abulg‘ozi Bahodirxon /1643 -65/ mashhur ekanligini yozib, u chig‘atoy turk tarixchilari ichida buyuklardan biri edi, chingizxon va chingiziylar tarixi haqidagi qimmatli asar "Shajarai turk” ning muallifidir, deb baho beradi. Uning xon «sifatida olib borgan faoliyatini tahlil etib, 1890 yilda Kat regionini talash uchun kelgan Kandelung Ubasha boshchiligida xazar-qalmiqlarning bosqiniga va qo‘shni Xazoraspni talagn qalmiqlarga zarba berganligini haqida ma’lumotlarni keltirib o‘tgan91.

70 yillarda yana Alfred Rambaud Xiva xonligi haqida qiziqarli ma’lumotlarni keltiradi. Bu muallif o‘z asari92 da ko‘proq ruslarning O‘rta Osiyoga bostirib kirishi masalasiga e’tiborni qaratgan. Bu asar haqida so‘nggi paragrafda to‘xtalamiz.

O‘rganilayotgan masala tarixshunosligini tahlil etar ekanmiz, Indiana universiteti O‘rta Osiyo, chig‘atoy, Oltoy bo‘limi direktori, muhojir - tarixshunos Yuriy Bregelning baholashga arzigulik maqolalari xususida to‘xtalib o‘tish lozim, deb o‘ylaymiz.Uning maqolalari XX asr 20 yillari ingliz tarixshunosligida Xiva xonligiga oid eng qimmatli materiallardir.


90Qrouset r. The empire of the steppes, A history of Central Asia. –New Jersey, 1970.-P.487.

91O‘sha asarda.,- P.488.

92 Rambaud A. The expansion of Russian. Problems of the East and problems of the far east. – Cambridge 1988.

–P. 45- 49.
,
Yuriy Bregel maqolalarida Buxoro va Qo‘qon xonliklari bilan bir qatorda Xiva xonligiga ham batafsil to‘xtalib o‘tadi. U Xiva xonligi bo‘yicha rus, ingliz olimlari asarlari bilan bir qatorda xonliklar davrida yashab o‘tgan saroy tarixchilari Munis va Ogahiy asarlaridan ham foydalangan.Yuriy Bregelning Eron ensiklopediyasi “O‘rta Osiyo” bo‘limida chop etilgan ” 12-13 / 18-19 asrlarda O‘rta Osiyo”93nomli maqolasida Buxoro, Qo‘qon xonliklari bilan bir qatorda Xiva xonligi siyosiy tarixiga ham to‘xtalib o‘tadi.Yu.Bregel Xorazmda etnik bo‘linmalar o‘ziga xosligini ta’kidlab, “ qadimiy o‘troq eroniy aholini nihoyat mo‘g‘ullar davrida turkiylashdi, sartlar asosan mamlakatning janubiy qismida shahar va qishloq joylarida ikkala bo‘linma ham jamlandi. O‘zbeklar ular bilan aralashib ketdi, lekin o‘zlarining qabilaviy mansubligini...saqlab qoldi. Ularning ko‘pchiligi xonlikning shimoliy qismida yashardilar” 94 -deb yozadi.

60-yillarda S.Bekker Xiva xonligi ”geografik birlashmasiga qaramay, Buxoroga nisbatan etnik jihatdan bir xil bo‘lgan. Xivada o‘zbeklar 65 foizni... shimolda aholining 4 foizini yarim ko‘chmanchi qoraqalpoqlar va ozroq sondagi ko‘chmanchi qozoqlar tashkil etardi" deb yozadi.

Indiana universiteti xodimi Yu. Bregel o‘z asarida “Xorazm kichikroq va markazlashgan sug‘orish tizimiga ega bo‘lgan”ligini, davlat rahbarlik organlari provinsial hokimlarga topshirilganligi va soliqlar yilda bir - ikki marta markaziy davlat tomonidan maxsus tayinlangan lavozimli shaxslar tomonidan to‘plangan95 ligini ham qayd etadi.

Yu. Bregel96o‘z maqolasida yana Xiva xonligi va Eron shohlari o‘rtasidagi munosabatni ifodalab, Xiva xonlarining shajarasini Xorazmshohlardan to qo’ng‘irotlar sulolasi vakillarigacha bo‘lgan shohlarning ota bobolari haqida qimmatli ma’lumotlar keltirib o‘tgan.Yu. Bregel tomonidan93Bregel Y. Central Asia. VII. In the 12-13/18-19 th centuries/ Encyclopedia Iranica. – HU.1978.-Vol.Y.-P.195.

94O‘sha asarda., - Vol.Y.-P-198.

95 Becker S. Russias protectorates in Central Asia: 1865-1924.- Harvard Univ.-P.5.ersity Press. Cambridge, 1968. – P. 356.

96 Bregel Y. Central Asia. VII. In the 12-13/18-19 th centuries/ Encyclopedia Iranica. – HU. 1978. - Vol.Y.-P- 200.

tuzilgan xonlar shajarasi ikki xil bo‘lib, ular jadval tarzida berilgan. Shajaraning biri Chingizxondan Xivaning Shayboniy sulolasiga mansub Arang Muhammadgacha va yana biri shushajaraning davomi sifatida Qo‘ng‘irot sulolasiga mansub xonlar shajarasi hisoblanadi. Har ikkala shajara ham mukammal tuzilgan bo‘lib, unda nafaqat hukmdorlarning nomi, balki ularning xonadoniga mansub boshqa shaxslarning ham ismlari berilgan. Ushbu shajarani mahalliy tarixchilar shajaralari bilan taqqoslaganda anchayin mukammal ekanligi ko‘rinadi.

Xonlikning ma’muriy tuzilishi, iqtisodiy rivojlanishi shu kabi masalalarini yoritishda xorijliklar ko‘proq rus sharqshunoslari, vatan tarixchilari va mahalliy arxiv hujjatlariga asoslanadi. Xorijda faoliyat ko‘rsatayotgan Yuriy Bregel boshqa xorijliklardan farqli ravishda Xiva xonligi masalalarini yoritishda rus, ingliz olimlari asarlari bilan bir qatorda saroy tarixchilari Munis va Ogahiy hamda Muhammad Yusuf Bayoniy asarlaridan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr 20-yillari xorij tarixshunosligida Xiva xonligi masalalariga oid adabiyotlar hajmini nisbatan ozchilikni tashkil etsada, vaqt o‘tgan sari, ma’lumotlar yig‘ilib bordi va asarlar soni ortishi bilan matbuot sahifalarida chop etilgan lavhalar mazmuni ham boyib bordi. – XIX asrda yevropalik tadqiqotchilar tomonidan yozilgan asarlarning mazmuni asosan mustamlakachilik kayfiyatida yozilgan bo‘lsada, ularda xonlikning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, davlat boshqaruvi va madaniyati kabi masalalar yoritilgan edi. XX – XXI asr boshiga kelib, Yevropa va AQShda O‘rta Osiyo bilan maxsus shug‘ullanuvchi ilmiy tadqiqot institutlari va jamiyatlari ochildi. Natijada xonlik tarixi, madaniyati, me'moriy yodgorliklari, bu yerda yashagan xalqlar, xonlikda yuritilgan davlat hujjatlari, jumladan,xon yorliqlari, qozilik hujjatlari kabi masalalarni yorituvchi yangi nashrlar vujudga keldi. Ammo ularda asosan O‘rta Osiyoning umumiy tarixi berilib, xonliklarga alohida yondashuv kam uchraydi.
Yüklə 181,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə