Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə43/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
59 
qalan här käs üçün söz – qanundur. Bu tipli adamlar öz  prinsiplärini, vädlärini  häyata keçirmäk  üçün, hätta ölümdän 
belä çäkinmirlär. Dediyi sözä ämäl etmäk onlar üçün här şeydän üstündür. Bu isä ondan ötrüdür ki, dediyi sözü bir neçä 
däfä  häyata  keçirmäsä,  onun  sözü  başqalarının  näzärindä  öz  ecazkar  täsir  qüvväsini  itirär,  däyärsizläşär.  Gäläcäkdä 
onun hädäsi başqaları üçün real tählükäni deyil, boş çäränçiliyi xatırladar, vädäsi möhürlü sänäd yox, nisyä cäfängiyyat, 
baş aldatmaq aläti äväzindä qäbul edilär. Bu säbäbdän, sözünü geri götürmämäk vä dediyini yeritmäk üçün här an här 
cür qurban vermäyä, hätta münasibäti korlamağa vä s. hazır olmaq, bu tipli adamlar üçün gäläcäkdä digär qalanlara da, 
täsir  göstärmäyin  äsas  alätlärindän  biridir  (burada  o  da,  näzärä  alınmalıdır  ki,  arada  olan  münasibäti 
gärginläşdirmäkdän, hätta käsmäkdän sanksiya vasitäsi kimi istifadä etmäk här an fayda vermir. Mäsälä burasındadır 
ki, bu metod yalnız sizin onun üçün böyük däyär käsb etdiyiniz mäqamlar üçün effektlidir, äks halda, yox). 
Qeyd olunmalıdır ki, täässüratı köhnälmäyä qoymamaq vä äqidänizdä sabitqädäm olduğunuzu nümayiş etdirmäk, 
başqalarına därs vermäk, onları prinsipiallığınıza värdiş etdirmäk üçün härdän-birdän xırda mäsälälärlä bağlı bu cür şou 
sähnälär  yaratmaq,  güzäşt  qoparana  qädär  täkidinizi  gücländirmäk,  hätta  qarşı  täräfin  geri  çäkilmädiyi  halda 
münasibätin korlanmasına qädär väziyyäti gärginläşdirmäk vä s. xüsusi ähämiyyätlidir. 
* * * 
♣ Beşinci tipli üstünlüyü äldä etmäk üçün özgälärin, älälxüsus äksäriyyätin marağına zidd olan söz danışıb, 
häräkät  etmämäli,  täşäbbüslärdä  öz  şäxsi  marağının  seçilmäsinä  imkan  vermämäli,  äksinä,  täräfdaşın,  dostun, 
yaxud  söhbät qrupdan, kollektivdän gedirsä, çoxluğun marağının ifadäçisi mövqeyindän  çıxış  etmäli, bu yolda 
özünün  statusunu,  marağını,  mövqeyini,  malını,  bir  sözlä,  här  şeyini  qurban  vermäkdän  çäkinmämäli  (çünki 
onlar,  baränizdä  äfsanälär,  miflär  yaratmaq,  xäyallarında  heykälinizi  ucaltmaq  yolu  ilä  bunun  äväzini 
qaytaracaq),  onlara  hörmät  etmäli,  özünü  onlardan  üstün  tutmamalı,  tävazökar  olmalı  vä s.  (mäs.,  kriminal 
dünyada belä bir paradoks mäşhurdur: ağır mäqamda än alçaldıcı, iyränc, yaxud riskli işi därhal qrupun lideri 
yerinä yetirir – fäqät o, özünü qurban vermäklä yoldaşlarının mänliyini, şäxsiyyätini, häyatını vä s. xilas etmiş 
olur). 
Bununla  belä  Allahın,  yaxud  bändälärin  sizi  hamıya  bärabär  tutmadığı  mäqamları  qabarıqlaşdırmağa  cähd 
etmäli – o cümlädän, ätrafdakıların sizi vacib, möhtäräm adamların sırasında tez-tez görmäsinä çalışmalı, yaxud 
onlarla  olan  münasibätdän  tez-tez  misallar  çäkmäklä,  belä  münasibätlärinizin  olmasına  diqqäti  cälb  etdirmäli 
(«adamın  gäräk  adamı  olsun»),  ätrafdakıların  sizi  yalnız  qalib  mäqamlarda  görmäsinä  çalışmalı,  yaxud  belä 
epizodlardan  söhbät  açmalı,  mäğlubiyyätlärinizi  ört-basdır  etmäli,  dinä  bağlılığınızı  gizlätmämäli,  eläcä  dä, 
bununla spekulyasiya etmäyä dä çalışmamalı, bir sözlä, här bir vächlä, özünün ätrafdakılar üçün ali hesab edilän 
täbäqäyä, irqä, irsä, cinsä, dinä, sinfä vä s. aidliyini qabarıqlaşdırmalı 
  Qızları  tovlayan  oğlanların  ilk  tanış  olduğu  qıza  ‘‘basıb-bağlaması’’  ki,  bäs  atam  ‘‘ministr’’  müavini  işläyir,  özüm 
prokuror kömäkçisiyäm, iki-üç xarici maşınım var (täbii ki, indi ‘‘tärslikdän’’ biri tämirdä olmuş olur, digärini ämioğlu 
harasa aparıb) vä s. hamısı bu kateqoriya fändlärdändir. 
* * * 
Täräfdaşı  ayıqkän  hipnoz  väziyyätinä  salıb,  onun  iradäsini  blokirovkalayan  vä  ona  lazımi  fikri  tälqin  edä 
bilmäyä  imkan  verän  iradi  metodlardan  daha  birisi  –  onun  etimadını  qazanmaqdır.  Arada  olan  etimad  – 
skeptikliyi neytrallaşdıraraq, çox äksär fikrin räqib täräfindän heç bir şübhä oyanmadan qäbul edilmäsinä säbäb 
olasıdır. 
Etimada  äsaslanan  tälqin  metodunun  xüsusi  növü  «qrup  favoriti»  deyilän  effektdä  meydana  çıxır.  Bu 
effektinsä mäzmunu ondan ibarätdir ki: 
Digär  bärabär  şärtlär  çärçiväsindä  insanlar  öz  qrupundan  olan,  onunla  arasında  daha  çox 
ümumilik  olan  şäxslärin  fikrinä,  mövqeyinä,  räyinä  daha  çox  üstünlük  verir,  etimad  bäsläyir,  etibar 
edirlär. 
Bu  baxımdan,  (1)  täräfdaşın  etimad  etdiyi  adamlardan  bäzilärini  älä  almaq,  (2)  fikri  ona  öz  qrupundan, 
millätindän vä s.  olan, ona här hansı formadasa  yaxın olan, etimad etdiyi adamların dilindän  çatdırmaq, (3) öz 
adamlarından  hansılarınsa  onun  än  yaxın  adamlarından  birinä  çevrilmäsinä  nail  olmaq  vä s.  istänilän  fikri  ona 
qäbul etdirmäyin çox effektiv vasitälärindändir. 
  Hämin  säbäbdän,  özgä  dövlätlärin  ärazisindä  yayımlanan  (belä  demäk  mümkündürsä  –  transmilli)  radiostansiyaların 
verilişläri,  yerli  xalqların  qavrayış  stereotipinä  maksimum  adaptasiya  etdiriläräk,  başdan-ayağa  yerli  xalqın  milli 
koloriti ilä, o cümlädän, milli musiqisi ilä bäzädilir, verilişläri aksenti olmayan yerli xalq nümayändäläri aparır vä s. – 
baxmayaraq  ki,  onun  hazırlanması  prosesi  tam  şäkildä  onu  yayımlayan  dövlätin  xüsusi  idaräläri  täräfindän  häyata 
keçirilir  (söhbät,  äsasän  siyasi  yönümlü  radiostansiyalardan  gedir).  Adät  etdiyi  dil,  etiket,  adät-änänä,  poliqrafik 
tärtibat vä s. normalarında olan bu informasiyalarsa, hämin xalq nümayändälärinin daha az şüur müqavimätini, tänqidi 
reaksiyasını, analizini doğurub onlar täräfindän, äsasän problemsiz qäbul olunur; 
Ümumiyyätcä  isä,  arada  olan  distansiya  ilä  manipulyasiya  edib  öz  yaxınlığının  uzaq,  uzaqlığınınsa  yaxın 
olduğunu  anlatmağa,  onların  täsävvüründä  adi  vä  qeyri-adiliyin  sintezindän  ibarät  öz  obrazını  yaratmağa 
çalışmalı.  Monotonluq,  heç  vaxt  qeyri-adi  vä  gözäl  görünmür.  Gözällik  –  dinamiklik  vä  rängaränglikdädir. 
Münasibät, stil vä maneraları vaxtaşırı yeniläşdirmäklä, hämçinin özündä eyni bir zamanda bir neçä äks obraz, 
düşüncä tärzi vä xarakter çalarını ehtiva etdirmäklä, daim başqaları üçün älçatmaz zirvä olmaq, onlar üzärindä 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə