Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
56 
äldän  çıxmaq  ehtimalı  olan  dövlätlärä  här  il  yardım  kompaniyası  keçiräräk,  dividentlärini  depozit  borc  formasında 
deyil,  itaät  şäklindä  geri  alan  nähäng  dövlätlärin,  perspektivli  şäxslärä  «stavka»  qoyan  messenantların  vä b.  siyasäti 
buna nümunälärdändir; 
  Daha  bir  metod  –  onun  haqqında  ädalätsiz  qärar  çıxarmaqdır.  Tapdanmış  hüquqlarının  müdafiäsi,  özü  barädä 
täsävvürün  täshihi,  istäklärinin  bäraäti,  ädalätin  bärpası  vä s.  xatirinä  täräf-müqabil  äleyhinä  yozulmuş  mövqeyini 
däyişäsidir; 
  Daha bir metod – onunla münasibäti soyutmaq, gärginläşdirmäk, hätta käsmäkdir. Täräf-müqabilä yerini göstärmäk vä 
öz kursunu qaldırmaq üçün gündälik häyatda insanların, demäk olar ki, än aktiv istifadä etdikläri fändlärdändir. Lakin, 
bir  şey  qeyd  etmäk  lazımdır  ki,  münasibäti  käsmäzdän  ävväl  «üräyini  boşaltmaq»,  täräfdaşı  acılamaq,  keçdiyin 
körpüläri partlatmaq qädär tählükälidir. Här halda, gäläcäk münasibätlär üçün älyeri saxlanılmalıdır; 
  Daha bir metod – onun hansısa bir sirrinäsä vaqif olmaqdır. Bu sirri yaymaqla onu ifşa edäcäyinizdän ehtiyatlandığı 
üçün täräf-müqabil qarşınızda qul olasıdır. Başqa sözlä, kiminsä hansısa sirrinäsä vaqif oldunuzsa, demäli, artıq o sizin 
älinizdädir. 
Paparitsa jurnalistikada bu fänddän geniş istifadä edilir; 
  Daha  bir  metod  –  onu  haqqında  şayiä  yaymaqla  qorxutmaqdır.  Şayiänin  ağlabatanlıq  däräcäsi  vä  tählükänin  reallıq 
ehtimalı  lazımi  häddädirsä,  täräf-müqabil  daha  az  itkini  seçib  (ägär  bu,  häqiqätän  dä,  onun  üçün  az  itkidirsä)  sizin 
iradänizi yerinä yetiräsidir; 
  Daha bir metod – onun yaxınlarına täzyiq etmäklä ona täsir göstärmäkdir. Başqa sözlä, äziz bildiyi kimi vä ya näyisä 
tählükäyä, täzyiqä märuz qoymaq onda vicdan äzabı, mänävi sarsıntı doğurduğundan, hämin şäxsi vä ya predmeti zärbä 
altından  xilas  etmäk  naminä  täräfdaşın  güzäştä  getmäsi  ehtimalı  böyükdür.  Ondan  hansısa  bir  girov  götürmäk  dä  bu 
metodun variasiyalarındandır; 
  Daha bir metod – onun märamı ilä daha böyük, güclü, ali şäxslärin maraqlarının toqquşmasına nail olmaqdır. Bunun 
üçün,  ya  täbliğat  aparıb  onun  fäaliyyätindä,  äqidäsindä,  durumunda,  halında  vä s.  böyüklärin  öz  mänafeyinä  tählükä 
görmäsinä  çalışmaq,  ya  da  müäyyän  vasitälärlä  täsir  göstärib  onun  bu  istiqamätdäki  fäaliyyätinin,  durumunun  vä s. 
azacıq yolundan dönäräk hämin böyüklärin maraqları ilä toqquşan mäcraya yönälmäsinä müväffäq olmaq kafidir; 
  Daha bir metod – getdikcä gärginläşän situasiya üzärindä näzaräti qäsdän äldän buraxmaqdır. Körpüdä häräkät edän 
dinamit  maşınının  sürücüsü  nümayişkaranä  şäkildä  rulu  söküb  päncärädän  atandan  sonra,  körpünün  o  başından 
iräliläyän digär dinamit maşınının sürücüsü özünü necä aparırsa, täräf-müqabil dä özünü eläcä aparıb, o cür yolunuzdan 
tez-täläsik qaçasıdır; 
  Daha bir metod – onun bu sahädäki fäaliyyätinä, durumuna, yaxud müqavimätinä güc verän enerjisini tükändirmäyä 
säy göstärmäkdir. Bunun üçün gälir yerlärini bağlamaq, müttäfiqläri ilä arasına şübhä, nifaq toxumu säpmäk, älaqälärini 
pozmaq,  infrastrukturunu  dağıtmaq,  yer-yerdän  problem  atäşinä,  bäla  yağışına  tutmaq,  potensialını  iflic  etmäk, 
düşüncäsini,  äqidäsini  dolaşdırmaq,  ideallarını  öldürmäk  vä s.  vä  i.a.  vacibdir.  Fäqät,  dünya  «cängällik  prinsipi» 
üstündä bärqärardır vä burada ya sän Şir olub başqalarını yemälisän, ya da, ola bilmäsän, Dovşan olacaqsan vä özgäläri 
säni yeyäsidir; 
  Daha bir metod – öz härbi, fiziki muskullarını şişirtmäkdir (vä ya bunun  belä olması görüntüsü yaradıb, täbliğatını 
aparmaqdır). Güc lazımi häddä çatandan sonra isä, äslindä heç bu gücdän birbaşa istifadäyä ehtiyac qalmır vä hamı, här 
şey  öz-özündän  sizin  diqtänizä  tabe  olur:  Bütün  baryerlär  qırılır,  maneälär  özü-özündän  däf  olur,  qanunlar  sizin 
xeyrinizä  işlämäyä  başlayır.  Çünki  dünyada  här  şey  qanunlara,  qanunlarsa  gücä  tabedir!  Çünki  täzyiq  qarşısında  här 
şey, hätta qanunlar da äyilir!; 
  Daha bir metod – ägär heç bir metod kar etmirsä – väziyyäti dondurmağa, vaxt qazanmağa çalışmaqdır. Vaxtın ötmäsi 
ilä väziyyätin Sizä doğru äyiläcäyi ümidinä söykänib durmaq, härdän insan üçün situasiyadan yeganä çıxış yolu olur. 
...Vä s... 
 
 
 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
 
 
P
P
S
S
I
I
X
X
O
O
L
L
O
O
J
J
I
I
 
 
T
T
Ä
Ä
S
S
I
I
R
R
L
L
Ä
Ä
R
R
I
I
N
N
 
 
M
M
E
E
T
T
O
O
D
D
L
L
A
A
R
R
I
I
 
 
Strategiyanın  yuxarıda  sadalanmış  dörd  növünä  vä  ya  hakimiyyätin  fiziki,  emosional,  intellektual  vä  iradi 
tipinä uyğun olaraq, insanların biri digärinä täsir üsulları da dörd növdür: (1) birbaşa qüvvä tätbiq edilmäsi, (2) 
tälqin,  (3)  inandırma  vä  (4)  sanksiya.  Ägär,  qüvvä  –  cismä,  tälqin  –  emosiyaya,  inandırma  –  intellektä  täsir 
aparatıdırsa, sanksiya – iradäyä täsir vasitäsidir. Aşağıda bunların här biri barädä ätraflı söhbät açılır (bunlardan 
birincisi  psixoloji  ähämiyyät  käsb  etmädiyindän  burada  onun  barädä  söhbät  açılmır.  Hämçinin,  yuxarıdakı 
«KÄŞF YYAT:  nsanların  fikirlärini  necä  «oxumalı»,  onları  necä  tanımalı» 
märhäläsi ( II фясил. ) bunlardan üçüncüsünün tärkibinä daxildir). 
 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə