Ministerul mediuluiYüklə 75,51 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü75,51 Kb.
#41618

31708baeeea2c31da7ec5cbcd86c6bd1

MINISTERUL MEDIULUI

Perioada de raportare 24 – 28 iulie, 2017

Raportor: Gîlcă Gabriel, şef al DMCM, tel: 022 766855, fax: 022 766855, e-mail: gabrielg@mail.ru, str. Grenoble, 134, mun. Chişinău

Nr

Componenţa

Materialul descriptivTematică de mediu

Pe perioada de referinţă, Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) a efectuat monitoringul sistematic asupra gradului de poluare al componentelor de mediu (ape de suprafaţă, aer, sol, nivelul radioactivităţii mediului, depuneri atmosferice şi sedimente) pe teritoriul Republicii Moldova şi a asigurat Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mijloacele de informare în masă cu informaţia privind starea de poluare a mediului.

- responsabilul de Sistemul de Management a efectuat auditul intern privind verificarea conformității cerințelor standardului internațional ISO/CEI 17025 și a documentelor MOLDAC în centrul de monitorizare a calității apelor de suprafață.

S-a întocmit și plasat pe site-ul instituției chestionarul online de satisfacere a clientului.

În scopul reacreditării planificate în anul 2018, a fost completat domeniul de acreditare solicitat pentru MOLDAC.

În centrele de încercări ale DMCM s-au întreprins lucrări privind asigurarea calităţii controlului intern a investigaţiilor de laborator prin analiza probelor cu adaos, probe paralele, probe efectuate la echipament și între operatori diferiți pentru demonstrarea veridicităţii, preciziei, exacticităţii şi liniarităţii rezultatelor obţinute, procedură conform cerinţelor ISO/CEI 17025:2006.

- în cadrul Centrului Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM), în perioada 21 - 27 iulie calitatea aerului atmosferic s-a determinat în baza analizei a 572 probe de aer de la 6 posturi staţionare de observaţii din mun. Chişinău după următorii poluanţi: pulberi totale, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxid de azot, fenol, aldehida formică, sulfaţi solubili.

În perioada dată s-au înregistrat 88 depăşiri ale concentraţiilor maxime momentane, atestîndu-se pentru: dioxidul de azot - 84 depăşiri cu maxima 2,7 CMA, la ora 0700 și aldehida formică – 3 depăşiri cu maxima 1,4 CMA la ora 1900 la POP nr. 9 (str. Uzinelor, 71 ) în data de 24 iulie; pulberi totale1 depășire cu valoarea 1,6 CMA, la POP nr.4, (T. Vladimirescu. 1), în data de 25 iulie, la ora 1900.

S-a completat baza de date cu informaţia primară curentă şi s-a aplicat programul de prelucrare a informaţiei referitoare la poluarea aerului în mun. Chişinău şi nivelul fondului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova.

La postul automat Mateuţi, r-nul Rezina s-au determinat concentraţiile pentru pulberi totale. Pentru perioada dată depăşiri ale concentraţiilor maxime momentane, celor medii diurne şi lunare nu s-au înregistrat.

În perioada respectivă s-a determinat compoziția chimică în probele de precipitaţii atmosferice colectate la staţiile Cahul, Cornești, Bălți.

De la stația meteorologică Chişinău s-au colectat probe unice de precipitaţii, în baza cărora s-a determinat pH-ul (reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidrogen), valoarea căruia a constituit 5,68.

La POP nr.7 (str. Grenoble, 134) s-au efectuat prelevări, privind determinarea pulberilor în suspensie PM10 mkm.

Pentru supravegherea nivelului radioactivităţii mediului s-au efectuat observaţii privind debitul dozei ambientale a radiaţiei gama în regim manual la 7 staţii meteorologice de pe teritoriul republicii (Soroca, Făleşti, Corneşti, Bravicea, Bălţata, Leova, Comrat), unde s-au efectuat 112 măsurători de 2 ori/24h, la orele 0700 şi 2000. De asemenea la 5 staţii din teritoriul republicii (Briceni, Bălţi, Chişinău, Cahul, Ştefan Vodă) s-au efectuat măsurători a parametrului dat şi în regim continuu, utilizînd detectoarele MIRA.

Conform datelor colectate şi estimate de la reţeaua SHS, valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama pe teritoriul țării au variat:la Nord: 0,11 (Soroca, Briceni) – 0,19 ( Briceni) μSv/h;

în Centru: 0,10 (Chişinău) – 0,16 (Bravicea) μSv/h;

la Sud: 0,09 (Comrat) – 0,22 (Cahul) μSv/h;

Mateuţi: utilajul de măsurare este defectat.

La staţia Chişinău valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama au variat în limitele 0,10 – 0,15 μSv/h.

Valorile obţinute s-au situat în limitele specifice teritoriului republicii: 0,09 – 0,22 μSv/h şi n-au depăşit limita de avertizare - 0,25 mSv/h.

Pentru determinarea radionuclizilor tehnogeni şi telurici în componentele mediului s-au analizat probe de aerosoli şi depuneri atmosferice colectate din teritoriul republicii. Concentraţiile radionuclizilor atestîndu-se în limitele specifice teritoriului.Secţiile subordonate CMCAARM au efectuat următoarele lucrări:

- în cadrul Secţiei Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic (SMCAA mun. Bălţi) în perioada 21 - 27 iulie s-au efectuat observaţii privind calitatea aerului atmosferic la 2 posturi de observaţii, unde au fost prelevate şi analizate 178 probe de aer conform a 6 indici: pulberi totale, dioxid de sulf, dioxid de azot, aldehida formică, sulfaţi solubili şi fenol.

În această perioadă s-a înregistrat 1 depăşire a concentraţiei maxime momentane pentru dioxidul de azot la nivelul 1,1 CMA, în data de 22 iulie, la ora 0700, la POP nr. 1 (str. Ştefan cel Mare, 140).

Pe parcursul perioadei menţionate la posturi au fost efectuate testări de control pentru respectarea termenilor de prelevare a probelor.

La POP nr. 1 s-au colectat mostre de precipitaţii atmosferice care ulterior, în cadrul centrelor DMCM vor fi supuse analizelor pentru determinarea metalelor grele, poluanţilor organici persistenţi şi compoziţiei chimice.

S-a completat baza de date cu informaţia primară curentă şi s-a transmis către Secţia Prognozare a Poluării Aerului Atmosferic din mun. Chişinău.

- în cadrul Secţiei Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic (SPPAA), pe parcursul perioadei 21 - 27 iulie, în baza datelor ce ţin de calitatea aerului atmosferic şi conform prognozei meteorologice, pentru mun. Chişinău şi Bălţi au fost întocmite 20 prognoze a poluării de fond a atmosferei, dintre care 10 prognoze - precizarea pe 24 ore curente.

Privind poluarea atmosferei de la sursele separate pentru municipiile Chişinău, Bălţi şi or. Rezina au fost întocmite 30 prognoze.

În scopul reducerii nivelelor maxime de poluare a aerului atmosferic pentru agenţii economici au fost transmise 8 avertismente pericol gradul I, inclusiv 4 - pentru mun. Chişinău și câte 2 avertismente pentru mun. Bălţi şi or. Rezina.

În legătură cu prognozarea nivelului sporit al poluării aerului în medie pe oraş şi privind conţinutul de dioxid de azot în mun. Chişinău, pe 24 iulie a fost emis cod galben cu intervalul de acţiune între orele 1200 - 2100.

În intervalul 21-24 iulie factorii meteorologici au contribuit la acumularea poluanţilor în aer, cauza fiind valorile înalte ale temperaturii aerului, radiaţia solară intensă, lipsa precipitaţiilor, vântul slab şi prezenţa inversiunii termice de la sol în orele nocturne şi ale dimineţii. S-a atestat majorarea concentraţiilor poluanţilor, semnificativ în mun. Chişinău.

În data de 21-27 iulie, nivelul poluării aerului în mun. Chişinău, s-a constatat ca sporit privind conţinutul de dioxid de azot.

În intervalul 25-28 iulie influenţa frontului atmosferic, ploile şi advecţia aerului rece au dus la micşorarea concentraţiilor noxelor, doar în mun. Chişinău nivelul poluării aerului s-a menţinut sporit cu dioxid de azot.

Concentraţia medie zilnică a depăşit norma sanitară:

în  mun. Chişinău pentru pulberi totale – de 1,1 ori (21 iulie), dioxid de azot – de 2,4-3,4 ori (21, 22, 24-27 iulie), monoxid de azot – de 1,6-2,2 ori (21, 22, 24-27 iulie); fenol – de 1,3 ori (25 iulie), aldehidă formică – de 2,3-7,4 ori (24-27 iulie);

în. Bălţi pentru pulberi totale – de 1,2 - 1,7 ori (21, 22, 24-26 iulie), dioxid de azot – 1,04-1,3 ori (22, 24, 26, 27 iulie), fenol – de 1,1 ori (26 iulie), aldehidă formică – de 2,2-3,5 ori (24-27 iulie).

Cele mai mari valori cu depăşiri ale CMA pentru media zilnică a înregistrat aldehidă formică în mun. Chişinău, în data de 24 iulie, iar în mun. Bălţi - pe 26 iulie.

- în cadrul Centrului Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS), pentru a determina calitatea apelor de suprafaţă de pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul perioadei 24 – 28 iulie au fost efectuate 239 analize pentru determinarea calităţii apelor de suprafaţă conform următorilor parametri:


 • indicatorii regimului de oxigen: consumul biochimic de oxigen;

 • elemente biogene: fosfor mineral, fosfor total;

 • indicatorii specifici de poluare: produse petroliere,fenoli, detergenți anionici, fier total;

 • parametri biologici: clorofila „a”, microbiologie acvatică, fitobentos.

In cadrul centrului s-a lucrat pe parcursul săptămânii la elaborarea anuarelor privind calitatea apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici și hidrobiologici pentru anul 2016. A continuat completarea cu datele de monitoring pentru luna mai, verificarea și corectarea bazei de date a centrului.

În cadrul proiectului ”Întărirea capacităților instituționale ale sistemului de monitoring al calității apelor de suprafață în conformitate cu Directiva Cadru a Apei 60/2000/CE” – a continuat colaborarea cu experții slovaci pentru organizarea trainingului pe care îl vom avea în luna august.

- în cadrul Centrului Monitoring al Calităţii Solului (CMCS), în scopul monitorizării calităţii solului din cîmpurile agricole au fost efectuate cîte 10 analize de determinare a acidităţii de schimb, a calciului şi magneziului schimbabili în probele de sol colectate din cîmpurile s. Gura Camincii - r-nul Floreşti. Concentrațiile calciului a variat de la 19,63 mmol/100 g sol pînă la 32,88 mmol/100 g sol, iar ale magneziului de la 0,83mmol/100 g sol pînă la 2,88 mmol/100 g sol. Pe parcursul anilor 2009, 2013 şi 2017 în solurile investigate conţinutul calciului şi magneziului schimbabili n-a suportat schimbări esenţiale.

De asemenea au fost efectuate 10 analize de determinare a fosforului total în probele de sol colectate din cîmpurile agricole ale s. Grigorievca - r-nul Căuşeni, unde rezerva de fosfor a variat de la 932 mg P2O5/kg pînă la 1389 mg P2O5/kg.

S-e elaborează capitolul 3.4.3 „Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice în solul din cîmpurile agricolepentru întocmirea Raportului anual Starea solurilor pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2016.

S-au evaluat rezultatele analizelor de determinare a acidităţii de schimb, a calciului şi magneziului schimbabil în probele de sol, s-au elaborat registrele şi s-au construit hărţile Shewhart.

A fost efectuată tratarea mecanică (uscarea şi măcinarea), codarea și înregistrarea probelor de sol colectate.

- în cadrul Centrului de Analize Fizico - Chimice (CAFC), în scopul monitorizării componentelor de mediu s-au efectuat 164 analize, inclusiv:


 • 154 analize spectrometrice pentru determinarea mercurului în probele de apă de suprafaţă transmise din CMCAS;

 • 10 analize cromatografice pentru determinarea hidrocarburilor poliaromatice în probele de sol şi sedimente transmise din CMCS.

- în cadrul Centrului Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional (CMEIMI) s-a completat baza de date referitoare la starea de poluare a componentelor de mediu monitorizate în cadrul DMCM şi s-au aplicat programele de prelucrare a datelor.

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost examinate 2 scrisori parvenite la DMCM şi expediată informaţia solicitată referitoare la calitatea mediului.

S-a întocmit şi transmis Agenda DMCM pentru săptămîna următoare.

Se efectuează evaluarea concentraţiilor de fond ale poluanţilor din aerul atmosferic în municipiul Chişinău pentru anii 2011-2015.

De asemenea, s-a întocmit şi transmis Darea de seamă săptămînală și pentru luna iulie a DMCM.La solicitarea șefului Serviciului Hidrometeorologic din or. Minsc, a fost întocmită informaţia referitor la calitatea componentelor de mediu monitorizate pe teritoriul Republicii Moldova în 2016, necesară pentru a 29-a sesiune a CSI.Politici de mediu


Juridică


Internaţională

În această perioadă CMCAARM a efectuat investigaţii pentru compuşii monitorizaţi la staţia transfrontalieră din or. Leova care activează conform programului EMEP nivelul I şi parţial nivelul II (cationi, anioni, particule PM 10 mkm, ozonul troposferic, dioxidul de azot).Colaborare

A fost întocmită şi expediată informaţia referitoare la calitatea mediului, solicitată în scrisorile parvenite la Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM), cît şi conform Acordurilor bilaterale de colaborare cu diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.Mass-media

Zilnic, de către Secţia Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic (SPPAA) este întocmită informaţia cu privire la nivelul poluării aerului pentru mass-media, buletinul şi hărţile privind poluarea aerului în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina), care se amplasează pe pagina – WEB a Serviciului.Planificare

În cadrul subdiviziunilor DMCM pe parcursul săptămînii viitoare (31 iulie – 4 august) se vor efectua observaţii în reţeaua de posturi staţionare şi puncte de observaţii asupra calităţii componentelor mediului (ape de suprafaţă şi aluviuni acvatice, aer şi precipitaţii atmosferice, sol, nivelul radioactivităţii) după parametrii fizico-chimici, hidrobiologici şi radioactivi, conform Programului de activitate întocmit pentru anul 2017 şi se vor asigura Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mass-media cu informaţia privind starea de poluare a mediului.

Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în care respectiva organizaţie performează):

 • denumirea organizaţiei;

 • structura organizatorică, principalele direcţii, subsidiare;

 • locaţia sediului principal, telefon, fax, email;

 • forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate;

 • mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor;

 • premii, distincţii primite de către instituţie

* DMCM – Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului;

CMCAS – Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă;

CMCS – Centrul Monitoring al Calităţii Solului;

CAFC – Centrul de Analize Fizico-Chimice;

CMCAARM – Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului;

SPPAA – Secţia Prognoze al Poluării Aerului Atmosferic (componentă a CMCAARM);

SMCAA mun. Bălţi – Secţia Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic din mun. Bălţi (componentă a CMCAARM);

CMEIMI – Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional;

SM – Sistemul de Management.


Şeful – adjunct DMCM Zgîrcu NataliaEx: L. Cozari Tel: 022573816
28.07.17
Yüklə 75,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə