Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə40/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
55 
çıxarmaqla  da, täräf-müqabilin dilindän qoparıla bilär. Hämçinin, färqli situasiyada onun ayrı-ayrı  vaxtlarda işlätdiyi, 
färqli sözläri arqument yerindä qäbul oluna bilär; 
  Daha bir  metod  –  onu öz täsadüfi bir  häräkätinin  äsirinä,  girovuna çevirmäkdir.  Belä  ki,  o  häräkät  sizä ziyanlıdırsa 
onun  mänfi  täräflärini  äldä  arqument  edäräk  daim  ondan  täräf-müqabilä  qarşı  qaxınc  aläti,  yox,  xeyirlidirsä,  müsbät 
täräfini äsas götürüb ibrät timsalı kimi istifadä etmäk vä bununla sonrakı fäaliyyätlärinä korrektä vermäk mümkündür. 
Metodun variasiyaları eynilä yuxarıdakı metodda olduğu kimidir. 
  Daha bir metod – lazımi keyfiyyäti ona müxtälif komplimentlär vasitäsilä mäcburi «sıramaqdır», mäs., bu cür: «Sändä 
mänim än çox  xoşuma  gälän  cähät  sänin  küsäyän (qorxan, simic vä s.)  olmamağındır»  vä s.  Täsävvürü, eläcä  dä,  bu 
täsävvürü  yaratmaq  üçün  çäkdiyi  zähmäti  puç  etmämäk  naminä  täräf-müqabil  özünü  bu  cähätdän  göstärmäk  üçün 
canfäşanlıq  edäsidir  vä  ya  göstärmäk  yadından  çıxdıqda  yadına  salındıqca  äl  –  qolu  bağlanasıdır  («män  dä  deyirdim 
ki..., heç demä...»). 
Yuxarıdakı metoddan bunun başlıca färqi odur ki, burada arqument kimi konkret keyfiyyät göstärilir. Tälim-tärbiyä 
prosesindä uşaq xarakterindäki hansısa cücärtini, işartını intişar etdirmäk üçün bu fänddän aktiv istifadä olunur; 
  Daha  bir  metod  –  bu  işä  ondan  başqa  heç  kimin  qabiliyyätinin  çatmadığını  ona  izah  etmäkdir.  Bu  insanda 
ähämiyyätlilik şüuru oyadır, äväzedilmäzlik, färdilik hissi yaradır; 
  Daha bir metod – bunu ona xeyli adamın, älälxüsus da avtoritetlärin täkid etmäsinä çalışmaqdır. «Qrup täzyiqi effekti» 
vä ya çoxluğun zähmi mäsälädä ciddi dönüş yaradasıdır; 
  Daha bir metod – äyani deyil, qiyabi şäkildä çoxluğun vä ya avtoritetlärin bu mäsäläyä münasibätdä mähz siz deyän 
mövqedä olduğunu ona çatdırmaqdır. Hansısa baxışın müasir, hansınınsa keçmişdänqalma, hansısa davranışın, älamätin 
däb,  hansınınsa  köhnälmiş  vä s.  olduğunu  tälqin  etmäk  dä,  bu  qäbildändir.  Liderlärin  özlärini  daim  nüfuzlu,  ali 
adamların arasında  göstärmäyä çalışması,  äksinä,  aşağı  statuslu adamlarla bir  görünmäkdän çäkinmäsi,  yaxud söhbät 
zamanı yalnız bu kateqoriya insanlarla keçirdiyi epizodlardan söz açması, aşağı statuslu adamlarla olan kontaktlarını isä 
ört-basdır  etmäsi,  yalnız  qalib  gäldiyi  mäqamları  qabardıb,  mäğlubiyyätlärdän  söz  açmaması,  gecä  görüşlärini, 
müstäqilliyi, kinoya, konsertä, diskotekaya, bara, bulvara vä s., getmäyi oğlanların gänc qızlara müasirlik, däb, norma 
kimi  yozması,  äksinä,  häyasına  qısılıb  durmağı,  valideynlärindän  ehtiyat  etmäyi  keçmişdänqalma  «sosial  bäla»  kimi 
tänqid etmäsi vä b. bu effektin nümunälärindändir; 
  Daha bir  metod –  mövqeläriniz  arasındakı ziddiyyäti qabarıqlaşdırmayıb  yumşaltmaq,  aksenti  ümumiliklär üzärindä 
cämläşdirmäkdir.  Bunun  üçün  äks  mövqelärinizin,  baxışlarınızın  yalnız  eyni  bir  medalın  iki  üzü  olduğunu,  formaca 
müxtälif olsalar  da, äslindä mäzmunca eyni olduğunu, biri-birini tamamladığını iddia etmäk, bu mäqsädlä arada olan 
ümumilikläri qabartmaq, bunlardan misal göstärmäk vä s. zäruridir; 
  Daha bir metod – fäaliyyät proqramının hazırlanması işindä onun da iştirakını tämin etmäkdir. «Özü yıxılan ağlamaz» 
prinsipi  prosesin  qalan  hissäsini  nizamlayasıdır.  «Yaxşı,  bäs  siz  mänim  yerimdä  olsaydınız,  necä  edärdiniz?»,  yaxud 
«Bayaqdan  tänqid  deyirsiniz,  äslindä  hämin  mäsälä  mäni  dä  sizdän  az  narahat  etmir.  Elä  isä,  gälin  göräk  birlikdä 
fikirläşib  bu  väziyyätdän  necä  çıxış  yolu  tapırıq»  tipli  formullar  täräf-müqabili  bu  işdä  özünä  şärik  etmäyin 
üsullarındandır; 
  Daha bir metod – bu işi etdikdä nä qazanacağını, etmädikdä isä nä itiräcäyini ona başa salmaqdır. Mäs., rässama izah 
etdikdä ki, bu kitab onun üçün tribuna, särgi, vitrindir vä oraya çäkdiyi illüstrasiyalar neçä min nüsxä ilä çap olunub, 
yayılıb, onun qabiliyyätini reklam etdiräcäk vä ona xeyli nüfuz, müştäri gätiräcäk, o zaman rässam (vä ya digär sänätçi) 
hätta pulsuz işlämäyä vä zähmätini hädiyyä etmäyä dä razı ola bilir; 
  Daha  bir  metod  –  onun  qazanc  vä  itkisini  nisyä  deyil,  nağd  olaraq  ona  vermäkdir.  Başqa  sözlä,  sizä  xeyirli  olan 
zähmätini  äväzsiz  qoymayıb,  här  däfä  nä  iläsä  (adi  täşäkkürdän  tutmuş,  zähmäthaqqına,  väzifäsini,  rütbäsini 
yüksältmäyä  qädär.  Ätraflı  bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä  [säh. 80])  mükafatlandırmaq,  onun  növbäti 
däfälärdä dä, sizin tapşırıqlarınıza can-başla getmäsinä säbäb olacaq. Äksinä, sizä zidd addımların här birinin qarşısına 
bir  «kozır»  qoymaq,  här  cähdini  müvafiq  sanksiyalarla  müşayiätländirmäk  çäkindirici  effektlidir.  Täzyiqlärinin 
güzäştlärlä  deyil,  adekvat  sanksiyalarla  qarşılaşdığına  adät  edän  täräf-müqabil  gec-tez  sizinlä  münasibätin  haqq-
hesabını därk edäsidir; 
  Daha bir metod – onun ümidini istismar edib, onu istäklärinin girovuna, äsirinä çevirmäkdir. Yuxarıdakı metodlardan 
färqli olaraq burada onun qazanc vä itkisinin açarı kimdäsä yox, mähz sizdädir, lakin siz bunu onun qarşısında şärt kimi 
qoyursunuz:  «Sän belä etsän, män  dä bu cür edäcäyäm, etmäsän bu biri cür» vä  ya  «et, edim»,  yaxud  «et, etmäyim» 
vä s. formasında. 
Azadlığın hüdudu problemä qädärdir. Problemin başladığı yerdä müstäqillik bitir. Täräf-müqabilin mövcud hansısa 
bir probleminin hällindä täşäbbüsü älä almaq, yaxud onda açarı sizin älinizdä olan hansısa bir süni problem yaradıb, nä 
zamansa häll edäcäyinizä vä ya ehtiyac duyduğu näyisä nä zamansa ona veräcäyinizä vä s. ümid yaratmaqla (bir sözlä, 
potensial imkanlarınıza qısnamaqla) uzun müddät ondan istifadä etmäk mümkündür.  stifadä edib qurtardıqdan sonra 
isä heç istädiyini vermäyib, birtähär başdan etmäk dä olar; 
  Daha bir metod – onun bu işdä kiminläsä räqabätä, bähsä, prinsipä, yarışa, intriqaya girmäsinä nail olmaqdır. Härraca 
qoyulmuş reytinqinin xilası naminä täräf-müqabil mäqsädläriniz yolunda qladiatorluq edäsidir; 
  Daha  bir  metod  –  onunla  münasibäti  heç  vaxt  konkretläşdirmäyib,  düşmäni  ilä  onun  arasında  täräddüdlü  mövqe 
tutmaqdır. Gah o, gah da düşmäni täräfä äyilän bu cür ikili (dinamik) münasibät qüvvä vä maraqları balanslaşdıraraq, 
äldän  çıxmanız  vä  ya  düşmän  cäbhäsini  genişländirmäniz  ehtimalı  ilä  daim  täräf-müqabilä  täzyiq  göstäräcäk.  Sizi 
itirmämäk, yaxud düşmän cäbhäsini genişlänmäyä qoymamaq xatirinä isä täräfdaş sizinlä münasibätdä daim mülayim, 
güzäştli mövqe tutasıdır. 
Sevgililärini qısqandırmaq vä öz däyärlärini artırmaq mäqsädi güdän gänclär ävvälki metodun variasiyası olan bu 
fänddän aktiv istifadä edirlär; 
  Daha bir metod – onu daimi yardımlarınızın äsirinä çevirmäkdir. Mütämadi verdiyiniz bäxşişlärin ardının käsilmäsi vä 
ya olanların geri alınması qorxusu onu sizdän asılı väziyyätä salasıdır. Qiyamçıların liderlärinä väzifä verän rähbärlärin, 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə